CZ MONITOR DÝCHÁNÍ DÍTĚTE BM–02 NANNYBlahopřejeme Vám k narození dítěte a zároveň děkujeme, že jste si zakoupili...
CZ V postýlce nesmí být odloženy žádné popruhy, provázky, (hračky by neměly mít provázek nebo tkanicidelší než 30 cm), d...
CZ3. Vyhodnocovací jednotku připevněte pomocí pásku k postýlce (kočárku apod.). Musí být dobře viditelná a nesmí být nič...
CZ POPLACHOVÝ STAVVyhodnotí-li vyhodnocovací jednotka, že se dítě nenadechlo déle než c...
CZPokud zařízení nefunguje, zkontrolujte:1. Zda vyhodnocovací jednotka potvrzuje tlumeným pípnutím a zablikáním zapnutí – ...
CZ NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY1. Nanny hlásí poplach a přitom dítě pravidelně oddechuje.Příčina:Po...
CZ7. Může se z podložky uvolňovat tekutina?Řešení:To je naprosto vyloučeno. Podložka žádnou tekutinu neobsahuje. Zde dopor...
CZ ZÁKLADNÍ POSTUPY NEODKLADNÉ PÉČE U DĚTÍPrvní pomoc – kroky vedoucí k záchraně při zástavě dýchání a krevního oběh...
CZ3. ZAJISTĚTE DÝCHÁNÍ Zjistěte poslechem a pohledem, zda dítě dýchá (obr. 5). Zjistíte-li že nedýchá, okamžitě začněte pr...
CZ 5. ULOŽTE DÍTĚ DO STABILIZOVANÉ POLOHY Je-li Vaše oživování úspěšne a dojde-li k obnově dýchání a krev- ního ob...
 Nanny manual_cz
of 11

Nanny manual_cz

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nanny manual_cz

  • 1. CZ MONITOR DÝCHÁNÍ DÍTĚTE BM–02 NANNYBlahopřejeme Vám k narození dítěte a zároveň děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Přinese Vámpocit klidu ve chvílích odpočinku Vašeho děťátka. URČENÍ VÝROBKUMONITOR DÝCHÁNÍ DÍTĚTE BM-02BM-02 je certifikovaný zdravotnický prostředek, který monitoruje dýchání dítěte. Účelem výrobku jevčas upozornit optickým a hlasitým akustickým signálem na pokles frekvence dýchání. Varuje tak předpřípadným nebezpečím zástavy dýchání, která se u malých dětí může vyskytnout (tzv. syndromu náhlé-ho úmrtí). Děti do jednoho roku mají nepravidelné dýchání a z nevyjasněných příčin se někdy stane, žese kojenec „zapomene“ nadechnout. K zástavě dýchání však může dojít i z jiných příčin (zvratky, projevnemoci apod.).Nanny se skládá ze snímací desky s citlivým senzorem, která se umisťuje pod matraci postýlky, a elek-tronické jednotky se signalizačními kontrolkami a akustickou sirénou. Zařízení má velmi jednoduchéovládání, provádí si autotest funkce po zapnutí a je napájeno bateriemi. Nijak neovlivňuje ani neomezujepohyb dítěte.Výrobek není určen pro prostředí s obohaceným kyslíkem (s výjimkou detekční podložky). DOPORUČENÁ OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ RIZIKO SIDS Dítě nepokládejte ke spánku na bříško, ale na záda nebo bok. Nekuřte v těhotenství ani po porodu v přítomnosti dítěte, ani v obytných prostorech. Nikotin má prokazatelně tlumivý účinek na dechové centrum dítěte, v krvi zemřelých dětí byl opakovaně zjištěn. Matka kuřačka ještě 30 minut po dokouření cigarety vydechuje při kontaktu s dítětem zbytky kouře a nikotin! Nepřehřívejte ani nepodchlazujte dítě ve spánku, při přehřatí se mohou pomnožit bakterie v dýcha- cích cestách, jejich přítomnost může spustit složitou imunologickou reakci vedoucí až k útlumu dechového centra. Ponechávejte nezakrytou hlavu dítěte, minimálně do 12 měsíců nedávejte dítěti do postýlky takové přikrývky a polštáře, které by si mohlo dítě přetáhnout přes hlavu. 3 MFV52106 NAV-032.05
