.»
NAMMEN
tit de bylagen fan de
sentinsjes fan it Hof
fan Fryslfin T
|728— I747
R. S. ROARDA
NAMMEN UT us BYLAGEN
FAN na SENT| NSlES
FAN IT HDF FAN FRYSLAN
1720 -= I748
FAN
R. S. RIJARDII - LJOUVIERT
IN VIURIJIMNNICH. YN IT FDAR.
Troch de gegevens lit de bylagen fan de sivile sentinsjes fan it Hof fan Fryslano
is...
.v
NAMMEN UT DE BYLAGEN FAN DE CIV. SEN’l‘. Il0F FAN FRYSLAN
1128 - 1147..
MB. .It ifaarste sifer is dot {on de pox...
I12-1 AEBBINGA Schelte van, op Aebinqa State, Hallum. test. 11-12-1656.
i43—4 AHDE Harnens, Peasena. 1734. near namn...
har scan Eelke. contra 174
FNTIE Jeltes. widd. . Lolke Packs
7- 10- 1727.
hern, ensfh. . 1728.
. boer. Bfirum. 50...
547- 12
501-16
655-8
655-8
550-13
489-30
739-5
385-5
502-20
933- 14
636-7
486-13
547-9
500-Int
543-7
575-14
713-2
526-7
5...
664- 15
676- 9a
565- 19
507- 26
619- 2a
621-4
756- 6
609-7
592-7
504-6
541- 21
695-4
716- 14
665- 12
745-2
564-4
487- ...
577- 29
323- 14
333-4
700- 1
386-2
545-9
513-8
511-17
583- 8
77 1- 8
563- 13
659- 6a
663-10
554" 12
589-14
48 9- 13
7...
763-5
'BU1'1'ENPl$l'. Pieter Roelofs, Lj. , 28 1'-. 1746.
E84-12 EUI'1'HlP(Fl'. Suffridua, wnlkaxnmer. Lj. . 40 j....
GIMP. Claanke, fton L Pytter Al ra. Boulsert. 1741.
0160’, Wopke Claaen. ltnapmun. Bo sort. 60 ‘. . 1731.,
C(IIl(...
527-5 DEINUM. ‘R1bert Doekes. keapman Lj. . 51 j.17Z4.
489-13 DE[NUM. 'Pijter. timn. Lj. . 37 )'.1725.
736-11 DD(...
jT
731-2 DI_]'KSl'Bl4. Class. bdtker. Lj. . S3_j.1V44 _ __
sue-4 DIIKSFHA. Goije smid Tsjom syn udd. Aeltxe Martens H...
714-7
733-4
590-12
663143
535-:
594- 11
773-19a
714—a
709-10
656- 18
45-11
20- 19
750-1
SSS-<10
500-2
509~6
535- 1
52...
814-12 PUNTEIN. Marla. wldd. Gilles Vermeersch. Harns. 76 j. l735.
516-22 FDTFEIN. Schalte. chirurqZn. Lj. . 42 j.1...
547-9
600- 22
490-20
553- 11
6 58-4
578- 5
58 5- 19
669-21
533-3
616- 1
677- 14
GIE1. Sljtus. boor. Koartne en, 40 j...
62-7
28-10
55- 11
31-9
53- 10
35- 5
32-11
63- 5
73- 27
24-2
62- 3
50-5
25-7
35- 14
76-7
27- 5
42-8
23- 13a
75-15
83-5
4...
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1
of 38

Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1

Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728- 1747 deel 1, R.S. Roarda. De originele dossiers worden bewaard bij Tresoar te Leeuwarden.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 1

 • 1. .» NAMMEN tit de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslfin T |728— I747 R. S. ROARDA
 • 2. NAMMEN UT us BYLAGEN FAN na SENT| NSlES FAN IT HDF FAN FRYSLAN 1720 -= I748 FAN R. S. RIJARDII - LJOUVIERT
 • 3. IN VIURIJIMNNICH. YN IT FDAR. Troch de gegevens lit de bylagen fan de sivile sentinsjes fan it Hof fan Fryslano is it met ellinne ifs, mar ek forskate oaren. faker as lenkear slagge de tried 'wer Jgmlmme to kinnen, der't men hopeless festroun wie. De testaminten dy’ tyn de portefeuilles foarkonnne binne hast altyd fen tige greg. te bitsjutting. genealogysk en skiedkundich. S3. fynt men ek wol gauris brieven yn de dossiers, sa by non en dan ek noch mi in laksegelwapen. Ek wol ganris de hautekenlng fan de tsjflge. Wol gauris giet it oer it opmj ltten tan in pleats of in stik ltn, oer in read oer ’1: lfin mei sums in Dlattegroun der by, Byhwaunear der "contra" by stiet, dan giet it almeast oer bisltskwesjes. Stiet der by "mear nemmen" dan bin dat allneast nammen fan fanwljeleden, msr ek wol fan tsjflgen dy’t oer it bisit faeks hiel hwat fortelle. Sons Jowe hja in om= skriuwing fan de persoan of persoanen. dy’ t men dertroch better kennen leard. Fierders fyut men yn (iv dossiers ek ynventsrissen, hypotheekskten, keapbrieven, Iittreksels fit floreenkohieren. ensfh. Fanaels binne 3.1 dy gegevens mar yn tele- gramstyl opnommen. Der moast koart kriemd wurde en fan gefolgen binne ek lang net alle nanlnen opnommen. Dy’t mei skaeinamme foarkamen binne sa goed as allegear op- nommen en fan de oaren. der‘t b. g. in erfeniskvlesje mei mank wie. Men sil dns op it livksarchfyf to Ljouwert meardere gegevens 61; de oaubilangjende dossiers helje moatte, Lykwols wit men nou daliks hokker dossier’. up ynsjen frege wurde meat. It foarste sifer is dat fan de portefeuillez it oare clst fan it dossier yn dy portefeullle. Net allinne de Elderdom fan de persoan en syn hlrop, mar ek wol cle berte-, doop-. troue en stjerdatums. dy’t. oars faek nearne to efterheljen binne. komme der yn tour. In oare kear op hokker datum immen bilet is. De messte persoanen yn dit diéltsje binne yn “e leste helte fan de 1’7e ieu of yn it bigjin fan de me ieu berne. Sa leare de bylagen lis ek hoenear ien fan beide Elders steam is, an hokker bern dam noch yn libben binne en hwer"t hja wenje. Non most men :11 mei inkelde dlngen rekken hfilde en op jins iepenst wezet Sjoch roar "ae" op "ea", Baerd op Baud. De iene kesr wurdt skreaun fan "Bloem" de oare kear "B1om". Buma= Bouma: Buwe- Bouwe: sjoch by C ek op K; Heemstra-Hiemstra; Hoogwoud-Hoogwoltz Jan->Joannes= Johan»-Johannes: Petrus~Pleternl’yter= Pytter; R. eenstra-Rienstra: Sierck-sierlv Sjerck~~Sjerk; Steensmtwstiensma, sjoch foar S ek op Z; Tebbitman= Tibbitman; Tebbitsma-Tibbitsma; Vlasbloemavlasbloneensfh. ei-eij--ij vy Ek is it net lftslua ten dat wy in F wolris fear in T oansjoen hawwe en omkeard, lyk sa ff foar ss b. g. Gosse foar Goffe en omkeard. In msnnich Ofkoartlngen: abb. ~-ahbekaet: wdm. ~-admlnlstrateur: adstaadsistmntt boargemr. ~boargemas1:er: bsk. - boask; doarpsrj. ~duarpsrjochter: dpt. -doopt; erfgen. -=erfs1naeII: f. -fan; Fri. - Frjentsjer; kol. - koloneli Lj, ~Ljo1.lwer ‘ lui , -=1uitenant; Pr. -proknreur; Pr. F‘. ~ prokureur fiskael. de lepenblere easker: Pr. Gan. =prokureur Genereel: Pr_. P,-pro- kureur postelant. in rjochtsaekfierder, pleitbisoargerg sil(t. ~siktaris; si]l. ~ silliger; skoalmr. -skoalmaster: test. -testamint; timm, =tlmmerman ensfh. Ljouwert, 17 oktober 1959. I1.S. Roarda.
 • 4. .v NAMMEN UT DE BYLAGEN FAN DE CIV. SEN’l‘. Il0F FAN FRYSLAN 1128 - 1147.. MB. .It ifaarste sifer is dot {on de poxteieuille en it acre dat -fan it dossier. ’ 740-7 AA! -‘KB Hendriks, widd. Riemer Jelles Fennem. earen said, Frjentsjex, contra 1746. 615-20 MKJEN Ydes. erfqen. f. hm: man Andries Yskes. non bsk. can ds. M. v.d. Veght. Aldeboum, contra 1735. 725-5 AALTIE Rinses, wicId. l.«-ieuwe Melis, Bitgum, contra 1744 en 757315 en 772-=12. 677-10 fun in skipper kocht. Suits, 1738. 564-]. MIN Heris, sill. Ts ummaorum. 1732 (mei qflns numnen). 717-11 MFSDI. Maqnns van. ankhhlder, Hurns. contra 1743. 766-8 M1113. Albortus. bookprin or. Lj. . 37 j. . 1747. 743-3 MT Hsssels. "wieldraijer . Horns. 54 j. . 1745. 658-4 M13 Tuekes. widdp tter Hubarts. G4 '. . 1733, Fri. 74B-7 MEAL H. i.j1lce es. boelg. fintf. rj. . contra 1746. 628-14 A9545. Tjepke j kea. Gntf. boe1q. Frj. . S5 1.. 1735. 371-9. 644-E/12 REBM. Ranicua. fiskaal. I"erv. d1.. 34 j. . 1734. 771-11 ABINGA, Frans Binnartn. Dronryg. contra 1747. 510-10 ABRIIHIIM Bounes, boer, .Friens, in 1729. 683-7 dan 84 j. . 1740. 734-8 ABfiAI'IIlMtGossos. skfltskipper Aldegea. 62 j. . 1743. 598=ll AHRNWMI. Abraham. Grou, 40 j. . 1 33. 723-7 en Griotje Dirlra, 27 j. .1741. 729-1, lay dun 50 j. . 1743. 589-1 ABRAHAMI, as. Annius; Ko lum, contra 1734. 834-12 ACEMA. Renitflljls, fislmel. Ferw. dl. . contra 1735. 532-15. 569-9. 579- . ‘ 724-2 ACCAMA. Muthijs, "knnstskilder up ’a Grachtswul buiten Leeuwurden". 40 j. , en Catharina v. Erkelinqs, 35 j. . 1142. 524-26 AUG Minnes. widd. Clues Feijkes. Wyns, contra 1725. 7E9~Int MXEH, Antonius. si11., syn erf en. . contra 1747. 497—Z0a RCKHI, {%igeke Alberts. Hams, e beppe f. Sytske Pyters Popta. contra 581»-9 ACIEK, dr. V0 iscus. 45 j. . 1732. Pensionuris, Li. 538-29 RCKNIUS Ex , Julius, "Vrijhesr van Ilitsma", Boulsert. test. op ton- ersdai Z6-10-1719. 645-15. 548-23 MJKNIUS. Hansen, E7~11-~1699. Old 50 mei in lokwinskbrief, 1731. 5256 ACKNIIIS, ds. Petrus, Hallum. 40 j. ,- 1729. 764-10 d ADAM, Petrus Adriana. 81d dykqreve Holwert. contra, 1747. 615-21 contra d’ Adam, Attie Pyters. do frou f» Jurrien Claesen Fon- tijn Horns, test 17-3-1711,. mear no-mmen. 680-8a contra. 746-9 ADEWL. ds. Bare, Aldekoat syn widd. Aaltje Feijkes. ensfl-1.. contra 1745. 747-10. 610-10 ADEMA, Caetje Dirka Lj. , contra 1735. 615-17 ADEMA. Clues. adst . flugustinusqeo. 30 1735. 693-8. Dirksz. 7132-12 ADDM, Ehlco froadsman. L'. , contra 174 . 523-14 ADHM. Hobbs bra. Dant. d . 61 j. . 1729. 516-22 NDEMR Marcus, Gnskipsdonrvlarder Lj. 23j. .1728.6S3-9. 597-6 EDD“. Marten, klerk, L-ju 28 1734. 700-14 ADHM. Sybren Dirk: charger, E‘-erkeskleaster 60 j. . 1742. 492-14 RDIUS, Bocco Sabinus van Sweins. contra 1729 565-7 dun 58 1731. 622'-Ba en Petrnnella van Gemmenigh toe Kinqma, contra 736; 635-3 op Klnqmn State. Sneins. contra 1737. 511-Int ADIUS, dz". Qiinius, Sfset 1727.
 • 5. I12-1 AEBBINGA Schelte van, op Aebinqa State, Hallum. test. 11-12-1656. i43—4 AHDE Harnens, Peasena. 1734. near namnen. 109-7 AREKIE Feddes. widd. Baucke Haijes. qoedfrou Lj. . 48 i. .. 1733. S33-1 AEGE Hilbrands. boer Fpudqum. 42 ‘. . 1723. _ 325-7 AEUDSMA. ds. Aqqacus. -'1eoraa: - dos . Woorts in de Christelijko Gemeen-- te tot Tsum". 1736 b. b. en c. 527-5 ADINE Aennes, test. 20-9-1697. "dat mijn dierlicke lichuem tot de aerde en tot verrottinqe sal keeren. ... . " 712--3 AHRSSDI Albertina van. frou f. Albert Willoms, Lj. . 52 j. , 1733. 747-11 AHTSSDL M nus van. bankhalder. Horns. 44 7.. 1745. 530-6 A$I‘lWARDA. r. Samuel. abb. Lj. 40 j. , 172 . 565-5. Inai. qfins nammen fan Boalserters en Heatrenfeansters. 597--5.. 623-11.. 573-3 ME en l-‘ed Vlybes. De Jouner 1740. erfgen. 55648 AGEM5. Atte, 816 boargemr. . Boalsert, 49 j. , 1738. 712-4. contra 1743. 491-1 AGEMA Dirk doarpsrj. en chirurq , Dronryp. 36 j. .. 1725.. 557-10 P-$45. Harman Ages, en Jacob Velt uis_ Horns contra 1731, 683-5. Har- man dan 51 3.. 1740. 540-12 AG-I'l‘rIF1VELT_ Pijter van. s trou Berber Pytors L1’. 43 1731. 521-29 AGIICGLA. Jentie Ruyrds. ya. Raerderhim, en Hendrikjan ytters Jello- ma. Poppi awier contra 1729 532-14 en 5398. 583-2 “UTA Viqlius. Swic um. erfqen. '-‘collatie van t Hos itael on Schools“. ensfh. 1654 en 1689 stiftin sbrief fan 25~10- 576 ensfh. 512-2 AISMA, Horatius Lauta van. 60 j. 1 28 old kuptein. 492-10 Al(KE'Jans. widcl. l-'o1kert Jans. dy‘t erfqen. wia Fan syn mem Hinske f‘o1~ kerts. contra 1729. 746-9 AKKB Johannes, widd. Gosse Barres Orcmjewdld. 60 j. , 1745. 616»l6 ALARDI Nocnlaus, boer Ald ea. 39 j. , 1729. 723-10 ALBADA. Andries. erfgeu. f. ette Albada 28-8-1539, ‘t lien Ptrppingch wier, forskate Albada s, in famylielien. 489-14 ALBHDA. Evert Deddes. boar emr. . Drylts. 728. 714-8. 580-16 ALBEDA, Oene Andrias van. urdum, contra .1733. 543-19 ALBADA, fiintie Wopkes. Aldemardum 1718. net o1 to goed mei de holle, 1731. 635 4 en 6. si.11.. syn bern Sijdts. Griet en Wopke. con-~ tra 1737., idem 576“ 6. 549-5 ALBADA Wobbel do frou f. Albert Michiels. Ni'emardum. contra 1731. 576-5 Wobbel 70 j. . en Jisch Albada 5 j. .. 