- 2 -
- 3 -
Lôøi noùi ñaàu
Khaâu Khaûi Chí laø ngöôøi ôû thaønh phoá Ñaøi Nam - Ñaøi
Loan. Sinh ngaøy 21 thaùng 3 naêm Daân Quoá...
- 4 -
laø do caàu ñaïo neân môùi vui möøng ñeán theá (ngaøy caàu ñaïo laø
14 thaùng 6 aâm lòch).
Sau khi caàu ñaïo, lieàn ...
- 5 -
ñau bieát noùi sao cho vöøa. Sau khi quy khoâng, meï caäu vì
nhôù thöông con, tuy ñeâm ngaøy vuøi ñaàu vaøo coâng vi...
- 6 -
tinh taán tu ñaïo hôn nöõa, thì sau naøy seõ gaëp nhau nôi Lyù
Thieân.
* Chuù thích: Tieåu tieân ñoàng teân laø Khaâ...
- 7 -
Ngaøy 26 thaùng 3 – Naêm Kyû Tî (1989);
( töùc Trung Hoa Daân Quoác thöù 78 ).
Khaâu Khaûi Chí hieån hoùa thöïc luïc...
- 8 -
doác heát söùc mình ñeå chöõa trò cho chaùu, theá nhöng laïi khoâng
caùch naøo coù theå chöõa khoûi, neân chaùu chôù...
- 9 -
huynh ñeä. Baáy giôø con cuõng laø moät ngöôøi tu haønh, laøm raát
nhieàu vieäc thieän, do vaäy cha meï ñaõ möôïn cu...
- 10 -
Naêm ngoaùi vaøo ngaøy 15 thaùng 8, taïi Töø Ñöùc Ñaøn môû
phaùp hoäi, khi aáy phu theâ Khaâu Vaên Thònh vaø Huyønh...
- 11 -
phaûi ñem söï khoaùi laïc ôû nôi Lyù Thieân maø noùi cho cha meï
con töôøng.
Tieân Ñoàng : Thaày ñaõ daãn con ñi ga...
- 12 -
noùi cuøng meï raèng laø meï chôù coù quaù bi thöông, song hieän
thôøi con chaúng theå thöôøng veà thaêm meï nöõa r...
- 13 -
Coâ Traàn : Khaûi Chí con ôi! Con coù ñieàu chi muoán noùi
cuøng dì chaêng? Hay muoán nhaén nhuû ñieàu gì vôùi ba c...
- 14 -
ñaõ töøng laø cha meï, môùi thaät söï hieåu thaáu veà noãi loøng naøy.
Vì theá baát cöù vieäc gì cuõng phaûi chính ...
- 15 -
vaät gì ñeå bieáu con, chæ bieáu quaû leâ naøy cho con mang veà,
phaûi thaät toát maø tu ñaïo – baïn ñaïo, chôù ñeå...
- 16 -
Nam Bình Tieåu Tieân Ñoàng töø bi baïch thoaïi huaán.
- “Söï yeâu thöông” caàn theå hieän môùi phaûi chöù! Ñöøng
ne...
- 17 -
danh laø ngöôøi tu ñaïo.
- Ngöôøi tu ñaïo treân göông maët phaûi luoân mæm cöôøi,
chôù neân tôï nhö ñöông luùc trôø...
- 18 -
Thieân seõ vì ta maø an baøi moät con ñöôøng theânh thang roäng
lôùn, ñeå cho chuùng ta ñi treân con ñöôøng ñoù. Vì...
- 19 -
xöng tuïng taùn döông.
- Neáu muoán moïi ngöôøi toân kính thì phaûi thaät toát maø ñi
laøm, chôù neân ñeå hoï khinh...
Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóa
of 19

Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóa

Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóa
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóa

 • 1. - 2 -
 • 2. - 3 - Lôøi noùi ñaàu Khaâu Khaûi Chí laø ngöôøi ôû thaønh phoá Ñaøi Nam - Ñaøi Loan. Sinh ngaøy 21 thaùng 3 naêm Daân Quoác thöù 77 (1988). Khi lôùn leân caäu laø ñöùa beù hoaït baùt khaû aùi, theá nhöng cuoäc ñôøi voán dó voâ thöôøng, neân huyeãn thaân choùng phai taøn. Vaøo luùc chaùu beù khoaûng hôn ba thaùng tuoåi, do caûm maïo vaø soát cao khoâng döùt, tuy ñaõ traûi qua möôøi maáy ngaøy ñieàu trò, nhöng tình hình söùc khoûe cuõng chaúng thaáy coù neùt khôûi saéc, vì theá ñaõ khieán song thaân buoàn ñau khoân xieát, laäp töùc ñöa vaøo beänh vieän Phuøng Giaùp xeùt nghieäm, keát quaû laø trong gan coù khoái u kích thöôùc khoaûng 4 cm, neân baùc só xaùc ñònh chaùu bò ung thö gan. Trong phuùt choác ñoät nhieân tôï nhö baàu trôøi quang ñaõng boãng noåi leân traän cuoàng phong baõo toá, saám chôùp noå reàn vang, leä nhö möa tuoân, söï bi thoáng khoâng sao coù theå taû xieát. Beänh vieän môùi khuyeân song thaân ñöa chaùu beù ñeán beänh vieän Ñaøi Ñaïi phaãu thuaät, baáy giôø cha meï chaùu beøn nghó raèng, tröôùc tieân laø ñöa chaùu ñi caàu Ñaïo, vaïn nhaát coù xaûy ra ñieàu chi baát traéc, seõ khoâng uoång phí kieáp naøy ñeán nhaân gian moät chuyeán, bôûi theá môùi goïi ñieän lieân laïc vôùi Tieàn hieàn ôû Töø Ñöùc Ñöôøng – Gia Lyù, chuaån bò leã caàu Ñaïo. Traûi qua gaàn moät thaùng soáng trong söï giaøy voø cuûa beänh taät, tinh thaàn chaùu beù ñaõ suy kieät, saéc maët xanh xao, nhöng ai naøo ngôø khi vöøa boàng chaùu töø beänh vieän Phuøng Giaùp ra ñeán coång thì chaùu vui möøng hôùn hôû, beänh tình döôøng nhö ñaõ laønh haún, treân ñöôøng töø beänh vieän ñeán choã caàu Ñaïo, laïi vui söôùng dò thöôøng, cha meï beøn nghó raèng aáy