  • 2. CZ V postýlce nesmí být odloženy žádné popruhy, provázky, (hračky by neměly mít provázek nebo tkanicidelší než 30 cm), do postýlky nikdy nepokládejte plastové sáčky a igelitové tašky.Upozornění:Výrobek v žádném případě sám o sobě nezabraňuje případnému vzniku zástavy dýchání dítěte! Pokud jevýrobek používán a provozován v souladu s tímto návodem, je riziko jeho selhání nepravděpodobné. POSTUP INSTALACE1. Snímací podložku umístěte do postýlky (kočár- ku, koše apod.) pod matraci (nebo podušku) do míst, kde bude dítě ležet – viz. obrázek. Střed podložky musí být v místech, kde bude mít dítě hrudník. Podložka musí být umístěna na rovné tvrdé plo- še potiskem nahoru – nesmí se ohýbat! Je-li v postýlce pouze rošt, podložte snímací podložku pevnou deskou, např. sololit, překližka apod. Podkladová deska by neměla zakrývat celou plochu postýlky kvůli zachování cirkulace vzduchu – dostatečný rozměr je cca o 3 cm přesahující snímací podložku na každou stranu. Další rady a doporučení ohledně instalace přístroje naleznete na str. 8 v kapitole Nejčastější dotazy.Upozornění:Při použití BM-02 Nanny pro dvojčata je základní podmínkou, že každé dítě musí mít vlastní postýlku av ní je instalován samostatný monitor dýchání. Pro správné vyhodnocování se postýlky nesmí vzájemnědotýkat.2. Vložte baterie do přístroje (kryt baterií je na zadní straně). Sejměte kryt baterií lehkým zatlačením u jeho rovné strany a jeho posunutím směrem k oblé straně viz. obrázek č. 1. Používejte pouze nové tužkové alkalické baterie – typ AA (ne akumulátory). Orientace baterií je vyznačena v bateriovém prostoru. Zavřete kryt baterií a zapněte vypínač do polohy I. Jsou-li baterie v pořádku, krátce bliknou postupně všechny 3 signálky a ozve se pípnutí. Není-li zapnutí potvrzeno pípnutím, zkontro- lujte baterie. Před opakovaným zapnutím přístroje vyčkejte cca 3 vteřiny – elektronika po zapnutí provádí test baterií a kontrolu funkce. Obrázek č. 1 Obrázek č. 24MFV52106 NAV-032.05
  • 3. CZ3. Vyhodnocovací jednotku připevněte pomocí pásku k postýlce (kočárku apod.). Musí být dobře viditelná a nesmí být ničím zakryta, viz. obrázek č. 2. Pokud potřebujete vyhodnocovací jednotku umístit mimo postýlku, pro prodloužení přívodního kabe- lu použijte spojovací zásuvku a prodlužovací kabel 5 m, které jsou dodávány v příslušenství. U většího dítěte umístěte vyhodnocovací jednotku mimo jeho dosah. K upevnění na stěnu lze též využít plastového držáku (v příbalu).4. Zapojte kabel snímací podložky do vyhodnocovací jednotky – konektor musí klapnout a držet. Kabel veďte tak, aby za něj nemohlo větší dítě tahat a aby na něm nebyly volné úseky, které by mohly vytvořit smyčku. Pokud nepoužijete celou délku kabelu, smotejte nepoužitou část a pevně ji stáhněte vázacím drát- kem, se kterým je kabel dodáván (smotek musí být mimo dosah dítěte). Kabel lze z vyhodnocovací jednotky odpojit stiskem páčky konektoru směrem ke kabelu.Upozornění:Akustický signalizátor