KommunestyretPolitisk kvarter 14. mars 2013
Austevoll i utvikling etter dagens vedtakKommunestyret set spor etter seg
SkulebruksplanenAustevoll vgs får oppretthaldt linjene!!Akvakultur!Helse og sosial!Elektrofag!Studiespesialiserande!!Vikti...
Austevoll kommuneNytt frå samfunnsutvikling:• Ny næring i gamle bygg i strandsona: Austevoll og Sund har flest deltak...
Madeira
 - Saman med VitalTour har Austevoll
kommune dratt i gong igjen trivselsreiser for eldre.
Skansen Søknad til fylkeskommunen
Skansen!!Austevoll kommune søkjer Hordaland fylkeskommune om støtte tilturveg til Skansen. I år har Formannskapet vedtatt ...
Gratulerer med eit strålandeøkonomisk resultat for 2012
Kommuneplan
 - Offentleg ettersyn til 2. mai- Deretter forhandlingar- Så sak til kommunestyret om g...
NTP er varsla 11. april 2013. Det er alt lekka frå regjeringa at det ligg inne midlar til planlegging av heile traseen ...
Austevoll kommuneLøypemelding om ferjetilbodet
Austevoll kommuneFylkestinget ber fylkesrådmannen fylgje opp dette framlegget• Fylkestinget registrerer i kollektivmeldi...
Politisk kvarter - Kommunestyret 14. mars 2013
Politisk kvarter - Kommunestyret 14. mars 2013
of 14

Politisk kvarter - Kommunestyret 14. mars 2013

Presentasjonen i polisk kvarter i kommu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politisk kvarter - Kommunestyret 14. mars 2013

 • 1. KommunestyretPolitisk kvarter 14. mars 2013
 • 2. Austevoll i utvikling etter dagens vedtakKommunestyret set spor etter seg
 • 3. SkulebruksplanenAustevoll vgs får oppretthaldt linjene!!Akvakultur!Helse og sosial!Elektrofag!Studiespesialiserande!!Viktig no å sikre godt omdøme forskulen og gode søkartal. Ellers stårlinjene i fare igjen.
 • 4. Austevoll kommuneNytt frå samfunnsutvikling:• Ny næring i gamle bygg i strandsona: Austevoll og Sund har flest deltakarar i prosjektet og det er desse to som no har søknader inne til handsaming for å få løyve til å etblere ny næring i gamle bygg ved sjøen. Dei første søknadene har nådd fylkesmannen og vi venter eit positivt vedtak frå derfrå. Adm jobber aktivt med dette slik at vi får fleire som kan etablere ny verksemd i dei gamle bygga. Kommunen har bevilga kr 50.000 til prosjektet over 2 år, 2012-13. !!• Kunstsymposium Marsteinen: det vert arrangert kunstsymposium på Marsteinen ei veke i august 2013, etter modell frå det vi hadde i Bekkjarvik sommaren 2012, men alle kunstnarane skal bu på fyret. Fire kunstnare vert invitert til Austevoll. Dette skjer i eit samarbeide med Stiftelsen for fyret og Panorama hotell i Sund. Dette vert gjort med midlar frå fylkeskommunen og kommunen og dei må nyttast i år.
 • 5. Madeira
 - Saman med VitalTour har Austevoll
kommune dratt i gong igjen trivselsreiser for eldre.
 • 6. Skansen Søknad til fylkeskommunen
 • 7. Skansen!!Austevoll kommune søkjer Hordaland fylkeskommune om støtte tilturveg til Skansen. I år har Formannskapet vedtatt å byggeparkeringsplass. Etterpå må ambisjonen vera å sikre alle tilgong tilturveg til Skansen.
 • 8. Gratulerer med eit strålandeøkonomisk resultat for 2012
 • 9. Kommuneplan
 - Offentleg ettersyn til 2. mai- Deretter forhandlingar- Så sak til kommunestyret om godkjenning 18. juni eller 5. september viss ikkje noko uventa dukker opp.
 • 10. NTP er varsla 11. april 2013. Det er alt lekka frå regjeringa at det ligg inne midlar til planlegging av heile traseen og Rogfast i fyrste plandel.Symbolet med at regjeringa lekker denne saka er viktig og viktigst i saka. Det forpliktar.!Trasevalg er spennende. Mulig det kan bli avklart i NTP.!Fylkestinget vedtok 12.mars å be fylkesutvalet i møte 21. mars tilrå trase.E39 Trasevalg
 • 11. Austevoll kommuneLøypemelding om ferjetilbodet
 • 12. Austevoll kommuneFylkestinget ber fylkesrådmannen fylgje opp dette framlegget• Fylkestinget registrerer i kollektivmeldinga at dei fyrste ferjeanboda går ut 31.12.2016. Dette vert dei fyrste anbodsprosessane for ferjedrift som fylkeskommunen sjølv skal gjennomføre etter at riksvegferjedrifta vart overført til fylkeskommunane i samband med forvaltingsreforma. I arbeidet med Regional Transportplan for Hordaland fylkeskommune ei det ei uttrykt målsetting å redusera snittalderen for ferjene og stille nye kvalitetskrav til ferjemateriellet.!• Difor ber Fylkestinget om at fylkesadministrasjonen alt no startar prosessen med å utarbeide anbodsgrunnlag for kommande ferjeanbod. Slik kan det verta mogleg å gjennomføre både anbodskonkurransane, og eventuelt gje tilbydarar høve til å kontrahere/byggje nybygg før oppstart av nye driftsperiodar. ! !• Samrøystes = Dette har brei tilslutnad frå heile fylkestinget. Viktig å fylgje det opp og stå på vidare for å få det resultat me treng.

Related Documents