Een nieuw evenwicht met bewoners
succes- en faalfactoren voor burgers,
ambtelijk apparaat, college en raad
Hein Albeda
14 ...
Inhoud

Trends: Groei gemeenten, mondiger burgers

Voorbeelden van eigen bestuur

Succes- en faalfactoren
Meer behoefte aan inspraak?
…. aan eigen kracht!
Twee trends:

Grotere eenheden
(vanuit de gedachte dat sommige taken erg duur
zijn als ze in kleine gemeenten moeten word...
Burgerparticipatie of burgerinitiatief?
Burgerparticipatie
op overheidsinitiatief
Burgerinitiatief
(met overheidsparticipa...
Wat doen bewoners dan zelf beter?

Beheertaken

Sociale cohesie

Recreatie en ontmoeting

Ondersteuning

Resultaat zi...
Maar dan wel....

Verantwoordelijkheid nemen

Elkaar aanspreken op resultaten

Sancties als je een afspraak met de geme...
10 regels uit dorpskern Megchelen
1. Focus op wat kan en bereikbaar is
2. Bevorder een houding van samenwerking
3. Zorg vo...
Wat niet?

Neem geen besluiten waarbij niemand echt
verantwoordelijkheid voor uitvoering wil nemen

Niet besluiten op ba...
Enkele voorbeelden

Groen in beheer

Buurthuis in beheer

Dorpsbudgetten
Diverse
gemeenten
Ons Huis, St Annaparochie

Bewoners sturen met vastgoed. Zij bepalen ook
de mix van organisaties die in het gebouw
zitten en leggen daarmee de basi...
De Nieuwe Jutter, Utrecht
Buurthuis De Nieuwe Jutter
Hoogeveen
Afsplitsen niet-politieke budgetten

De gemeente en de drie corporaties hebben
budgetten vrijgemaakt waar bewoners
budget...
Raad, College, Apparaat

Er is veel mogelijk, van groenbeheer tot beheer
van buurthuizen tot eigen budgetten en
gekwalifi...
Centraal en decentraal

Centraal: gelijke gevallen gelijk behandelen
− Hoofdlijnen, langjarige afspraken en investeringen...
Gemeente: wat kan je afstaan?

Raad: budgetten, adviesrecht, duidelijkheid
over de consequenties als buurt niet voldoet
a...
In Amsterdam ook in debat
Succesfactoren

elkaar kennen

duidelijke randvoorwaarden

“strenge” afspraken

ruimte voor amateurisme

geen verplic...
Faalfactoren

alleen uitvoering, geen eigen kleur/inbreng

inkoop tot in detail vastleggen

aandacht voor fouten, succe...
Aard van de initiatieven
Weinig extern contact
Weinig intern contact
Federatieve initiatieven
(meer behoefte subsidie
en m...
Naar een nieuwe overheid
Regisserende overheid Adaptieve overheid
Gericht op Inhoud Proces
Verbonden met Regels en wetgevi...
Think global, act local

Er zijn argumenten voor grote schaal

Lokale kennis, kracht en prioriteitstelling mag
niet verl...
Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek
Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek
of 28

Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek

Over burgerinitiatieven en de succes- en faalfactoren. Mijn presentatie van 14 oktober 2015 (uitgebreide versie, op de avond zelf houd ik een verkort verhaal)
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar nieuw evenwicht burgers, ambtenaren, politiek

