Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 2
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 3
Laäp nguyeän thanh khaåu, söï khaùc bieät
coù vaø khoâng coù trình taáu b...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 4
Tieân Phaät toàn taïi, maø Tieân Phaät coù theå hoaù giaûi tai kieáp,
tai...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 5
khoeû, khoâng phaûi caàu Thaàn baùi Phaät laø ñöôïc roài, tieáng
caàu xin...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 6
khoâng bò tuoät maát. Neáu nhö caùc hieàn só chæ bieát kieán laäp
coâng ñ...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 7
khoâng ñuùng, nhöng laïi khoâng bieát ñöôïc gieát ñoäng vaät, aên
thòt ño...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 8
lôøi hö giaû.
Khoâng kì ngöõ, “kì ngöõ” chính laø khoâng noùi lôøi baát
c...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 9
thoùi hö taät xaáu, taùnh si meâ, v.v..., cuûa baûn thaân.
Caùi goïi laø ...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 10
naøo maø khaéc cheá haønh vi duïc voïng cuûa mình, khoâng
ngöøng saùt sa...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 11
ñöôïc bình thuaän bình hoøa, thì cô theå seõ ñöôïc khoûe hôn.
Coù theå c...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 12
Ñoäng vaät thì cuõng nhö vaäy, trong luùc ñoäng vaät bò gieát,
treân mìn...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 13
soá ngöôøi luoân luoân caûm thaáy caùi thaân raát naëng, khoâng
khoûe, h...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 14
laø moät ñaïi chaâu thieân, thaân ngöôøi laø moät tieåu chaâu thieân,
co...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 15
hoùa tai kieáp, caùc hieàn só phaûi bieát ñöôïc tònh hoùa taâm linh.
Vì ...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 16
Kieáp naïn maø chuùng sanh cuøng nhau phaûi ñoái maët ñoù
goïi laø “haïo...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 17
ñeå taâm tu ñaïo baøn ñaïo, laïi coù soá ngöôøi ñöôïc nghe phuùc
aâm cuû...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 18
caùi nhaân quaû nghieäp löïc cuûa caùc con, caùc con ñöôïc baûo
hoä döôù...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 19
Cho neân töø tröôøng cuûa taâm nieäm, laøn soùng cuûa yù
nieäm, seõ aûnh...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 20
phaûi coù coâng ñöùc ñeå noùi, duy chæ coù caùc hieàn só laäp
nguyeän ro...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 21
khoâng coù Thieân meänh Ôn Treân vì caùc hieàn só laøm kieán
chöùng, chæ...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 22
hieàn só coù chôn taâm ñang laøm, coù nhaän ñöôïc moät phaàn
coâng ñöùc ...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 23
nguyeän maø trong taâm mình ñaõ phaùt qua, nhö theá seõ laøm
cho caùi ta...
Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ
Trang 24
linh cuûa caùc con seõ ñöôïc ñònh hôn, taäp trung hôn, taïi vì
ñöôïc gia...
Nam hải quan thế âm bồ tát từ ngữ
of 24

Nam hải quan thế âm bồ tát từ ngữ

Nam hải quan thế âm bồ tát từ ngữ
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nam hải quan thế âm bồ tát từ ngữ

 • 1. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 2
 • 2. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 3 Laäp nguyeän thanh khaåu, söï khaùc bieät coù vaø khoâng coù trình taáu bieåu vaên. Caùc hieàn só döï qua phaùp hoäi coù caûm töôûng vaø caûm xuùc gì khoâng? Coù hieàn só naøo muoán phaùt taâm, phaùt nguyeän khoâng? Vì sao muoán caùc hieàn só phaùt taâm, phaùt nguyeän? Vì sao Ngaõ Phaät raát laø ñau loøng? Vì tröôùc maét tai kieáp ñaõ ñeán ngang maøy, laïi coù raát nhieàu hieàn só tuy raèng thaân ngoài taïi ñaây, nhöng ñaïi ña soá chæ toàn caùi taâm toø moø, chaúng phaûi thaät söï vì muoán hieåu bieát ñaïi ñaïo phoå ñoä maø ñeán. Caùc hieàn só ñeán ñaây laø vì vieäc gì? Hay laø vì trong taâm coù sôû caàu maø ñeán? Raát nhieàu ngöôøi cho laø ñeán Phaät ñöôøng baùi Phaät, leã Phaät chính laø muoán caàu Phaät Toå phuø hoä thaân mình, phuø hoä toaøn gia ñöôïc bình an söùc khoeû, caùc hieàn só cho laø baùi Phaät, leã Phaät seõ caàu ñöôïc bình an söùc khoeû sao? Kyø thöïc, chæ laø vieäc taâm linh ñöôïc göûi gaém, bôûi vì chuùng sanh ñeàu coù ñònh nghieäp caù nhaân cuûa mình maø khoù chuyeån ñoåi, muoán xoay chuyeån ñöôïc caùi ñònh nghieäp kieáp naïn cuûa baûn thaân, chaúng phaûi chæ coù baùi Phaät, leã Phaät laø coù theå ñaït ñöôïc. Xöa kia, Ngaõ Phaät nghe tieáng khoå thì ñeán cöùu, hieån cô khoâng ít, ñöông thôøi laø vì muoán ngöôøi theá gian bieát ñöôïc, ngöôøi treân theá gian neáu laøm thieän seõ coù thieän baùo, laøm aùc seõ coù aùc baùo, ñoù laø caùi lyù. Laïi moät laàn nöõa muoán ngöôøi treân theá gian bieát, ôû treân theá gian naøy coù quyû thaàn