1733. 529-13. 490-19 ALBAHDA. Cornelia. a1kt. . It Bildt. 43 1725. 584-14. - 624-5 ALBAEDA, Jan abb. 22 in 1735. 626413 ALEDA, Jiska. Aldemardum. 50 j. 1727. 760-11 ALEHADA VPN NIJENSWW. Susanna Elisabeth. frou f. Rudolph de Mepsche tot Taen Gr. . contra 1746. 570-10 ALBERT Pij ters contra 1732. near nammen. 639--6 ALBERT Si" ers. "onderrosper Olde Merckt. 34 j. . 1736. 700-8 ALDEK) minnisten, forskate nammen. 1742. 509-6 AI. -G(E)RA. Andries. boarqamn. Boalsert. 39 j. , 1728, 550-15. 727-4a ALG(E)RA Dieuke Haijes. frou f. Petr. -is Algra en Sjonkjen Algra. widd, Sjoerd Hania 1742. 491-1 AL<: (E)nA Haije pachter van : Gemael" .1724, 509-9. 550-15. soap f. I’: yter.8contr<1x71Z31 568-13 703-6. 7534.. op ’e grfiftswal 1.. 4 '. 4 . 737--2 AIK. ‘v(E)BA Petrus. llaoarqem-. ,Boa1sert, . erfgen. K. s n broer Andries. dy t arfqen. min f. syn frou Tryntie Boe es. erfgen. fan liar men Aafke Tietes, enafh. , 1745. 509-6 Alfilmfifi Pytter. 1n lum 57 1728- 519*lZ. 558-10, erfgen. f. syn heit Sync gr: 1715 575-19. 690-8.. 986-6 Al-G(E)fiA Pijter Sijnes Boalsert, syn frou Claaske Wopkes: 41 j- 1740 680-8 froedsman, 43 1739» 896-18. 489-7 A1£(EI)RA S‘oukjen, frou f. Sioerd Hania. wachtmr‘. L'. . dr. f. Pyter Algra. houliksakte {an 6-3--1728, contra. .7 7-4a. 498-26 ALEMA. Abraham. froedsman Harns. 28 j. . 1727. 759-6. 6 an 748-3 690-13 695-17 735-3 736-6 669-13 721-11 549-8 616-15 600-20 536-8 540-14 740-5 594- 13 635-2 629- 11 540- 14 553-11 601- 1 626- 14 496- 10 552-6 660-4 516-4 581-7 729- 5 7 57.- 17 587- 18 719- 17 671- 11a 7 25- 3 746-9 548-2 525-2 660-2 669- 19 570- 4 669- 22 622-8 602- 11 752- 7:: 633-9 609-7 695-5 497-21 91-51“. Fookien, widd. Foeke Stapert. Harns. mei erfqon. f. har soon sq lonon St art. 5111., contra 1746. Al-Em. Junius. am. 44 j. 1740. 759-6. keapman. contra 1745. ALEWIJN Pymm. Gaeat. a4 5.. 1740. ALLE Wynars, boer. Sonar. mei near nanmen, 1745. contra ninniste earne fan Grou. 761~»5. ALIE-Tl‘ Assiens deagraver Cverkeskleaater. 79 j. . 1744. ALI. .ETl', Geerts, boar, Kflkluarne. 65 i. , 1738 en Ytia Donna. 65 j. , 173 ALLINGA, Tlflmmas, froedaman. Warkum, 40 j. .. 1742. on Doedtja Sylu-en. 4 j. ' ALMA. Cnrnelis Pieters. boar. Minnertagea. 47 j. ; 1726. AL-MA. Cornelia. boer. Minnerts aa. 48 1., 1727. 672-13. ALMANADI 1732 "Kleine Leeuw. manach. " Al-E395. Ehilius van. "op do Linda" Gr. . 1790. HI-TA. Jacobus, sulversnid. Makkun. 32 j. . 1730. 557-14. 622-9. 670-s_ ALTENA, Hendricua Wiardus van, en Johanna Hilleqonda van Glinstra, go‘ 74533:. 759-9. qriffier {an ‘t Hof. 56 '. . 1745 Lj. . AL'1'£NA, Petrus.91d finch. Frj. . to j. . 17:43. 62 -14. AL-UWE Jana. skuonmakker. Blije. contra 1737. 649-1. AMILANDHH. Jan. "bodionaer der union on boode van ’t klein schipparsg‘ Amman fig. Hurilus. 72 sh. ‘ 1735, ggfiii. 28 so 8 . unus ans. wo ammer. un. 17 . 6 2-1. danL AMEWTIHL Berber. widd. .Siersma. Lj. , 65 '. , 1 25, AMILIUS. Hiltie. widdulolnnnes Reinaldo. 734. ‘N11-9. Jan Sikkea. boar. Kflbasrd. 49 j. , 1735. ANDRE, Heasaltie Doijtsas. frou f. Pieter Jacobs Hoekétra. contra Ypa rams lioorda. 1729. Y -AMlfl1§Tholu1s. orfgon. f. syn halt, 1731. PNDRDIGA. Claus Pytora. Goutum. 50 j. , 1739. kurator nor do born f. llienk Pyters Andringa. contra. Tjeerd Thoma: Andringa. for MA gr. 28 jé§b1738. fiutun. ANDRI . me is rens. oer. Menaem. 1729. near Andr a's. ANDRINGA. Johanna: Dirx. Berltsun. contra 1733. 1119 ANEAU Hendrik. &1d boarqenr. . Sleat. contra 1744. ARIEL-ézix. eiqa Harnenn. L. .. 59 j. . 1745. ANGVIIIHHDDI 16 5. register van de Persocnen. Goederan. on Fani1i'én" f dizzo Griteni'. 1733. ANHEJJEH, Petrus (Pieterl. keanorbihi or. L’. . 24 '. . 1742, 742-1. ANJBM. Hendrik, nathenaticua. Frj. . 2 j. . 1739. 7 44-3. danPede-1. MICE Intros, nidd. . L-overland, LL. 55 j. , 114:. NKHINGA. Janka. iron 1'. Sjoerdt Andrias. timmornon. Horns. 37 j. , 17 ANNEE. Gyobart Ydes. 5111.. Lj. . contra 1731. ANNE E91 or. tinnernan, Dzkkum, iet oer tinmarkoaten 13--2--1699, fan leats fim meta. ) Curelaanfi 730. ansen. oer. nn ea. 4 enT ‘an Peters. 40 1739. ANNE Piers. Grou, en Ielsliae Dirksjf. Dr)-13: qean 23--2-172,6 finder do q boadens, Rj. ANNE Yge-5 an Wytse en Auke on Yge Annes. 1732. ADSKE Josrds, syn widd. ‘I"ri]nt'ioRintiea. Ysbrechtum, contra 1739. me ANs1<£: ai'ie°ii fuming" 51: N‘): 1 7o 1735 ass 23 . ease. s. , . 188211. , - . ANl'I'{N1D$. Anthonlj. snider. L‘. gweashfisl 74 j. , 1734. AMI‘! -DNIDES, _ dr. Livilzsuroktor atynske skoalle. Hynljippen, contra 1 ANNE (Anne) Aeqes, neilitten dr. (. Age Doedes, contra 1736. gang n men. ANTIE Annes, frou f. Anne Sterri u, L'_, 7|] j. , 1734, ANTIE Djurres. de frou f. Gerry: ever and. Lj. . 48 j. ..’ 1737. ANTIE Jans. de frou f. Jan Feijkes. 1.1., 53 j. .,, ].727. ('s'e'd. insetster ‘ilgglideggfitgg by de boelquederen . s40-12 '-ge'éd. uitdrcchster
 • 6. har scan Eelke. contra 174 FNTIE Jeltes. widd. . Lolke Packs 7- 10- 1727. hern, ensfh. . 1728. . boer. Bfirum. 50 j. . AP . Gos11ngh. Pr. P., LE. APPE1-DIX1M. Rijg Steateboade, j. MEN! ‘ Arents. S ARIN! ‘ Pijter: an Einske Jans, Te AND! Harmena. doarparj. -skoallnr HRMLD1. do. Siericus. Berltsum» ASBEHL Georg Maurits Van. ensfh HSPEREN, Jan Jansen, lnr bclkker. ASSEN Phndrik van. Lj 52 j. . ASSIE Claossen. kfiper. j. , 76 ' . Fraerk Scheltingo. ASSJRANSJE brie fkes fan skipper: ESTEN. ds. W. van. Bifium. 33 j run-gyn. KISMA. Gerxi't mr. c KISMA. ds. Melnardy, Deersum 39 1745. 774-4. contra 1747. KITE Martens an Jantis Jans. boe AUCK Peters. do {run f. Lieuwe L of o de preesters. 'ntes. wi. dd. _.Foel<e Jan]: 1745. HUUUEN Jansen, baer Dajum. 53 ' AUKE Llfaiobs. skipper Bundsterskg 7 6. AUKE Piers en Errijt Pieters. fe HIKE Pijters. De Jouwer, contra HIKE Thomas. Gietsjerk. srfgen. . AUT Abels, boer Kollum. 50 j. . ATSMA. Jaria ins. Pr. P.. Lj. ,'coJ BNFIE Jana. VIidd. . Arent Eelkes v. Coeverden. boargemn. Warkum. mei 5. . . Frj. . test. 14-2-1704. ANIIE Martens, from f. Harman Luwerts. earen smid. ludaberkeap. test. ANTIE Tiallinqs, widd. .Meijnert Jansen. boer. Aldebildtsyl. mei harren ANTIE Thomas. en aarenu contra 1732. 1745. 24 j. . 1746. . 60 j. . 1743. traats Davidsvaarder". Skie1-nfintseach. 31 j. . 1727. rwispel. contra 1745. near namlnen. ARIAENIB Pytors. "etoelsetster in de Galileester kerk", Lj. , frou f. Cornelia Cornelissen. 49 j. . 1738. . , 52 j. . 173$. Pietersbierrum. contra 1742. 725-2, dan 48 j. . 1743. . , contra 1747. 7S7v~14. Easterbierrun. contra 1744. 1737. . . en Elisabeth Wijgers. 74 j. . 1752. arns, .1731. . 1743. 1746. . - 68 j. . 1720. 522-2. ntra 1740. 764-7. dun 54 1;” 1746. j. . en Magdalena Noorbee . so 5.. . AISMA, Widmer. P1-. P.. Warkum. 26 j. .. 1744. ren, flied. test. 11-6-1728. ieuwes. Lj. . test. 1543, en jowe tiqe es. boer, Boarnwert. non Dokkum. 74 j. .. en Claeake Jenties- 58 j. .— 1743. ns. 67 j. . en Martian A1195, 62 j. . anbazen. Drachten, contra 1745. 1728. contra 1740. 1730.. mei near nammen. 516-4 BMRUF. Beernt Sipken Bitqum 1719 531-11 BAARDF. Hetta on Frans Folperts Reinouke Johannes en Py 556-2 BMHD1‘, Jan Reins keapnan. Fr‘. mei laks e1. ensih. 17 Marsum contra 1730. 539-5 Hotte ter. erf en. ensfh. . 1730. A6393-5 an 50 1740 749~11 brief 539-5 BMRUF. Pijtter. kkum. 1751:. 1888. Jeltie Hettes. 516-4 BAAHIDI‘ Si'dtake Loses. rIidd. , Jacob Simens Berltsum. 1718. 763-1 55313171‘, Lllem Reins. Dokkum. contra 1747. 490-26 BMBDA, Sipke Hessels, syn widd. contra 1728, 501-16. 552--8 BMBDA, Sjoerd Aukes. Snits. con , Yfke Bavius, Frj. , en de soan Bavius. tra 1731. 534-6 BAERS, Lyabeth Hiddes. w1dd. , Rein Sickes Menalda. boarqemr” Horns, 1730. ensfh. 673-2 BAKTIE Michiels. VIidd. . Tiepke 5 594-13 BHCFQIGL Beern, Frj. . 60 j. . es. Garyp. 53 jV, ., 1739. 1 33. 508-0 BRGEKIKGI, Frederik. Pr. P.. Barr. d1.. 29 j. . 1725. 650-11 BMJCERIS. Covert. disti-llateor. Kollum. contra 1738. 631-11 BHUCER. fluke Jana. keapman. Horn. 32 j. . 1735. 650-6 BMXHL Cornelia Jacobs. keapman. Horns, contra 1738. 548-21 BAIXEE, Doede Piers. boar enr. . Boalsort an Dnkjen Sgnena. mei near on erfgon. . contra 1 31. 566-8 h dun N j. . 17 . 757-17 BICKEK. Fettle. I1dd. . Joachimus Voo . by syn libhen koater fan '9 Frhnske tsjarke. Lj. . 58 ‘. . 1745. 549-8 BHKKEL Cverhardul. hokker. L]. , j. , 1725. 583-5 BAKXEI. Home Keiapes. skipper. ninniat op 't Heelan. 1734. 541-21 BMXEH. 2/H593. keapnarl. Horns. 54 j. . 1729. 620-11. 629-11. contra 557-11 BMXER. Joharfinig, Pr. P., Lj. , 58 j. . 1723. 580-4. 540-2. 715-5a. day; 7 594-13 BRUCEE. mbaxtus. Pfentsjer. 45 j. . 1733. 741-8a. 540-18 BMXR, Eolielus, I. U. okter Frj. . contra 1730, 611-2. Horn. 48 j. . 17 64 -7. 695-17 BMXER, Egiie 1_; .:§nes. keapman, Warkum. contra 1741. 733-7. dan 49 j. . 500-5 BAKER. Wybe Gerrfits. saldsiedor. Harns. 37 j. . 1728. 716-4 Bmcm, Wymer en ijnke A11.. .-ts. contra 1743. 559-23 BACON. Dominicus en Eva Maria Sta pert v. d. Wielen, Lj. , contra 1731, 558-0. bakker. 601-6 BRUCUM, Frans van. keqaman. Lj. , 72 j. . 1734, 494-2. op 1726. 577-11 BPGCUM. Johannes. bakker. Lj. . 41 j. . 1729. 592-7 BALGC. Nuke, chirurg n. Fr'. . 32 . . 1734. C1aas. Lj. . 4 j. . 732, 5 EM. 573-31. 551-32 BK1.U(. dr. Daminicus. abb. en Rnna 1-dtanfi. Frj. . contra 1731. 564-7 BALEK, Doninicarms. izerkrealler. Lj. . 35 L. 1732. 806-12 Bl11.CK. dr. perf. , Daminicus. Frj. . contra 1735. 670-5. near namlnen. contra. 530-1 BAl. U(. dr. Johannes. abb. en rektor latynske ekoalle Lj. . 31 j. . 1925 (30-17. nei mear namnen. 735-1. near nonmen fan famylje. contr 45. 608-5 BRICK. Nicolaas. tilnmerman, L'. . 610-10. 752-4, dun 61 j. . 1745. 535-17 BALKPUH. Eelk. widd. . Doede endrika. Salts. 70 j. . 1733. 548-3 BRLTUS Hgenties. estrikbakker. Horns. 57 j. , 1729 en Dirkjen Tjerke. s j. 508-3 BFNC-R. Bane 'ctu5. beer. Jorwert. 88 j. .. 1726. 517-19. 613-4 BENGR. Jari h. boargemn. Lj. . 53 j. . 1695. 743-6 BPNGA. Joacgilnns. dr. . Noardv: ‘&1de. en Fokaline Hire contra 1745. 541-31 BMGA. Johannes. skoa.1mr. . Lj. . 94 j. 1731. ea1.2-2 amen Sijdn ma boargenr. . m. . as 3.. 1735. (970.3. amen. Syts Tjeerds boar emr. . Frj. . 34 j. . 1739. 597-5a BENIHIS. Gerrijt akounm ker. Drachtan. en Antie Berendu, in dr. f. Bersnd Closes. Lip anhuzen. fiontra 1734. 840-11 BHNIES, Pijlter Drachten. 1.. 1736. 536-12 BAN'NING_ Hrlxrnanuiflf: ntf. . Wyke . 34 j. . 1729 731-Int. . don not. , Sni 5 . 738-7 BANNDIG. Johan Caenradue. Pr. . Warkun 44 3. 1744. 551-23 BARCN. Filander do. eksteur, Dakkum 43 j. . 1730. 505-11 BRHRE S oerds, arbeider, do Knipe. 50 j. . 1728. 555-1 BAHTEL ytters. I-Iallum. mei ncrmmen, contra 1731. 502-21 BAHTLE Jans. Kldeskoat. teat. 30-6-1719. near nomnen. 510-8 BRR11-D1045 Guerard. r3:t 13-12-1727 Lj. 528-10 BHRTIE Orks. Lj. . 19 '. . 1730. 739-5 BATIST. Ian, boer. W e1, 57 j. ., 1744. 700 9 BNJKE Alberto. Wax-kum. erfqen. . near nanmen. contra 1742. 58 - 7 BAUKE Douwes. said. an Hiltie Lisuwee, Koatstertille. contra 1732. 680-1 BRUKE1'Iesse1s. 5111.. syn barn. gfins nammen. contra 1741.