 • 3. - 4 - laø do caàu ñaïo neân môùi vui möøng ñeán theá (ngaøy caàu ñaïo laø 14 thaùng 6 aâm lòch). Sau khi caàu ñaïo, lieàn ñöa vaøo beänh vieän Ñaøi Ñaïi taùi xeùt nghieäm, keát quaû xeùt nghieäm so vôùi beänh vieän Phuøng Giaùp cuõng chaúng coù söï khaùc bieät. Nhaân vì baø con thaân thuoäc ñeàu phaûn ñoái vieäc phaãu thuaät, neân môùi ñöa chaùu veà nhaø ñieàu döôõng. Traûi qua hai thaùng, laïi nhaèm ngaøy15 thaùng 8 trung thu, taïi Töø Ñöùc Ñaøn – Giai Lyù môû phaùp hoäi, khi aáy Hoaït Phaät Sö Toân laâm ñaøn, thì song thaân cuûa chaùu beøn khaáu ñaàu AÂn Sö töø bi, vaø cuøng laäp nguyeän: “Thanh khaåu tröôøng chay”, “Thieát laäp Phaät-ñöôøng”. Baáy giôø AÂn Sö ñaõ ban cho hai vò aáy moät quaû taùo, ñoàng thôøi caên daën hai vôï choàng phaûi cuøng nhau haønh taøi thí, phaùp thí vaø voâ uùy thí, neáu y nguyeän phuïng haønh, thaày seõ taän löïc hieäp trôï. Vaøo cuoái thaùng hai - naêm Daân Quoác thöù 78 (1989), beänh tình chaùu trôû neân nguy kòch, khi aáy beù ñang ngoài choàm hoåm treân boàn caàu thieáu maát moät goùc, treân maët boàn caàu lieàn nöùt laøm hai maûnh, luùc meï chaùu taém cho beù, boãng döng chieác gheá cuõng nöùt laøm ñoâi. Ñaây laø ñieàm baùo tröôùc veà söï ly bieät. Ñeán raïng saùng luùc 3 giôø 26 phuùt, ngaøy 26 thaùng 2 naêm Daân Quoác thöù 78 thì quy khoâng. Sau khi quy khoâng treân göông maët loä neùt hôùn hôû maõi tuûm tæm cöôøi, sau ñoù laïi hieån hoùa baùo moäng cho coâ Hai ôû taän Cao Huøng xa xoâi dieäu vôïi, noùi raèng ñaõ ñöôïc Tieân Phaät daãn veà Thieân ñaøng, vaø thænh caàu baø an uûi meï cha ñöøng quaù bi thöông. Tröôùc luùc chaùu beù quy khoâng, vì lo cho beänh tình cuûa con, neân meï caäu queân aên boû nguû, ngaøy ñeâm aâu saàu, chòu taän bao noãi ñaéng cay, chaúng maøng ñeán söï aên uoáng, noãi ñôùn
 • 4. - 5 - ñau bieát noùi sao cho vöøa. Sau khi quy khoâng, meï caäu vì nhôù thöông con, tuy ñeâm ngaøy vuøi ñaàu vaøo coâng vieäc ñeå neùn loøng ru mình trong söï queân laõng, theá nhöng trong coâng vieäc laïi khoâng sao coù theå ngaên ñöôïc nhöõng gioït nöôùc maét raøn ruïa treân göông maët, coù khi laïi troán vaøo phoøng taém maø laëng leõ rôi leä, thaäm chí ngay caû luùc nguû cuõng aâm thaàm caàu Tieân Phaät töø bi, hoùa ra caûnh töôïng con baø ñang tieâu dao nôi Voâ Cöïc Lyù Thieân, ñeå baø ñöôïc nhìn thaáy hình aûnh cuûa con ôû treân aáy. Theá nhöng do phaøm thai nhuïc nhaõn neân chaúng theå troâng thaáy theá giôùi voâ hình, chính vì theá khoâng hieåu raèng con baø cuõng thöôøng xuyeân veà thaêm meï vaø gia ñình. Do hai vôï choàng ñeàu phaùt taâm baïn ñaïo, cuøng thieát laäp Tieân Thieân Phaät ñöôøng, noã löïc tu ñaïo thaønh taâm sôû caàu, neân vaøo ngaøy Quoác teá Lao ñoäng 1 thaùng 5 - naêm Daân Quoác thöù 78, taïi Töø Ñöùc Ñaøn - Giai Lyù môû Phaùp hoäi, AÂn Sö töø bi ñaõ daãn chaùu ñeán Phaät-ñöôøng cuøng meï töông kieán, vaø cuõng vì lôùp vieân maø aán chöùng veà nhaân quaû (söï kieän naøy xaûy ra vaøo luùc chaùu beù quy khoâng 64 ngaøy sau). Baáy giôø Thaày chæ thò cho giaùm ñoác Traàn, goïi Leä Chi nöõ só ñeán Phaät- ñöôøng, khi chaùu vöøa troâng thaáy maãu thaân thì lieàn baät khoùc maø goïi hai tieáng meï ôi! Laäp töùc maãu töû oâm chaàm laáy nhau khoùc raát thaûm thieát, vaø caäu ta noùi vôùi maãu thaân raèng, hieän thôøi con ñang ôû beân caïnh Thaày, cuõng bôûi nhaân duyeân tieàn kieáp, nhaân quaû tuaàn hoaøn, neân kieáp naøy môùi ñeán ñoøi nôï oan traùi, nhaân vì cha meï thaønh taâm caàu Thaày töø bi, neân con môùi sôùm ñöôïc trôû veà Lyù Thieân tieâu dao, ñeå khoûi giaøy voø thaân taâm cuûa song thaân vaø hy voïng cha meï coù theå caøng
 • 5. - 6 - tinh taán tu ñaïo hôn nöõa, thì sau naøy seõ gaëp nhau nôi Lyù Thieân. * Chuù thích: Tieåu tieân ñoàng teân laø Khaâu Khaûi Chí, phuï thaân laø Khaâu Vaên Thònh tieân sinh, vaø maãu thaân laø Huyønh Leä Chi nöõ só.