 • 3. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 4 Tieân Phaät toàn taïi, maø Tieân Phaät coù theå hoaù giaûi tai kieáp, tai naïn cho ngöôøi, nhaát ñònh laø ngöôøi löông thieän coù haønh thieän tích thieän coâng ñöùc, ngöôøi thieän tuy raèng coù haønh thieän tích thieän coâng ñöùc, coù theå ñöôïc Tieân Phaät hoùa giaûi tai kieáp tai naïn, nhöng ñaây chæ laø nhaát thôøi; Tieân Phaät khoâng coù bieän phaùp cöùu linh taùnh chuùng sanh thoaùt khoûi tam giôùi nguõ haønh, thoaùt khoûi con ñöôøng luaân hoài, chaúng phaûi Tieân Phaät khoâng coù löïc coâng ñöùc naøy, maø laø Tieân Phaät khoâng coù bieän phaùp xoay chuyeån caùi ñònh nghieäp kieáp naïn cuûa moïi caù nhaân chuùng sanh. Cho neân luùc vöøa roài, ngay luùc naøy, nhöõng giôø keá tieáp ñeàu khoâng gioáng nhau, gioáng nhö luùc naøy Beà Treân giaùng ñaïo taïi nhaân gian, sai chö Thieân Tieân Phaät ñaû bang trôï ñaïo, thôøi kì Baïch Döông naøy söï hieån cô cuõng khoâng keùm gì luùc xöa. Caùc hieàn só chæ caàn trong luùc naøy y theo Thieân meänh Beà Treân maø haønh, haønh coâng lieãu nguyeän coù theå tieâu nghieäp, seõ chuyeån ñöôïc soá meänh ñònh nghieäp cuûa baûn thaân, coøn coù theå chuyeån hoaù ñöôïc kieáp naïn cuûa baûn thaân, coøn coù theå cöùu linh taùnh cuûa baûn thaân, linh taùnh cuûa ngöôøi nhaø, linh taùnh cuûa chuùng sanh thoaùt khoûi khoå naïn cuûa luïc ñaïo luaân hoài. Ñaây chính laø ñieåm voâ cuøng quyù baùu thaàn thaùnh cuûa Thieân meänh phoå ñoä thôøi kyø Baïch Döông. Luùc naøy caùc hieàn só coù theå gaëp ñöôïc cô duyeân toát nhö vaäy, thì ñöøng ñaùnh maát vaø boû lôõ cô duyeân toát laønh naøy. Caùc hieàn só muoán cho thaân mình ñöôïc bình an söùc
 • 4. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 5 khoeû, khoâng phaûi caàu Thaàn baùi Phaät laø ñöôïc roài, tieáng caàu xin cuûa caùc hieàn só, khoâng baèng töøng böôùc töøng böôùc maø haønh ra. Haønh như theá naøo ñaây? Cöù y theo phaùp moân Baïch Döông kyø maø tu haønh, ñi haønh coâng lieãu nguyeän, taøi thí, phaùp thí, voâ uùy thí cuøng laøm, seõ ñöôïc tieâu nghieäp, coøn phaûi ngöng taïo nghieäp, lieãu nghieäp roài coâng ñöùc ñöôïc kieán laäp, nhö vaäy môùi coù theå ñeå caùc con ñöôïc bình an söùc khoûe vaø xoay chuyeån ñöôïc kieáp naïn cuûa baûn thaân. Như vaäy caùc hieàn só môùi hieåu phaûi theá naøo ñeå haønh coâng lieãu nguyeän vaø kieán laäp coâng ñöùc, cuõng phaûi bieát laøm theá naøo ñeå nhöõng coâng ñöùc kieán laäp ñöôïc giöõ laáy. Gioáng nhö caùc hieàn só bieát kieám tieàn, cuõng phaûi bieát laøm theá naøo ñeå giöõ laáy soá tieàn ñaõ kieám ñöôïc, neáu khoâng soá tieàn kieám ñöôïc coù bao nhieâu chaêng nöõa cuõng trôû thaønh con soá khoâng, laø cuøng moät lí. Caùc hieàn só, neáu khoâng bieát ñeå nhöõng coâng ñöùc kieán laäp ñöôïc ñöôïc giöõ laáy, thì nhöõng caùi haønh coâng cuøng lôøi nguyeän cuûa caùc con seõ khoâng nhaän laáy ñöôïc hieäu quaû nhaát ñònh. Neáu muoán cho coâng ñöùc ñöôïc toàn giöõ thì khoâng ngoaøi vieäc ñöøng taïo theâm nghieäp nöõa. Caùi gì goïi laø “chæ nghieäp” (ngöøng taïo nghieäp)? Chính laø khoâng ñeå thaân naøy phaïm vaøo toäi, loãi, sai, laàm do thaân khaåu yù coøn coù nhaân quaû; baûn thaân naøy khoâng phaïm phaûi toäi, loãi, sai, laàm do thaân khaåu yù, nhö vaäy nhöõng coâng ñöùc kieán laäp ñöôïc môùi coù theå giöõ ñöôïc
 • 5. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 6 khoâng bò tuoät maát. Neáu nhö caùc hieàn só chæ bieát kieán laäp coâng ñöùc maø khoâng bieát döøng taïo nghieäp, thoâng thöôøng moät beân kieán laäp coâng ñöùc, moät beân laïi taïo nghieäp, ñeán khi baûn thaân gaëp tai kieáp tai naïn tôùi, thì Ôn Treân Tieân Phaät khoâng coøn caùch naøo ñeå xoay chuyeån cho con. Vì sao? Taïi vì haèng ngaøy caùc con kieán laäp coâng ñöùc ñoù, nhöng trong khi taïo nghieäp laïi ñeå tuoät maát roài, ñeán luùc tai naïn tai kieáp aäp tôùi thaân con, nguyeân do taïi vì coâng ñöùc khoâng ñuû neân Beà Treân khoâng coøn caùch naøo ñeå xoay chuyeån cho con. Cho neân noùi “möu söï taïi nhaân, thaønh söï taïi thieân”. Caùc hieàn só laøm ñöôïc ñuùng, laøm ñöôïc nhieàu, laøm sieâng hôn, nhö vaäy Ôn Treân seõ vì caùc con xoay chuyeån nhieàu hôn, vaø saép ñaët caùi toát nhaát cho con. Cho neân caùc hieàn só hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa kieáp laäp coâng ñöùc, cuõng phaûi hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc “ngöng taïo nghieäp” nöõa. “Ngöng taïo nghieäp”, tröôùc tieân caàn phaûi laøm ñöôïc laø Giôùi saùt phoùng sanh, Thanh khaåu nhö toá, sau ñoù môùi Tu thaân döôõng taùnh, y theo quy taéc tu ñaïo maø haønh töøng böôùc, khoâng phaûi tu thaân döôõng taùnh khoâng quan troïng, maø laø böôùc khôûi ñaàu chuùng sanh khoâng hieåu theá naøo laø tu thaân döôõng taùnh, cho neân caàn phaûi möôïn söï vieäc beân ngoaøi deã hieåu hôn maø daãn daét chuùng sanh. Ví duï nhö “saùt”, “saùt” chính laø ñi möu ñoaït, ñoaït laáy caùi quyeàn lôïi töï do vaø sinh toàn cuûa ngöôøi khaùc. Moät soá ngöôøi phaïm vaøo caùi saùt, ñeàu bieát ñöôïc gieát ngöôøi laø
