Politisk kvarter 2. oktober 2012
Reinhald• Rådmannen har etter fullmakt inngått avtale med selskapet AB Solutions om reinhald av kommunale bygg.• Oppstar...
Dialog med Fylkesmannen Opprør og krig?
Austevoll kommuneAustevoll-modellen
• A u s t e v o l l m o d e l l e n• A u s t e v o ...
Slik kan Storebø sjøfront sjå ut om få år…
Måsedalen til behandling neste møte
Fleire typar bustader 95 einingar
Fokus på natur promenade med i planen…
Austevoll kommuneKommuneplanen - kva er status?• Fylkesmannen ynskte å få ROS, KU og naturmangfaldvurdering av kommunepla...
Ny næring i gamle naust• Austevoll er i god gjenge med pilotar som er med i prosjektet.• Alle eigedomane i prosjektet e...
Austevoll kommuneAustevoll Fiskerihamn - løypemelding
Austevoll kommuneAustevoll Fiskerihamn• Arbeid med reguleringsplan på gå r. Grunneigarmø te avholdt. • Planen er å få r...
Fokus på skule Flott med engasjement
Austevoll kommune Evt ny skule – Vegen vidare Vegvalg for å sette skulebygg i stand for å møta framtida. ...
Kommunalt FAU• Var eit av punkta i kommunestyret sin plan for undervisningssektoren.• Vart etablert denne hausten og har ...
Austevoll kommuneNytt frå Samarbeidsrå det for Sunnhordland:
Austevoll kommune31. august – Sunnhordland tydeleg på midtre trase
Samarbeidsrådet for Sunnhordland har laga felles uttale til skulebruksplanen til fylkeskommunen.Austevoll har ...
Administrasjonen iFylkeskommunen tarikkje inn nokon avvåre innspel RTP Regional Transportplan
Austevoll kommune RTP• Regional Transportplan• Politisk behandla i samferdsleutvalet til fylkeskommunen fø veke. ...
Austevoll kommuneMotorcrossbane - status• Kommunenestyret har sett av 700.000,- i budsjettet til banen. I tillegg har fyl...
Austevoll kommuneFramlegg til motorcrossbane på Haukanes
Samferdsle - diverse saker• Har hatt møte med vegvesenet om små og store saker.• Gode signal om busslommene ved ungdomss...
Plan om gulstripe over Storebø
Ny veg til søndre Drivenes?Vegvesenet har godkjent traseen. Stein har me. Avventer privat finansiering og grunnavta...
Bjånesvegen• Formannskapet har auka kommunen sitt bidrag frå 1 mill til 1,5 mill. Næringslivet har fullfinansiert resten...
Politisk kvarter - Kommunestyret 2. oktober 2012
of 28

Politisk kvarter - Kommunestyret 2. oktober 2012

Ordføraren sin presentasjon under politisk kvarter på kommunestyremøte 2. oktober 2012.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politisk kvarter - Kommunestyret 2. oktober 2012