 • 6. - 7 - Ngaøy 26 thaùng 3 – Naêm Kyû Tî (1989); ( töùc Trung Hoa Daân Quoác thöù 78 ). Khaâu Khaûi Chí hieån hoùa thöïc luïc. Taïi Töø Ñöùc Ñaøn – Giai Lyù. Tieân Ñoàng : Con caàn nuùm vuù – con muoán meï ñeo yeám cho con meï ôi! (Khi Thaày laâm ñaøn ñaõ chæ thò cho giaùm ñoác Traàn, goïi Huyønh Leä Chi nöõ só ñeán Phaät-ñöôøng, baáy giôø Tieân Ñoàng vöøa troâng thaáy Leä Chi nöõ só lieàn caát tieáng goïi meï ôi, maãu töû beøn oâm nhau maø khoùc nöùc nôû). Tieåu Ñoàng : Meï ôi! Con nhôù thöông meï khoân nguoâi! neân hoâm nay con veà ñaây thaêm meï. Sao chaúng thaáy ba vaø chò nhæ? Meï : Hoâm nay ba con ñeán nhaø baùc Hai ôû Ñaøi Trung, coøn chò con veà thaêm baø noäi con roài ñaáy con aï. Tieåu Ñoàng : Daï thöa meï, hieän thôøi oâng baø noäi coù khoûe chaêng? Meï : Thôøi gian gaàn ñaây söùc khoûe cuûa oâng baø noäi coù phaàn giaûm suùt. (Baáy giôø meï caäu beøn hoûi raèng) Khaûi Chí, hieän thôøi con ñang ôû ñaâu vaø ôû vôùi ai vaäy? Tieân Ñoàng : Con hieän thôøi ñang laø Tieân Ñoàng ôû beân caïnh Thaày. OÂi!. . . Meï ôi! Con nhôù thöông meï khoân nguoâi! Coâ Traàn : Khaûi Chí ngoan, chaùu caàn doác söùc trôï Ñaïo, phaùt huy Ñaïi Ñaïo cho caøng lôùn maïnh. Chuùng toâi cuõng ñaõ
 • 7. - 8 - doác heát söùc mình ñeå chöõa trò cho chaùu, theá nhöng laïi khoâng caùch naøo coù theå chöõa khoûi, neân chaùu chôù quaù ñau loøng. Thaày : Khaûi Chí, con ñem chuyeän nhaân quaû cuûa con maø noùi cho moïi ngöôøi roõ. Tieân Ñoàng : Sôû dó AÂn Sö Teá-Coâng Hoaït-Phaät noùi nhö theá, vì con ôû ñaáy hieän ñang laø Tieân Ñoàng. Coâ Traàn : Con baây giôø laø Tieân Ñoàng, dì ñaây cuõng raát vui möøng. Tieân Ñoàng : Meï ôi! Meï ñöøng quaù thöông taâm, meï coù bieát chaêng ngaøy naøo con cuõng ñeàu nhôù thöông meï, neân thöôøng xuyeân veà thaêm ngöôøi, nhöng con laïi sôï meï ñau loøng maø leä öùa hoen mi. Vì theá naøo daùm goïi meï, meï coù bieát chaêng, oâi! Meï : (Khi aáy meï caäu beøn an uûi raèng) Meï seõ chaúng coøn caûm thaáy ñau khoå nöõa, neáu nhö con ôû beân aáy maø tieâu dao. Thaày : Khaûi Chí ngoan, con ñöøng khoùc nöõa nheù, phaûi bieát vaâng lôøi Thaày, chôù neân khoùc maø chi. (Thaày cho Khaûi Chí moät quaû ñaøo, theá nhöng Khaûi Chí laïi thích aên keïo cô). Tieân Ñoàng : Daï thöa Thaày, sao con laïi troâng thaáy meï con vaãn maõi saàu thaûm (khoùc nöùc nôû . . . ) Thaày : Thoâi nheù Khaûi Chí! Chôù coù khoùc laøm gì, meï con truøng phuøng leõ ra phaûi vui möøng môùi phaûi chöù? Vì theá con neân ngoài vaøo gheá, ñem tieàn nhaân haäu quaû cuûa con maø noùi cho moïi ngöôøi nghe, nhö vaäy cha meï con cuõng coù coâng ñöùc ñaáy con aï! Tieân Ñoàng : Hai kieáp tröôùc con laø moät vò thöông nhaân, tieàn theá laø vò taêng nhaân, tieàn theá cha meï laïi laø hai
