Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 2
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 2
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 2
Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 2
of 4

Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 2

Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728- 1747 deel 2, R.S. Roarda. De originele dossiers worden bewaard bij Tresoar te Leeuwarden.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nammen ut de bylagen fan de sentinsjes fan Hof fan Fryslan 1728-1747, deel 2