 • 7. 547- 12 501-16 655-8 655-8 550-13 489-30 739-5 385-5 502-20 933- 14 636-7 486-13 547-9 500-Int 543-7 575-14 713-2 526-7 537-13 547-13 521“4 707-13 610-10 579-13 604-3 632- 1 505-9 516-12 510- 12 610- 10 551-23 521-27 597-6 553-11 517-13 553-11 549-9 743-6 543- 19 509- 6 739-7 592- 10 583- Sr, 541-2 9 509-6 679-12 500- 5 489- 12 560-3 746-8 613- 1 ll) BRIDGE! Gossig, w. idd. . Jaccb Alberto. finder Frj. . mei mear nammen. con- tra 31. BAVIUS Schultetus. apotheker. Frj. . test. 24-3-1688. BAXMA, Harman Arents, froedsman, Hurns. 890-13, clan 55 j. , 1740. BAXMA. Wouter Arents, skuonmakker. Hatns. contra 1739. BEZEFKE Harmons, widd. ,. Goslingh Gsrbens. Dearsunl; 50 j. . 1731. BEECERIMN. Tierk. L‘-. 35 j. . 1720. . Hendrik. olnmys, Sleat. 38 j»: 1744. BEHQMNS. Idsert. bukker, Lj. . 45 j. . 1741. BEEN. Johannes van. horloazjemakker. Horns, 51 j. . 1728. BE(E)MDV1. Berber Van, Inear namlnen, » 1734. BE(1:‘. )MEN. Johannes v. , lommartbaes. Horns. 30 1737' 5EgE)WD5. Servaas v. . sulversmid. Horns. 28 Iaspers kuitebuiter. Tarwispe1. 62 1. . BEEN, Beatrise Vos van op Feitsma State. Hulluln. 1728.- BE1'£'1 Jacob Hansen. keapman. Horns. contra 1731. EEHSIL, Jacob Hansen, Harns. contra 1732», BEEITIE Bartels . uiddl, Harman Hendriks. Twizel. 50 j. . 1743. Esauwr»: Baukes. Piaem 44 3 . 1729 EGIKJIS. Titia_ widd Huisen_ 1-j. , 53 j. ,. 1730.’ BEIJLAAN Simon Horns 65 j. » 1730. BEIILANUS Justus abb. . Li . 35 1734. BEILANU5 Matthijs me'1r' . K011. fin 531'». 1740, BEILANUS. dr. Timaaus. 1:. en baurgemra. Lj/ . 74 j. .» 1734: 621- 4.- BEIIMA. Ccert van Hanna, 51 j. , 1792 BEIIMA, Hesse1 kecpman. Midlun. contra 1735, 725-4, 744-17» 750-5- Harns» 1746 BEUMA Jetse Fdserd v. Lu5t. LKo11 30 j : 1714 BDUUS. Benjamin. boarqemr . Dokkum. 84 j. , 1729 en Beitske Jams. 50 jr. EHGCE. Cerrijt, kontroleur. Dokkum. 30 j . 1728. EELIA Horzeus. de frou f. ds. David Meilsma, Marrum, erfgen. f. har heit ds. Gellius Horreusr sill. Molkwat. 1729. BEIKOL Foalae, snidarsfaint Lj. _. 33 j. . 1734_ en Nseltie Wartona. 46 E'ENH3ICI'0S, Anske- smid, Dokkum, mear oazen. contra 1731. Baum Geerts. boerefeint. Urterp 23 j . 1729. BDINEMA Bernhardus hospes Lj. 51 _ 1734. EZNNEMA. Jeltje frou f Hendricus Otterbeek. Lj . . 40 . 1726. BDINBJA Johannis. syn vidd Ariaentis Pijters- Lj. 4 j. . 1730. BENNH4A_ Si. bi11a_ faon. Lj . 35 1728. BENTEHJ. ds. Joachimua Moarre 3 1730. BREE! Hendriks frou f Jacob Tjor 3 meat nalnmen; erfqen, . contra 1745. BEHENT Ares, finder Oldelamer, contra 1731, Pieter V. dan havenacherger, Eflrum: 40 j. , 1729; en BECIEH Elisabeth Jane syn frou 40 ' BERE Johan Frans. Dokkum. 48 1728. 506-15. BE1GR‘. fi'1'. Grietjs Jana uidd Jeep Sijtses v Fchten. contra 1745. BHKSMA. Petnu. am fiskael en n°t4, Dokkum, 57 j. 1726 BERCSMA, Willem. Troedsman, Dok1wm_ ‘26 j. _ 1733. 690-5} 1118_ 771-3 contra. BHRKUT. Roelofl. bakket. Snits; contra 1730 BEFEK "van een klein Huis", ensfh. , 1725 EEFFEN, Juncke; l(1.I1l1. Albert Entes. Easterbierrum, 60 E. .. 1739. BEITINGH. Anna. frou r. Mathijs w. e.. ..u. 29 j. , 1723. j. , 533-3.. don Burdaerd. EHJCKIF. Johannes, Pr. en kurator oer de bern f- kapt» Gerhardus Eeucker. erfqemf, harren men; Anna v. Idsinga, widd. De Vries. harren beppe enst'h. . contra 1723. 603-16.. Pr. 6912., 53 j. . 1734. BEUQIR, Marinus, Sleat. 673-=2. 1-j. . 73 j. . 1739. BEIDGH. Paulus Rombartus. keapunun, A'dam, contra 1745- EICHH. dr. Wilhelmus, abb. ,,Lj. , 26 j. . 1735. 750- 3a 343- 11 733-3 501- 13:1 691- 26 593-5 582- 15 539-7 529- 17 590- 12 664- 15 726-8 611- Z 573- 2 587-2 568- Int 509-6 643-2 701-- 1 606- 10 594- 13 504-9 602-9 595" 17 544-5 653- Ga 538" S 525- 1 733- 3 690- 18 538- 28 675-4 620~ 11 516-22 564- 6 533° 3 806-4 727- 8 520- 21 760- 12 579- 10 540- 14a 5296 16 504-7 511- Int 517- 12 637- 14a 487-1 S58-5a 612-5 , Isaak. not . Ndam, mei lukwapen, 1746. BEXHQVS, dr. Marius. 70 j. , 1735. BIENEM Harnanus. apotheker. Hearrenfeam 50 i. , 1743. B1555 Sakes. keapman, Lj. . test. 4-1-1705. ’. BIEZREMA rgéjagye, widd. sic. » Gerlsma, Tsjerkwert, contra 1741. E " - BIERMA. Jun, kollekteur Harns. 25 j. . 1733. BIJ1-7 Jmobns. mitsler. Lj. . 33 j. . 1732. BIJIEIELT. Jentie Jana, tmnerman. Rinsumageast, 53 j. , 1730 549-11. B111.-BRIEF. date 15-5-1721. near nammen. BINKE Binkes, sikt» . Staruli. 30 . 1734. Blbflfi, gr. Pierius. abb. en Sikta: Warkum. mei wupen. contra 1739. 37-8. BINNEM Aafke Alberts, mtenpost near nammsn. 1744 BINSCNID§. Thaodorus, bakker, Horns, 49 j. , 1733. BINTIE Schelteu. boar. Pitersbibrrul . l717 j 1732. BIEDE T'eords (Buma). mei cans nammen. 1733 BISSZH Bernardus. ‘11., syn widd. Jeltie Rutgers. barn Tiettietpn j . contra 732 BLAUW_ Here do. sikt Rokkenkealner 47 j. , 1728, HJUW Ian, hospes. St Anne, 42 K 1736 ELAAUW Yfke Jan: widd. Stoffel gionses Horn: 53 . 1741 KJKMCENDAL Albertina. from f. Jolte Jaltis, boer innertsgea. 43 j. 1732. 669-22. contra 720-7. mei near nanmen. }1.Al‘lKDlDN. -. Hein apctheker Frj. 36 j. 1733. 669-22. V BLHNKDIJHL Johanna. frouf lhinta Geerta Menaem. 43j . 1731 606- EINIICDDN. .. Simon boar Sksarnegontum on Trijntie Sytaes contra 173 E130 _Te11e flnskea de skipper nits 52]‘ $733. KJJ. fleltie do, fron f. Symon Wiersma, Frj. . contra 1731 near nanuno ELI] Jan Willem! de_ ksapman Lj 50 j. 1737 731-2 ILIJ Ytske de frou f. Bernhardus Ankrin a Snlts 36j , 1741 E1] Willem van ke man L'. . 56 '. 17 4 ILINKSMA Clans cpot ker_ arren can. 70 j. 1743. 563-1 Clays At ELINXMA Hatto Pr? . Boalsert 23 j. . 1741 ELINKSMA {$3619 "tot Cnrijpskork“. {one near nammen f. B1inksma'l, HJNXMA Mzrten, -syn widd. Wapke Yges Kamp, Wo| |me1n_ contra 1740. BLOCK, l74§; en Tennis. lynslager»-keapman. Horn, 41 j. _ 1735. 670-6, . .5_ _ ELGZK. Claas, Dokkum. contra 1729: EEO Daniel ledjittetuleidskker L’ contra 1732. EUICQ Eficiado widd Math1's V Fr en tent 16-‘9'-1664 716-‘S BLOCK Pytter "ticholaer" j . 27;‘ 1733 BUEK Tennis Arjuna vlinkelman Harna 24 j 1743 B104 (BIDIM) Casper eknteur Ternaetd 43 j 1728 583-6. 624-5 643-2 697-4 767- 13 ELCM, Gilbert. ekoteur, Ternaerd. 39 '. ,. 1746 767-13 dzm Bloem. awn Hendrik keapmam Li. » as _i. 1732 muDGoases_- 63 1'-_» an Kntje Gcsses 66 Holwert, 1716 B01135 Ian Hendrik, keapman. Lj. contra 1730. 577-9. 579-9 BJDES Anna. timm. . Ternnerd. erfgen f syn men: Yeoske Bodss. 1718. en: BOEUCHLI-T, ds Fredericus, Tsjom. test 30-3-1728 WEI-, 1l3<; ';gel Coenraed. stienhouwersfeint Lj . borne Hamboarch, 30 j. BOEI-EMA. Johannes soldaet 25 j . 1721. B3EI. EN'S_. Nggltie. widd Elias Vligeri. Wolvegea 64j . 1727. 620-19. 6 '61, de KER. Andries Pijters, tichelaar-boargemn, Han-no 64 j. . 1737. 7 do mm. Corruelis Gsrrijts, bsurtskipper, Warkum. 67 j. . 1733; 066-10
 • 8. 664- 15 676- 9a 565- 19 507- 26 619- 2a 621-4 756- 6 609-7 592-7 504-6 541- 21 695-4 716- 14 665- 12 745-2 564-4 487- 1 620-- 19 582- 21 491-3 571-7 645-7 570- 11a 692- Int 736-6 598-11 643- 3 646- 3 531-7 682-2 724- 2 609-7 756-9 679-9 531-7 563- 1 505-9 681- Int 712- 3 525- 1 544- 3 487-2 659- 10 659-4 561- 11 658-4 659-4 536-8 547- 14 12 de 5. Dauwe Simonmfroedskip Vlatlcum. 41 gig. _1733. 744-19. contra. ri de 3, (Hixtie) Hnnes. frou f. ds. $315101, Hanna. Lj. . 37 g]. 1733. KEFIUS. Tiepke. llnti. K slerij. Lj. .. 26 j. . 1723. Bcewma-1, Jan. Ljl. so jz. 1736: _ _ _ _ Bfifllfi, Titia v. , widd. Suffridus Westerhun. hjfl 69 1.. 1734. Fr]. contra. DOIGINK. Hendrik. Pr. P., Surhfinterfean, 30 j. . 1747. E15. Carol Du. L'. . 30 ‘. . 1733. WIS. (hdefridus 11. per . FYj4: 34 j. . 1733- 3315. Jan du. kc nan, 1.3.. syn frou Maartie Cornelia W aarden. 1726. WK (BCCK). Freer Harmins. kaapman. Dokkum. 607-11. da: m45 j. . 1732. 642-3. 695- 4. MK. Jan. maatmakker. Doklrum, 50 1740. WIDE. Si Ito. Lj. . test. 29-4-1 36. 723-6 BIUGXIDF. icconina. fldd. Heioma, Noardwhlde. 70 '. . 1746. M1046, Dirk W rens. mei . Marslm 54 j. . 1745. 59-6. EZKMA. Ruurd ybrens, Ineir]. . Ferw. d1.. en Gertie Jans v. d Meij. Mar- ruln. 1732. 605-8. 732-11. don 60 1.. 1743. KLDINGH. Stijntie. Suits, widd. Lanhertua Beucholt, contra 1728 BILEJMN. Paaachier Handriks, keapman, Den Haech 5-10-1641. oer 't graven (on de Ski elect to Drachten. KLMEN. Hendrik. arbeider. j. .. 44 j , 1733 315, Jmob. ks man. A'dam. Qontra 1728 WLTI4. Jwob Dir , . boer. Hieslum. 62 j . 1731. 581-9 BJLTA. Ybeltie Dirx, widd. Pytter Allerts. beer. Seisbierrum, erfgen, _. 1737. 652-5. beide kearen mei maar nammen sa. 'rn1, lrent van. Ly. 53 j. . 1731 w. .TJ§S_. Baukjen Pietars. frou f. Dark Pioters. bakker, Sttrrulll. 29 j. . 1741. HNJEPi‘ters. vidd. Jan Bouwers. Gerkesk1easter_. contra 1745 ensfh 75 -2. dan 41 ' . 1746 KNK. Sioerd Cubes. Biron. 56 in 1734. KIKNP. Nicoiaus. erfpachtmr . Harna 1737. ENNE Jane. Snits. near narmnen, contra 1738‘. RJNNEM, dr Dominicun. abb an finkael Akkrum 36 j - en Tryntje Martens, 28 j. . 1729- 567-7 HIINHM. Rmelia. 30 ' , 1739. L‘ _. dr. f. Cveertruid Toutenburq, 62 j. WNNEHA. Anna iron 4 dr Nico aes Jangama. L1 - 42 j . 1742. KNNEMR Shelia. » Lj . 26 j-. 1724 K3NNEMR. Jocoba. Lj 16 1746 mnnnwt Sjoukjen ma. 119.. .. L; ., 43 5.. 1740 KNNEMA Sybrandt. apotheker Edam. erfqen. f syn filden Hiddius en Sytske Tjcaerds 1730 EMT. Hendrik Jana. linnenwever op ‘t Hearrenfean 82 j . 1731. ENITKOE, Hendrik» syn frou Maeike Mherts Dckkum. 50 j. 1728 WYIECUE, Hendrik Hendrika. Dokkum mei qfina nammen. contra 1740 wCD§WK_ Anna Maria 1.; . 42 1723. HXHJ. Hendrik Lammarts hynate eapnan, Ligpenhuzan contra 1730. WI. Bartel C. . stienhouwerafeint, Lj . 3 j . 1728, 574-4 EISMA Oneua, Lj. . 54 j. . 1727- 493-18. $331110 Sjoerdt_ Steateboude. 1.6., 47} . - 1736. 729-4 KXHSMA, Antie frou f. Nicvlhass iietatra 51 j. . 1733. KXBSMA. Clans. timm. . Lj , contra 1732 610- 0. dan 54 j. 1733. 663-10. BZXBSMK. Pijter. farmer 1-j . 49 j. . 1738. KDBSM, Sioetd_ farwer. 1-1.. 40 j. . 1738. HXTISMH, Hans Meinerts, Rinsumqeast. en Gesina Maria van Aiserda. s. i.11'. . test‘. 1722. 536-7. hy 55 1730, 549-11. fllSMA, Jun Jansen Sonnegea contra 173 . us. Wurkum. 54 5.. 1739. 668- 18 495-9 617-7 509-6 677- 10 666-6 530-12 641-6 531- 11 576-7 512-7 735- 4 759-6 572- 22 563- 1 558- 22 551-23 501- 13a 748-9 733- 3 727-8 588- 6 723- 5 599- 16 740-4 487-2 542- 8 696- 19 676- 3 536- 5 539- 12 547- 13 517- 6 568- 9 732-13 725-3 510-8 747- 11 E14- 14 567-2 730-7 533- 10 566-10 585-10 510-7 635-5 597-6 635-8 752-1 747-11 559- 24 652- 10 631- 22 . Claus an near oaron, 1739. 711-8 en Pijtie Jwobs. Dokkum, origen. contra 1742. EIEING1. Harmtmua, Steatebomde. 47 j. . 1727, 644-12. xmcmma-1 Jan. apotheker, 1.3 . 2s 1.. . 1734. HEN, Andries, administrateur, Snits. 52 9!. .. 1729. 529712 contra. BURN. Godert. froedsman. Salts. 35 '. . 17 . WEN, Johannes, balckar, Boalsert, 713.. 1738. HIENEKS, Foelce Feddeu. Aldeboarn. 56 j r 1734. Emma Melchior. luitcnant, 1.5.. 53 3.. . 1736. HE, Clans S'aerde skuonnakker, Dron , 50 1725. Bus, Hendric de. tabakskeapmun. 1-j. . 4 j. .. 1733. E35. acobua, chirurqynafeint. Lj. , 21 } 1723, 522-2. H35. ilippun Horn. 40] . 1744. ES. Philippua, stoker, Harns. 33 1729. ES, Pier apothaker. Lj. .. 53 ' . 732. ES. Riceus, lunm ittar. Lj . 20 j. . 1732. fl. dr. Simon, b. . L] . 1731. 559-23, 579-13.» 620-5. don 53 j. , 17 6'1. Hume. skippar. Dakkum, 50 j 1731 EJHZH Jaaobua v d Delft, en syn auster fiebeca, .de iron 4 Andria: v, Velda en Johannes v :4 Bosch 11111.. makelaer enafh. 1728 ESGIA, Eeiko. Nee. W. D d1.. 1746; 762-10,. skoa1mr. , Nea. contra. 756- HJSCHA, Froultjen Franlues, widd. Anne Faber. boar. Hearrenfean, mear 1; men. contra 1744. 335511, Jan de. keanman. Li . 33 i. . 1744. 61115 Gera-. -daze. ds. B: -arnburgum. 37 5.. 1782. E35145, Cornelia P. on Trijntie Hexnaara Wiewrt. contra 1743. H5115 Nicolms Gerard. Pr 1’ Lj . 26 1733 MSW‘. Taco Nicolai sil-1.. test 6-4~1 42 near nammen. HSMH Willem "copiist op 't Haedhuis", Lj , 21]" . 1727. K343.» Willem Pr. P . Wclrkull 23 i . 1731 KISMAN. Hendrik. hovenier Burgum 35 j 1741. 702-20. KEMAN Mariav . vidd Eelco v Hmrama 1748. 708-6. 661-1. lngunti gen 759-9, mi fllde keapakten fanfif 1616. K5014 Pierffie (sj o Walta) 767-13 test. 15—7«»1558_mei telognj H725 Douwes antumerfit uorren mei near nanunen, contra 1730. ETYERV/ m do Fredericun. Horns 75 ‘. . 1730 643-3. dun 61 j 1736. E71146. Saecke, boer. Moux're 46 j 1720 BTPSMA Eugd Wybrena by: Marrum. Slj . 1731 WYIIKIA rbsn Jmu Li . 38i . 1743 BUFTINGA. Johannes bode Lj. 35; . 1736 HIJLET dr Piero, foarajonqer Fr&nskeTsje1-ke Lj. contra 1729 371010 (BUIM) . ggn_W111om knoopmakloer. Lj 32 j . 1745 en Anna Boum 1 511140. Johannes nkriuwer L'. . 40] 1735 HIIMA. Johantie T_1eerdn wid Johannes Sjoerda Hannemu Ham: teat 11-'5"l703~ 604--3 KJUMR Sibnut, sulverunid Harns 59} 1743 BDUMAN gighm L)’ . so; 1732 7123 Abraham Anna In ensfh HCUMAN Anna C . froui Ian Dirk: Lj 27 1'. 1732 WUMBN Juliana iron 2' Abraham Bouma 50i 1732 K! lMfi'1'EH Mbartina Lj 28?‘ 1726. , Jacobun wyntaper. j 40 j , 1737 BJJBBGI4. Everhardun sikt LE. 38 i 1734 610-10 $11104 Jflcobun. boargemr , j 50 i 1740 Kl-VH3-WM Incubus LL en Yskjen Bruinsna contra 1746. 761-2 K1004 D14¢7n"§inua apmaxr-boargemr Lj 46 j en Inna Metz 56 j HEREIN, Sara Lj 23 j. 1731 BXIHITIUS Daniel V. kapt dpt. 29~‘1~-1713 Terbant KIJRITIUS Haringh froedanan Frj. 295 1735