 • 8. - 9 - huynh ñeä. Baáy giôø con cuõng laø moät ngöôøi tu haønh, laøm raát nhieàu vieäc thieän, do vaäy cha meï ñaõ möôïn cuûa con moät soá tieàn maø chaúng hoaøn traû, vì theá hieän thôøi cha meï ñaõ trôû thaønh phu theâ, nhaân vì lieân quan ñeán nhaân quaû neân con môùi ñaàu thai laøm con cuûa ba meï, nhaèm ñeå ñoøi nôï. Bôûi vì ba meï ôû tieàn kieáp ñaõ thieáu con moät khoaûn nôï, neân kieáp naøy phaûi hoaøn traû, theâm vaøo ñoù laø coøn phaûi taêng lôïi töùc treân phöông dieän thoáng khoå veà maët tinh thaàn. Con voán kieáp naøy ñeán ñeå caàu Ñaïo, neáu ñöôïc caàu Ñaïo thì môùi coù theå trôû veà, con voán seõ giaøy voø cha meï suoát caû moät ñôøi, theá nhöng vaøo ngaøy 15 thaùng 8 trung thu trong luùc môû Phaùp- hoäi, cha meï ñaõ caàu Thaày töø bi, ñoàng thôøi coù phaùt taâm nguyeän (thanh khaåu tröôøng chay vaø thieát laäp Phaät-ñöôøng), cho neân Thaày môùi daãn con veà. Khi aáy Thaày noùi raèng, chæ caàn ba meï thaät toát maø tu ñaïo, thì con ñaõ coù theå ôû Lyù Thieân tieâu dao, cuõng vì ba meï phaùt nguyeän naøy, con môùi ñöôïc tieâu dao ôû treân Lyù Thieân, do ñoù töø nay veà sau con caàn xem cha meï bieåu hieän nhö theá naøo, con chæ mong raèng ba meï phaûi haønh coâng laäp ñöùc, nhanh choùng laùi phaùp thuyeàn cuûa gia ñình chuùng ta ñeå ñoä ngöôøi, con raát caûm taï aân döôõng duïc cuûa ba meï, vaø oâng noäi, baø noäi, baùc hai, coâ hai ñeàu raát thöông yeâu con. (Baáy giôø caäu laïi hoûi meï raèng) Khi con saép rôøi xa nhaân theá, Thaày coù ñeå laïi döï ñieàm cho meï, meï haõy coøn nhôù chaêng? AÁy chính laø Thaày khoâng nhaãn taâm phaân ly tình phuï töû – maãu töû cuûa chuùng ta. * “Tröôùc luùc quy khoâng beù ngoài treân boàn caàu thieáu maát moät goùc, treân maët boàn caàu laïi nöùt laøm 2 maûnh, caùi gheá nhoû cuõng nöùt laøm ñoâi”.
 • 9. - 10 - Naêm ngoaùi vaøo ngaøy 15 thaùng 8, taïi Töø Ñöùc Ñaøn môû phaùp hoäi, khi aáy phu theâ Khaâu Vaên Thònh vaø Huyønh Leä Chi ñaõ quyø xuoáng caàu Thaày töø bi xoay chuyeån, baáy giôø Thaày ban cho hai vôï choàng moät quaû taùo, vaø caên daën caàn phaûi lieãu nguyeän cuûa chính mình, haønh tam thí (taøi thí – phaùp thí vaø voâ uùy thí), neáu theá Thaày seõ heát loøng hieäp trôï. Tieân Ñoàng : Con raát vui möøng khi ñöôïc trôû veà Lyù Thieân, con cuõng thöôøng veà thaêm ba meï vaø chò, ñoàng thôøi cuõng ñaõ baùo moäng cho coâ Hai maø noùi raèng, con nay ñaõ veà Lyù Thieân roài, vì theá xin moïi ngöôøi chôù neân phieàn naõo, coâ Hai coù noùi cuøng ba meï chaêng? Meï : Coù ñaáy con aï! Baáy giôø vì khí trôøi giaù buoát neân meï môùi duøng chaên boâng boïc con laïi, ñöông luùc meï ñaët con treân ñaàu goái ñeå quaán, thì meï troâng thaáy con ñaõ taét lòm hôi taøn tröôùc ñoù khoâng bao laâu, khi aáy treân moâi coøn phaûng phaát moät nuï cöôøi hoàn nhieân vaø thô ngaây. * “Raïng saùng hoâm aáy, coâ Hai nhìn thaáy linh hoàn beù töø trong chaên boâng maø xuaát khieáu, cöôøi raát hôùn hôû, vaø noùi cuøng coâ Hai raèng: Con phaûi veà thoâi (veà Lyù Thieân), xin cha meï ñöøng vì con maø quaù ñau loøng, con cuõng töïa nhö taám giaáy traéng chaúng hoen oá veát nhô naøo caû, hieän thôøi Tieân Phaät ñaõ daãn con veà roài coâ ôi”. Tieân Ñoàng : Coù phaûi ñau loøng laém chaêng? Nhöng meï nhaát ñònh caàn thaønh taâm nheù! Meï : Nay con ñaõ ñöôïc tieâu dao nôi Lyù Thieân, meï ñaây möøng vui khoân xieát. Thaày : Khaûi Chí ôi! Con quaû laø ñöùa beù ngoan, vì theá