 • 6. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 7 khoâng ñuùng, nhöng laïi khoâng bieát ñöôïc gieát ñoäng vaät, aên thòt ñoäng vaät cuõng laø haønh vi khoâng ñuùng, cuõng laø ñang möu ñoaït caùi quyeàn lôïi toàn taïi sinh maïng vaø töï do, cho neân, duøng treân söï vieäc deã hieåu hôn ñeå dìu daét chuùng sanh, ñeå cô baûn quan nieäm ñaïo ñöùc ñöôïc roùt vaøo taâm chuùng sanh, tröôùc heát söï vieäc laøm cho ñuùng, söûa ñoåi haønh vi sai traùi cuûa mình tröôùc, sau ñoù môùi töø caïn ñi vaøo saâu, töø saâu môùi noùi ñeán tu thaân döôõng taùnh. Caùi goïi laø “giôùi saùt phoùng sanh”, “giôùi saùt” töùc laø khoâng ñi gieát haïi taát caû chuùng sanh höõu hình, bao quaùt gieát ngöôøi haïi maïng, cuõng bao quaùt loaïi hoùa sanh, thí duï nhö ruoài, kieán, giaùn, v.v..., loaïi hoùa sanh naøy cuõng khoâng ñöôïc gieát, taïi vì ñoäng vaät hoùa sanh naøy cuõng coù sinh maïng, cuõng laø moät nguyeân thai Phaät töû. Neáu döïa vaøo goùc ñoä cuûa Phaät ñeå quan saùt, taát caû sinh vaät coù sinh maïng ñeàu vôùi caùi nhìn nhö nhau, ñoái ñaõi nhö nhau, baát luaän chuyeån sang hình töôùng gì, neáu coù theå laøm ñöôïc giôùi saùt, töùc laø ñang “phoùng sanh”. Ngoaøi nguyeân taéc thöù nhaát laø phoùng sanh, phaûi coá gaéng ñöøng nuoâi thuù cöng nhö: meøo, choù, caù, chim v.v..., hoaëc laø nuoâi moät soá gia suùc, gia caàm, vaø nhöõng ñoäng vaät ñeå baùn, nhö vaäy thì vieäc phoùng sanh khoâng laøm ñöôïc roài. Caùi goïi laø “Thanh khaåu nhö toá”, “thanh khaåu” chính laø muoán tu cho caùi khaåu ñöôïc thanh ñöôïc saïch, mieäng khoâng noùi voïng ngöõ, “voïng ngöõ” ñoù laø khoâng noùi
 • 7. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 8 lôøi hö giaû. Khoâng kì ngöõ, “kì ngöõ” chính laø khoâng noùi lôøi baát chaùnh, oâ taïp. Khoâng aùc khaåu, “aùc khaåu” töùc laø noùi lôøi ñaâm thoïc, pheâ bình ngöôøi khaùc hoaëc chöûi maéng ngöôøi ta. Khoâng löôõng thieät, “löôõng thieät” töùc laø lôøi noùi thò phi hoaëc khieâu khích li giaùn. Khaåu coù theå tu ñöôïc thanh ñöôïc saïch, khoâng taïo khaåu nghieäp, thì seõ giöõ ñöôïc khaåu ñöùc. “Nhö toá” töùc laø mieäng khoâng aên tam yeám, nguõ huaân. Caùi gì goïi laø “tam yeám”? Töùc laø thieân yeám, ñòa yeám, thuûy yeám. Thieân yeám ñoù laø loaøi chim bay treân trôøi, ñòa yeám ñoù laø loaøi thuù ñi treân maët ñaát, thuûy yeám ñoù laø loaøi soáng döôùi nöôùc, ngöôøi aên tam yeám naøy seõ toån haïi ñeán tinh khí thaàn laø tam baûo cuûa thaân. “Nguõ huaân” laø nguõ huaân gì? Haønh, toûi, kieäu, neùn (heï), höng cöø (thuoác laù), ngöôøi aên nguõ huaân seõ laøm toån haïi tôùi nguõ taïng, coøn laøm cho nguõ khí khoù trieàu nguyeân, “nguõ khí” chính laø maét, tai, muõi, mieäng, thaân, ñoù laø nguõ khí. Caùi goïi laø “Tu thaân döôõng taùnh”, “tu thaân” chính laø khoâng ñeå cho caùi thaân naøy taïo xuoáng saùt, ñaïo, daâm, thaân laøm taát caû moïi vieäc ñeàu phaûi quang minh loãi laïc, phaûi ñuùng vôùi löông tri, löông naêng cuûa baûn thaân, phaûi ñuùng vôùi thieân lí löông taâm, caàu ñöôïc taâm an lí ñaéc, cho duø laø ñang tu thaân, cuõng phaûi boû ñi khí bænh, taäp taùnh,
 • 8. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 9 thoùi hö taät xaáu, taùnh si meâ, v.v..., cuûa baûn thaân. Caùi goïi laø “döôõng taùnh”? Chính laø phaûi toàn döôõng Thieân taùnh, Phaät taùnh, töï taâm, taâm nieäm, taâm tö phaûi thanh tònh, khoâng ñeå tam ñoäc voâ minh ñeán laøm oâ nhieãm caùi Thieân taùnh thanh tònh cuûa mình. Cho neân döôõng taùnh voán caàn phaûi giôùi voâ minh, tam ñoäc (tham, saân, si) ñeå döôõng Thieân taùnh, Phaät taùnh. “Tham” töùc laø phaûi giôùi tröø caùi taâm tham lam, tham caàu moïi thöù khoâng chaùn. “Saân” töùc laø phaûi giôùi tröø caùi taâm phaãn noä, noùng naûy, ñoá kò, töùc giaän. “Si” töùc laø phaûi giôùi tröø caùi taâm ngu si taø kieán, suy nghó voïng töôûng laøm caøn khoâng thöïc teá. Taâm ngöôøi coù si aét coù tham, coù tham aét coù saân, cho neân tam ñoäc phaûi hoaøn toaøn tieâu dieät, môùi khoâng bò vaán vöông khoâng döùt ñöôïc. Tam ñoäc naøy laø nguoàn goác moïi phieàn naõo cuûa chuùng sanh, cuõng laø chuùng sanh trong nhieàu ñôøi nhieàu kieáp phaïm phaûi caùi toäi nghieäp, ñaàu nguoàn cuûa nhaân quaû, cho neân caàn phaûi söûa boû. Nhöõng caùi neâu treân, ñoù chính laø quy taéc chi tieát cuûa vieäc “ngöng taïo nghieäp”. Neáu nhö ai naáy cuõng coù theå laøm ñöôïc “ngöng taïo nghieäp”, thì chaúng nhöõng ñoái vôùi caùc con coù höõu ích, coøn coù theå ñeå tai kieáp tai naïn rôøi xa. Nguyeân do tai kieáp tai naïn giaùng xuoáng, chính vì chuùng sanh khoâng bieát theá