kontrolní jednotky monitoru nesmí směřovat k dítěti a musí být umístěn alespoňve vzdálenosti 0,5 metru od jeho hlavičky, abychom zabránili případnému poškození jeho sluchu. SIGNALIZAČNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE vypínač – poloha 0 = vypnuto, I = zapnuto zelená signálka – krátkým bliknutím potvrzuje nádech (pohyb) dítěte červená signálka – blikáním signalizuje poplachový stav červená signálka – blikáním upozorňuje, že je třeba vyměnit baterie POUŽITÍ MONITORU BM–02Před vlastním použitím BM-02 Nanny si pečlivě přečtěte tento návod a zejména část týkající se „Prvnípomoci – Základních postupů neodkladné péče u dětí“!1. Položte dítě do postýlky.2. Zapněte vyhodnocovací jednotku (potvrzeno pípnutím a bliknutím signálek).3. Zelená signálka reaguje bliknutím na dýchání nebo pohyby dítěte. Blikání kontrolky nemusí být pravi- delné – frekvence blikání odpovídá pohybům nebo nádechům dítěte.4. Před vyndáním dítěte z postýlky vypněte vyhodnocovací jednotku.5. Pokud není žádný pohyb ani nádech dítěte přístrojem zaznamenán, zelená kontrolka nebliká, po cca 20 sekundách začne blikat červená kontrolka a následně je spuštěn alarm. Alarm je spuštěn i v pří- padě, je-li počet nádechů nižší než 10 za min.Upozornění:Výrobek se doporučuje použít pro děti od min. hmotnosti 2 kg a max. do 15 kg. 5 MFV52106 NAV-032.05
  • 4. CZ POPLACHOVÝ STAVVyhodnotí-li vyhodnocovací jednotka, že se dítě nenadechlo déle než cca 20 sekund, je vyhlášen tentotyp poplachu: napřed krátký akustický slabý předpoplach a vzápětí intenzivní akustický poplach a začneblikat červená signálka. Pokud dítě dýchá příliš pomalu – méně než 10 nádechů za minutu, je vyhlá-šen tento typ poplachu: rozezní se ihned intenzivní akustický poplach a začne blikat červená signálka.Zkontrolujte dítě. Pokud nedýchá, zkuste dítě probudit. Pokud se dítě neprobudí, zahajte okamžitě prvnípomoc (uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání atd.). Doporučujeme též dle situace uvědomit lékaře.V některých případech již vlastní varovný signál přístroje probere dítě natolik, že se znovu nadech-ne. Poplach lze vypnout vypínačem na vyhodnocovací jednotce. Ve výjimečných případech může dojítk falešnému poplachu přístroje, zejména není-li snímací podložka umístěna správně (viz. kapitoly Postupinstalace a Nejčastější dotazy) nebo pokud už dítě leze a přesune se v postýlce mimo dosah snímacípodložky. V takovém případě doporučujeme umístit do postýlky přídavnou snímací podložku, aby bylav postýlce pokryta větší plocha (viz. kapitola Přídavná snímací podložka).Přejeme Vám, abyste poplachový signál slyšeli pouze při testování výrobku. PŘÍDAVNÁ SNÍMACÍ PODLOŽKA Přídavná podložka je prodejná i samostatně a prodává se pod označením BM-02D. Je vhodná zejména k užívání zařízení na více místech, např. v další postýlce, u babičky apod. Pře- misťuje se pak pouze vyhodnocovací jednotka. Dále lze přídavnou podložku použít do jedné postýlky společně s originální podložkou a tím zajistit pokrytí větší plochy postýlky. Použití druhé snímací podložky je vhodné pokud už dítě leze a přesunuje se v postýlce větších rozměrů, čímž se může