 • 10. - 11 - phaûi ñem söï khoaùi laïc ôû nôi Lyù Thieân maø noùi cho cha meï con töôøng. Tieân Ñoàng : Thaày ñaõ daãn con ñi gaëp Nam Haûi Coå Phaät, coøn daãn con ñi chôi nöõa cô, con ôû beân aáy cuõng ñaõ baét ñaàu hoïc taäp roài ñaáy. Tieân Ñoàng : Nay con troâng thaáy meï raát vui möøng, neân con coù raát nhieàu ñieàu muoán noùi, nhöng khoâng hieåu vì sao laïi chaúng theå thoát neân lôøi, meï ôi! Thaày ñaõ daãn con ñeán Laõo Maãu beân aáy roài ñoù. Meï : Chò cuõng thöôøng noùi con ñaõ veà ñeán Laõo Maãu beân aáy roài ñaáy con aï! Tieân Ñoàng : Ñuùng ñaáy, chò ñaõ noùi nhö theá, thì meï neân chuyeån lôøi noùi cuøng chò con raèng, chò phaûi thaät toát maø tu ñaïo, ñeå sau naøy chò em chuùng con môùi coù theå ñöôïc tieâu dao vaø du ngoaïn nôi Lyù Thieân. Tieân Ñoàng : Con ñeán beân Laõo Maãu troâng thaáy Ngaøi khoùc raát thaûm thieát, gioït gioït ñeàu laø huyeát leä, Laõo Maãu nhìn thaáy con cuûa Ngaøi ñeàu vì danh vì lôïi, pheá ñi söï tu ñaïo. Do vaäy Laõo Maãu raát ñau khoå vaø xoùt xa, neân caên daën con khi veà ñeán choán nhaân gian thì cuøng moïi ngöôøi noùi raèng, caàn thaät toát maø tu ñaïo, neáu khoâng sau naøy seõ raát thoáng khoå, cuõng gioáng nhö con phaûi ñeán choán nhaân gian chòu söï thoáng khoå cuûa beänh taät. Tieân Ñoàng : Meï thöông con khoân cuøng, con thaáy söôùng vui voâ ngaàn, con cuõng thöôøng veà thaêm nhaø ñaáy meï aï, theá nhöng moãi laàn veà ñeàu troâng thaáy meï raát thöông taâm, thaáy theá con raát xoùt xa vaø ñau buoàn, khi aáy con raát muoán
 • 11. - 12 - noùi cuøng meï raèng laø meï chôù coù quaù bi thöông, song hieän thôøi con chaúng theå thöôøng veà thaêm meï nöõa roài, nhaân vì con coøn coù coâng khoùa phaûi hoïc – ñoù laø hoïc Phaät quy Leã Tieát. Meï ôi! Con thöôøng caàu Thaày töø bi, coù theå khieán cho ba meï thaät toát maø tu ñaïo, song Thaày noùi raèng: Cha meï con coù tu ñaïo hay khoâng, thì caàn xem taám loøng cuûa cha meï con ñaáy chöù Thaày ñaây cuõng chaúng theå laøm chuû. Tieân Ñoàng : Thaày raát thöông con, chính vì theá meï ñöøng neân quaù thöông taâm, phaûi thaät toát maø tu ñaïo nheù! (cöù daêïn doø ñoâi ba phen), vaø con cuõng thöôøng xuyeân veà thaêm meï, hôõi meï hieàn yeâu daáu cuûa con ôi. . . Coâ Traàn : Con phaûi noã löïc trôï ñaïo nheù! Tieân Ñoàng : Laàn Phaùp-hoäi naøy sôû dó ñaït ñöôïc soá löôïng ngöôøi nhieàu ñeán nhö theá, trong ñoù cuõng coù moät tí coâng söùc cuûa con ñaáy, vì con goïi ñaïo thaân phaûi mau choùng ñeán tham döï Phaùp-hoäi, ñoàng thôøi cuõng thöôøng thöùc tænh hoï (laàn Phaùp-hoäi tröôùc soá löôïng ngöôøi chæ khoaûng ñoä boán naêm chuïc ngöôøi, theá nhöng laàn naøy laïi coù hôn baûy möôi vò ban vieân). Con baây giôø raát muoán trôû veà tu ñaïo, song con chaúng coøn nhuïc theå, Thaày noùi vôùi con raèng ñoù laø do nhaân duyeân tieàn kieáp, vì theá Ngaøi baûo con chôù neân oaùn thaùn, khuyeân con phaûi ñoä anh chò em thaät toát maø tu ñaïo, chuyeân caàn hoïc Phaät quy Leã Tieát, nhö vaäy con cuõng coù theå chieâm ñöôïc haøo quang cuûa moïi ngöôøi nöõa. Tieân Ñoàng : Con baûo dì (töùc coâ Traàn) noùi cuøng meï raèng: caàn thaät toát maø tu ñaïo, thôøi gian gaàn ñaây söùc khoûe cuûa meï khoâng ñöôïc toát laém, con nhaän thaáy raèng ba meï raát thaønh taâm tu ñaïo, bôûi theá con quaû vui möøng xieát bao.