 • 9. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 10 naøo maø khaéc cheá haønh vi duïc voïng cuûa mình, khoâng ngöøng saùt sanh, taïo toäi, taïo nhaân quaû, daãn ñeán moät luoàng aùc khí, oaùn khí, oan khí, ngöng keát giöõa trong Thieân Ñòa naøy, caùi luoàng aùc khí, oaùn khí, oan khí ñoù thuoäc loaïi khí khoâng laønh, cuõng laø moät luoàng khí aâm tröôïc. Khí khoâng laønh, khí aâm tröôïc naøy khoâng ñi höôùng theo quy luaät nöõa, seõ lan ñi khoâng coù quy luaät ñaáy, laø khoâng ñöôïc oån ñònh, neáu nghieâm troïng hôn, thaäm chí coøn bò nghòch haønh, trong thieân ñòa neáu khí nghòch haønh nhieàu hôn khí thuaän haønh, töùc seõ coù tai kieáp tai naïn giaùng xuoáng. Cuõng ví nhö caùi khí treân mình caùc hieàn só, caùi khí treân mình con neáu khoâng ñuû, khí bò roái loaïn, thaân ngöôøi naøy nhaát ñònh coù chöùng beänh seõ naûy sanh ra beänh taät, khí treân thaân ngöôøi neáu nhö nghòch haønh, vaäy laø ngöôøi ñoù nhaát ñònh döõ nhieàu laønh ít, taïi vì treân thaân ngöôøi döïa vaøo khí ñeå tuaàn hoaøn, maùu cuõng nhôø khí maø ñöôïc daãn ñi, cho neân khí treân thaân ngöôøi neáu nhö nghòch haønh, thì maùu nhaát ñònh seõ nghòch löu, vaäy thì ngöôøi ñoù sinh maïng seõ coù nguy hieåm. Treân thaân ngöôøi neáu nhö khí khoâng ñuû, khoâng thuaän, thì tinh khí thaàn nhaát ñònh khoâng toát. Neáu thaân ngöôøi tinh khí thaàn khoâng ñöôïc toát, thì söùc khoûe keùm ñi, cho neân tinh khí thaàn laø tam baûo cuûa thaân ngöôøi. “Baûo” chính laø raát quan troïng, laø caùi khoâng theå thieáu ñöôïc, neân caùc hieàn só phaûi bieát ñöôïc tu thaân döôõng taùnh. Ngöôøi bieát tu, khí coù theå bình thuaän, bình hoøa. Caùi goïi laø “taâm bình khí hoøa”, laø khí treân thaân ngöôøi neáu
 • 10. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 11 ñöôïc bình thuaän bình hoøa, thì cô theå seõ ñöôïc khoûe hôn. Coù theå cho thaáy: Taâm ngöôøi neáu phaäp phoàng khoâng yeân, khôûi taâm ñoäng nieäm seõ aûnh höôûng ñeán khí treân thaân ngöôøi. Cho neân caùc hieàn só coù theå thaáy ñöôïc, neáu moät ngöôøi trong luùc taâm traïng khoâng ñöôïc vui, treân mình hoï seõ phaùt taùn ra caùi khí nhaát ñònh khoâng ñöôïc an laønh. Neáu trong taâm ngöôøi ñoù khôûi leân voâ minh, treân thaân ngöôøi ñoù seõ phaùt taùn caùi khí mang theo aùc khí. Trong taâm ngöôøi neáu coù toàn caùi taâm phaãn haän, saân haän, treân thaân ñoù seõ phaùt taùn caùi khí laø aùc khí, coøn coù oaùn khí. Cho neân caùc hieàn só muoán cho thaân cuûa mình coù khí an laønh, khí thuaän hoøa, thì nhaát ñònh phaûi tu thaân döôõng taùnh, coøn phaûi tu taâm nöõa. “Thanh khaåu nhö toá” coù theå giuùp caùc con treân thaân khoâng taøng löu caùi khí aâm tröôïc, treân thaân khoâng taøng löu khí aâm tröôïc thì seõ ñoåi laïi laø khí thanh trong laønh. Vì sao thaân ngöôøi khoâng coù thanh khaåu nhö toá seõ mang theo caùi khí aâm tröôïc? Taïi vì ngöôøi aên thòt ñoäng vaät, aên nguõ huaân, treân thaân caùi khí aâm tröôïc naëng hôn, baûn thaân ñoäng vaät ñaõ laø mang toäi, mang nghieäp ñang chòu khoå, laø thaân nghieäp baùo ñang thoï hình. Laïi coäng theâm trong luùc bò ngöôøi ñoà teå gieát moå, trong taâm saûn sinh ra sôï haõi, khuûng hoaûng, ñau khoå, do ñoù laøm saûn sinh ra khí oaùn haän. Vöøa roài coù ñeà caäp tôùi, trong luùc taâm ngöôøi neáu khôûi leân söï thay ñoåi, trong taâm coù oaùn haän, seõ phaùt taùn ra caùi khí khoâng laønh, thì mang theo oaùn khí, aùc khí.
 • 11. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 12 Ñoäng vaät thì cuõng nhö vaäy, trong luùc ñoäng vaät bò gieát, treân mình seõ phaùt taùn ra caùi aùc khí, oaùn khí, khí aâm tröôïc, caùi khí naøy ñi theo caùi chaáp chöôùc treân thaân ñoäng vaät, taøng löu moät soá khí aâm tröôïc treân thi haøi ñoäng vaät, ngoaøi ra coøn moät soá aùc khí seõ phaùt taùn ôû trong thieân ñòa, sau ñoù caùc hieàn só ñem thòt ñoäng vaät mang ñaày khí ñoäc toá, khí aâm tröôïc naøy aên vaøo buïng, ñeå cho khí ñoäc toá, khí aâm tröôïc ñoåi thaønh taøng löu ôû treân thaân theå caùc con. Khoù traùch hieän nay con ngöôøi coù raát nhieàu beänh taät, beänh naëng, beänh quaùi laï, coøn coù beänh ung thö khoâng ngöøng xuaát hieän, nguyeân do chính laø ôû ñaây, nhaát laø nhöõng quoác gia coù nhöõng boä toäc phoå bieán laø laáy aên thòt ñi ñaàu. Cho neân “tu thaân döôõng taùnh”, chính laø ñeå cho treân thaân caùc hieàn só caùi khí ñöôïc töôøng hoøa, ñöôïc bình thuaän, gioáng nhö caùc hieàn só thaáy ngöôøi coù tu, coù phaûi raát muoán thaân caän vôùi hoï? Taïi vì ngöôøi coù tu, treân mình hoï phaùt taùn ra hôi thôû, töø tröôøng raát laø töôøng hoøa, raát laø oån ñònh, cho neân laøm cho ngöôøi coù caûm giaùc muoán thaân caän, gioáng nhö töø tính cuûa saét nam chaâm, töø tính beân maët vaø beân traùi laø töông huùt nhau, cho neân coù theå töông hôïp, töø tính cuûa beân maët vôùi beân maët, beân traùi vôùi beân traùi laø ñaåy ra, khoâng caùch naøo töông hôïp. Cho neân ngöôøi coù tu haønh môùi coù theå ñeå boán beå ñöôïc quy thuaän maø daãn daét chuùng sanh leân bôø ngaïn. “Thanh khaåu nhö toá”, ñoù laø ñeå treân thaân caùc hieàn só caùi khí ñöôïc thanh, khoâng mang caùi khí aâm tröôïc, coù