dostat mimo dosah snímací podložky. Obě podložky se připojují k vyhodnocovací jednotce pomocí spojovací zásuvky a prodlužovacího kabelu, který je dodáván v příslušenství – viz. obrázek. spojovací zásuvka BM-02D základní deska ze sady vyhodnocovací jednotka BM-02D prodlužovací kabel přidavná deska TEST FUNKCEČinnost zařízení si můžete ověřit následovně (doporučujeme před každým použitím):1. Je-li dítě v postýlce a přístroj je zapnutý, musí zelená signálka blikat v rytmu dechu a pohybu dítěte.2. Nechte přístroj zapnutý a vyndejte dítě z postýlky. Signálka obvykle ještě chvíli bliká, než se zcela zklidní pohyb postýlky. Nedržte se postýlky – přístroj by mohl vnímat Váš dech a pohyby.3. Po cca 20 sekundách klidu vydá vyhodnocovací jednotka varovné zapípání a poté se zapne popla- chový signál. Během poplachu bliká červená signálka. Poplach lze vypnout vypínačem.6MFV52106 NAV-032.05
  • 5. CZPokud zařízení nefunguje, zkontrolujte:1. Zda vyhodnocovací jednotka potvrzuje tlumeným pípnutím a zablikáním zapnutí – pokud ne, zkont- rolujte baterie.2. Zda po vyndání dítěte z postýlky přestane blikat zelená signálka – pokud ne, vnímá přístroj jiné rušivé otřesy, viz. následující upozornění.Důležitá upozornění: Zařízení využívá ke snímání dechu velmi citlivý senzor. Jeho činnost může být ovlivněna otřesy postýl- ky, podlahy nebo i celé budovy. Postýlka se proto nesmí dotýkat postele, ve které je jiná osoba a nesmí se dotýkat žádných zařízení, která vibrují. Rušivé otřesy může též způsobovat intenzivní proudění vzduchu (ventilátory, klimatizace…), chůze v blízkosti postýlky a jiné vlivy. Pokud přemístíte postýlku na nové místo nebo zapnete v bytě jakékoliv zařízení, které generuje mechanické vibrace (rušivé vibrace zabraňující přístroji sledovat dýchání dítěte), doporučujeme otestovat funkci zařízení. Nedoporučuje se použít matrace z tvrdého materiálu (pěnový polystyren apod.), zachytávají rušivé vibrace pohybem okolního vzduchu. Uvědomte si, že zařízení Vás může pouze upozornit, ale nebezpečí zástavy dýchání sám o sobě neza- braňuje! Pokud má dítě nějaký zdravotní problém, je na Vás či na lékaři, jak mu pomoci. Nevzdalujte se též od dítěte příliš daleko, abyste v případě poplachu zařízení slyšeli a byli schopni reagovat. Výrobce odpovídá za funkčnost výrobku BM-02 Nanny, je-li nainstalován a použit dle tohoto návodu. Výrobce neodpovídá za správnou funkčnost výrobku v případě jeho mechanického či jiného poškoze- ní nebo za vady baterií. Výrobce též nenese odpovědnost v případě, že byl výrobek použit v rozporu s tímto návodem k použití. Výrobce důrazně nedoporučuje tento výrobek kupovat použitý nebo poskytovat ho formou půjčovny. V případě nešetrného zacházení může dojít ke snížení citlivosti snímacího senzoru se všemi důsledky. Výrobce v těchto případech nezodpovídá za funkčnost výrobku. VÝMĚNA BATERIÍZařízení hlídá stav baterií. Pokud se přiblíží jejich vybití, potřebu výměny signalizuje blikáním červená sig-nálka s obrázkem baterie. Při vybitých bateriích přístroj také nepotvrdí zapnutí vypínače. Před výměnoubaterií přístroj vypněte. Sejměte kryt baterií (viz. kapitola Postup instalace – str. 4) a vyjměte původníbaterie. Vždy používejte pouze nové, značkové alkalické baterie typ AA (orientace je vyznačena v bateri-ovém prostoru). Po výměně baterií na okamžik přístroj zapněte – zapnutí musí být potvrzeno pípnutím.V přístroji nepoužívejte dobíjecí akumulátory. Po ukončení užívání baterie z přístroje vyjměte. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍZařízení nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. Doporučujeme pouze snímací pod-ložku v postýlce občas zkontrolovat, zda nedochází ke srážení vlhkosti v místě, kde se podložka dotýkámatrace. Je vhodné matraci jednou za čas otočit v postýlce o 180°, popřípadě ji obrátit vrchní stranoudolů, nechat ji vyvětrat apod. K čistění používejte pouze vodou mírně navlhčený hadřík (žádné agresivníčistící prostředky). Vniknutí vody může zařízení poškodit. S přístrojem je dodávaný antibakteriální ubrou-sek na případnou desinfekci podložky. Četnost čistění nemá vliv na dobu použitelnosti výrobku.Snímací podložku, přívodní kabel a konektor chraňte před mechanickým poškozením (nárazy, prohý-bání, namáhání tahem apod.). V případě zjištěného poškození kontaktujte prodejce nebo přímo servisvýrobce (str. 12) . 7 MFV52106 NAV-032.05
  • 6. CZ NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY1. Nanny hlásí poplach a přitom dítě pravidelně oddechuje.Příčina:Pohyb tělíčka dítěte při dýchání se nedostal spolehlivě ke snímací podložce.Řešení: Děti do 3 měsíců mají nízkou hmotnost a nemění svoji pozici v postýlce, doporučujeme umístit snímací podložku přímo pod prostěradlo, osušku či deku. Tím minimalizujete možnost falešných poplachů. Jakmile se začne dítě v postýlce pohybovat, nainstalujte snímací podložku pod matraci. Pokud dítě leží nakloněno (má mít na radu lékaře hlavičku výše), je nutné zachovat dobrý mechanický kontakt mezi dítětem, matrací a snímací podložkou. Podložte rošt (ne pouze matraci), aby došlo ke splnění této podmínky. Nebo podložte zadní nohy postýlky. Zkontrolujte, zda matrace skutečně doléhá vlastní vahou na snímací podložku. Matrace nesmí být sevřena stěnami postýlky těsně, aby se „nevznášela“ nad roštem postýlky.2. Po vyjmutí dítěte z postýlky nenastal poplach.Příčina:Snímací podložka zachycuje jiné záchvěvy, které mohli způsobit: Chůze okolo postýlky – pokud postýlka stojí na parketách či plovoucí podlaze. Je potřeba podložit nohy postýlky tlumícími podložkami – např. kousky koberce. Otevřené okno v těsné blízkosti postýlky za větrného počasí. Pro správnou funkci Nanny je potřeba tyto ruchy odstranit. Postýlka se opírá o ledničku nebo jiný zdroj vibrace. Je potřeba ji přemístit.3. Jak postupovat při monitorování dvojčat?Řešení:Každé z dvojčat musí mít svoji samostatnou postýlku bez vzájemného dotyku. Každé dítě musí mít svůjsamostatný přístroj, nezávislý monitor. Nelze použít ani dvě oddělené podložky připojené k jedné vyhod-nocovací jednotce, tím by došlo k ohrožení života dětí.4. Lze používat monitor v kočárku, popřípadě kolébce, koši?