 • 12. - 13 - Coâ Traàn : Khaûi Chí con ôi! Con coù ñieàu chi muoán noùi cuøng dì chaêng? Hay muoán nhaén nhuû ñieàu gì vôùi ba con khoâng? Tieân Ñoàng : Meï phaûi noùi vôùi ba raèng, caàn thaät toát maø tu ñaïo, con thöôøng nhôù ñeán ba ñaáy meï aï! Thaày : Con coøn coù ñieàu chi muoán noùi nöõa chaêng? Neáu khoâng Khaûi Chí neân veà tröôùc nheù! Tieân Ñoàng : Thaày ôi! Con muoán ngoài vôùi meï con theâm moät laùt, daï thöa Thaày nhö theá coù ñöôïc khoâng? Bôûi meï con cöù oâm con maõi, vì theá con môùi noùi cuøng meï con raèng, Thaày muoán daãn con veà roài, Meï ôi (khoùc. . . ) Khi aáy meï caäu lieàn noùi vôùi Khaûi Chí raèng : Khaûi Chí ngoan! Meï seõ thaät toát maø tu ñaïo, con veà Lyù Thieân phaûi vaâng lôøi Laõo Maãu vaø Thaày Teá Coâng nheù! Con coù vaâng lôøi meï chaêng? Tieân Ñoàng : Daï vaâng. (OÂi!... ) Tieân Ñoàng : Meï ôû laïi nheù, con caûm taï coâng ôn döôõng duïc cuûa meï (Laïy 3 laïy). Meï ôi! Con xin taïm bieät meï (OÂi!...) Thoái khieáu. Thaày töø bi : Neáu nhö chuùng ta coù moät chaùu beù, beänh raát nguy kòch maø saép töû vong, khi aáy loøng cuûa quyù vò seõ ra sao? Coù phaûi laø caûm thaáy voâ cuøng ñau xoùt, caùc baäc cha meï phaûi chaêng ñeàu coù chung taâm traïng naøy, baáy giôø laïi nghó raèng, taïi sao mình khoâng duøng tính meänh thay theá cho con thô, ñeå con ñöôïc soáng treân nhaân theá? Ñaây laø ñaïo lyù gì vaäy? Ñoù chính laø taám loøng cuûa phuï maãu trong thieân haï, neáu ai
 • 13. - 14 - ñaõ töøng laø cha meï, môùi thaät söï hieåu thaáu veà noãi loøng naøy. Vì theá baát cöù vieäc gì cuõng phaûi chính baûn thaân cuûa chuùng ta ñaõ töøng traûi qua, môùi coù theå theå hoäi moät caùch chaân chính veà söï quyù baùu trong noãi thaân tình, chöõ “tình” raát deã vieát, nhöng laïi raát khoù coù theå hình dung, coù phaûi chaêng? Nhaát laø khi muoán bieåu loä söï thaân tình, thì xin hoûi raèng ñaáy coù phaûi laø vieäc ñôn giaûn khoâng! Trong khoaûng thôøi gian ta mang thai, luùc ñoù ta nhaát taâm nhaát yù chæ nghó gì? Phaûi chaêng chæ muoán meï troøn con vuoâng, daãu phaûi chòu traêm cay nghìn ñaéng cuõng cam loøng? - Trong soá caùc vò voán coù ngöôøi ñaõ laøm cha laøm meï roài, neáu ñaõ töøng sinh con, traûi qua noãi ñôùn ñau nhoïc nhaèn nhö theá naøy, thì coù neân hoài töôûng ñeán meï mình chaêng? Coù nghó nhö theá khoâng? Coù chaêng? (Baáy giôø ban vieân lieàn ñaùp raèng: Daï coù aï!) Theá nhöng baây giôø chuyeän quaù khöù ñöøng neân nhaéc laïi laøm chi nöõa, bôûi vì noãi thoáng khoå chæ coù baûn thaân aâm thaàm chòu ñöïïng, song duø cho cha meï coù vì chuùng ta laøm baát cöù vieäc gì ñi chaêng nöõa, ñoù cuõng laø vieäc caàân neân laøm maø thoâi. Quyù vò hieän thôøi ñaõ laø baäc cha meï thì caàn theå hieän nhö theá naøo? Chính laø baûn thaân phaûi laøm cho thaät toát, vaø laøm moâ phaïm ñeå sau naøy daïy laïi cho theá heä sau, ñeán khi con chaùu ñeàu tröôûng thaønh seõ coù theå laøm moät ngöôøi höõu duïng. Neáu quyù vò chæ noã löïc phaán ñaáu heát mình ñeå kieám tieàn thì coù ích chi, vì theá löu laïi caùi gì maø quyù hôn tieàn nhæ? (Ñaïi chuùng ñeàu ñaùp raèng: ñeå ñöùc laïi coøn hôn ñeå tieàn) Thaày noùi cuøng maãu thaân Khaûi Chí raèng : - Caàn ghi nhôù lôøi con thô noùi nheù! Ta cuõng chaúng coù
 • 14. - 15 - vaät gì ñeå bieáu con, chæ bieáu quaû leâ naøy cho con mang veà, phaûi thaät toát maø tu ñaïo – baïn ñaïo, chôù ñeå con thô phaûi baän loøng maø neân ñeå cho chaùu ñöôïc tieâu dieâu töï taïi nôi Lyù Thieân, con coù hieåu chaêng? (Baáy giôø maãu thaân cuûa Khaûi Chí beøn khaáu taï Thaày töø bi) Nam Bình Tieåu Tieân Ñoàng, Khaâu Khaûi Chí, thöôøng ñeán khaép moïi nôi ñeå trôï ñaïo – möôïn khieáu laâm ñaøn – hieän thaân thuyeát phaùp vaø thaønh toaøn ñaïo thaân. Bôûi theá tu ñaïo baát phaân nam nöõ, thaønh ñaïo chaúng luaän giaø treû, chæ caàn ñaéc ñöôïc Minh Sö nhaát chæ, ñaéc thuï tính lyù chaân truyeàn laø coù theå lieãu ñaïo phaûn hoài coá höông, vaø linh taùnh cuõng coù theå phaùt huy söï dieäu duïng, nhö: Laâm ñaøn hieån hoùa thi töø ca phuù – xuaát khaåu thaønh thô – thao thao baát tuyeät – ñaïo lyù töï nhieân hieån baøy, dieäu duïng voâ cuøng, ñaây coù theå chöùng minh cho söï khaû quyù cuûa Minh Sö chæ ñieåm. - Nhaát Quaùn Ñaïi Ñaïo, tam Phaät öùng vaän, höõu cô höõu duyeân, coäng chieâm aân ñieån, tam taøo ñaïi söï, nhaân thieân cuøng baïn. Vì theá moãi moät vò Baïch Döông tu só laø ñeä töû cuûa Hoaït Phaät, ñeàu coù chung traùch nhieäm naøy, neân phaûi cuøng nhau hoaøn thaønh söù meänh cuûa tam Phaät, nhaèm tieán thaúng ñeán Long Hoa Tam Hoäi. Nam Bình Tieåu Tieân Ñoàng laø do öùng cô hieån hoùa, ñieàu ñoù cuõng coù theå chöùng minh raèng söù meänh cuûa chaùu ñaõ bieåu loä vaø chan chöùa moät loøng töø bi voâ bôø, khieán moïi ngöôøi ñeàu caûm nhaän moät caùch saâu saéc, tinh thaàn aáy ñaùng ñeå cho chuùng ta hoïc taäp, do vaäy moïi ngöôøi phaûi vì vieäc ñaïi söï nhaân duyeân naøy, maø cuøng nhau doác söùc ñeå coáng hieán moät phaàn coâng söùc.