 • 12. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 13 soá ngöôøi luoân luoân caûm thaáy caùi thaân raát naëng, khoâng khoûe, hoaëc laø suoát ngaøy caûm thaáy ñaàu oùc mô maøng, tinh thaàn khoâng ñöôïc tænh taùo, ñaây chính laø do aên quaù nhieàu ñoà vaät aâm tröôïc, ñeå cho moät soá ueá khí, tröôïc khí, aâm khí saûn sinh ra roài taøng löu ôû treân thaân theå laøm cho traïng thaùi cô theå khoâng khoûe. Ngoaøi nguõ huaân coøn coù röôïu cuõng thuoäc ñoà vaät tính tröôïc, vì nguõ huaân haáp thuï caùi khí khoâng laønh trong Thieân Ñòa maø sanh tröôûng, neáu uoáng nhieàu röôïu seõ laøm cho thaàn trí hoân meâ, coøn laøm toån thöông cô theå, cho neân cuõng thuoäc ñoà vaät coù tính tröôïc. Coøn coù nguyeân do gì laøm cho treân thaân caùc hieàn só taøng löu caùi khí aâm tröôïc nhæ? Laø caùc hieàn só ñang luùc caùi nhaân quaû cuûa töï thaân ñeo theo ñoøi nôï baùo vaø laáy maïng, cuõng laøm cho treân mình caùc con coù khí aâm tröôïc, laøm cho cô theå khoâng ñöôïc nheï nhaøng, khoâng ñöôïc khoûe, laøm cho tinh thaàn khoâng thoaûi maùi, khoâng saùng suoát, nguyeân do chính laø ñoù. Cho neân caùc hieàn só Tu thaân döôõng taùnh, Thanh khaåu nhö toá, hai ñieàu caàn phaûi cuøng haønh, kieâm haønh, ngoaøi ra coøn phaûi tieâu nghieäp, ngöng taïo nghieäp, coøn phaûi laøm nhieàu coâng ñöùc hoài höôùng ñeå tieâu ñi caùi nhaân quaû nghieäp chöôùng cuûa luõy kieáp, cuõng laø raát quan troïng. Caùc hieàn só coù cho raèng, hôi thôû treân thaân ngöôøi, caùi khí treân thaân ngöôøi coù aûnh höôûng gì ñeán caùi khí giöõa trong Thieân Ñòa khoâng? Ñöông nhieân laø coù, vì Thieân Ñòa
 • 13. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 14 laø moät ñaïi chaâu thieân, thaân ngöôøi laø moät tieåu chaâu thieân, con ngöôøi laø moät trong tam taøi sinh toàn ôû trong Thieân Ñòa, cho neân Thieân Ñòa Nhaân voán laø lieân keát nhaát quaùn, neân chieàu höôùng taâm tö, cöû chæ, haønh ñoäng seõ laøm aûnh höôûng giaùn tieáp taát caû moïi thöù trong thieân ñòa. Ví duï nhö caùc hieàn só coù theå thaáy, ñaàu moái trong moät soá tai kieáp, tai naïn phaùt sinh, naûy sinh giöõa trong thieân ñòa naøy, xem ra loaøi ngöôøi roát cuoäc phaïm vaøo caùi sai, caùi loãi, caùi toäi nghieäp gì. Gioáng nhö xaûy ra naïn soùng thaàn lôùn, laø do loaøi ngöôøi khoâng ngöøng taøn saùt loaøi thuûy toäc traøn lan vôùi khoái löôïng lôùn. Cho neân khieán cho oan khí, oaùn khí khoù yeân cuûa thuûy toäc, daãn ñeán tai kieáp tai naïn, ñaïi haïo kieáp giaùng xuoáng. Gaàn ñaây nôi naøy naïn luõ luït khoâng ngöøng, taïo thaønh söï thöông vong nghieâm troïng, coøn coù toån thaát veà taøi vaät, laøm cho raát nhieàu ngöôøi khoâng nhaø ñeå trôû veà. Ñaây cuõng chính vì phaïm phaûi saùt nghieäp, cuõng coù lieân quan ñeán con ngöôøi daâm duïc quaù ñoä. Con ngöôøi vì muoán thoûa maõn duïc voïng caùi aên, khoâng ngöøng taïo vieäc saùt, gieát haïi chuùng sanh, vì coi troïng caùi aên sao cho ñaëc bieät hôn, môùi laï hôn, cho neân caùi gì maø khoâng gieát, caùi gì maø khoâng aên. Vì thoûa maõn loøng duïc cuûa mình, khoâng maøng tôùi quy taéc luaân lí ñaïo ñöùc, khoâng ngöøng taø daâm, hoang daâm quaù ñoä, daãn ñeán khí haäu khaùc thöôøng, taïo thaønh tai kieáp, tai naïn, möa daàm khoâng ngöøng giaùng xuoáng. Chöõ “Daàm” ( 霪 ) thuoäc thuûy, cho neân muoán cöùu vaõn chuyeån
 • 14. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 15 hoùa tai kieáp, caùc hieàn só phaûi bieát ñöôïc tònh hoùa taâm linh. Vì sao trong luùc naøy phaûi khoâng ngöøng caûi caùch taâm linh, phaûi khoâng ngöøng tuyeân döông chaân lí Ñaïi Ñaïo, chính vì muoán cöùu vaõn laïi caùi nhaân taâm, duïc voïng cuûa chuùng sanh, cuõng laø khoâi phuïc laïi thuaàn phong coå leã, ñeå ngöôøi ngöôøi chieáu theo luaân lí ñaïo ñöùc maø haønh, caån thaän veà haønh vi cuûa mình, khoâng phaïm phaûi toäi nghieäp nhaân quaû. Caùc hieàn só ngoaøi vieäc phaûi thay ñoåi haønh vi cuûa mình, taâm nieäm coøn phaûi giöõ ñöôïc taâm traïng cho mình toàn laáy taâm thieän, haønh thieän, cöû chæ haønh ñoäng ñeàu thieän, coøn phaûi tuyeân döông chaân lí ñaïi ñaïo nhieàu hôn nöõa, ñeå ñoä hoùa chuùng sanh, ñeå chuùng sanh ñöôïc minh lí. Hôn nöõa caùc hieàn só phaûi bieát phaùt thieän taâm, phaùt ñaïi nguyeän, môùi coù theå ñeå tai kieáp tai naïn daàn daàn laëng xuoáng. Caùc hieàn só coù bieát taïi sao thôøi kì maït haäu phaûi laäp nguyeän, phaûi phaùt thieän nguyeän, ñaïi nguyeän? Taïi vì trong luùc naøy laø luùc maït haäu neân ñaïo vaø kieáp cuøng giaùng. “Ñaïo” laø do Beà Treân giaùng, “kieáp” laø do chuùng sanh nhieàu ñôøi nhieàu kieáp, cuøng kieáp naøy töï mình taïo toäi, taïo nghieäp maø daãn ñeán, kieáp naïn cuûa caù nhaân chuùng sanh goïi laø “thaân kieáp”, thaân kieáp sao laïi giaùng xuoáng töï thaân, laø do chuùng sanh trong nhieàu ñôøi nhieàu kieáp cuøng kieáp naøy taïo taùc caùi nhaân quaû, nghieäp löïc, toäi nghieäp maø daãn ñeán.