 • 9. 577- 29 323- 14 333-4 700- 1 386-2 545-9 513-8 511-17 583- 8 77 1- 8 563- 13 659- 6a 663-10 554" 12 589-14 48 9- 13 758-1 530-4 492- 14 695-5 669-21 663-10 514-4 611-10 591-19 514-2 769-20 630-14 604-4 584- 12 536- 12 465-20 822- 1 643- 3 757- 17 562- 17 743- 10 539-5 543-2 773- 19a 496- 26 499- 30 733- 2 682-7 639-3 563- 1 620- 11 14 nuunrrxus. Joanss, nor. , Lj. . 43 5.. 1731. 626-11a. Ban'Em‘, 9., doarpsrj. . flinsumageast, 42 j. , 1729. KIND‘ Hoities. timIn. ., Jirnsum. 48 j. . 1736. KlJWEHT1EPist'ers. Suits. 24 j. . 1741.. , Claus lourens, boer-feanbaes. Noardwiilde, man fan Aaltie Rim- nerts Drclgrltrd. contra 1741. EHAAM, Claus Jacdas, ke man. Harm. contra 1731. 579-13. 649-3. dun as . . 1737. s9a- . apotheker, mei laksegel. 745-11, dam 43 j. , 174 . brief mei laksegel. ERAAM. Foppe Goities, Harns, qans nammen. 1729. BBAAM, Froukjen Jacobs. widd. Clues Hindelopen. contra 1729.. 557-10. 349-4. E05-12, dan de frou f. Harman Fontain. 40 j. . 1740. BHAAM, Hubsrt, Hnrns. 21 5.. 1732 EKAAM. dr. Fegnsrua, sikt. . Barr. d1.. kurator oer Jacob Braam, erfgen. fan syn heir Class. 1747. BRAAKE1-. Jan van. Lj. . contra 1732.. EKAAKEL. Jan van, hospea. 1-j. . 46 j. . 1739. 535-5. hospes yn 't B1auhfl’s EBAEO-id". Johannes. korporml, 48 j. . 1738. BRAEEDA, Artie. frou f. Jazsn Teijtes, 1.}. 55j.1 1731. EHAAXMA. Douwe. boargemr. . Drylts, syn 1rcu Tiesrtie Tiebbes Jorritsma, 1728. BRAAXMA. Frans, timnerfeint. Lj. .. 31 j. . 1726. ERAAXMA. Jwob Jacobs. bakkst. Dokkum. 46 ‘. . 1746. BRNJI‘ Andries, boer. Aldeskoat. 60 172 . G. Hessel, froedslnan. War In, 57 j. ., 1727 en Acke Feddis, 55 . fliflrie. L'. . 50 j. . 1740. 742-1. BRANDENRJRG, Petrus. uoddemakker. I-'. . 45 ‘j. . 1739.. G. Steven. Lj. . 60 j. . 1722.. BRANIEWYN en Iynhannela Lj. . contra 1729. gfins namlnen. » 529--17. HKANIXMA. Aaltje. widd. leendert Valk. keaplnan. Lj- . 55 j. . 1735 , Adrianna, trekskippor, Lj. . 40 1733 . Qlristoffel, Pr, P.. Dokkuln. 22 1728. , dr. . Gerhardus. abb. . Dokkuln. 30 j. . 1746. EHANJSMA, Petrus. boargemn, Dokknm. 52 j-. 1735. 708-4 en Trientie Gerrits, syn frou. 52 j. . 1741 EEAUNIUS, ds. - Henricus. Dainum. 69 j. . 1735. 511-4. BHE3E1N, Elisabeth van. frou f. Clues Reijnders. Warkum; erfgen. 1733.. BREBIEL Jan Jansen. syn frou Anne Gupsele. S0nde1. 46 j. . 1730. 724-1.. . Casper, wynhanne1,. Hclrns. contra 1727. 502-20. 3115111., Pgtter. izerkraamer, Dokkum. 37 j. . 1735. ier Jari 5, 31d boargenr. Harns, 53 j. . 1736.. HRXMC. Pieter, la jitter. Lj, .. 59 ' . 1745. BRINCKMAN. Cas ar(ius) vlynhannal, run 56 i. . 1731 (sj. op Brenck- man 583-9. 641-6, mei mearEri'nékmatn1, 645-4. EIIMZKMAN. Harnanus, firwurkmakker: Rotterdam. arx‘gen. , mear namnen_ 1745. BRINCKMAN. Jan. sksteur. Weiduln. 08 1730,. 594-10 ‘en 11. E1I}K'. 'lCME1JE1. Johannes. soldaety 50 . 1729 BHITSUM, tittrskssl F1. registers, 17 6--1745. 1§l1'IT£N Pier Jarings. boargemr . Horn: 43 j. . 1727 en Hsndrikjen Jan. 46 . - 1726. 701-1. BRUECKH Ju: LAzb; us v dani arfaan. f svn suster Sara ‘widd Julius Schelto v. "tsma. '31 1 . boar amt. Dokkum contra 172 18-5. ROEFS. nuek1e{ beer Iaaéza. 489; . fiuard. 41 j. , Tjeerd *3 j . Harke. 34‘d'. , Boeke 31 1'. 1744.. ECEHSW1. 1ert, , Dedzjum. contra 1741. EIQIRSMA, Anna. do frou f. dr. Franciscus Bcrvius, Lj. . erfgen. f. har le mu: dr. Simon Gerroltsma. 1737. BBGBSMA, Bomkjen. faeln, Hearrenfean. 70 ‘L. 1732. . Casper, ltaqnmn. Harns. contra 736. = L— 624-2 673-5 766-9 695- 17 539- 10 735- 2 523-9 772- 17 653-6 737-5 608- Int 592- 7 656- 15 652- 3 763- 13 843-3 581-3 717- 10 579- 23 543-1 517-113 623- 12 639-4 866-9 528- 17 500- 4 552-3 550-61 531-12 303-2 609-7 593.11 742.4 610.10 530.5 852-3 731-2 73 2- 12 510-7 650- 6.1 ' 533-4 715-5 505-9 560-4 560-4 599- 18 ERDUWER. Auclte-. Johs. . keapman. Warkum. contra 1735. 826-11. 830-14 (91; ' Auckje) 738-7, 744-12.. 744-18. BRGJWEIR, Beert Dirks. keapman, Harns. 38 j. .. 1738 BRCUWER, Christoffeltie, frou f. G. Gasinjet, Makkum. erfgen. f har heit Johannes, contra 1747. WUUWW Dirk, Warkum. 41 ». — 1740, 31017151, Galtie, skipper. contra 1730, HKUUWH1 Gerben Tomas. adlninistrateur, 62 an 1744. EKJIJWEI Hendrick Aukes. en syn snster 1-ys eth en Toad Aulres Brduwe; -7. en. sfh. . contra 1729. RRGUWER, Jacob Andries. aroatmakker Maklrum; 42 j. . 1747. EKUJWEH, Jan Wopkes. en iltie Daniels. 1.-j. : test. 22-3-1554. BRGIWE3, Meijnke pan- an os('rikbakker. Horns. 39 j. .. 1744. 1311431197511. Meinte faendrich. Harns 29 j. 1735; 671-11a. lfinmjitter, 774-3. BKWWEH, Poppins Roorda en Elisabeth Magd Buienhof. Erj. ,. 1734. 753.19 EBOUWER, Sierk, Warkum. mei near nammen. erf9en, , 1739, 661-3. WGWEH. Tjserd Cornelia. kept up 't Steatsjaghh. en boargemr. . Hurns 54 ‘. 173 EDUWEH Wi11em ke man Borltsum contra 1747. B611} Claesv der 1d-boar elnr Harna 46 j. 1736 E1UG'l>I‘4ANJacobua tsjinner rim Justysje Lj , 37 j. . 1733 E1UGHMANSMsvius ksapmanvfoarsjongar L’ 371' . 1742 EIUYN Lianne Siverds de. minnist en wyn on man Harns. 38 ‘j . , 1732, 632-33. 634-15 contra. 674-6 en Auc jen Tieerds 39 j. 1737, 6 3 BRUNIA {etska van ds frouf dr Henricua Liphart Tajummearum cont 731 BRUNINCv(H) Claes mr harthouwer ‘Lj 30 j. 1729, 5443 stienhouler mUN1NG(H) ds Jeremias Henricus. Bitgum 38 j. 1735 ElUNING(H) Taake homan Lj contra 1737 ERUININGA Andria: Fa karts hospes Boalsert _40 j . 17.38‘ BRUIBHNGA Huurd Tiallinghs H111 syn widd Lutska syn-_'-en. .. Vlarkxm. 1729 550- 19. contra 1731 ERUININGA Sijmon mr brouwer Lj. erfqen f 5 heit enmemJe11e tens en Wickjen Goalijcks contra 172 523-9‘ BRUINIKEA TijmenJe11es froedsman Warkum 1731 592-9 contra 1734 ERUINIMZIS Bartelt van timm. Wolvo ea 56j . 1735 BRUYNIIKS. Helena. fron f Unristoffa (bebosr. 47 j 1732 BBUIPS Yde "koetsisr" Lj 30 j 1734 ERUIISMA Acke Lj , 33?‘ 1734 BBUIISMA Aqqeus 31d si t. Grou 88 j. . 1734 ERUINSMA Bouwe fintf. Nij 131: erfgen contra 1745 BRUINSMA Frans mitalersfeint Lj. 37 j. . 1733 ERUINSMA Jacob S tses. stienhouwar. Lj. , contra 1730 572-23. 510.-11], mr by - en stienhouwar 699-'14 an Willamijntjo Pijters 4 1740. EKUINSMA Jan. hospes yn '9 trije hoechizers Harms 39 j. . 1735 EKUINSMA Piter sikt. . Id 31 44 j 1747 HKUINSMA Yskien frou f Jacobus Bourbcom Lj. . an dr Petrus Bruins Grou, contra 1744.- RIUINSVELT ds. Johannes 28j 1723 575-19. Urterp contra 1732 RIGEING Gi'sbert Gerrijts adst Wolve ea 49 j. 1734. Y dr nricus as abb 36} . 1730 B01 INCH. Geart than I. ’ . contra 1743 757-17 37)’ 1745- BUL. Piter Jansen syn II‘ 4 Sti'ntja Jacobs. Dokkum. 43 j. 1728 EU . (Buyten ost) Antie. j - 31 i 1701 H11'1'ENP(K1' A erta erfgan syn heit A11ardus contra 1732. 3U1TENP°ST. Jacobus, keapman, Hm-nu. contra 1734.
 • 10. 763-5 'BU1'1'ENPl$l'. Pieter Roelofs, Lj. , 28 1'-. 1746. E84-12 EUI'1'HlP(Fl'. Suffridua, wnlkaxnmer. Lj. . 40 j. . 1732. 557-20 E1MI1(Bou1Ia), e fluirds. floreenuntf. .. Warkum. contra 1738. 660-5, 664715- ius. LU. test. 26-10-1719.- 519—11a EJMA. Albert jeerx on Eucka Taskes, Ni7asy1. contra 1729. BJMIL. 540- 17 529- 18 536-10 532- 13 503- 25 665- 6 595- 17 629- 13 565-5 625-9 724-2 554- 12 491-2 537- 13 526- 10 5 90- 10 558- In K 73 1- 2 727- 5 552«Int EIWHIDA. Claus, s iuwer an fin: 635-2 568-5 594- 13 Anna M. A.. arfgen. f. hor heit Ju Boalsert, contra. 543-23. 556-3.. 5 3-11. . BJMA; Clceske, Lg‘, 67 j. , contra 1730. 1:: hate har nnoikesizzer Jahan- nes Corn. ma en sei "dot zijn vrmnl Anna Versijl een groote hoer was" ensfh. . 614-14. contra. EMA. Jun Sipkes, bakker. Ha-rns. 32 j. . en Junke ‘Idea. 30 j. . 1730. 715-1nt. . mei fins briefkes. contra 1743. BUMA. Johannes Came in, skriuwer. Lj. ; an Claaske Buma. 538-1. contra. EJM6, Wopke Mes, not. , Fri. 50 j. . 1726. 558-19. EIMA. W ke. rintmr. . was: 11:, Harns, 1739. EJMA, w; Ee, kecrpmum Suits, 3:: 1739. 539-9, 695-14. EIRDDM. Ymkien. Iidd Pijttar nukes, Lj. . contra 1736. EIBDISTEIN, Dei‘ Sochous, obb . an Jeltie I-Iaringhs Repcumd. Lj. . test. 18-2--1669?‘ EJBGHTF Fonck. himnu. Heorrenfean. 36 1736. EJRGWET. Dorothea. frou f, Abelus Wis mo, 52 j-. 1742. HJ'RMRN1fl's forskate mei alderdom, ensfh. BJEMBNIA, Jr. Idzert v _ up Jousma. Ferwert an Tet Catrina v Rom-dc van Eisingm bsk 25--1-1680, Wurdum. EIHMBNIA. Jr Watse van teat 21-10-1688. HIRUM. Johan van. Dntf Gen Florenen, Feinsum, test. 9-4-1700. ien broer Francois. , HIBUM. nomnen fun dit doarp, 1734- 749-12. mei kaertsje 1746 RJ$EL, Jan Jansen. huoddemaklter_ Heorrenfean, contra 1731. MT. Jun. aoldcmt. 1-j. . 40 j. .- 1744. RNHIITIUS, Hurin h Pr. F. . Fr¥. . 47 17431 , ., Boa sert, contra 1731, HJWILDA, Donne, havencherger Horns. 45 j. . 1735; 746-0. BUWE Sijbouts_ sill . k0per- Snits, syn erf en. .. contra 1732.- BYLINGA, Hendrik wynhannel. Frj. . 54 jza 1 34. 0 590-111: CALK Jan Clasen en Helge Elias Rychard Lj , test. 4--6-1725. 600-19. 600- 19 549- 11 588-6 636- 10 766- 12 558- 22 489- 12 508-3 593-5 536-8 492-8 690- 13 494- 2 492- 10 533- 1 627- 25 565-8 591- 14 16 CALK, Naeltje. widd. He rik Vleslingh, Lj , erfgan , contra 1734 CALK1-NSTEIN Hombartus ka1kbrfinna! U-‘- 31j » 1731. Cfl1SEEE( Hots» van doarpsrj -flntf dabourn, 65 '. 1732 729-1 CAISBEHL Onias not. .. Kldebodrn. 47 1' 1737, 659- 2 740-10. 567-7 CAUSE Willem, koumelker. Kldohoarn 54 1' , - 1747 CNMIMIR, Scha1te sill . test 4-~11-1714 CMPEL Jan van kontrolaur Horns. 551‘ 1727- 630-16 6939 770-1 CAMPER dr Nicolaus. clbb. 30% . 1705» 641-8 CAISMF. S bran Feickas. Harm: 8 j . 1733 CAISPBK 51:11:11.6 van frou I Minne Burmoniov Tjaarda Rinaumageust. 54 hy 451730 CALSTRA. Maria Constant van contra 1728 CMSTRA S13 ren Feikel adlninistrateur. 46 j. . 1740. 709-11. 712-1. 73 --7 737-'5 (91: Camsw}. v, CRMSPRA; Tja11ing Willem 1-' . - 42j . 1726. CANTER, (Bertie. frou f. Fdsa armens Dokkum. 55 ‘ 1727. 530-1 CENTS VAN IDSINGA dr Frans, obb. . Lj , 317 1 29 683-3 C VRN W Galemua (Ga11'n) We ter_ ritnlaster Wolve- geo contra 1736 663-8 Mdeboarn. 1739 mei laksegal CASPER Wo1part5, ltreajmer. Lj _. 30 j. . 1732. CRSXYL. Abraham sikt. W1Ins. d1. 551.. 1739 612- 5 595- 17 595- 17 677- 10 666-11 562- 14 748- 1 755-5 599- 16 504- 15 692-7 510-7 653-6 621-8 590-7 492- 11 544-3 561- 3 599-13. 764-7 727-3 553- 11 350- 6.1 437- 1 561- 12 669-21 549-11 500-5 490- 26 675- 2 660- 2 CAT. Abe Hidden en Hylcke Heuala. Warltun, contra 1735. ten CR1‘! -3, Durant. minniat en hapmm Suits, 38 j. , 1733. 677-10, Ben, 40 fl.1 1735 678-3 745-5. ten CATE. Dur . minniat on flaeksloa man. Suits. 40 j. ,. 1733. on Maui Earentmoer de 60 jiar. 67 -10. 1:‘ dan 64 j. . 1739. ten CRTE, Garrit. keapman Snits, 44 j. 173 , ten CATE. Adams, moor namvnen, arfgon _ contra 1739. 678-3,- 6 - . CHTHUI5. Gijsbortus, Lj. . contra 1732. 611-4, near nammen, contm 35 CATIUS Nargoreta, Lj. contra 1746. CATZ. Ipe Sihbes. keafilnun. Lj , 23 j. . 1746 CATZ. Sibbla Ypes, 1e kenkoapman_ L‘. .. 37 j. . 1733. Clfliflm Gerrfi Vlil1ems_ a n widd +jetske Si‘es. Snits. 1742. (IAEIEKGEN lueres Vege1in v . Do Jauwer, 3 j. .. 1741, G-“RCMP. Jan "luitenant to card". 53 j. . 1728., (IAKHCM? Johan. Huzum. an iltia Clasen. 51 W. 1706 (1-RES Dirks en Artie Sukes; Haerd, test. 25-4-1712.. (LAIE Douvas, ‘en Sjoukjen Jana. Wierum, erfgen. , 1734. an 12 ‘L355 Fefckea. » man i Ake Minms. erfgex-1,, near nammen, contra 1 CLRES '1‘; erks_ y1d-- on stianhouwer, Lj. ,, 27 j. ,. 1731,, CLBES Wylkes horloozjemakker. Hearrenfean; erfgen. _. contra 1732. CLAEKE Andriea. widd Simon Jacobs Hams, test. 24-12-1739, 934-.11 U-ANT. Elecld C» 1 frou 1. Dirk v d. Brug. meat namnen. contra 1744. ‘ CANT. Henricttrx, widd, Scherff, boar enr. _ contra 1744, (1.lPM1'fS. l:I; §gricus_. boum-, , 57," ‘ 1 23, 1.5., 550.1 575.3, am 71)- 1 gbgl skuoninakkert Wfiliegea, 65 j ; 1737. ENBUR . o mines. c irurg n 0 vs ea» 40 ‘ - 1727. 660-2, con azxmnwslmc, gilzegius, apoth. Zn froedgman. L33. so j. , 1732, 712-§f C1-EIJTCERT, Jan Sjoerds. tinm . L, " , 30 j, 1733 a-EI(.1)5MA- Kndries Dirks. mitslorsfeint. Lj. 49 j, , 1731. C1-EIiJ)5MA. ggzmfiua, Hams. 19 1. 1727. 553-4. P. -.P. ,. Frj. d1 CL. EIU)SMA Hetto: froedsman, Lj. 43 1' . 1727. 492-10, 591-2. Pr-.17‘. Drnchten. 50 ,1. 1733. 729-4. dun Pr P . Board. s1 3.. 174 mei wapen G-EI(J)SMA. Lutsks; frou 5 Class Annals Drachten 39 1738. CLEISSHL Eghbert. syn frou Beuke Piekes. 48 1739 542-4/5 In-11:-. vidd. Haringh Sylstra. e.1.'; .}n. . 1731 588- 10 554- 13 727- 8 537- 12 649- 12 702- 6 . gfionurdigésnot. en Janke Brongera‘ Lj. contra 1733- 682-1. don CUIIK, Meii‘-nskjen. frou f. G, Schoutan. Haarrenfean, 1731 CLDMP, Christina widd Ambrosius Jansen Lj 67 j. . 1744 . 3.. Joannes; am, as ‘ . 1529 n Jansen; boer Donkergroek. 53 j. _ 1738 . Ate hynsteksapman Burgum. contra 1742- 710-2. 765-6 770-la, mei mear nammen. 742-Int , . Gasse; hynatekoapman Burgum. contra 1745. 696- 18 507- 32 CLDDSTEBMAN, l_;1;. ia§1k, keapmn. Bu. -gum. contra 1741 710-2 7e5~~s. . Coenraudt. contra 1728 490-Int (1fl’P1‘NBU'RGH- Pijter. an Brclc htie Nauta. Dokkum, contra 1728. 765-7 583-2 536-9 556-3 593- 5 686-6 m. k' . b H131 , Gr' , ', , ampavnma-1, siéfif Hc¢f): doarwcex; der. nf11 113 17341746 CNIEBKE Duster, 16st widd. Jouka Boakis, ensfh. . contra 1730. Gimp, 6o1ti: _-: mV1lopkes_ frou f Jilles Hessels Uosterberqh Boalsert 26 . ans Clasen syn widd. Fat7'e. Jana. Horn: 43 j| ., 1733. J 01011’. Claus keep-nan. Bo-1139:: 2 , 173a