 • 1. Politisk kvarter 2. oktober 2012
 • 2. Reinhald• Rådmannen har etter fullmakt inngått avtale med selskapet AB Solutions om reinhald av kommunale bygg.• Oppstart 1. november.• Konkurranseutsetting og reduksjon i omfang bidrar til innsparing for Austevoll kommune på 2,9 mill årleg. Noko av blit brukt til buffer og styrking av oppfylgjing av avtalen.
 • 3. Dialog med Fylkesmannen Opprør og krig?
 • 4. Austevoll kommuneAustevoll-modellen
 • 5. • A u s t e v o l l m o d e l l e n• A u s t e v o l l
 • 6. Slik kan Storebø sjøfront sjå ut om få år…
 • 7. Måsedalen til behandling neste møte
 • 8. Fleire typar bustader 95 einingar
 • 9. Fokus på natur promenade med i planen…
 • 10. Austevoll kommuneKommuneplanen - kva er status?• Fylkesmannen ynskte å få ROS, KU og naturmangfaldvurdering av kommuneplanen. Formannskapet har sett av pengar til dette og administrasjonen har hatt arbeidet ute på anbod og få tt inn prisar som er innanfor denne budsjettramma. Blir sett i gong snarleg.• Vegen vidare no er at Planutvalet skal vurdere merknader frå innbyggjarar levert innan 12. september. Deretter må planutvalet vurdere rapportene som no skal utarbeidast og legge planen ut på ny høyring. Må l er å klare dette til desembermø i kommunestyret. tet• Deretter høyringsperiode og vedtak av plan 1. halvå r 2013.
 • 11. Ny næring i gamle naust• Austevoll er i god gjenge med pilotar som er med i prosjektet.• Alle eigedomane i prosjektet er med i kommuneplanfranlegget. Dette i tråd med fylkesmannen sine råd for å lykkes med dette prosjektet.• Denne veka har me ein egen samling for våre pilotat.
 • 12. Austevoll kommuneAustevoll Fiskerihamn - løypemelding
 • 13. Austevoll kommuneAustevoll Fiskerihamn• Arbeid med reguleringsplan på gå r. Grunneigarmø te avholdt. • Planen er å få reguleringsplanen opp i planutvalet 18. oktober.• Kommunen har ansvar for å sikre grunnkjø eller p avtale for å etablere molo og steinuttak. Dialog om dette er starta. Kostnad for kommunen si side vert å koma attende til.• Statsbudsjettet som kjem 8. oktober er viktig for om fiskerihamen slik Kystverket ynskjer vert sett i gong i 2013.
 • 14. Fokus på skule Flott med engasjement
 • 15. Austevoll kommune Evt ny skule – Vegen vidare Vegvalg for å sette skulebygg i stand for å møta framtida. Kommunestyret må peike ut kursen… All bakgrunnsinformasjon må vera på plass før kommunestyret kan konkludere. Det er viktig å bruke god tid på så viktige prosesser.Arbeidsgruppa sin Fagleg rapport der Innspel fråanbefaling for fleire ulike alternativ innbyggjarar gjennomplassering på vert sett på . opne proessar.Eidsbøen.
 • 16. Kommunalt FAU• Var eit av punkta i kommunestyret sin plan for undervisningssektoren.• Vart etablert denne hausten og har komt godt i gong.• Består av leiarane frå alle FAUene ved skulane.
 • 17. Austevoll kommuneNytt frå Samarbeidsrå det for Sunnhordland:
 • 18. Austevoll kommune31. august – Sunnhordland tydeleg på midtre trase
 • 19. Samarbeidsrådet for Sunnhordland har laga felles uttale til skulebruksplanen til fylkeskommunen.Austevoll har vært aktiv med i prosessen og fått inn viktige punkt om våre skular. Skulebruksplanen
 • 20. Administrasjonen iFylkeskommunen tarikkje inn nokon avvåre innspel RTP Regional Transportplan
 • 21. Austevoll kommune RTP• Regional Transportplan• Politisk behandla i samferdsleutvalet til fylkeskommunen fø veke. rre• Ingen framlegg politisk så langt på å koma Austevoll sine innspel i mø te.• Utsett i Fylkesutvalet og kjem opp att i desembermø til Fylkestinget. tet
 • 22. Austevoll kommuneMotorcrossbane - status• Kommunenestyret har sett av 700.000,- i budsjettet til banen. I tillegg har fylkeskommunen gitt tilsagn om spelemidlar. Dette saman med egeninnsats og bidrag for klubben vil vonaleg vera nok til å realisere prosjektet.• Kommunen tar no intiativ for å få fortgong i planane og vil parallelt gjennomføre dette • Dialog med grunneigarar om kjø / leige p • Reguleringsplan • Sjekk om det er greitt å flytte spelemidlane • Anbod på arbeidet• Nå r alt dette er på plass vil politisk nivå bli invitert å sette i gong arbeidet om alle brikkar fell på plass.
 • 23. Austevoll kommuneFramlegg til motorcrossbane på Haukanes
 • 24. Samferdsle - diverse saker• Har hatt møte med vegvesenet om små og store saker.• Gode signal om busslommene ved ungdomsskulen. (Blir avklart i budsjett 2013 frå fylkeskommunen)• To felt over Storebø: fått skisse, men bedt om ny enklere versjon som kan løftes fram som ein enklare og rimelegare sak.
 • 25. Plan om gulstripe over Storebø
 • 26. Ny veg til søndre Drivenes?Vegvesenet har godkjent traseen. Stein har me. Avventer privat finansiering og grunnavtale før evt oppstart.
 • 27. Bjånesvegen• Formannskapet har auka kommunen sitt bidrag frå 1 mill til 1,5 mill. Næringslivet har fullfinansiert resten i tillegg til kraftlaget som betalar for å få lagt ned kabel i vegen.• Vært nabomøter der og naboane bidrar med å vera fleksibel i byggjeprosessen. Det er avgjerande for å få dette til.• Små ting som står att og det meste tyder på at vegen vert utvida med oppstart snarleg.

Related Documents