 • 15. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 16 Kieáp naïn maø chuùng sanh cuøng nhau phaûi ñoái maët ñoù goïi laø “haïo kieáp”, haïo kieáp ñoù laø kieáp naïn cuûa con ngöôøi, haïo kieáp sao laïi giaùng xuoáng traàn gian, ñoù chính laø do chuùng sanh tích luõy nhieàu ñôøi nhieàu kieáp taïo taùc caùi nhaân quaû nghieäp löïc, tích luõy hoäi tuï nhau cuøng daãn ñeán, laø do chuùng sanh cuøng nhau taïo taùc caùi nghieäp môùi daãn ñeán, caùi goïi laø “coäng nghieäp”, laø cuøng nhau taïo caùi nghieäp ñoù, chaúng phaûi chæ coù giöõa ñoâi beân bieát nhau, hoaëc laø heïn vôùi nhau taïo taùc caùi nghieäp ñoù, gioáng nhö chuùng sanh khoâng heïn nhau maø cuøng nhau taïo nghieäp saùt, maø coøn töø xöa ñeán nay ñaõ taïo saùt nghieäp chöa töøng giaùn ñoaïn. Caùi goïi laø “vaät cöïc taát phaûn”, vaät cöïc taát phaûn laø ñònh luaät tuaàn hoaøn töï nhieân trong thieân ñòa, khi loaøi ngöôøi taïo toäi, taïo nghieäp quaù thònh, luùc ñaït ñeán moät ñònh möùc naøo ñoù, taát nhieân seõ gaëp maët traùi laø tai hoïa, phaûn laïi moät caùch töï nhieân, chuùng sanh trong maáy vaïn naêm ñeán nay taïo xuoáng caùi nhaân quaû, caùi toäi nghieäp, ñeán luùc naøy laø luùc baét ñaàu laät leân ñeå ñoái aùn roài, cho neân tai kieáp tai naïn môùi giaùng xuoáng taàng taàng khaép nôi treân theá giôùi, caùi goïi laø “taàng taàng”, ñoù laø tai kieáp tai naïn khoâng ngöøng giaùng xuoáng moïi choã khaép nôi treân theá giôùi, coù luùc laø kieáp naïn cuûa con ngöôøi, coù luùc laø kieáp naïn nhoû, nhöng seõ khoâng ngöøng tieáp tuïc maø xaûy ra. Tuy raèng ñaïo laø do Beà Treân giaùng vaøo thôøi kyø maït haäu, ñeå cöùu trôï cöùu naïn, nhöng raát nhieàu ngöôøi laïi khoâng
 • 16. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 17 ñeå taâm tu ñaïo baøn ñaïo, laïi coù soá ngöôøi ñöôïc nghe phuùc aâm cuûa Ñaïo nhöng laïi khoâng tin, ñaây chính laø coù lieân quan ñeán caên cô cuûa chuùng sanh, coøn coù lieân quan ñeán nhieàu ñôøi nhieàu kieáp taïo xuoáng caùi nhaân quaû naëng nheï. Caùi taâm chuùng sanh höôùng ñaïo, höôùng thieän thì chaäm chaïp nhö vaäy, maø trong luùc tai kieáp tai naïn giaùng xuoáng vôùi toác ñoä cöïc nhanh, coù khi khoâng tôùi maáy phuùt maáy giaây laø haøng ngaøn haøng vaïn caùi tính maïng ñaõ keát thuùc roài. Caùc hieàn só nhieàu ñôøi nhieàu kieáp taïo taùc caùi nhaân quaû, caùi toäi nghieäp, trong luùc naøy ñaõ quaây quaàn noåi daäy, ñaõ ñuoåi thaúng, ñaõ ñuoåi kòp leân roài, nhöng trong luùc naøy caùc con môùi baét ñaàu khôûi mình ñi haønh coâng lieãu nguyeän, kieán coâng laäp ñöùc, coù soá ngöôøi coøn chöa bieát theá naøo ñi haønh coâng lieãu nguyeän, nhöng coù soá hieàn só tuy bieát ñöôïc phöông phaùp nhö theá naøo haønh coâng lieãu nguyeän, nhöng laïi khoâng tích cöïc, thöôøng hay luùc laøm luùc khoâng, chieáu theo toác ñoä kieán coâng laäp ñöùc cuûa caùc con, nhaát ñònh khoâng caùch naøo thaéng noåi toác ñoä ñoøi gaáp cuûa baûn thaân nhaân quaû nghieäp löïc, cho neân caàn phaûi döïa vaøo Thieân meänh cuûa Beà Treân, caùc con coøn phaûi thaønh taâm töï mình phaùt ra nguyeän löïc, nhôø ñaïi nguyeän caûn laïi tröôùc söï ñoøi baùo caáp toác cuûa nhaân quaû baûn thaân. Caùc hieàn só laäp nguyeän laø döïa vaøo Thieân meänh cuûa Beà Treân, tröôùc tieân laø ngaên caûn laïi luõy kieáp taïo xuoáng
 • 17. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 18 caùi nhaân quaû nghieäp löïc cuûa caùc con, caùc con ñöôïc baûo hoä döôùi “caây duø” cuûa Thieân meänh Beà Treân, môùi ñöôïc an nhieân maø haønh coâng lieãu nguyeän, tu thaân döôõng taùnh, tu ñaïo baøn ñaïo vaø kieán coâng laäp ñöùc. Caùc hieàn só xem coi caây duø ( 傘 ) trong ñoù coù maáy chöõ “nhaân”? (4 chöõ “nhaân” 人 ) Ba ngöôøi trôû leân goïi laø “ñaïi chuùng”. Cho neân thôøi maït haäu, caây duø baûo hoä cuûa Thieân meänh Beà Treân chính laø ñeå baûo hoä ñaïi chuùng chuùng sanh leân thuyeàn trôû veà, thôøi maït haäu chuùng sanh duy chæ coù döôùi caây duø baûo hoä cuûa Thieân meänh Beà Treân, môùi coù theå thuaän lôïi maø laäp nguyeän lieãu nguyeän, ñöôïc tu ñaïo baøn ñaïo, tu thaân döôõng taùnh, tieâu nghieäp, ngöng taïo nghieäp. Neáu moïi ngöôøi ñeàu coù theå toàn taâm thieän, phaùt ra bi nguyeän, taâm Phaät, nguyeän Phaät, luoàng cuûa töø tröôøng naøy, caùi laøn soùng thieän nieäm naøy, coù theå aûnh höôûng chuùng sanh voâ hình trong tam giôùi. Ñeå ngöôøi tu toát höõu duyeân cuøng ñeán ñaû bang trôï ñaïo, ñeå chuùng sanh naøo tu haønh taø ñaïo, taø nieäm, khoâng ñöôïc toát, coù theå caûi taø quy chaùnh, boû aùc höôùng thieän, chuyeån ñoåi caùi laøn soùng cuûa yù nieäm, y theo chaùnh phaùp maø tu haønh. Ñeå cho chuùng sanh trong voâ hình coù oaùn khí, coù haän khí muoán ñoøi baùo, caùi chaáp chöôùc ñoøi baùo cuûa baûn thaân ñöôïc buoâng xuoáng, maø ñöôïc söûa ñoåi tieán tôùi thaønh taâm tu luyeän saùm hoái.