Řešení:Pouze za podmínky, že kočárek není v pohybu a nikdo se ho nedotýká. Musí stát na zcela klidném mís-tě, kde nefouká vítr – tedy ne venku, na balkoně apod. Závany větru mohou negativně ovlivnit zařízenía zamezit vyvolání poplachu v případě, že děťátko přestane dýchat. Stejná zásada platí i pro kolébku,koš.5. Po zapnutí hlásí přístroj vybité baterie.Řešení:Ujistěte se, že jste nepoužili tzv. dobíjecí baterie (ty mají nižší napětí a přístroj situaci vyhodnotí jakovybité baterie). Je potřeba používat pouze alkalické baterie.6. Přístroj již nereaguje na pohyby dítěte, ale dříve fungoval dobře.Příčina:Poškozený přívodní vodič nebo konektor na vodiči. Dojde k tomu vlivem tahání dítěte za vodič, kterýnebyl upevněn k postýlce dle návodu. Dalším důvodem může být nešetrné zacházení se snímací pod-ložkou (podložka spadla na zem apod.).Řešení:Kontaktujte servis na čísle 777 345 845.8MFV52106 NAV-032.05
  • 7. CZ7. Může se z podložky uvolňovat tekutina?Řešení:To je naprosto vyloučeno. Podložka žádnou tekutinu neobsahuje. Zde doporučujeme postupovat dlekapitoly 7 – Údržba a čištění.8. Jak postupovat při závadách?Řešení:Při obtížích s přístrojem, dříve než se obrátíte na Vašeho prodejce, volejte prosím naši poradenskou linkudistributora 777 345 845. Nemusí se vždy jednat o závadu. Ve velké většině případů jde jen o nespráv-nou instalaci přístroje, špatné pochopení návodu apod. Rádi Vám poradíme, jak problém vyřešit, abyNanny dále spolehlivě hlídala Vaše děťátko. Pokud se bude jednat o technickou závadu, najdeme proVás to nejrychlejší a nejlepší řešení, tedy takové, aby Vaše dítě nezůstalo bez monitoru.Děkujeme. TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení 3 V, 2x 1,5 V alkalická baterie typ AA Klidový odběr < 0,2 mA Odběr při poplachu < 120 mA Napětí signalizace špatné baterie 2,38 V ± 0,15 V Poplachová frekvence dýchání < 10 nádechů/min. (tj. < 0,17 Hz) Průměrná životnost baterií 6 měsíců (častým testováním poplachu se zkracuje) Snímací podložka typ BM-02D, rozměry max. 305 x 500 x 15 mm, váha 1000 g, materiál PVC-P Akustický výkon sirénky 75 dB/m Vyhodnocovací jednotka rozměry max. 140x80x35 mm, váha 123 g, materiál ABS Provozní podmínky +5 °C až +35 °C při 30% až 75% rel. vlhkosti Doprava a skladování 0 °C až +40 °C, rel. vlhkost 10 % až 85 %, Charakter výrobku příložná část typu BF (type BF applied part)Obsah balení:snímací podložka, vyhodnocovací jednotka, prodlužovací kabel 5 m, spojovací zásuvka, plastový úchyt nastěnu, 2x antibakteriální ubrousek, 2x alkalická baterie typ AA 1,5 V.Doba použitelnosti výrobku je 2 roky (od data prodeje).Certifikace provedena notifikovaným orgánem EZU Praha č. 1014.Výrobek byl klinicky testován a je registrován Ministerstvem zdravotnictví ČR jako zdravotnický prostře-dek tř. IIb.JABLOTRON ALARMS a.s. tímto prohlašuje, že výrobek BM-02 je ve shodě se základními požadavkya dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 93/42/EC a 2007/47/EC a NV č. 336/2004Sb. ve zněníNV č. 245/2009Sb. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.Poznámka: Po použití baterie nevyhazujte do koše, ale odevzdejte do sběrného místa. Výrobek,ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebopřímo výrobci. 9 MFV52106 NAV-032.05