 • 15. - 16 - Nam Bình Tieåu Tieân Ñoàng töø bi baïch thoaïi huaán. - “Söï yeâu thöông” caàn theå hieän môùi phaûi chöù! Ñöøng neân choân kín “söï yeâu thöông” ôû trong loøng, neáu chuùng ta khoâng bieåu loä “söï yeâu thöông” ra beân ngoaøi, thì ai maø bieát trong loøng cuûa quyù vò hieän ñang nghó gì? Ta haèng ngaøy thöôøng noùi raèng laø yeâu thöông moïi ngöôøi, theá nhöng moïi ngöôøi laïi caûm thaáy raát kyø laï, laïi chaúng nhìn thaáy, vaäy xin hoûi toát ôû choã naøo? Vì theá caàn phaûi bieåu hieän ra ngoaøi, goïi laø coù loøng thaønh ôû beân trong, môùi coù theå hieån loä ra beân ngoaøi, ñaáy chính laø ñaïo lyù naøy vaäy. - “Trung” chính laø coù taâm baát thieân baát yû, “Thöù” chính laø taâm nhö. Ví nhö coù moät ñoáng raùc, moïi ngöôøi ñeàu chaúng caàn, theá nhöng chôù neân queùt ñoáng raùc aáy sang nhaø ngöôøi, vaø ñaây cuõng chính laø: “Nhöõng gì ta chaúng muoán thì ñöøng ban boá cho ngöôøi khaùc”. - Ngöôøi tu ñaïo chôù neân coù boä maët “baønh cam” nheù! (töùc coù boä maët giaän döõ vaø cau coù), vì chaúng coù ai thích nhìn boä maët aáy ñaâu, caùc vò cuõng ñöøng ñem boä maët ñoù ñeå ñoái ñaõi vôùi moïi ngöôøi, phaûi chaêng ai naáy cuõng muoán nhìn thaáy moïi ngöôøi ñeàu töôi cöôøi vôùi ta, theá nhöng ta ñoái vôùi moïi ngöôøi treân moâi cuõng phaûi nôû moät nuï cöôøi thaät töôi vui hôùn hôû ñaáy nheù! Neáu nhö chuùng ta yeâu caàu moïi ngöôøi phaûi ñoái xöû thaät toát vôùi mình, song ta laïi chaúng toát vôùi moïi ngöôøi, nhö theá goïi laø töï tö töï lôïi, loaïi ngöôøi naøy quaû thaät chaúng toát tí naøo, khoâng thích hôïp ñeå trôû thaønh ngöôøi tu ñaïo, chuùng ta hoâm nay ñang tu ñaïo thì phaûi laøm taám göông saùng ñeå xöùng
 • 16. - 17 - danh laø ngöôøi tu ñaïo. - Ngöôøi tu ñaïo treân göông maët phaûi luoân mæm cöôøi, chôù neân tôï nhö ñöông luùc trôøi quang maây taïnh boãng noåi leân traän cuoàng phong baõo toá. Vì theá chuùng ta caàn hoïc theo göông haïnh cuûa Laõo Toå Sö laø coù buïng thaät lôùn (chính vì nhôø coù buïng lôùn môùi coù theå bao dung heát taát caû moïi söï vieäc ôû choán nhaân gian). Khi treân göông maët chuùng ta raïng rôõ moät nuï cöôøi, cuõng laø luùc taâm ta ñaày aép söï hoan hyû, cöôøi ngaát thieân haï coå kim saàu. - Hoâm nay quyù vò ñaõ caàu ñaïo – tu ñaïo, vaäy xin thöa ñaõ ñaéc caùi chi? (Tam baûo) Coù ngöôøi laïi noùi raát kyø quaùi, Ñieåm Truyeàn Sö truyeàn cho chuùng ta tam baûo, vaäy tam baûo naèm taïi nôi ñaâu? Ñaïo laø voâ hình voâ töôùng, do vaäy tam baûo chính laø ñeå quyù vò töï tham ngoä vaø theå hoäi, môùi coù theå ñaït ñeán thieân taâm hôïp nhaát, môùi coù theå trong voâ maø sinh dieäu höõu, bôûi theá caàn phaûi xem troïng ñaáy! Neáu chuùng ta khoâng caàu ñaïo, seõ khoâng theå nhaän ñöôïc baûo boái naøy, maø thöù baûo boái naøy laïi raát quan troïng, chính vì leõ ñoù neáu nhö hoâm nay khoâng ñaéc ñöôïc baûo boái thì chaúng theå trôû veà Lyù Thieân. - Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng: “Taâm ñoäng khoâng baèng laäp töùc haønh ñoäng”, neáu chuùng ta cöù ngoài taïi nôi aáy maø nghó raèng ta seõ thaønh Tieân thaønh Phaät ñeå ñöôïc moïi ngöôøi leã baùi, theá nhöng laø ñoäng cuõng baát ñoäng, neáu ñaït ñöôïc nhö theá môùi coù theå thaønh Tieân thaønh Phaät. - Hoâm nay chuùng ta caàu ñaïo – tu ñaïo thì sau naøy chaúng caàn phaûi sôï, chuùng ta ñem meänh giao cho Thöôïng Thieân, chæ caàn ta chuyeân taâm tu ñaïo – baïn ñaïo, thì Thöôïng