 • 11. GIMP. Claanke, fton L Pytter Al ra. Boulsert. 1741. 0160’, Wopke Claaen. ltnapmun. Bo sort. 60 ‘. . 1731., C(IIl(, Catharina. iron I. Antanij Holstein. os_pes, i. . 1737. 011K. Jan Alberta. tabukskaa-pmn. Dnkkun. 49 1.; 173 . (IXZK, Wobbeltie, Hallum. 20 j. . 171.13. C®1NK: Jan. Ilynhunnel; Harm. 27 1.. 1732. GDKGJRN, Gosewyn Theodorus van. Gad. Steat, kel. contra 1732. 592-5, dun Hegebeintun. 635-12. dan ‘ . 698-5. can-man, Hendrik C. . Lu‘1I: .Ko1l. . 1-j-. contra 1 43. 742-1. ®E'H)BN, Minna v. . Ge-nerael. 1898. CXJBJDEBS. Albartus Amiliuu van. 17284 (IINDERS. Alegonda van, width Johan v. Idsinga, Marrum, contra_1731. CGJYI‘ Sjercks, skuonmakker, Dokkum, mei in great tal nammen me; doop- en bertedatums fanflf 1659, CET Coerts. Dokkum. mei near nannan. contra 1728. (XIIVEHDAN, Brent filkes van, ’boar emu. Wnrkum. syn nidd. Antje Jana en sacm E1elkI. ..contra 174 . (IJEVEDFN, Hijcks van. ald boarge. -nr. , Warkum, 40 j. ., 1738, S8-i=4. G7EV'Ei'l'S. Antje, widd. Eeernt Jurriens, De Knipe. 56 j. . 1729. QEVOEF, Aucke Jgns. hospes-= timm. , Wommels, 50 j. . en S1jcke Louws. 55 '3. 173 . COLE, Bari]-ardus. Lj. ‘ 50 j. . 1701. CDNINGI-I. Folkert Jacobs, stedaboade, 53 ‘. . 1729; 00!? Everts; ti"| 'n»' Doklmm. test. 3=9- 713. 5 1:29; . Anna Elisabeth. frou f. Oldersma, 24 jw 1728. _ (IXPMANS, Anna Elisabeth. frou f. Albertus Jacabus Frieswijck. sxkta. Snits. 27 j. , 1729. CGPMANS. Claus Hansen. boargemr . Lj. . 52 j. .. 1739. TMANS, Hiranimus (Hermunius). boIunr, , Lj. , 35 j. . 569%). mJPMAI‘S. Margaretha. Lj _- erfqen. . 1740. GXPMANS. Tr: '1‘ntje. (rou f Albartus Ketel. Contra 1740, 678-=4. 737=2. (XPPDIBIJRGL éicca. Hofndaarwarder. 38 j. , 17404 HIRE; Here, smid. Berltsum; 37 j. . 1740. cam‘. Ockjen Sipkes, contra 1129. GDRNELIS flnnius mear nammen. contra 1728. CORN]-LIS Heinz; limm . Bitgum, test. Z9-=1-=17l7, ensfh QZRNELIS Poulna. sfin stambeam. 1741. 1 C1]i'l'fiIJCK. Eeltie jlkss. kaapnan, Warren, contra 1739. 774-B_. contra. (XEVIUS Jello. bakker. Snits. 33 j 1741» UIUIHJ, Antoni, architekt. Lj 50 1732 (IXJPERUS. Abraham. skuonnakker, Lj. contra 1730. GIJPEBUS, Faeke4 syn frou Rntie Foekis, Aldeboarnc 43 1742. COUPEBUSV. Foeke Lucas. en Rntie Goslinghs, Aldeboarn, contra 1737 CQPEHUS, Lucas: kaekebakker. 1-j-. 31 1727. C(lIEANT_. Jan Tietes, Einsuma east. 69 J. 1728., CUJSE. Susanna. frou in Jan ken. LE)” 40 j. . 1733 CCUTEN. Vrouwen Lavina van. frou f icurt. near nammen, contra 1731, CXIJWEH (CXHVEH), Jacobusr Md boarqemr-, Harris, 57 j. . 1727: 562=-17 CEAETS, Mar areta frou f Hendrik Gripeneerls. I-jr. 1730, CMMEL Hengrik Symens. boarqemr. , Starum en Pyter Douwes Craner; boar- emr. . Starum. 91131111: 1729. CRAMB1, an Sybouts keapmn, .Hm-ns, en Lysbeth Cornelia. erfgenw contra 1738. 656-12 GME, Lucas, skoa1mr. , flinaumugeust, contra 1744. (Crmners) mum Pijter Douwes, 31d-boargemrm Starurn. 47 1734, 52343, UKABERS, Willemke, frou f Cverrijt Craners. Lj. , U 1729. CHEMEUS; Lambertus Jana, Haech; erfgen f. syn puke Lambertus Hagcl; contra 1732. CRM5: Ceertruid. widd. boar emr. , Verwen 81 j. 1728— CRAIB. Hanse, nut, ’ Makkum, 31 j. . 1733. CRIJTENBUEGH, Theodorus, Harns. contra 1738. 622«8a 5127 69 G9 74b‘-B 559~Z4 521~27 535-8 853“! 5lZ=7 757=»l7 670<~6 585-Z 523v 9 492 n 14 64 5&2 649- 2 539-43 555-21 61U~.1D 522*’5 626“lZa 644-‘B/12 7l7-1D 596~2 608-4! 613-6 57 3-26 56 4= 6 685=5 574 ~4 608«Z E994-14 6U9~7 G59—Int 577=10 704~13 735--2 567~7 553«-11 6Z4—-5 SUD-A2 523~6 515-13 542-9 5.1J. = 20 7.17-A10 612 -8 485“ 20 504» 8 CEISPINUS. Jun. Drnnryp. 54 j. . 1664. CPDESE. Gerrit. chirurqyn, L‘, , 22 j. . 1728, QROESE. Jnrjen, vnukslaer, Harns; 57 j. . 1740. cmms, L1v1us. apo: hekerLi. .57_j.1729, CROPS? " Perm» Wm-myn. Lj. .57 j. '17zs. . CKJL. Jaccbns, chirurq, Drachten. 27 J. 1728. 740=4. CHOL, Sicke. bierdr er, L'. . 36 j.1732. CRUJHUIJSEN. Curel. oust! ilder, Frj. . 25 j. l738. CHGWENBUHG. Hzeinelr Pytors. tinlrn. syn frou Sytske Hansen, Harns. ' 4 j. 728. ‘ CRCNENBUEG. Hielnkeg LE. 42 j.1745. CRUTENBURGH. » Simon. tf. K0?-lrnwert. contra 1758. S82v1 Makkum dcm 54 j.174U. CRIJTENBUHH-. .'1'headorus. ned. dr. . Harns, syn widd. Anna Swagu, test. 15-l0w1729 contra. CHOG(, Abraham sill, Kmsterdam. 1729. CRUJN. Raelof. chirurqyn. Vlarkun. 65 j. l727. GIUISBEEX. Anna. Snitl is bile! 23--12-1722. near nammen. CRUISBEEX. Iflerllcmus. Suits is bi at op 15-10—1720. UJINDHR. Jacobus. akuonmakker. 40 j. Lj. 1731. CUNIEBKE Ernsteu, do Iran I. Rochus Jana. fearakipper. Ternaerd, 58 j.1731. UJP. Alexander. rim. Lj. . 86 j. l734.s33-21.757--17. GJIPE, Rgathu M. Lj. , 26 j.1736. GHPH15. iske, Lj. erfqe'n. f. Alijt H. v.Giffen. 1736. GJPER. Agata M. . 26 121735. CUPEEUS. Abraham, Lj. . 43 5,1741. GPER15. Foeke. boer, . Aldeboarmsyn frou Antie Goslinghs. 44 j.1733. CUPEHUS, Franciscus. froedskip Lj. , 4B ]'. l732. 654‘-2 contra. CUPERUS. Minke Classes. ujerkfed. Deinum. contra 1735, EZ3=],3q dun V 39 j.17a5. cuvmus, ds. Petrus, Wergea 74 j. l731. same. - CUPEIUS. Siue(s1nne). copiist. 30 111792, .514--14 Px. P en Elisabeth Garenqroot 27 j.1735. s4a»1. CXPEUS, Ype si11.. syn widd. Ianke Felkes Lj. , 68 j__174o, D DAALMEN. Claus. koarmakker Lj. , contra-1732. DAALMHN. Coenruad. snidar. L'. . 51 @734. DALBvMN. _Ooenraad. syn frou rber nodgs Lj. . 43 j,1']33. DALI-N, Hxllegundavan. fun: I. Hana v. Vlxssinqen Lj. . 28 j.1733. DATEMA. Jelua Kempea. from f. Jun Schouwenburqh. hanpas, Bar1tsum, contra, l738,6a4-1. DALSUM, Arjen Robert van maunemakker. Hearranfean, 37 j.1733. DALSEN. Hombartuu van, kontroleur Harnn, 27 j.1741. DAM. Jan ten. chirurqyn Mdeboarn 43 1.1744. DAMMEN, Jan van. chirurgyn Aldaboarn. 30 i.1732. DAMMINGA. dr Theodcrns, abb. 76 )'.1723. DAMMIS. Cerrir. hospes. Fri. 50 i. 1735. DANCKELMAN, N1co1aas 3.. near namnen. contra 1728. DRNKHKT Teakes sill. .. Aldgbildtsyl syn erfqen, 1730 ensfh. DANKflTl$, Hendr1k. A. l_. deb1ldtsy1 erfgem. 1728.592-12 contra. ~ ganfiufiihdlebnldtsyl bsk. 30=5-1709 can Zenneke Klaeses . m. MNNBIBHIG-l, d b . DANTIJMA, ..1.. :.. ?°. :;: ::. '12:‘: '; ‘;""; ‘?1*. .;? '"'° 17” DHXING C00 3. ald bun emr, Snits, 62 j.1734, DEIHSMA, W11 em, Pr. P. arns. 58 j.1727,5 g-5_ D , Tjebbe. arbeider. Snits. 62 j. 728. 19
 • 12. 527-5 DEINUM. ‘R1bert Doekes. keapman Lj. . 51 j.17Z4. 489-13 DE[NUM. 'Pijter. timn. Lj. . 37 )'.1725. 736-11 DD(E. ‘l‘H, Covert. sikt. Fr . . 26 1217411.. E30-15 DH(Efl'1. Jan. .su. b5t. Untf. Ccn. , Fr 60 i.1735. 515-11 DDMDHS. Hendrijck. vleinmakker ‘ 34 j.1']29. 510-12 DDINIMZA. Jan Johs. . wainmakker Lj. erfqem, contra 1729. 510-11. E08-5 DENNINGO. Johanna: Jans. weinnakker. Lj. . 23 j.1734. 608-5 DENNINCR. Johannes. Lj. . 53£.1733. S33-7. 732-13 E. .. $913 van, kofjeakin er. Lj. . 41 j.1744. 639-2 DEE. .. Margareta van. Suits widd. Balte v. V1iet. contra 1737. 487-1 DESSH. .. Jan. We3t. st. werf. 47 ‘.1727. 535-5 DEXJTELIUS. Jan. Wolveqea. kler . 48 j4726.592-10.620~l9.S49*8.750"3<I~ 669--21 DIEDEMAN, Frederik. korparael. Lj. . 34 j.173B. 621-3 DIEPI-KXJT. Malthijs. l1.dam. contru.1736. 536»-5 DIGJUM, Ariana en Lijsbeth Allards. Eoazum, forkeapje 1623.erfqen.17C! ). 772-17 D105, Binnert. hnnpes Makkum. 42 j.1747. A '67 5-3 DIRK Gerbens. skhonnatker. Harnn. test 13-7~17s7.gans namnen. 717-7 DIRCK Ger-bans. arbeidar. Marrum 38 j. on Ruyrdue Ruyrds 30 j.1742. d t.28-3- S as Baan f. Gerben Thomas, Marnm: 654-7 D PIX Hen riks. skipper Surhlnterfean, syn {rouSy: akeSij1=es. near ncmnen. 505-12 DIEG( Jansen. Twizel, mear nmmen. contra 1723. 511-Int DIPKK Jenties. brouwer. Lj. , hwaens clr. Foekjen bsk. oan ds, Owyn earen to 0 tsjerk non to Snits. sfiper en flokker en Sfsst», 5-10-1727 1739. 713-10 DIRCK Jetses. bcer Kimswert en Sjoedtje Jelles sillhar erfgenu contra 1743. 737-2 DISTHSMA Jan Q1599; doutpnr'. . Deinnm, en Svn kjen Aernts. ,1745. G85-12 DIX. Bernardus. Lj. . 51 j.1740 en Margaretha Sc oetberge'n.42 j. 591-19 IDECXE Ealkes, boar. Britsum- 40 ' ,1733 en Antie Minnas 40 j. . 655-6 IDHQMA. Fnske 3111 syn erfqen. 738, 674-9 qath Lj. .te3t.19-1-1729- 505-» D lX)EKEMR_ Yska, Steataboade L‘ . . contra 1728. "l; .s7-- n: .DODINGA Jan Dirx. keapnan rj. , contra 1747. 857-1 IXIFF. Frederik C Baron van. contra 1733, 485-17 1'I)IJEd, Foppe van Frj. near nammen. test.13-2-1530. 761-4 H315. Anskien van. vlidd. A. v.Hac| rsma. contra 1747 748-9 DINA, fla1t'e Upts. widd Minnen. contra 1746. 575-17 UNA. Ban: jen. widd. Bolt 3, Lj. . 44 j.17,"1 590-12 KMA. FonEe‘us.1aoargemr. tarum. 33 j.17I-4. 625-7 IIJMA, Sip e. 81d doarwarder L‘. .. 75 j.1'/35 $39-5 H145. Yde. vlidd. ds. Johannes inkler. Weidun. 65j.1730. 7 -14 IDMDIIGJS Wulrich. not, Hams, 59 j.1743. 400-26 FOHFMA. Pyttar. Skiermfintsoach. 42 j.1727.541-21.680-5.695-_,14. 727-3. 563-1 DCN(}1DH‘l" waer onder de schooljonqens eertijds donqhden" tn Heurrenfean; 1732. 512-7 IDNIK. Hmdrik. hospes L} 43 1.1733 532-17 19115: UIBE ANDHIES syn wddd. Beitske Clases Ludan. contra 1730. near IIWIIIIEII. S29-10 UNKER. Kaltie. frou f. Petrus Marnstra, Harns 55121735. ' 603-18 £113 Jan. froednmcln Harns. 33 j.1734.G2l-Int. .720-9,» 734-11. 515-12 DGIKEE. Lgsbeth Jacohnfrau f. Bernardus Humans. Makkum. contra'1729. 579-8 DCNNEMA. ieter. Slciermfintseach. 45 j. J.732 607-11.. 813-]. IXINGL Hendrik. fild baargannsleat. 73 j. l735» 733-11 DWPEB. Jacobus. " kousewevver" Lj. ,, syn frou Wytske Carnalis, 34 j.1744. - 492-10 IXXIEMK, findreus, koster; Dokkum. 55 1.1723. 530~1. 606-4 DQHBWBJSGI, Hendrik. knoopmakker. Lj. . 59 i.1734. . '.'79"13 DOH'1u1T, Enos. froednman. Harns 37 j.173Z. 582-16 659-10» 32 321728.616-1 en Adriana Stelwagen 20 573-31 lXHSMIW. ”Petrus. A’1Zj. ‘. =55 '>. '1732:'. . . 533-5 HIKIMAN, Harnanus. adst. am. 40 j.1740. 746-8. 510-10 DOSING. Tiark Tomas. boar. Hauwert. S6 j.17ZH. 531-10 DOFINGH. dr. Meinardus. sikt. Lj. . 55 3.1730. 620-9 WFINGH. Wyqer Mneus. Hlzuln. 19 j.1735. ' 708-6 IX71‘IM}A, Ian Dirks. houtkeqman Sawnhu'zan finder Frj. . 44 j.1741 532-20 DCVFINGA. Tjerk ’T0l| ||3S. 1309!. Rtxarderhiln. 67 j.1729. 7 708-4 DLIIIJMA 11¢. - ll-10-15l9,. ,,u"segge eerstelijken rnijn meininge dat ik der Ineininge bin tot den predikers in den annne ganlts end niet in der kerken W11 beqruven sijn, ,. gea-re toer| :sen'noche keersen voermij-te dr an op nijn uijtfuart uyt mijn hui' of 1.. de ken. .. oonder :1ec1.ce1rckan ende geene be1ui‘d. ‘1n”e clxldoi-r int kloester noch in de tadt dun nit ean InissJe gfij 742. ' 718-13 DCUMA. A :1 '1" 1: '11. f r. c ~- Go ~ .2. 5.: *1.: .:%. ... .;°. :.. ..? ';;1§. "W-1”‘ 1- 604-Z DGJMA, Ansch van. widd. Dois. Lanqwar. near nammen. 1734. 570-1111 DUJMR. Jeepke van. widd. Siuck v. Burmania, Hallum. 60 j. l731. 589-2 DCUMA, Marten. Nijeholtpea. contra 1734. 700-1 ]flJWE1)eerns. skipstimmerman Snits syn fron Sijbrigh Wijbrens 55 j 1741. ' ' 75“ ”°”"E. {:: :”1.. t:°£. Z:: ::'r : .E'. ";'. “*; %:. ?°°°*’- “°"w- we-n-f-h-re- 517-7 DUJWE Johannes. beer, De Falom, erfgen.1729. 526-15,. 646-5 l1lUWEJurcks. Bfteupost. test. 19-11-17cr; ‘. 602-11 IDUWE Pieckes. keapman Lj. near nammen, aldsrdom barn 1734. 747-13 mmrrm, for-skate nammen fan minsken am on de dwersfeart wenje 1745. ' ‘ 333$. ‘ E‘-"«f. r.: .‘: ?“.1'. ;:: ;..2:“. £.. E:°: ‘:. &?“*°“ B°v°W= b°- en ;5-llzjlio ERRRHEI Aldeboam. as j.1729.6fl(J-B.686-2. 3 - nt . einde C1 , .. jkmik L-_ s29=11 mmsnd (0.1e. §e. .)7S$: '}be}: ma1amZk1f. §Z. , Hat-1911;. 79‘ , -‘. ’°1'7§'s“ };7a‘E§'14 652-3. ~ ~ “ * 542-E DBBHH. Hendrik. froedsnan Harns syn frou Tryntje Dirk: erf en 7“ 2 Damn“ fiontia 1732. g . " - . aao Reinskes. hynstekeapman. De Jouwer. contra 17 6. 624-5 DRIES Jansen. beurE5k1PP$l’. Harns. 36 j. l736. 831-3. 687-9.‘ 5594-9 DRIEVIS ““"-’"3- ERIPP-In R1D= |1mW; east. contra 1739 692-Int DRWRIJP. Imkien Jacobs. Starum, contra 1741. ‘ 314'” DR‘"“UP- gggglfsfllég-finmr. Hams. comm 17:45, 635-6.652-3. 749-11 Dn0NaIJP, J~1. ' ,1, ' ,5 -_ s4s—11 wnaim. la: 1:13:55 "w1'1§:1'. §.. .e3fn77 111731741 °"“”"°’* 2:*. *‘i; *;; ‘“. é;: ’1.‘. .%? §:““ 1°“ ~°*= Wn---h- 493-27 ummmn. N‘ i . -sk ‘ ' - - “7_9 DUIFF‘ Mm a; ¢i= t:i: ISLj”uggm; }1f1£; :é.5<1ermGntseach. 30 1.1727. €31-22 WYFF. Hen ride, koster Frj. . 33 j. .1735 7us~1 wxm-Inn. Jan seem. Droe sham. 67 j.1737 654-1 wmsun. 4.. Martinus. D: tan. 59 ‘.1737: 5°7“5 WIVBVSFEIN: dr- Stevhanus. ebb. an 1andre Cornelis Visser. ’ Lj. , _ contra 1735. 622-7. S72-14. 757-5 1X1N1A. (1:1).11Ebrfll'Id. bourggIf, Hams, 74 j,1744a 55644 UNIX T}a. l_1es. erf en. near nammen, contra 1733. 564-6 DUSSH1. l_)1rk y_an_. emijitte! -7 Lj. , 33 5.1731. 7,324.3 IIUYFS. Dxaderzjk. noldaet 14]. , 73 j.1744 s14-1o DIJK. Arm: ters, boekhalder Suits, s4'j.17a4.s47»1s 616-1 MIX. llfibbe asan van. Hallum. contra 1735. 742-5 DIIK. H1bba van. adm, lflnilliddels. 4B j.1744_. 679--12 DIJKMKN. Jacob. arbeider. Tsjummeurum. 65 j.1-739.