 • 18. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 19 Cho neân töø tröôøng cuûa taâm nieäm, laøn soùng cuûa yù nieäm, seõ aûnh höôûng vôùi nhau, neáu töø tröôøng cuûa ngöôøi treân theá gian laø thieän nieäm, thieän khí, vaø laøn soùng cuûa yù nieäm thieän caøng maõnh lieät hôn, thì coù theå chuyeån ñoåi töø tröôøng, laøn soùng cuûa yù nieäm chuùng sanh trong voâ hình. Vì sao chuùng sanh trong voâ hình chòu chuyeån ñoåi laøn soùng, töø tröôøng trong yù nieäm hoï nhæ? Taïi vì hieàn só coù phaùt ñaïi nguyeän, chòu cöùu chuùng sanh voâ hình trong tam giôùi, voâ hình caûm nhaän ñöôïc taâm nieäm, thieän nieäm laø thaät söï caùc con coù muoán cöùu hoï, chôn taâm thaønh yù muoán cöùu hoï thoaùt khoûi beå khoå, ñöông nhieân seõ nhaän ñöôïc söï caûm hoùa, caûm ñoäng cuûa caùc con maø hoï chòu chuyeån ñoåi caùi laøn soùng töø tröôøng cuûa yù nieäm baûn thaân, nhöng muoán chuùng sanh voâ hình chuyeån ñoåi laøn soùng yù nieäm vaø töø tröôøng thaät khoâng deã daøng, chuùng sanh trong voâ hình muoán tu luyeän khoâng gioáng con ngöôøi höõu hình muoán tu deã daøng nhö vaäy, caùc hieàn só caàn phaûi toàn caùi “Taâm” gioáng nhö Phaät, caùi “Nguyeän” gioáng nhö Phaät, coøn phaûi coù caùi “Ñöùc” gioáng nhö Phaät, môùi ñuû ñeå caûm hoùa caùi laøn soùng yù nieäm vaø töø tröôøng cuûa chuùng sanh voâ hình trong tam giôùi, cho neân caùc hieàn só caàn phaûi tay naém tay, taâm lieàn taâm, caøng phaûi coá leân noã löïc hôn nöõa môùi ñöôïc. Caùc hieàn só laäp nguyeän roài, mong muoán ñöôïc xoay chuyeån lôùn, thì nhaát ñònh phaûi toàn giöõ taâm thaønh, taâm tröïc, thieát thöïc chieáu theo nguyeän thöïc haønh, baát luaän laäp nguyeän gì ñeàu nhö nhau, taïi vì laäp nguyeän chaúng
 • 19. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 20 phaûi coù coâng ñöùc ñeå noùi, duy chæ coù caùc hieàn só laäp nguyeän roài thöïc teá chieáu theo nguyeän ñi thöïc haønh, trieät ñeå phoái hôïp laøm vieäc Thaùnh môùi coù coâng ñöùc ñeå noùi. Cho neân caùc hieàn só sau khi laäp nguyeän roài, phaûi coù duïng taâm, phaûi coù taâm laäp keá hoaïch ñeå cho caùi nguyeän cuûa mình ñöôïc thöïc teá haønh ra, nhö vaäy môùi coù theå giuùp cho böôùc chaân haønh coâng lieãu nguyeän sau naøy cuûa baûn thaân mình caøng ñöôïc vöõng chaéc. Caùc hieàn só cho laø laäp nguyeän coù laäp bieåu vaên vaø khoâng laäp bieåu vaên coù khaùc bieät khoâng? Coù soá ngöôøi cho raèng: Töï mình toâi phaùt taâm phaùt nguyeän baøy toû vôùi Ôn Treân laø ñöôïc roài, tin raèng Ôn Treân Tieân Phaät cuõng nhaát ñònh seõ bieát ñöôïc, ñaõ laø Ôn Treân Tieân Phaät ñeàu bieát, haø taát laïi phaûi theâm caùi laäp bieåu vaên! Caùc hieàn só coù phaùt thieän taâm thieän nieäm naøo, Ôn Treân nhaát ñònh bieát ñöôïc, nhöng ñoù chæ noùi suoâng khoâng baèng chöùng, vaäy thì Ôn Treân döïa vaøo caùi gì ñeå xoay chuyeån cho caùc con! Caùc hieàn só laäp nguyeän khoâng phaûi laäp cho Ôn Treân xem ñaáy, caùc con baøy toû vôùi Ôn Treân, laäp nguyeän ñeå Ôn Treân kieán chöùng cho caùc con, kieán chöùng cho con laø ngöôøi naøo, vaøo ngaøy naøo, thaùng naøo, naêm naøo, quyeát ñònh suoát ñôøi laäp nguyeän lieãu nguyeän, thuûy chung nhö nhaát, thieân ma vaïn khaûo vónh baát thoái chí, do Ôn Treân laøm kieán chöùng cho caùc con. Vì sao phaûi do Ôn Treân laøm kieán chöùng? Neáu nhö
 • 20. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 21 khoâng coù Thieân meänh Ôn Treân vì caùc hieàn só laøm kieán chöùng, chæ döïa vaøo naêng löïc baûn thaân cuûa caùc hieàn só laø khoâng caùch naøo ñeå voâ hình tín phuïc ñöôïc, cho neân do Thieân meänh Ôn Treân laøm ñaûm baûo, laøm kieán chöùng cho caùc hieàn só, nhaân quaû cuûa voâ hình thaáy ñöôïc Thieân meänh Ôn Treân coù ñaûm baûo, seõ ñoàng yù cho caùc hieàn só cô hoäi haønh coâng lieãu nguyeän, kieán laäp coâng ñöùc. Laäp nguyeän cuõng ñeå chöùng minh caùc hieàn só coù chôn taâm, laø chôn taâm thaønh yù thaät söï muoán haønh nguyeän naøy, laäp nguyeän naøy, nhö vaäy Beà Treân môùi coù baèng chöùng, môùi coù theå ñem lôøi noùi qua cuûa caùc con, baøy toû qua caùi nguyeän ñeå ñaøm phaùn vôùi nhaân quaû nhaân duyeân cuûa caùc con, ñem taâm yù cuûa caùc con truyeàn ñaït laïi ñeå nhaân duyeân hieåu ñöôïc, nhaân duyeân bieát ñöôïc vaø thaáy ñöôïc caùc hieàn só coù phaùt taâm phaùt nguyeän, coù chôn taâm muoán tu ñaïo, laïi coù theâm Tieân Phaät ôû beân caïnh vì caùc con noùi giuùp, ít nhieàu gì cuõng cho caùc con cô hoäi, nhöng thôøi gian cô hoäi naøy coù bao laâu ñaây? Khoâng coù ai bieát ñöôïc, Tieân Phaät cuõng khoâng bieát ñöôïc, laø phaûi xem caùc hieàn só laøm nhö theá naøo ñaây. Neáu nhö caùc hieàn só sau khi laäp nguyeän roài, ñeàu xaùc thöïc chieáu theo nguyeän ñi thöïc haønh, coù haønh coâng lieãu nguyeän, baát luaän laø vieäc Thaùnh, coù phaùp hoäi, coù lôùp ñònh kì ñeàu raát duïng taâm, raát tích cöïc phoái hôïp, cuõng raát phaùt taâm ñoä hoùa chuùng sanh, ñoàng thôøi coøn coù theå coá ñònh thôøi gian haønh coâng laäp ñöùc, nhaân duyeân thaáy ñöôïc caùc
