Решавање на полни квадратни равенки −b±√ b −4ac 2 x 1,2= 2a
Со замена на b=0и c=0во формулата зарешенија на полната квадратна равенка, се 2добиваат реш...
Пример 1: 2 −3+1x +3x+2=0 x 1,2= ...
Пример 2: 2x +x−12=0 −1±7 x 1,2=a=1,b=1,c=−12 ...
Изработил: Ментор:Христијан ДијанаСтојковски Ивановска
of 5

Polni kvadratni ravenki

Resavanje na polni kvadratni ravenki
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polni kvadratni ravenki

  • 1. Решавање на полни квадратни равенки −b±√ b −4ac 2 x 1,2= 2a
  • 2. Со замена на b=0и c=0во формулата зарешенија на полната квадратна равенка, се 2добиваат решенијата од видот ax =0т.е. x 1=0или x 2=0.Со замена на b=0 ,се добиваат решенијатана равенката од видот ax 2 +bx=0 √т.е. x 1=− c Или a x2 = √ c a .Со замена на c=0 ,се добиваат решенијата 2на равенката од видот ax +bx=0, b т.е. x 1=0 , или x 2=− . a
  • 3. Пример 1: 2 −3+1x +3x+2=0 x 1,2= 2a=1,b=3,c=2 x 1= −3+1 =−1 2 −3±√ 3 −4⋅1⋅2 2x 1,2= x 2= −4 =−2 2⋅1 2 −3±√ 9−8 M ={−1,−2}x 1,2= 2
  • 4. Пример 2: 2x +x−12=0 −1±7 x 1,2=a=1,b=1,c=−12 2 6 −1± √ 1 −4⋅1⋅(−12) 2 x 1= =3 2x 1,2= 2⋅1 −1± √ 1+48 −1−7 −8x 1,2= x 2= = =−4 2 2 2
  • 5. Изработил: Ментор:Христијан ДијанаСтојковски Ивановска

Related Documents