 • 13. jT 731-2 DI_]'KSl'Bl4. Class. bdtker. Lj. . S3_j.1V44 _ __ sue-4 DIIKSFHA. Goije smid Tsjom syn udd. Aeltxe Martens Heutsma. gfins YKS A nmmen. contruGl735. tfist. 17-3;l1y'7n2i9‘. _ t 1747 . , , , h ' ' c eua, .| . en. aon ra . ']7Z. ]1'-fnt I]): |YXl‘B-7:, I£‘| m.Taa:1f§. eslt: ;>m: |:e17j’. e e: (1”F¥1t. '1a JanaJai‘1F1.. test.25-6-1729.4 795.4 Dva<smA‘. ”3$. °jacohs, lekkenkeqaman. Lj. . 59 121747, 581-B DYXFRA. Jnlle, yn de Skurren Ihun'uun-Ital. contra 1733. 743-9 D‘tCKS| ‘BA. Ielle Johannes. yn do gcharren finder 0ldeouwer.1730. mE$ HCIIIIIQXL . _ 576-6 DYKSTRA. Johannes Jana. kocpmm. L]. 47 J: 1793.. _ 580-18 DYXTHA. .Iosua, kemman Lj. . 50 j. l732 em Duckhen Dyxtra. 56 1. 723-Int DIJKSJRR. Sibbslfa. frou f. ds. Johs. Potter. enaemmei near nannnen. t 743. 802-14 DIIKSFM. §‘i): r:: Ho1kes. 'intf. . Jidskenhuzen. 48 jo1733. 661-3 DIDNA. Jan boarqemr. . Vlarkum. 43 j. .173B. 584-4. E 549-9 E5335 Jana. ensfh. arfqon. .f. han-an heit Jan Eugen. ‘ contra 1731. 705-1 . Gnu ncnmen. ‘t gist ear in akeal" meenachar Da Duinen. " 739. 669-21 EESBERG. Obbe. mitslersfeint. Lj. . 43 j.1738 687-8 EBINGA. Sibelius. bakker. Lj. . 33 .1740. 574-3 EH-'I'l'flvl. Kbelius van. d.2a! i'11lI¢lI. lr. j. . 70 ‘'‘.1732 610-8 EI7H1'EN. Pnqe1t'a. feou. f. ktpt. Bettingh. arich. l735.652~-7 contra. 492-10 El'. ’rI'IEN. Graat e. widd. Bota v. d.Werf. Lj. . 63 j.1726. 732-11 $(RINGA. Harmonus. a1kt. 't Eildt. 20 j. 1743. 679-2 BGCHINGA. Paulul. fiskael. ‘t Bildt. 42 j.1738. 732-11. 753-1 EDS Bzgelu. De Jouwer. teat. l4-4-1734. near nanmen. 684-6/S EIDDAA. Edo. boargemrSnita. contra 1741. near nammen. 585-11. 700-1 EIJENA. Elias Johannes. en Edo Edema, contra 1742. 700-10. 562-13 FDEMA. Fedde. sulvaramid, Suits. 50 531731. 595-17. 879-9 EIDHWA. Trljntia, ;idd. akapan Sibran a Stienana. contra 1740, 739-7.74D- . - 739-5 WE Anilimi. doarpn’j. , Wykel. 58j,1745. 754-4 EIDMA. Eda. not. Hea: -reniean. 30 j.1745 mei lalcsegal. 516-5 MINA. Tettja‘ an Dirk Ientj es. brouwar. Lj. . oontra 1729. 572-25 Be (19) floreanreqmiuzr 1885. ensfh. 754-8 EETIE Pijtera. Koarnjnm an Baukje Jacobs-Llnqlum bsk.4--3--1736. 499-15 EIXI-MA. dr. Gaspar Lvan. abh. . contra 1-" . sos-4 mxmn. Titus "scflrljjfineester". L3,, 53 .1733. 508-18 EHOM. Carbon, diiaflrllknhslm Snits. 41 j.1 28. 546-3 EELSM. Turk van, widd. Redo v. Eys1rnqa, test.3U-B-1626 en Julius v. Eyainqa tut. 26185 C" 515-13 EELTIE Olpherts en Lysbeth Walings 3111. Makkum, meat nanmen- 1729 contra. S99-14 EHIDXFT. -'. Hendrik. Lj. . 78 j.174lL 860-1 EEIKIMPN. Hendrik. Jeidekltersfeint. Boalsert. 26 j.1739. 536-9 EVE Cornelil, amid Vaarre en Syke Jouckes, oontra har" stemoader" Qxiez-kn Elrnstes, 1730. 520-19 EHJCKJEN Bastiaena. Iron 1'. Egbert Hendriks. Drachtm; 50 j 1723. 755-5 ERNIE Jana. ke man Lj. an Antie Jelles. test11B-5-1693, 741-10 EXEEHT Hmnes. olvegaa 1it op 3-4--1793 do a Hendrikjen en Antjen. 753-Int EGEEK1‘ Ieltes 5111, syn barn en erfgen. . ‘ 3 namen. wntra 1746. 512-7 EHYEN. Donincus L. van. contra 1729. 685-? ) iennichst soan Lflbalua hi Mark‘e Douwea Wlniannear nannen. contra 1741. test.27-12 - 737. 738-8. teat. 9-11-1738. 525-3 El'I'| 'l'EN. Enqeltia van. frou f. Synon Bottingh, Slant. contra 1730. 608-4 EIDSM. Kdnpo Goerrtnanbtkor, Lj. an Aoqtje Clan: Dyxl: ra.1735. 22 495-6 782- 13 575- 19 512-7 500-Int 551-~23 662-2 489-11 598-9 578- 6 651-1 625-7 598-9 672- 21. 557 -14 496-9 S03-19 609-7 773- 22 605-7 zmsu . -- A - - A. ;I"'1;1)t: lt’. '1e‘, m|':1|ztr: a1i7l; §1.': Chnsuaan v, d.Mark_. 2e man Gerard de EIJLHOPF. fhias P. , keqmun, Lj. . 54 j_1743, BUT "Imam scheeper" wynjeterp. 57 j.17ao. EKJSHHBAG-L C1aaske_ Frau E. Martina: E1 senbach Lj contra 17 522-2. ' ’ " EIJSINGA, 1. 4 , _ _ . _ EIISINGA, 1‘1’§? .§rv§'1‘ 5 e: S§1§11;: ml7c. '..3, H°; l,i‘fi'f; m5°g42? - 17 an EISWL A“'°1'5-‘5« kopersloqer. Do um. near nannen"lakw' 1 EISMA. Catharina, - frou La. mwomelius. Bfirum s3'j.1727P§3é 339' 651-1. 696-18.(Sj. oer de E'1sma's" Hat véo: ges1ac1.: 'vm. ‘n. ’. ms“ mést e Davida Eisma. 1500-1953) 9°‘ ms“ ' 53- lzukker 1-1.; 39 j.17a4.e2o~1o. s2s-11a. . dr. Cotne11a, med. dr. Sn1ts contra 1733.‘ alga“; geglmt van. frou f. fldrim_an v. Ve1sen. taat.28-3-1660 en 1559 EISMA» T9‘mne; - 616 hoarqemm. as ; .17as. sea-17. ' mm“. Rzzmvn Luna. boarqan-: .Boa.1_aert. test.20-7-1624. u. AND. Ee ‘1(tse. _dXa.0pster10n. S3 ),17;38, 3 '39-"f -SY_tse Douwas. Hynljxppen. 69 j.173l. EGERSMA Frmcxscus. »oa: ge. ..rBou1serz. 40 1.1727 sss-A7 591-14 17 _Johamea. broawer-1 _Harns. contra 1734.’ l J 3- 17.1511 L. a'. ’Z’: §°‘§32Z1 1'”§"”ld-er er’ 1'5“ 29 i? m“s32'1"s‘1'3- HPHBEEN la; b “'1'-. ' °V‘, ‘1’Pk5T)- Yl-ltujerk. 561.1747. '1 » °<= r<1emr-- 01' um. 54 1~1784.636-8.657-20/21/22;; 3; 15. 657'5/10E15EVIEH. Joha11na 6.. Don Haech wntra 1739. 687-8 490-26 508-3 688-5 SB8-12 747-12 584-8 576-6 608-4 512-7 S79-10 620-9 681-8 680-5 605-7 772-13 558-16 568-9 SS3-12 . 659-14 732-13 683-7 724-2 724-2 724~2 724-2 577-5 963-10 620-19 534-8 764-5 519-12a 718-16 HSINGA. Berent C. |.aasen. keopman Lj. , 40 j,174o, A. C1 nanus, Hofadoarwarder 31 j.1727 504-Int.644-S/12,63‘, . Abe us van. Boalaert. oontra 1729.. 696-18 dan 53 131741 . Mbert; skuonmakkensnita, 65 j.1741_ ‘ . Foppe, Pr P. .Eoa1nert. 25 H1733. EMELIUS Edgers skuonmakker_Bo1k. 3 1.1745, mmmcmpv J| _>hU? |nG: frou I. Egbert D1r'ks. mear nammen,1732.test.17‘ _l§en1cua. vm‘kf¢mm, Lj. : 34 '_17a2_ EVMHE. dobxfis van, qlesmddger, L, :_ 2 3,1731 ammm. r. uhsrtus van, Li. ,_ 70 , 1729‘ mM1:n1K' golgph‘ §, §°‘“"“ 2 ’-’7§’2- . c: nv1;_n}i73é scan I flnnaue Josephs widd. Jacob finnefjk Em1Lmx Teado. boér, Aldaboam. 41; j.1737. Jan Jansen (en Luitien . Tan5.‘Sk1ermt'1‘ntseach.17.39. . uwe. _baurt_sk1ppet. Warkum. 35 .1734. HVIGNATIIIS Lourzer. b1.erdrqer. Dokkun 52 ‘.1745 Katie . Taooba. faem, Lj. _ 56 11731‘ - Aelwe . Tan.5,skuonma1d<er, .B1ije 30 j.1732. EPPIMJA. J': x:obus. boarc_1anr.5tarum. contra 1732. EPINGI. .QDIl'Yl_II" d_xo. ".mear nammah. contra 1738. BCUARDA, Tett)a. w1dd. Frans van Heze1t,1.j. . 52121744. fl£S(§bBea. b*kar; Jirnwm, 54 117140. mxsmuls. gtgarxnacvan frou f. Mflt(1L'1jB Accoma, Lj. 35 j. l742. HNSTHUIS. AI; rigs . van. contra 174-1._ Emsmulsr “"0 us 5.: Gvtsqark 42 1.17-43.766--10. Efipm M , Hkomas Ha‘rInanuS. Lfl. 38 ).1742,_756-;11 contra. mm”-I fin) fivmi '<z°e§t1y e '~‘10gter". L; .. 47 5.1724. . ans endnks, L , , 75 131735 $53“. _Gerardus van. bok1<er. Noardw&1de_ 47 ',1735, 1H‘*'d F°°ki3- 1§e<PM! I-Hdfns contra 730. . forskate aukken oar 1t énderhfld. HJSIM. Balthazar van, contra 1729. mSm' E"'°St“5 Y0“; kflpt. en Catharina Clara v. d.Laan op Lieuke-ma State, Saxslnerrum. contra 1743. 2:
 • 14. 714-7 733-4 590-12 663143 535-: 594- 11 773-19a 714—a 709-10 656- 18 45-11 20- 19 750-1 SSS-<10 500-2 509~6 535- 1 520- 17 528- 17 703-9 584-12 580>-1 520~1 780» 504~6 560-1 7l5~5 549-5 889-5 863-10 595-17 7Z6-12 E76~3 728-9 578-5 550~16 537-12 510-19 546-3 - D K‘ . a4‘.174:. ’ . «. E'; §"L§’—1's. S"%S§; .sf"5fT1'= ‘7Zn1'§osi'Z‘§‘. * wescinsjerke. L127 37 1-174417714 F 1-"mam. An en1e¢je. v.1ac}, makesr. -.. xs_k: i;s_r"‘ 50 J-1734~ _ E _ _ “Em. Bi‘, ?m, _ d. ,., ,,, ,, _ p, .c1.. ... .., 19 , .1’7fi; . 594-1-2,707 13.709 10.75 6 FREE. Doetie. widd. ohan v. der Moesalnl-)4. 1730‘ 1.-mam, re. -1,39, hospes. Haarrenfaan, 38 1.1732- FABER, Gale Rrjens. 0ntf. . Jelsnln. 1747- FABEB. lamb. and. Dry1ts. 38 1.1739. 1-‘PEER. Jccobumbrouwer, l_3e Cord3k. v contra 1742- 1753133, Jan, boa Langa 1.1119. 4 1.1737. 5233' 7:: ::. .:: ::'. .£: ::: ::. .:2.i¢: ::: ;.. . 43 mam z. °7-*e- 7:” "°‘. ??. “i7‘3‘§'““‘“' . (Irina. 1.. can . _ “Em "‘‘"i'‘'’‘’ ‘M’ mmkum’ 5‘-1 "173? m=2§64—s 770-1 772-14. FABER, 'Ma1-tinns. Steateklerk. 1-3.. 41131724» 1 Zé 520:1,’ mam. 0agesYpea'. l_ r; o_easa: .;. tsx.1:s. 49 1.172275 6- , . 57-e rnue 1sna. _ _ X. -3333, sibm, -“jag, ¥‘r. , . ,.. ..: "}a. .ke Pxers. 5111. en hurren bern; contra 1730. 9 G 1 lo nsfh “ . - - . e . . . EEES; §1j‘: sG: E:Eit: fs; id. S1115, contra. 1730.649-2 en 1»-, y1k1en 'Grotius; Qontrd 173$. 9!! 559'_1Z; _ mam, Tiebbe, skoa.17nr. ;De1lI| §‘ 49 1-_lI41- FABER. Tjerak. izerkeupmun. 14.. 35 11,732- FABER. dz Ii-Hm Fredr1ck. Menuem7 36 }.1732. FHBER. be Oeges, Snits. test. 29-l1:v; V17. I-‘ABRICI S’, Gerrit, bo: x!e, _Gr1ns. 3!-If J. l74§- 4 3 565;’ FEDDEMA. ijbren Douwes, m1ts1er, L]-_; 31 J~1728n54 ‘ K ’ P1343411. Cornelia. "oup. i1'st" Lj. . 19 ]. l732,. 777-93. 1-‘EENS1‘RA_. Bgerexg Piendricks, fixrgum en Sjouckjen Boortsmun 4 ’. 4 . . F$lS'mA. Junlsybrundus. doarpsrj. —skoa. lmr. . Sfindel, 48 1.1731» 63545. FEENSFRA7 Johannes: Snits. contra 1741.4 mm. rum m-. d1'm11arm. 1-1.. 66 1-1738- rmnma. Aleff. 3.1dHnurgan| r.. Smts, 68 1-1733- l-1EI; '1'ER. Vlijbren, Snits. Contra 1744~ FHJE S1'bes an Ytske Mients. ‘Marrum. _ test. Z7-9=1713- FEIJDJ. eodorus. kemumn. 14)» 23 J-1725' ianties. mei 0:59 : .d‘nn1§_te‘1(1;»1]7'{!3« contra 1731 I-‘EI 'weasnIIi. 91P_S~ - l Yxzl kl1): rJ Sikh: Lj. ’ 29 ]ex. ‘17(1!7,295G9-= B.S7Z-23 erfqen. f.syn mam. es, ouwer, near numm . . _ PEI TSJ VAN FEUGDI. Bo ke. Dai. num_ iennichst bernrhern (. Rxtske van J B1311 a 3111. contra 1731, 7ua-9 contra- S34-10a fEI1Sv1A, roman. Pr. P.. Ko 1W“: 41 5-1736‘ 829-11 7 25-4 506- 16 620-15 651-3 531- 10 531-10 5D9~1 7 31 - 2 522-1 24 FEITSIXA. Sibren. ' 1e1jbakker"Ha1-us, 30 1'~1'I35- 7 17 FEITSM. Sljbrand tters. keupmcm. Hams. contra 17g; a22§4* ‘ 1='E| _.L1]«K; A, Antonius, Pz. P.. East.1b1u; :d1.. 21 1.1727: - - F‘EI. .LImA. Petrua, not. Druchtel-1,_32 , .179s. 551-4 P: .P: . 7sn-1;}-_ PEMKE Betents. vuidd. Mint'e flnarzeat Sn1ts. _ taat.5.4.1'722-‘ °“‘ ' I-‘ENHMR. flbraham. L31du _ 172%}-J-7 55 J=1729- FEND4 , ' t‘e. 1- » mxmg. l: xe: r:g§r. ; ifiue : meug,1I7.j4l. ;. 41 j.172B,531~10.582=—17. mm . ' . j. . 1.‘ . , mam 13?. -011.. J'ur. dr. . L, .. so 1.17281 566-10- 568-10 531-10 742-5 573-=30 746-9 519-11 719=1 761-=6 754~4 S44v3 517-13 S93=9 78B=7 506=-15 532-15 544~4 700-1 505->15 594<1O 719=1 505=l1 7m=1z 666~8 50 5-12 514-=8 571-=17 484-=4 774=9 530:1 723-=11 738= 10 505=27 563=1 615a Z1 606= 2 51 5=9 5596 23 550- 18a 7 1 2= 3 50 3= 26 56445 6 14-= 13 77 3= 22 7 S 2-= 2 57 Sr 2 6 14=13 77 3= 22 69 3= 1 594=~ 17 mu‘-m. J b . s1k: . mm. d1.. a '. 7. FF-NEW M3363:-$'§eu, LL. :4 j.1'I29.5 ’ 1 31 FDIEMAA fludol hus. qaotlgolter, Lj. 38 j.1743, m‘““m‘“. a. '?’j. ..’: f.: :2“1.': "sie: ‘:? ‘§§ ; ‘?°17”aK“"“" ‘”'°- 51 1*" $111539? §a: 'm: n. 133:1-asi‘ar. Lj. 1729. WED . e 3 9, . ' , " rmmnn. Joham. ',". a1¢ 1{§ap°3$? nV+$§‘3°'4'1 , Bfi7.if°'“"' ma‘ FEHVERDA. Iiglliua aulveramid. Hearrenfean. syn widd. Johanna Hak 70 1- 45. ' FEfiWEHDR. M'. f f. T '. ‘. ‘ rmwmon. u: ;1?ke. '?: ou 1.372331: 9?$1t7o:3dE.4§zJ§.117?a6. FEHVERDA. Petrus; Harm, 32 )'.1740. FERWERDA. Willem. Hofsdourwarder. 34 111744. ‘ FE. 'I'I'ENLE‘deyycl}s, Lj. . 56 j.17281 _ I FEUCEN. s0E1:tE: ;;:2v; ::; ;m€3‘. ‘1: L}. contra 1730. 597.-5 dun 42 j.1734 FEXJEJ. Iohon Mathijn vcm. sill contra 1731, l FIDELIS. Lukjen. frou. f. Pijtter Verhoek. Suits, 24 j,1741 ‘ ‘J21: JGI'|3;Y| &d§9l’l1i9]l; :¥flinsumagaaat. 57 111728. ' 1 . urgn: e ricx. liar. Wyt d, 66 ‘,1593, 1-msawu. Dxrk, fetwer, 7.5 , 60 j 17% ’ ELEJDEUUS. Qllurdua, not. .. Haarrenfean. 45 5.17%. FLIEFSFHA. Nxcolaaa, snider Lj_. . contra 1744, HXXENS. Reqnarus F. . bakker, Boalsarl. 38 j.1738. FUUG3. Hylco, meirj. . Kc11 131:. S2 717%. FDEXXEL Doeckela, "gaboortiqh tusschzn do Jouwor en t Herevaanv 40 ' PO A Jiluzgeefisfh. -‘ HEM . ann . 1685 H1 1 , ‘ FDGELSIWGI. Jetakeevfan, widd e7li; ndu: e:S: <:’; ::, near nammen cont: 1:1 FOLKDIT Dounaa Wdman, Bnrqum, contra 1748. ’ u R3I. KEfl'l' Jam: 3111. _ooan f. Fjnske Folkarts sill. meat nummen contra 17' FULKEfl'1' Johannes, and. en Berentje Johannes te Kollum erfgen 1743 . 1‘UU(EHTPijters. houtkenpmun, Harns. ensfh , contra 1736 ‘ ‘ FULKERI SA: i:zg: ;.e; f1g; :‘ helt Sjoerd Rinses an 1 syn bsppe Ymd mmzmss d. t' . ..He f, . FDNEBKE :5;12§: I!v 31:“ f- a; ;:ne2:es?1H]ar1Z?1erf9eu. f.hur iilden contra max. Ar’ 1‘ ‘dd. ank , ‘Wm. J£| nDu$g’szl1;1uv: v:ur LI” ;7E; ;|e1)-ggalstienn, contra 1735 FONFFS. Murqaretu. frou L acobns Cuinder. 1.1.. 43 j 1731 HXXXIEN. Joukeu frou f Joghem Heijncs, |'G. ;", v9,, nu_ 5‘ I-‘i724’ FF$; bAA7sdr1ea, bultkar en notkeqpmun. L; , 4s j.1743_ 749-11, . ..Iuatua. hskasal, Horn, 57 ; .1 2], FDNS. Tjeerd. Ko11ekteur. Lj. , 59 j,1732. wr}: ggfizsgolgdgziiérgfddw §o;1§, ?:7 P1)’ tern Dreijer, Horn». 52 j 1734. EUNTEIN. Claus, erfgaseten Rind. contra 1747. g? *?'<§ T-"1>bem_s. Dpkkum. 3S_j 1733. 586-15 contra. FONTEIN. duo ax‘-tus. Tmtajerk. 731.1735. FDNTEIN. s. Gusburtus. Boalsez’-t, 45 3.1747‘, - Hmlem 37 1- en Frouhen Bram. Horns 40 1.1735. EUNTEIN. Johctrnnes. distillateur. Jirnsum. contra 1734. 617-9. 633-4 C011 I'll- 25.