 • 1. Een nieuw evenwicht met bewoners succes- en faalfactoren voor burgers, ambtelijk apparaat, college en raad Hein Albeda 14 oktober 2015
 • 2. Inhoud  Trends: Groei gemeenten, mondiger burgers  Voorbeelden van eigen bestuur  Succes- en faalfactoren
 • 3. Meer behoefte aan inspraak? …. aan eigen kracht!
 • 4. Twee trends:  Grotere eenheden (vanuit de gedachte dat sommige taken erg duur zijn als ze in kleine gemeenten moeten worden uitgevoerd)  Meer eigen kracht (vanuit het besef dat gemeente echt niet alles meer weet en dat mensen meer zelf kunnen)
 • 5. Burgerparticipatie of burgerinitiatief? Burgerparticipatie op overheidsinitiatief Burgerinitiatief (met overheidsparticipatie)  Ophalen van kennis  Beter aansluiten op wensen bewoners  Zorgvuldige uitvoering vs  Wij als buurt gaan over invulling onze buurt  Wij als gemeenschap nemen initiatieven rond school  Wij exploiteren het buurthuis zelforganisatie
 • 6. Wat doen bewoners dan zelf beter?  Beheertaken  Sociale cohesie  Recreatie en ontmoeting  Ondersteuning  Resultaat zien Beter … en het is leuker
 • 7. Maar dan wel....  Verantwoordelijkheid nemen  Elkaar aanspreken op resultaten  Sancties als je een afspraak met de gemeente niet waarmaakt  Bij onenigheid lost de gemeente het niet op
 • 8. 10 regels uit dorpskern Megchelen 1. Focus op wat kan en bereikbaar is 2. Bevorder een houding van samenwerking 3. Zorg voor een gemêleerd gezelschap 4. Durf elkaar aan te spreken 5. Wees open over meerdere petten 6. Zorg dat je mensen echt kent 7. Voer vaak overleg. 8. Wat je begint maak je af 9. Geef elkaar ruimte en 10. Houd elkaar goed op de hoogte
 • 9. Wat niet?  Neem geen besluiten waarbij niemand echt verantwoordelijkheid voor uitvoering wil nemen  Niet besluiten op basis van meerderheid (maar streven naar consent)  Niet de relatie en de inhoud door elkaar halen  Niet de steun in het apparaat verwaarlozen  Vergeet niet te vertellen wanneer je naar de politiek stapt  Vergeet niet de tijd te nemen!
 • 10. Enkele voorbeelden  Groen in beheer  Buurthuis in beheer  Dorpsbudgetten
 • 11. Diverse gemeenten
 • 12. Ons Huis, St Annaparochie
 • 13.  Bewoners sturen met vastgoed. Zij bepalen ook de mix van organisaties die in het gebouw zitten en leggen daarmee de basis voor eventuele samenwerking  Er zijn verschillende zalen te huur. Er is een bibliotheek, muziekschool, jongerenruimte, ouderenruimte, fysiotherapeut, werkplekken voor sociaal cultureel werk, bar en grote zaal.
 • 14. De Nieuwe Jutter, Utrecht
 • 15. Buurthuis De Nieuwe Jutter
 • 16. Hoogeveen
 • 17. Afsplitsen niet-politieke budgetten  De gemeente en de drie corporaties hebben budgetten vrijgemaakt waar bewoners budgetbestedingsrecht over hebben. (50.000 p/dorp)  Meerdere budgetten waar bewoners ‘gekwalificeerd adviesrecht’ op uit kunnen oefenen.  Verdeling op basis van bewonersomvang en sociale karakteristieken plus op basis van initiatiefkracht  In het buitenland tot wel 5- 12% van begroting!
 • 18. Raad, College, Apparaat  Er is veel mogelijk, van groenbeheer tot beheer van buurthuizen tot eigen budgetten en gekwalificeerd advies  Mooi zou zijn om geldstromen te combineren met corporaties (en andere partijen vb zorg, bedrijfsleven)  Met duidelijke regels, sancties en richtlijnen
 • 19. Centraal en decentraal  Centraal: gelijke gevallen gelijk behandelen − Hoofdlijnen, langjarige afspraken en investeringen + speciale kennis (financiën, ICT, contractbeheer, milieukennis etc.) − zorgen dat alle belangen aan bod komen en afwegen − afstemming (verkeer, RO, etc)  Decentraal: ongelijke gevallen ongelijk behandelen − weten wie wat kan − weten wat werkelijk in detail nodig is − weten wat werkt
 • 20. Gemeente: wat kan je afstaan?  Raad: budgetten, adviesrecht, duidelijkheid over de consequenties als buurt niet voldoet aan voorwaarden. Over welke 10% kan het dorp beslissen? (8,5 miljoen over 15 kernen)  College: welke beslissingen zijn echt lokaal, welke niet? Welk investeringen liggen al vast  Apparaat: duidelijke contracten, praktische ondersteuning (omgaan met budgetten, voorzitten, plannen)
 • 21. In Amsterdam ook in debat
 • 22. Succesfactoren  elkaar kennen  duidelijke randvoorwaarden  “strenge” afspraken  ruimte voor amateurisme  geen verplichte inkoop maatschappelijke ondersteuning  goede verantwoording (passend bij het budget)
 • 23. Faalfactoren  alleen uitvoering, geen eigen kleur/inbreng  inkoop tot in detail vastleggen  aandacht voor fouten, successen gewoon vinden  bezuinigen door af te wentelen op bewoners  verschillende buurten gelijk behandelen
 • 24. Aard van de initiatieven Weinig extern contact Weinig intern contact Federatieve initiatieven (meer behoefte subsidie en met overheid duidelijke gezamenlijke doelen) Veel extern contact Veel intern contact Lichte initiatieven (veel behoefte aan informatie, waardering en subsidie) Netwerkende initiatieven (Bereiken korte termijndoelen) Coöperatieve initiatieven (weinig behoefte aan subsidie, behoefte aan tonen betrokkenheid) Overheid: Toon betrokkenheid ↔ Overheid Help doelen formuleren Langetermijn↔kortetermijn
 • 25. Naar een nieuwe overheid Regisserende overheid Adaptieve overheid Gericht op Inhoud Proces Verbonden met Regels en wetgeving Samenleving en maatschappij Aanpak Vraaggericht Vraaggestuurd Start Heldere definities Fuzzy probleembeschrijving, beeldvorming Rol burgers Klant, adviseur Citoyen Werkwijze Zonder aanziens des persoon Verbonden met de persoon Taakbeschrijving Specifiek Globaal Toetsing en verantwoording Beoordelingsgesprekken controle, eindrapportages Intervisie, buurtbesprekingen, visitatie
 • 26. Think global, act local  Er zijn argumenten voor grote schaal  Lokale kennis, kracht en prioriteitstelling mag niet verloren gaan  Juist nu kunnen bewoners meer zelf, stel hen in staat meer te doen, maar kijk naar de kracht van het dorp  Zeker 10% van de totale begrotingen is af te splitsen voor bewoners

Related Documents