  • 8. CZ ZÁKLADNÍ POSTUPY NEODKLADNÉ PÉČE U DĚTÍPrvní pomoc – kroky vedoucí k záchraně při zástavě dýchání a krevního oběhuUpozornění: poskytovat první pomoc dětem by měl již zkušený zachránce!Základní postupy neodkladné péče u dětí zahrnují sled úkonů určených k obnovení účinného dýchánía krevního oběhu u dětí se zástavou dýchání a nebo krevního oběhu. Následující postup platí pro děti– novorozence a kojence. 1. ZJISTĚTE STAV VĚDOMÍ Dítě hlasitě oslovte. Pokud nereaguje, podrážděte plosku nohy poplácáním nebo poškrábáním (obr. 1). Můžete i několik sekund třít záda dítěte dlaní. Jestliže je dítě bezvládné a nereaguje, je v bezvědomí. Volejte zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) – tel. 155, pří- padně evropské číslo tísňového volání 112. Obr. 1 2. UVOLNĚTE DÝCHACÍ CESTY Prohlédněte dítěti ústa, špičkami prstů odstraňte zjevné překážky a cizí tělesa. Jednu ruku dítěti položte na čelo, proveďte pouze mírný záklon hlavy, prsty druhé ruky jemně přizvedněte bradu (obr. 2). Uvolněné dýchací cesty udržíte podložením dítěte pod ramínky. Máte-li podezření, že dítě aspirovalo – vdechlo cizí předmět (stav dušnosti vznikl nápadně náhle – například při jídle, při hraní s malou hračkou, dítě kašle, chrčí, hlučně a namáhavě dýchá, má zarudlý a naběhlý obličej a krk, později je barva kůže promodralá Obr. 2 až našedlá), pokuste se odstranit překážku z dýchacích cest násle- dujícími úkony: Proveďte 3–5 úderů do zad Dítě si položte bříškem na předloktí, obličejem dolů, hlavička je skloněna níže, tělo i hlavu stále bezpečně přidržujte (obr. 3). Proveďte 3–5 úderů 2–3 prsty, popřípadě dlaní mezi lopatky dítě- te, údery veďte směrem ven z dýchacích cest. Případně dítě uchopte za nohy v oblasti kotníků, (nikdy ne přes oděv), otočte jej hlavou dolů a proveďte stejný manévr. Pokud není manévr úspěšný, pak: Obr. 3 Proveďte 3–5 stlačení hrudníku Dítě si položte na předloktí obličejem nahoru s hlavou mírně dolů (obr. 4). V dolní polovině hrudní kosti stlačte dvěma prsty 3–5x ostře hrud- níček směrem k hlavičce s frekvencí cca 1x za 3 vteřiny. Po provedení jednotlivých úkonů vždy zkontrolujte ústní dutinu, nedošlo-li k uvolnění cizího tělesa. Pokud dušení přetrvává, opakujte jednotlivé kroky 1–3x a zajistěte přivolání ZZS na tel. 155 nebo 112. Obr. 410MFV52106 NAV-032.05
  • 9. CZ3. ZAJISTĚTE DÝCHÁNÍ Zjistěte poslechem a pohledem, zda dítě dýchá (obr. 5). Zjistíte-li že nedýchá, okamžitě začněte provádět umělé dýchání, současně zajistěte přivolání ZZS na tel. 155 nebo 112. Jednou rukou položenou na čele dítěte přidržujte mírný záklon hlavičky, druhou rukou přizvedněte bradu a obemkněte svými ústy rty i nos dítěte (obr. 6). Zahajte umělé dýchání 2–5 vdechy tak, aby minimálně 2 vdechy byly dostatečně učinné. Účinnost vdechů poznáte podle pohybu hrudníku – při vdechu Obr. 5 by měl být jasně patrný pohyb hrudníku vzhůru, při výdechu jeho pokles. Pozor na vdechovaný objem vzduchu, nesmí být příliš malý (hrud- ník se nehýbe), ani příliš velký (vdechujeme obsah úst) – došlo by k poranění plic a dýchacích cest dítěte a jeho stav by se mohl ještě zhoršit. Hrudník by se měl pohybovat přibližně tak, jako by se dítě samo spontánně nadechovalo. Nikdy