 • 15. 814-12 PUNTEIN. Marla. wldd. Gilles Vermeersch. Harns. 76 j. l735. 516-22 FDTFEIN. Schalte. chirurqZn. Lj. . 42 j.1728.515-12.556-2 contra1507-35. 755-7 KNTHN. Schalte. Roderic cle. contra 1746. 641-6 FCWTEZN. Ybeltie fleiners. widd. Hijlke Douwes Hanekuik. Harns mear nannren. contra 1737. 495.5 PDPMA, dr. Junus. .51). ’, L'. . arfgen. 1723. 516-3 FOPMR. Tjalle Arriens. flldknrgemr. Harna, contra 1729. 650-8 FOPPE Evert: syn widd. Janka Fransen, Froubuorren, meat nammen. contra 1738. 578-5 FCPPE Ynnes, boar, Tsjalbart erfqen. . 1730. near namnen. 663-10 FORM. Keivpe v. d.Ai: ti1‘1eerd; Lj. en Eelkien Wierds. contra 1739. 512-7 FURNIN. Gellius. ebb. _56 ]- 17%. ‘ 501-12 FDKIUIN. Jmobun en Anmchie Eeucholt Snenwyk, contra 1723. 508-3 FUVIUIN. dr. ‘lelmerun (3.. an Clara Beilanus 5111.. contra 17291 611-3 FUWIUIN. Johannes. 1uit. , Lj. , 25 j.17Zl. 654-11 FRANS A1berta, baer, ’t Ei1dt. erfqen. .- near namen. 1738. 762-10 FEMS Everts, en Li'abeth Alberts, Ferwert test.23-l0~-1652.7S5"3- 517-10 I-‘BANS Ulbea, Boer insnnf fa Kdkjfinoflfilckgsn, 35.11., meca nomnen. conira 1729. 544-6 F'RAN('E1!'. 'A. ds. Rsqnerus. A degea j.1730. 505-15 FBANSBEXGEZR. Johan.1728' 736-12 trekskipper. Hams. 32 j.17A4. 531-5 mnzauc Heniriks 1:111 . ‘reqmn Dokkum. syn erfqen. .laer na7Imen.1730. 542-8 FHFERU(Fy'€ers_. Warkum. test.28-12-1728. 547-9 FRIESGHI Wytses. boer. .Koartnwea; en. 49 1£.1730. 759-1 1-‘RIB. Jacob Ietsea dc. 81d lion-ulnar. Do kum, 50 j. l744. 642-1 FRIES. Jan do, 1111' snider. en Janka Meinerts. contra 1737. men: nammen. 595-17 FRISWIJK. Klbertus Jambns. sikt. .Snits. 43 j.1733. 732-13 FRIBWIIK. Pieter Ede. Lj. . 30 121743- 641-7 FHISIOJS, Cornelius, Fr. . abb. 42 j.1736. mei mear nammen.577—29.534-107 729-1 do-n 84 ‘.1744. 496-13 Y1‘1QlG( Eijses. de frou Sweftse Abeles. kfiper. Bxrgum erfqen. f.ha-r hait Eijae Sinerds. 1720. 510-9 FROMIJ. Judith. widd. Bartholomé Gerrard Lj. . contra 17fi9 ' 663-13¢! FUNEHU, Johanna. vtidd. Pyter Malia. Lj . 59 {1738 603-2 FIRSFENBJKE. Laurens, limmerfeint Lj. . 62 i- 734. G 601-5 $503.5 Jans, erfqen. .f. .syn heft Jan Gabes, Surhfisterfem, 1724.801-7 contra. 882-Int CEABINI. Pier, Hofsbdnde. 43 j. l74l. $27-25 GAESFRB. goblin Reiners, boa: -gevnnr. Warkum. contra 173$. 664-l5.737=G. 44,- . 559-19 GLLEM11. Doedftie Berens, vlidd. Cornelia Sidonides, Dokkum, 53 j«.173l nou r). 610-9 GALEMA, s cm: 11.. Drylts, a1 , '.1734. 571- 17 GALDIIA. T omas Feddes. beer. Arum. 1718 bak. oan Antie Dirks. 771-10 GALHIIA. Theodora Margarata. near nammen. contra 1747- 664-15 GALTEMB. Ian. sikt. H.O. N., Koudum, 52j 1738. 56$-Int GALTB4A. Pytie Ates, widd. Marten Heins R01, Snits, contra 1732. 619-5/6 GRNSEVIXJRT. Johmna. iron '1' Johannes Ebuwes Stellinqwerf. si1l. €1‘ntf. . contra 1736.. 559-23 Gl4RM}1,, Clauda, kecpman. Lj. . 30 j.1731. 743-11 GIIREMA. Nicolnus. skoalmr. -cargelist. Donnjum, :18 j.17-14. 584-9 GKREMR. Teodorus. skip er, Frj. .. 20 j. l732., 604-5. 495-4 G T. Willem en endrikjen Gerrits. si11.Lj. .5l5-13 fild hy 53 j.1729. 520-16 mei gans nammen. 564-7 contra. 613-14 GATSCE S on. widd, P tters. Snits erfqem, 1735» 725-3 CATS)” . Ticuwka wi d. Frans Binscnidee, Lj. . 44 ]'. ]743-, ' B36-10 GKUMA. Anna Uilckes, bys. Mdeboclrn. 6Uj.1737, 680-8 en Rel Murx test. 19-8-17337 769-12. 503-27 GAYKEMA. Maria. 16st widd. {. .Pij tor La Torre, nau bn= k.oan Ego Doldens, apth. Kollum. contra 17%. 522-1. 26 534- 12 57 1- 16 734-10 593-5 736-12 631-21 755-2 512-3 574-8 512-3 GEEHJEL Qnristoffel. izerkreomer, Lj. , 55 j, ]732. (Eff Ages. boer. Eaqum. erfqen. gans nammen. contra 1732. GEHT Gosses. kewlnan. Bfitenpost. erfqen. 1744. ~ G£S4A. Berent, nounder. Harns, contra 1734, 629-11. hrouwer, as 1735. 634-11 en Janka Simona, contra. 639-1. 650-5. 655. 700-9a. 703-5.. GEESUL Bernhardus. Horns. 44 j. .1744. GEERSOM. Wobbina, widd. Ian Meijer. Grins, 65 j.1735. GEES1‘. Aeltie v. d.. Horns. 27 j. l748. . Hero, syn wldd. Marla Hcqiua. Warkum. 113. G531’. Sijbrandna. a-rfgen. , mom’ nammen, 1732. 613-4. S50-13, . dr. Simon do. I. '., qéns namman fan Pe1na's. tut.25-10-1655 fan fliltie van eima. 570-11a GEISMR. Anna C. . frou f. Alboda, Wurdum, 33 j.1731.724-2 vlidd. 0 531- 11 Hadrian van Albada, Lj. 43 )'. I743. 728-10. GE['l'S(E Hnberts, vlidd. she-rt]-_qn¢, Dronr , 63 j. l7B. 753-la/ ZSEDER. Aaltie V1. frou . Bots Abe: v. d. can, Berltsum. near n 7 211- 10 543- 13 624-5 518-2 763-8 595- 17 59 5- 17 553- 11 523-7 57 1- 13 533-5 523-12 583-8 675-3 513--18 860-3 619-2 517- 23 485- 16 522- 2 contra 1746. $1751. Huckjen v. . 30 j. en Yme v. Toutenberq. 1743.783-B. ELDER. gsgernhardui van. De Ge-: st.40 j.1731.598-12 den 43 j. ).7a4 -4. ’ ELDER. Claaa v. . Cmthflarltnum, 32 j.1735.643-2. 759-8. G1'I. DEE. Cornelia v. , ticheler. Berltsum. 57 j.17fl.533-3. G87-9. 773-18 syn widd. Claaske Posthuma ensfh. , contra 1747. GELDE. Sybren v. , keapman. Berltaum. contra 1747. c£1.11:nsaA. len, am skepan. Suits. so j.1734. GELDEBSM. Claus. foarsjonger, Soho. 41 j.1733. 712--3. mitslar. cauus, Marqariata. ma. dr. Bheen. Lj. . 70 3.1723. GELSIUS. Hans Jurrfu. -ns en Janneke Gyaen sill, test.5-4-1720 Lj , ,5 (ELT ts. syn frcu Cxrietja Tjerka, Blije erfgen. . 1732. CH Thee Kingna, Petronella van. frou f. Bocco Sabinus v. Ad Sweina. contra 173.}, 745-6 contra. GENE‘. Evert van. Lj. . 45 1729. Gerardi, Anthonius. havenc erqer. Harna. S0 ‘.1732. GERBEN Douweo 5111. s n aidd. Geertie Dirx. urns nei in tall 3;}; datumn fan6f 1 56- (BEEN on Jan Jarighs, Garyp an Drachten "Dat hun oldoren an my voor olderan so in den jare 1595 1:15 1693. . . . p1eata to De Hinrik hiene. GEHBDI Minnes. beer Wergea erfgem. contra 1739 EEPNDA. Grijtie, frou Llohannaa Wi elama, Stiens, contra 17 S v. d.Havan. byldhouwer L] . . j.17N. EINGR. Jurrien en Trijntia Fledderia. Ouwer. contra 17$. 523-112 I1 fiskml en 50 j. l729.524-21.-581-8 De Lanmer. GEILDFF Tobias. 3 ’pper, on scan f. Tob1as Obdam alt skipper Lj. , contra 1729. B91-K3/771111.545, Geeltje. Iron f. do. Bouritiua Heinelnana, Parregaa. cont 549 -'8 522-3 817- 5 550-21 553- 11 842-6 571- 17 771-9 693-8 587-19 1741. 696-23. GH11-S45. T ipka. Gld fintfanger, Tajerknert. 48 j-1726. 582-22 3 “WEBB. GEKRUT Foppes. mei. namnen fan near ski pars. Marsun. contra 1729 IEIRIJT Gosses. Hantunhuzon test. 17-7-- 582 en Bauck Pyters dan riot, gfins namnen, 1735. GELRIJT Jansen en Joack Simpkes harren barn, contra 1731. (EMIJT $7.195. rfist 10-12-1669. greats smite namnen. GERRIJT Types. boar. Piatersbiernun. tent.17-2-1704. GEHHXJT jalkas, boar. fiidsetqrp, Tsjerkwert, 46 ‘.1732. cana1'sMA. Clans Maines. mairj. Ian , d1. so 5.1717 GEMS, Potrua van. kqztoin. 33 ‘.1740. GIE. Danie: on Doeyke Albee. be .2—2-1679 Lanqanagen.