 • 17. - 18 - Thieân seõ vì ta maø an baøi moät con ñöôøng theânh thang roäng lôùn, ñeå cho chuùng ta ñi treân con ñöôøng ñoù. Vì vaäy ta phaûi laäp töùc ñi, neân bieát raèng “Ñaïo” quyù maø chaúng thöïc hieän thì coù ích chi. Chuùng ta thöôøng noùi nghe ñaïo lyù laø raát toát, theá nhöng laïi laøm khoâng troïn thì cuõng ví nhö ngöôøi ta noùi raèng: “Ñaïo lyù aáy chaùu beù leân 3 cuõng bieát, song oâng giaø 80 laïi laøm khoâng troïn”, cuõng gioáng nhö vöøa roài baûo quyù vò chôù neân thöôøng saân haän, theá nhöng quyù vò moãi khi gaëp vieäc traéc trôû, laäp töùc lieàn noåi giaän ñuøng ñuøng, ñaây chính laø söï tu döôõng cuûa baûn thaân coøn chöa ñöôïc toát laém, bôûi theá caàn phaûi söûa, tu ñaïo chính laø caàn phaûi söûa ñaáy quyù vò aï! Chöù chaúng phaûi quyù vò goõ moõ tuïng nieäm, ñaáy voán ñaõ loãi thôøi roài, theá neân caàn töø nay maø baét ñaàu, töøng böôùc töøng böôùc ñaïp chaân treân ñaát thöïc teá ñi theo böôùc chaân cuûa caùc baäc tieàn hieàn, nhaän roõ phöông höôùng laáy chaân lyù laøm muïc tieâu, nhö vaäy môùi coù theå thaønh coâng, cho neân môùi noùi raèng: “Coù lyù thì ñi khaép thieân haï, voâ lyù moät böôùc cuõng khoù dôøi”. Neáu ta coù lyù, thì moïi ngöôøi ñeàu nghe theo, baèng nhö voâ lyù hoï seõ chaúng muoán laøm baïn vôùi ta, ñoù chính laø nhaân duyeân chaúng toát, ñaáy cuõng nhö moïi ngöôøi noùi raèng: “Ngöôøi aáy laø moät keû thaûm baïi taû tôi”. Neáu ta chaúng noùi lyù thì bò moïi ngöôøi khinh gheùt, hoï cuõng chaúng muoán laøm baïn vôùi ta, neáu ta chaúng coù baïn beø, quaû laø raát coâ ñoäc, ngoä nhôõ gaëp phaûi chuyeän thì chaúng coù ngöôøi naøo muoán giuùp ta, ngöôïc laïi hoï coøn voã tay vui möøng maø noùi raèng oâng Trôøi quaû coù maét, vì bò baùo öùng. Do vaäy laøm ngöôøi chôù neân ñeå cho moïi ngöôøi caûm thaáy haïnh phuùc khi ta gaëp phaûi chuyeän chaúng laønh, maø phaûi ñeå cho hoï giô cao ngoùn tay heát lôøi
 • 18. - 19 - xöng tuïng taùn döông. - Neáu muoán moïi ngöôøi toân kính thì phaûi thaät toát maø ñi laøm, chôù neân ñeå hoï khinh bæ, neáu nhö chaúng thaät toát maø ñi thöïc hieän aét seõ coù oan nghieät tìm ñeán ta ngay, chöøng aáy môùi nghó ñeán Phaät ñöôøng thì Thaày cuõng khoâng theå cöùu. Vì theá, chuùng ta phaûi nhanh choùng haønh coâng laäp ñöùc, môùi coù theå hoaøn traû oan nghieät cuûa baûn thaân, ñöøng neân cho raèng chuùng ta trong kieáp naøy laø moät ngöôøi toát thì chaúng sao caû, song bieát ñaâu mai kia seõ gaëp phaûi chuyeän chaúng laønh, bôûi theá môùi noùi raèng chaúng sôï nhaát vaïn, chæ sôï vaïn nhaát maø thoâi, neáu nhö gaëp cô hoäi, phaûi khoùc ñeán noãi raùo leä. Theá neân chuùng ta phaûi nhanh choùng haønh coâng laäp ñöùc, mau choùng trôû veà Lyù Thieân, neáu nhö chaúng haønh coâng laäp ñöùc laïi muoán trôû veà, thì daãu coù trôû veà Lyù Thieân ñi chaêng nöõa, maø ñoâi chaân ñöùng khoâng vöõng cuõng vaãn phaûi rôi xuoáng ñaáy, quyù vò coù hieåu chaêng? (hieåu) - Tu ñaïo chính laø thuaän theo töï nhieân, chöù naøo phaûi mieãn cöôõng. Tuy nhieân Tieân Phaät raát töø bi, song cuõng caàn chuùng ta bieát phoái hôïp, neáu nhö quyù vò laïi chaúng theå cuøng Tieân Phaät phoái hôïp, thì moïi vieäc cuõng chaúng coù caùch naøo vieân maõn caû, neân noùi raèng: “Thieân nhaân hôïp nhaát” môùi coù theå baïn ñaïi söï, chính laø ñaïo lyù naøy vaäy, quyù vò coù hieåu chaêng? (hieåu)