nedýchejte proti výraznější- mu odporu! U novorozence provádějte umělé vdechy frekvencí 30 vdechů za minutu (1 vdech za 2 vteřiny), u kojence 20 vdechů za minutu Obr. 6 (1 vdech za 3 vteřiny).4. ZAJISTĚTE KREVNÍ OBĚH Pokud se neprojevují známky krevního oběhu (pohyb, kašel, dýchání), okamžitě zahajte nepřímou srdeční masáž. Dítě musí vždy ležet na zádech na pevné podložce. Přiložte konec svého ukazováku a prostředníku na dolní třetinu hrudní kosti – asi 1,5 cm pod spojnici prsních bradavek (obr. 7). Lze užít i způsob obemknutí hrudníku rukama a stlačování hrudní kosti překříženými palci (obr. 8) nebo 2 prsty. Hrudník stlačte o cca 2–3 cm (přibližně o 1/3 jeho předozadního průměru). Frekvence stlačování je u novorozence 120/min., u kojence 100/min. Obr. 7 Resuscitace se u novorozence provádí v poměru 1 vdech: 3 stlače- ní hrudníku, u kojence v poměru 2 vdechy: 30 stlačení hrudníku, pokud je zachránce jeden, v poměru 2 vdechy: 15 stlačení hrudní- ku ve dvou zachráncích. Mezi jednotlivými stlačeními proveďte krátkou přestávku na prove- dení vdechu. Po každých 3–5 cyklech zkontrolujte, zda nedošlo k obnově dýchání a krevního oběhu. Obr. 8 11 MFV52106 NAV-032.05
  • 10. CZ 5. ULOŽTE DÍTĚ DO STABILIZOVANÉ POLOHY Je-li Vaše oživování úspěšne a dojde-li k obnově dýchání a krev- ního oběhu, uložte dítě do stabilizované polohy. Chovejte dítě na svém předloktí, s obličejem k sobě a hlavičkou mírně skloněnou. Takto nejlépe předejdete případnému dušení zapadlým jazykem nebo vdechnutými zvratky (obr. 9). Stále sledujete projevy dítěte, především zda dýcha a jeví znám- ky stálého krevního oběhu, sledujete barvu kůže – pozor, začne-li promodrávat, nebo šednout, může to být známka znovu se obje- Obr. 9 vující poruchy dýchání a oběhu krve. Dbejte na udržení dostatečné tělesné teploty dítěte, především na prevenci podchlazení. Kdy volat zdravotnickou zachrannou službu (ZZS) 155 nebo linku tísňového volání 112 Je-li na místě více záchranců – jeden volá záchrannou službu ihned po zjištění zástavy dýchání nebo oběhu, druhý ihned zahájí resuscitaci. Jste-li sami, zahájíte resuscitaci dle postupu pro děti, resuscitujete cca 1 minutu, poté rychle volejte ZZS. Nemáte-li telefon při ruce a musíte někam běžet pro pomoc (i do vedlejší místnosti), je vhodné si resuscitované dítě vzít s sebou, zkrátíte tak čas mezi oživovacími pokusy o cestu nazpátek.UKONČENÍ RESUSCITACE:Resuscitujte, dokud dítě nezačne vykazovat známky života (spontánní dýchání, puls, pohyb), dokudnepřijede kvalifikovaná pomoc nebo dokud nejste naprosto vyčerpaní.Poznámka: novorozencem rozumějte dítě od narození do 1 měsíce věku, kojencem dítě od 1 měsíce do1 roku věku. Použito z materiálů: – ERC Guidelines for resuscitation 2005, – První pomoc u dětí – MUDr. Pavel Srnský, ČČK 2007SERVIS POSKYTUJE:JABLOTRON ALARMS a.s.Pod Skalkou 4567/33466 01 Jablonec nad Nisoutel: 483 559 881, 483 559 811e-mail: servis@jablotron.czprostřednictvím: VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR: firma Petr Fráňa, Jožky Jabůrkové 1 779 00 Olomouc tel.: 777 345 845 e-mail: frana@franaolomouc.cz www.nanny.cz12MFV52106 NAV-032.05

Related Documents