 • 16. 547-9 600- 22 490-20 553- 11 6 58-4 578- 5 58 5- 19 669-21 533-3 616- 1 677- 14 GIE1. Sljtus. boor. Koartne en, 40 j.1730. GIES. finna 14.. iron f. V? r us Henna. Lj. . 67 j. l734. GIES. Judith. do, widd. . Johan ton Post. Lj. , contra 1729. 523-11. 632-1 don Grinl contra 1736. _ GIJLB’HE'L'l'. Philip Iaac. fild faondrich, Lj. . 76 j.1727 an Chtutina Burchorlnq 84 j. GIJZA, lgéaudigagacobuo. frou f. Maine Harings, skipstimmornan Fr]. GIPKE (Gor e) Joana. do 1Sate ninnisto preker Hoarronfoon. 1733. GI1.1UI'. Poulus. dpt 26-12-1704. as soon f. do. Nsoolaus Gillot on Margrletu Middondorp. Soon docht troubllofton oun Slouwtje Boorsna. L’. De heit frogot Gntblnnlnq 1733. (1.44. Johanna. widd. kostmakkor, Nlouwonhu s. 1.j. . 3 ; .1'/ so. (1.INSl‘flA. Johannes van. Koamjun. contra 1 30. 682- x 83-4. (DDELLIEE. do. Bar on op Zoom. 1734 nei vr en. KDDFBIED Jacobi’ , d ijngeniaarf. d.Stoat, 1 j.1738. 700-1/IOCDEIX-MR1‘. Elia at. Sand. 31 j.1741. 606-3 644- 11 583-9 526- 23 745-8 495- w 75 3-6 566-9 532- 51 532-20 769-21 500-4 566-9 757- 11 649- 2 491-2 660-9 709-ll 748-3 503-29 557-12 561-12 515-13 539-13 557-11 768-13 511-15 664-10 548-3 508-9 770- 2 520- 13 608-2 719- 2 497- 21 488-7 WIJKDJA. Maria, frou f. e Doodes. Kollum. 39 j. l732. COIIUD1 Gabon. Snrlnfster can orfqon. . near nomnen. contra 1737. CX? NG(H)H1_TP, Hons. keapnan. Lj. on Geoltle Aronts 1733, 592-12 Frj. ®NG(H)HI]P. Harmon, fabrikant. Suits, 31 j.17N. mNG(H)RIIP. Harnmus. froedsman. Harns. 43 j. .1740. K)NCv(H)RIJ? . Joust, Harno. 54 j.1727. 630"13 Gldbnaagnr. .. 1736. GTRKUM. Johannes van. on Ynsklon Hylkana Idaerd, contra 1746. aomcuu. Phllippus. Snito. 53 21132. 0131?. Davld. wolkannersfoint. its. 55 j. l729. CDW, Maijke. wolnaoister, 42 L173 Suits. G3R'l'!1EA, Jan Clason. keapnon. Dokkun. contra 1747. (DS. .IG( Tiaords. keqamun. Lj. erfgem. moor nannon.1728. 528-9. G. ')S(E brens. do frou f. Tiorck loords. Suits. 56 j.1732. CDSJ . Jelgor. doarpsrj. . Koarnwort. 1!) ‘.1745. (D§. .INGR. Pytor. fraodsnan. Snlts. 42 j.173 . 684-7 contra. 700-1. (DSJNGA. Jr Sicci van. grytmnn. Frj. dl. . 59 )'. l722.621-4. (ESE Geerts 3111. test. 14-1-1734 on lie bok. oan Ykien Durks. 1739. 731-9 Droogoham. 734- 10. near nannen. ‘ ODSSE Pxfitera, Boksum. erlqen. ensfh. . contra 1742. GRANT. gustinua de. Irolnnakker. Horns, S3 ‘.1745. GMEFMR4. Yszck en Maria Schaopharder widd. on Graofnan. R. dam.17%. GRAANKIIBC 1715 {an Horns moi gdns namnen op 't Able. GRAATSM. gbraham. q: th. . Lj. . nol oantokoningen nit 1n Blbel fan" ' f 1693. GHAAISIIH. Jfiqobua. luitonant Lj. 46 j.1728.523-11.574-5.641-8.712-3. GRAMEJA. Josefih syn wield. Junnoke Douwes. Hja bsk.16-6-1697. $.17-s7ate brioven on nammen mei datuns ensfh. 1730 on 1735. GUDA. Gerbon Jana. beer en tsjerkffid. Selsbiorrunl, contra 1731. GHADEE. Carbon Jacobo. fintf. Berltsum. contra 1747. GRHMIAY. Alequnda Th. .. widd. Utorwljck. moor nommen 17%. GBANDE. Walinq Juno. syn frou Trijntie Liauwos. test. 10-4-1594 Harnn en toot. 13-11-1709, annfh. GBKYEJA. dr. Folkert. keapman Harns. moat namnen. contra 1731.553-Z0 contra. 618-12 contra.656-17. 707-1. lllmenun contra. GRATENA. Seer‘: Tjopkos syn widd. Fukjon Svymons. Horns. 26 j.1725. GRMTMA. Tlop o. kea-pnnn. Almenun. contra 1747. 774-3. GRAVIUS. Fnna, wldd. Eijlert Tjerks Faber, Lj. . 55 j.1729. S. Fmbrooius. serajant. Lj. . 57 L1734. GBHTT. Caaparius. keopnan. Mdan. contra 1743. GHHIWEH, Gorbrandt, j. . contra 17%. GRDIEN, Annius, not. Lj. , 56 j. 7W. moar nammon, 572-23. 744-Int. GHEIVHl. dr Bavius. Lj. 50 j 1 45. 749-12. 28 558- 19 531- 10 631- 21 502- 21 706- 2 556- 3 43- 7 58- 1 ‘488 -7 573-2 GREVBL Catharina van, frou f. P1ooko Rolnorta. wolkannor Frj.4s L173 GHEVHI, Johannes van, klork. slkt. L . . 44 j.17fi. 622-8 don slkt. Doanjeworstal, 689-23. 7El_. GRIES. Hendrik. Li. 53 }'.1734 en Motijkc Haynes 55 j. mIE. 'l‘JEII-lcnjtaea or gen. f. har hep enafh-. contra 1728. GKIEIIE brena. 1 at uidd. S no uwoo. Borltsum, tost.4-9-1740, GHIJPENC 1'5 (Cvrijpenkazel). arqarotha, do frou f. Hondr1k ancq" prfilrmdtker. Lj. . 44 j.1731.766-10 dan do fron f. lrk V. ' Gorkum Suits erfgon. I. nor bolt Hendrik. 1747. GHUSSE. Hendrik. 1:‘ . 54 j. l 35 on llarijko Hondrlks 56 j. GROEN, Dlrk. slots: or. Ljl. 40 5.1741 on Aoltlo Eijss 3) j. GKOEN. Jan Jacobo. keapnon. contra 1744. GPOENBEK, Margaretha. widd. noel Groonbeek. sorsjont. 1.j, . 55 j. ).7 . arnanus. lokkenkoqman. contra 1745. GDDEVUJUF. Grijtie. lidd. f. kenpman Homko Corks. 60 j.17-46 GENEVUJE Isaak I. 'l11.. - ansfh. . contra 1128. G10H‘EVKLT. Jccobuo, charger. Sottarull. 56 ]. .1732.602-14.622-9. 490-Int I. ROD{EVKLT. Jur on Iomka nyn Ividd. Lljntle Bontkeo Lj. , contra 17%‘ 723-10 529- 13 652-5 712-4 673-11 562-19 488-5 487- 1 567-7 518-2 706-5 728-9 684-1 708-4 575- 17 641-9 737-2 679-1 725-3 487-18 582-19 519-5a 608-2 538-31 746-7 766-8 746-7 495-7 496-13 746-7 GBODJIA. Wijbo ieuwas. sklpstlmornan. Makkun, contra 1743. 762-15. GRWJT. Broor Jana do. Harns. contra 1730. GKX71'. fhndrik Ydos. skipper Horns. 42 .1736. GRXYF. Jello Pytters syn Iidd. Sara Wighes. tost. l8-2-1717. G(IIl'VEL'1', Roinsko. Tjabbes. arbelder Knl . 64 j.1739 on syn frou Gois Jelmars 63 j. 1740.681-1. 69 -1. GDVBISFINS. Douwe Idzort van. Diflnter contra. GROVDJSFINS. Iets(Jots) M. van. do frou Lflront v. Ha1-sholte, Solsbler. rum orfgon. 1728. 500-7 contra. HAPDL Hendrik. Hoarronfean. 80 £_. l7Z. HMKX. Johanna, frou f. Lollius eruorda, sulveronld, Hoarrenfean, 51 j. 1731. 668-2 lidd. Stevens Lljckles. nou f. Lo1l1us Fdrlor Brouwer Hsarrenfean. contra 1741. Claus Hayes. doarpsr]. -skuonmdrker. Bor1tsum. 66 j.17fl. ' ANCMA jen. dr. f. Corne1ia J21 era Iidd. Gorbon Tiotoo. 1 c HMKMA. Theunis. hor1oazj¢Inakkor, qLj. . 33 5.1743. "2 °m do HAAN. Claan Jotsos. timn. . Betltnun. 403j.17f). do HAM. Dxco Vloutars. froedsman Dokkum. 3 j. 741. do HAHN. fFoortrai'd, widd. Johannes Nnlck. Lj. . S6 j. l731. do HUN. Hendrik. Qld ma'oar. 1-175. 65 j. .l.735. 761-2 don Grou contra do HAM. Jacob Pyttors, oer. I>'erwort, con ra 1745.~ do HAN. Jan ea. erfgonflsyn heit Age. 24-10-1737 yn ‘o East. 17 HMNSTRA. Halo :2. keqman. Lj. . borne -3-1708. HMNSIHA. ds. Hinso. Vlfilduin, contra 1728. 610-9 don 67 j. l734.. HMNSFRA. Tamnerua. Pr. F'. . De C-ordyk. 24 j.1732. 719-3.753-1.755-5. HMNSIRA. Ybeltia. frou f. Jan Buasel. Haarrontoon. contra 17%. EARL Mlfiesny dor, lirouwer. on Anna Storm. Lj. . contra 1735. 5EH5H3L . out van. qrytnan. Barr. d1.. 1730. HAHKSM. Hnlun van. qrytnan. Acht, kara. , 35 j.1744. HAEHSM. Bxnnert. hospos, L; ,. 57 j.174']. HAHKSM. Cornelxs van. kolonol. 40 j. l745. 11951340. Dxrk fionkes. orfgon” 1728. new namnon. Snits. HAERSM. Gorben. doarpory. flugusnnusqea. 46 1727. HAERSIA, %3sII: t:ndr1ks v. . Rmtmr. Gem. Lj. . 4 j. l744. 767-2. 771- 626-110 HlH1S4A. May-nert. 0ntf. , Kollum, 47 121735. 485- 16 755-2 HAERSM. W'k’ . -4.1.1 1. ‘n d. .L‘. , . do HMS. A3: 1§e. .1',1 bar? ?? 53:311. 921 311743;, °°“". ° 172'
 • 17. 62-7 28-10 55- 11 31-9 53- 10 35- 5 32-11 63- 5 73- 27 24-2 62- 3 50-5 25-7 35- 14 76-7 27- 5 42-8 23- 13a 75-15 83-5 40- 19 46-9 75- 2 03- 25 60- 10 -3/ 4 -a 5-7 1 36-14 01-5 11-1 57-17 51-5 23-11 27-5 52-33 75-14 41-6 50-6 74-3 79-13 77-11 77-11 78-1 03-25 27-17 86-13 88-4 21-21 18 30 27 9 77 1 51 v-mm»-c-. an do HAAS. Evert. skuanmakker. L}. .. 56 1-17_, % do HMS. Mathija. laartonvnr. j. . 69 j.1 . do HAAS. Simon. najoar. Horn. 44 j.1736. 731-7. 737-5. HAEBE Jana. kacpman. Dokkun 59 1. en Wiakjen Poulul. 56 1730. HABBEMR. Hal-manus. keqman. Li-. 32 .1738. 669-21. 699- 4- ‘ HHBELIUS. E3231 Willem. prflkmakker. j. . 36 j. on Elxaabeth Zaqiua 43 3. Hlfl($31lT. Pieter Willens. Eaerd. 60 j.1734 "6nno 1686 den 22 , Tn1y_ syn Piero en Rgnatie kinderen van Haccabart 1n't Weeshuus ge- konen out 8 en 7 Jaren. P1ero den 21 Juny 1695 weggelopon" mei in tige nijagjirrid: test. f. 1534 ensfh. T. Willem. bierdrclger. Lj. . 48 j.1747. H656, Wypkjen, frou f. Jan Jacobs. Dokkua. 1732. HIGENAN, Hinderlk. Hinaumageaat. 30 j.1742. HAGEN. Hendrik. atedsboade. Warkum. 55 1.1736. _ H6651. Anne Yntes. Mnllum. 38 j. en Gertje Douwss 33 3.1745. HKLTE Bidners. Werqea "Hemrykheim". 66 j. l735 en Ieltie Michlela oer de 40 ‘her. HAIJEMA. reork, kunctakilder. Edam. Contra 1734. HAIJMAN. abort Jurrema. stoker, Lj. . contra 1740. HAm's1A, ohannec, boargemr. Frj. .-45 .1743. HAIJTSAA, he. boar. tkanoarre. 27 j. 30. - HAIJTSIIA. ran Ealken. Minnortsgea. byI. . 36 1.1735. ~ HFJTMA, Mal a. iron I. Johannes lhnckhout. 61 j. by 60 j.1732. HM. .. Hendrick v. d.. hospes Harns. 36 j.1733. HALBE Iurriens. boer Stiens. near nammen. 1730. (letter 61q1r'a’H HMEFRSM. Hidde. De Gordyk. 1731. HA'l. .BEBTSM. Sipke, sulversmid. De Gordyk. 25 .1738. Hfl. .EBTl'SM. Theodorus. 81d sikt. en syn frou relic Hania. 1728. HHJ411. Rana Martens. S111. frcu E. Tjerk Jans Hu singa. test. 28-2-1744-= HMMK. Iohannes Martens, mear nammen. contra 17 . .- HMMA. Th 5 Ypes 5111. keqman L'. , contra 1730. HH. .'l'E. 'BEEFE. Fetja. widd. §rr1on1"ieerds. Frj. ,, 32 j.1744. HF1.. 'l'fl&iG. Sjoerdt. Snits. i3 1'. 783. HHMEHSM. Wbe. Suits. 83 j. 733- HHMESFHK. minions, 13.. 46 j. l735. ' HPMEISTEE. Wi11e| n W. . II: .. Men. d1.. 53 j. l725. HAMS1'E. 'r1. Ian. ekatenr 'l'iersj. d1.. 54 j.1728. 532-20 Ferw. d1.. . 619-8. HIMSFRA. Johannes. Hofabodo Lj. . 26 j. l733. HMEUT. Jan Coenrazxi. Lj. . 48 j. J.734. Hmuaurr, Ynlden. frou f. a: lj. Hanohuit Lj. , 4s j.1745. . Johan Chr. . klerk. Lj. . 44 j.1726. 640-1 contra. HBNEXIHUYF, Evert Ulrich. 1: t. . Venlo. 50 j.1729. HANECKIJT. Gerrit. ma. .. nu. 28 12.1743. HAEQYI‘. Ytta. arfgan. . near namnen. contra 1731. HKNHCUIK. Hijlko Douwes. kewman. Harns. 4 j.1730. 620-11 sill. 1736. HAIEXUIK. Hijlke Douvles syn wddd. Ybeltje gainers Fontein. erfgen. Iiear nazunan. contra 1737. HANHQJIK. Janka Douwes, widd. Pytter Tjebbes Dreijer. keapman. Horns. 1734.. HANIXUIK. Phili pun. Harna. 29 j.17Zfl. HLNECUIK, Wyba uwes, fubrikeur Harnc. 43 j.1732.590-6.649-7.644-9. HBNENBUHGH. Gorrlt. Lj. . test. 29-9-1710. HIWENEJRGH. Grietio. wldd. ds. Bootsh1:ui. :1.'. , 74 j.1733.‘ HANETEJHG1. Horatius Boetius. Lj. .’ 36 $1735. 753-1 contra. HFNIK. Aurelia. contra 17%. HANIA. Dirk. Lippenhuzen. 68 j.1736.' HMI6, Elisabeth. widd. Lamnert de Garre. Boalsert. contra 1728. 503-25. HRNIE. Elisabeth. frou f. Bldbaarqemnoege Ypes Feenstra. Snits. contra 1741. HMIA. Pytter Jansen. 1>ys. . Sibrandahfls. 68 j.1728. 503-25 HBNIA, Pi tar U151: oyn wldd. Sara Bouwana. Boalaert. 17%. 503-25 HNHI. U1 . 1773. 639-4 HMIIA, U159 Fben. kflpor. Snttn. 62 ].1736 on Dleuwke Jello: 57 j, 7W-7 HBNIA. U1h: :.. Qldboarqear. Horn. 62 1.1743. 737-5. 757-17 HANIA. Yne. Lj. . 22 1746. 467-1 HHMIA Benkol. Oldctr ne erfqen. . near nannen. contra 17%. dpt. .10-7-1667 to Wolvegea as dr. f. mnnke Hannna. 725-4 HMN1-1411. gggogje. on P1j ter on Sjoerd. Horns. contra 1744. 744-17. 728-9 HAINEMA. Marijka. {mu 4. Gerrijt Gorrijta. Lj. , 50 1.1726. 550-15 HANNHH. Iohannae Sicerda. stunbakker, Mullum. 32 j.1731.567-2 an Ayn frou Johantie Tleerdn Bouna. tut.11-5-1703 on oaren. an 567-Int HANNWA. Taackle Bouwu. kqatein. Dronryp. contra 1733. 518-6. 630-14 HANSM. Douro Cornelia. froedsman. Doltkun. 57 j.1735. 507-33 HANSM. our. akuanmakker, Warkum orfqem. noar nannon. contra 1723. 551-7 HANSJA. nun. skuonnakker. Warkun. near nannon. 17%. 647-16 HANSE Tjoerd: de frou f. Hendrik: Andrlea. keqanan. Do Kn1pe. orfgan_ 54.-1 mm '5°'"n3°§"°"' °°'"" 1737' 1 k 1. an L 5 2 . I. In artul. praouptor at 3 e 3 o e. . roat 40 .17 712.2 Hmnn. Bench, 1.5., so 1.17.2. V" 1 9 1 3 505-12o 1-lAH('XB1A. Catharxna Wytaeu. Dokkun, contra 17%. 742-4 HAHGGMA. '1,l1en§lt. chirurgyn 36 1.1743 Storm: an Icon f. Wytlc. 762-14 63- . 643-6 . Antle Sjoerdl. frou f. e Tjopku Piorsma. Lj. tut.24-7 732-13 HABDWBEXIH. Handrlk. rim” Lj. . ERTJ744. 6$-18 HIBIIENEHKGH. Jon Lamorta. zlhmakker. Drylts. 231.1713. 704-16 HMDENBEHGH. Johannes. "har ateenhouwer" in contra 1742. 731-2 H. Jouke. aealmakker. Lj. , 32 j. 743. 610-10 HAIDENBHGX. LU-‘I. tiIII'n. . I-J-. 521.1734. 633-4. 635-5 . éfinzrt. gernler. L]. 50 J. on 'lr1jnt1o Joukaa 46 L173} 640-12 Hmnzmanacn. syn uidd. Annoko P1]toru. 1.5.. as 5.1130. 579-8 HARIIDUT. Johannu. koqsnan. near nannon. contra 1733. 618-7 HHHEN. Catharina van. widd. Ian v. Grovonotlnl. contra 1736. 582-10 HARDY. Duco v. . near nannon on lduegolwapon. 1732,634=6.640-5. 521-19 HHREN. Jan. Hearrenfean. contra 173. 600-22 HIREN. Boijnor (‘grbana s Irldd. Geertle v. d.Mo1] Lj. . contra 1734. 513-21 HAHINGH Cornelia. wenne . 1666- 1690 op ‘e pleats f. Jr ‘Hoorda. Tajerkgoest. onafh. 17%. 502-20 HAMMER. Baukie. (rou. f. do. Sa1naa1un. Stienl. 52 'j[. l726.503-E. 568-2 HAHINGA. 1li; n5kja. wjdd. Gmke Snrlnger, nou bsk. oan ohannea Salmaoiu 2. 668-20 HERINGA. (i‘»;13’§1]t Conan. Halwort an Kafka Tjopku Douna a111.. orfgen 596-10 HEHIMSA. Simon. eknteur. Men. d1.. 38 ‘.1733. 665-5 HABING6, Weasel. lnlder. 15%. . 45 j-.1740. 715-5 an Ielth _T¢x: obl 56 j. 530-1 HAEI. NG~DEK. do. ai1l. . 17 . 606-6 HJHIMII-UUGC. dc. Mattheul. No: on Grij tie Aucku a111..1700. 652-7/8 HNIIMIHS-M ‘n to Hooch. 1738. 708-6 HAHKENA. Anna. glhrnalrkernfoint. Fr]. . 22 j.1741. 672-18 HKFMANNI, Harmmul. Ikoalnr. -dcarporj. Nkjtojark B€D. . 62 1.1737. 637-13 HMMEN Jochenl. hokker on Yuan finlrtn. Haarrenfean. tent.27-4-1699. 669-12a HABMEN Sievarta. boar, Donkorbroak an Antjc Martonn. tect.7-10-17W. 5%-13 HAHNS. 1n 64 namman op 1733. 666-14Iat1k roun op't Heston "Do Snub- bera fenne“ ensfh.17$.701-4 in d atlk {.1625 Incl kaertnje 737'-S Hornacr‘keap1A. £u as 27-5-1661. 675-3 qrfiflkrlften. 536-1 HAERDIT flanges. hrcuwar. do ildtayl. near nammen. contra 1730. 768-8 . 'Mndr1kjo. widd. Jahcmnea Noordntra, Lj. . 76 1.1746. 31'