 • 21. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 22 hieàn só coù chôn taâm ñang laøm, coù nhaän ñöôïc moät phaàn coâng ñöùc thöïc chaát, thì trong taâm cuûa hoï nhöõng caùi oaùn khí, haän khí seõ töø töø laéng xuoáng tieâu ñi, vaø seõ tieáp tuïc cho caùc hieàn só theâm cô hoäi haønh coâng lieãu nguyeän. Cho neân khi laäp nguyeän coù bieåu vaên trình taáu, ñoái vôùi caùc con baát luaän veà maët höõu hình hoaëc veà maët voâ hình ñeàu laø coù höõu ích. Veà maët höõu hình maø noùi : Laäp nguyeän coù laäp bieåu vaên, ñoù laø moät trôï löïc ñoái vôùi caùc hieàn só, taïi vì caùc con coù ôû tröôùc Phaät baøy toû qua nguyeän, coù ôû tröôùc Phaät phaùt qua nguyeän, coù laäp qua tôø bieåu vaên naøy, taâm traïng caùc con seõ xem troïng hôn, coi troïng hôn, caån thaän hôn vôùi caùi nguyeän mình ñaõ töøng laäp qua, so vôùi laäp nguyeän maø khoâng coù laäp bieåu vaên thì caùi taâm traïng seõ khaùc nhau. Ngöôøi laäp nguyeän maø khoâng coù laäp bieåu vaên, caùi taâm seõ deã daøng khoâng ñònh, khoâng oån ñònh, coù luùc vì öùng phoù giao teá, hoaëc trong luùc baïn beø ngöôøi thaân ñoàng nghieäp cuøng nhau tuï hoäi duøng böõa, thì seõ deã daøng buoâng thaû suy nghó an uûi mình: chæ moät laàn aên thòt uoáng röôïu chaéc seõ khoâng coù sao, traùi laïi toâi cuõng chöa coù laäp xuoáng bieåu vaên, cuõng chöa coù ôû tröôùc Phaät laäp bieåu vaên, cho neân coù theå khoâng coù sao, thì chæ coù moät laàn khoâng coù sao, hai laàn khoâng coù sao, ba laàn khoâng coù sao, sau ñoù thì khoâng coù sao luoân! Toùm laïi hieàn só seõ vì chính mình tìm lí do, tìm vieän côù, khoâng ngöøng ñeå cho mình coù loái thoaùt, vaäy ñöông nhieân con seõ khoâng muoán kieân trì giöõ laáy caùi
 • 22. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 23 nguyeän maø trong taâm mình ñaõ phaùt qua, nhö theá seõ laøm cho caùi taâm cuûa mình muoán chieáu nguyeän thöïc haønh caøng ngaøy caøng moûng yeáu ñi, sau cuøng thaäm chí buoâng boû khoâng lieãu nguyeän nöõa. Cho neân, laäp nguyeän coù laäp bieåu vaên thì coù moät löïc raøng buoäc ñoái vôùi caùc con, coøn coù theå ñeå caùc con toàn giöõ tö caùch nhaän gaùnh thieân chöùc, thay trôøi tuyeân hoùa, haønh tu baøn ñaïo, vaø lieãu nguyeän; coøn coù theå ñeå nhaân duyeân tu baøn ñaïo cuûa caùc con caøng ñöôïc tuï hôïp, coù theå cuøng Beà Treân noái lieàn nhaát quaùn, coù heä thoáng, coù toác ñoä tieán leân ñeå haønh tu baøn ñaïo, khoâng bò rôøi xa quyõ ñaïo, khoâng deã daøng bò troâi maát, trong luùc caùc con gaëp phaûi söï khoù khaên, luùc nghòch caûnh, Beà Treân cuõng seõ xoay chuyeån quyù nhaân cho caùc con, ñöôïc thieän tri thöùc ñeán giuùp ñôõ caùc con, ñeå caùc con khoâng phaûi do gaëp söï khoù khaên, nghòch caûnh, maø daãn ñeán ruùt lui buoâng boû, töï chaët ñöùt ñi caùi nhaân duyeân tueä meänh tu haønh cuûa mình. Veà maët voâ hình : Laäp nguyeän coù laäp bieåu vaên thì ngoaøi toå tieân luõy kieáp cuøng kieáp naøy, coøn coù nhöõng ngöôøi coù duyeân vôùi con, hoï muoán nhôø aùnh quang ñeå thaêng caáp cuõng deã daøng hôn, vaû laïi coøn coù theå ñeå coâng ñöùc kieán laäp ñöôïc cuûa caùc con khoâng deã bò troâi maát. Caùc hieàn só kieán laäp ñöôïc nhöõng coâng ñöùc maø khoâng bò troâi maát, thì nhaân quaû nghieäp löïc cuûa baûn thaân seõ ñöôïc hoùa chuyeån, xoay chuyeån. Nhaân quaû nghieäp löïc ñöôïc xoay chuyeån, hoùa chuyeån, vaäy thì haøng ngaøy taâm thaàn, taâm
 • 23. Nam Haûi Quan Theá AÂm Boà Taùt töø ngöõ Trang 24 linh cuûa caùc con seõ ñöôïc ñònh hôn, taäp trung hôn, taïi vì ñöôïc giaûm bôùt ñi söï quaáy nhieãu cuûa voâ hình, trí tueä cuõng ñöôïc khai môû hôn. Xaây döïng Phaät ñöôøng laø quan troïng hay khoâng quan troïng? Phaùp thuyeàn caøng lôùn ñoä hoùa caøng nhieàu chuùng sanh, ñoä hoùa ñöôïc nhieàu chuùng sanh, chuùng sanh ñöôïc leân bôø caøng nhieàu, thì tai kieáp tai naïn cuõng seõ ñöôïc xoay chuyeån giaûm bôùt nhieàu hôn, vì chuùng sanh giaûm bôùt ñi cô hoäi taïo nghieäp, tuy khoâng coù caùch naøo ñeå tai kieáp tai naïn hoùa giaûi hoaøn toaøn ñeán khoâng, nhöng ít ra coù theå töø lôùn hoùa nhoû, giaûm bôùt ñi soá ngöôøi thöông vong. “Laäp nguyeän laø coù thôøi gian, lieãu nguyeän laø suoát cuoäc ñôøi”, hieàn só phaûi ghi nhôù, ñöøng coù tôùi nöûa chöøng baát luaän gaëp phaûi nghòch caûnh hoaëc khaûo nghieäm naøo thì laïi hoái haän caùi nguyeän cuûa mình ñaõ töøng laäp. Hoâm nay ñöôïc vôùi caùc hieàn só töïu trung moät Phaät ñöôøng chính laø coù duyeân, mong caùc hieàn só traân troïng cô duyeân naøy, ñem nhöõng lôøi Ngaõ Phaät töø bi chaân lí cuûa hoâm nay vaän duïng treân thaân mình, sau naøy thaät toát maø phaùt huy. Ñoái vôùi ñaïo caøng phaûi kieân ñònh khoâng thay ñoåi, hieàn só naøo coù ñang tieán tôùi thì caøng phaûi tieán boä hôn nöõa, coøn hieàn só naøo chöa bieát phaûi tieán tôùi nhö theá naøo, thì caøng phaûi duïng taâm noã löïc tham gia nghieân cöùu, ñeå cho böôùc chaân cuûa mình caøng ñöôïc tieán tôùi.