: NAT
:
:
:
I.
?
.
.
.
.
.
.
.
?
?
.
.
.
?
4.2. .
.
4.3.1. Ater tumti.
.
.
.
4.4.3. .
.
5.2. V .
.
VI.
6.1. .
6.2. , không gian.
6.3. .
6.4 .
( )
ong
7 .
7 .
7.3. Nh .
7 .
7 – – (Will).
.
7 .
7 .
.
7 .
7 .
7 .
7 .
7 .
VII...
I.
?
,
.
..vv.
. M
.
nhiên
.
Tuy nhiên ! N
t.
.
.
,
.
).
.
.
, công .
2.1 .
.
?
- -
,
.
-
, ta
i.
-
.
-
- :
-
.
y ?
2.2 .
-
.
.
.
.
.
: con nêu tr .
n
,
.
?
-
1000 km)
thu – Eldorado. (http://www.bian.vn/cms/tim-thay-thanh-pho-vang-
trung-my-1772/)
.
!
trong thiên nhiên.
nh
t
.
...
,
!
không
!
.
.
.
Garud
.
Pandit Subbaraya Shastry (1866–1940)
.
“Một thiết bị mà có thể di chuyển về p a t ước dựa trên
s...
, c t cánh,
tu n tra, h ng và kh n c p, và c nh ng va ch m v i chim chóc
thông tin v cách lái, khuy n cáo th n tr ng trong...
.
,
không )
.
.
.
Tuy nhiên,
.
. .
http://www.youtube.com/watch?v=ULSG3pkjoT4&feature=related (clip Ferrofluid)
-
.
.
.
?
,
–
?
.
Piri
Salomon ?
.
:
w w
” (Ezekiel 1:7)
(
) 
.
w w
”
) 
.
w
burning coals of fire or like torches. Fire moved back
and forth among the creatures; it was bright, and
” :
”) 
: http...
.
.
n
.
.
.
t .
trên
?
.
.
âu ?
?
Monte Alban
”
.
?
” .
p.
cao
” .
.
.
: Granit,
Diorit,
nhau. 3
ki
)
. n
.
h
- .
.
.
t
.
.
” 12 . 12
?
.
”
”
.
”
)
. .
”
y?
”
–
.
.
k ?
.
?
” ?
?
)
.
.
n.
.
.
,
”
, ch
.
.
.
.
.
Punku
196 ,
.
”
”
c 500 kg .
? ?
–
”
)
” ?
.
.
.
?
?
Do Th
.
.”
.
”
” ”
.
”.
tay Moses sau
.
”
.
.
.
.
hi ng Thiên Ch
không ph
Bhagavad-Gita”
”
”.
” ”
.
.
?
,
.
w
1945.
:
.
?
DN .
? Hay ?
.
?
”. Trong th n tho i Hy L p.
Cerberus hay Kerberos (ti ng Hy l Κέρβερος
ǔ u
c a Hades, v n, là con v t canh gi
c a ng t can...
?
”
” ?
” .
” .
”.
.
.
. T ”
”
.
- )
-
.
).
” ” ?
w .
”
?
2006
mang tên HR1 trong gen
.
” (HAR1F).
.
.
).
”
?
w
-
Lamborghini ng.
?
”.
nhau.
”
. .
).
.
”
” ?
.
.
-
-
” ”
.
-
.
-
-
”;
).
-
3 .
.
.
12
.
” ”
Horus)
, 12
.
”
”
” ?
sao Virgo
)
”
”
:
”.
.
”
)
.
.
.
,
. C
. Trên danh
.
325
-
s .
, ch
?
do .
.
.
thông tin sai l
– . i
châu âu t
:
ô k ă đ :
–
–
) luôn.
ạ t ết l
6
a k â đ t ầ
.
.
. .
–
thông tin
.
.
.
18
.
w ).
. .
y .
,
Jesus
).
.
T
thiêng
: http://www.youtube.com/watch?v=-
YbUEZfJJaQ)
.
.
)
).
: http://www.dharmasite.net/KinhPhapDietTan.htm).
.
.
).
.
12
.
)
?
(Astrology)..
??)
.
iê
?
,
).
.
.
.
– Jesus).
: t y s ng, pingala và ida.
Jesus
).
-
Joseph c -
")
.
ng"
(Jesus) , solar
plexus )
- -
).
.
).
, so
- -
).
- -
gian. T
).
qua ta"...
-
"
.
".
.
) –
, ,
.
:
http://www.youtube.com/watch?v=RWTV75j1tMg)
ock).
.
. .
k
ta.
(Matthew 6:22)
(Matthew 4:16)
.
(c ) – Pineal Gland
.
.
.
).
bao
,
.
.
.
.
.
.
:
ượ đế tạ a ự tất t để
t ể đ đờ ạ ườ l t p p t ự ự ủa
ượ ế k ô ết l t t ê ấ , ết
t t t ươ l ươ đượ ế...
?
3.1 ?
.
.
”
,
,
” 100% ch
” .
.
.
:
.
.
.
?
hay không ?
.
.
.
”
.
P ”
” ?
. w
) ”
. Sau khi
2.2 ?
.
. ( ô t
ổ l lầ t ấ
ột t lạ a lê từ ặt ướ ể
k ô ơ a ta a
t ột ể a a ất t ư ta
a ườ ta ọ ể đ l “ta ”).
.
”
”
”
” ”
.
h.
”
q
...
.
.
.
.
.
c n
.
?
.
” .
”
.
cal the Greate ”
.
”
.
.
“ ườ a t ấ tớ ột t ề ớ đô lớ t
( a l ạ ườ ườ t ư â t (l
tô t ườ đ t l t ộ t ế , p ạt
n k t ư ...
”
”
sao.
”
?
.
:
.
. .
3.3. .
(HAR1)
.
.
:
- w –
.
.
- –
xu
.
1970.
)
w
.
-
.
600
?
” .
C ”
.
”- .
” w
).
”
.
4
.
ng
.
.
.
(*
)
.)
)
)
.
”
.
. .
, .
,
.
” ”
)
T ờ a l ?
không ph i th
có m t c a th ” ”
c th ng cách
nhìn m n lên hàng ngày, nhìn
t tr i m c và ...
c x , t
. V , mà ch
d ng này sang d ng khác.
.
th i gian là s c c
nh trong không gian. o” . C
ng h
c hút, g n ch t trong p...
ề ề k ô a .
. ?
”
).
. Khi ta
”
khi c ,
.
.
. http://www.youtube.com/watch?v=tLd0lwQrxOw&feature=related
.
.
kia.
).
.
( nh trên, không gian
2D. K
t
. hông gian 3D
*)
hay
không.
.
.
?
.
- ” - 0D,
).
- sang
1D,
không gian 0D.
-
2D.
1D.
1D
1D 1D
1D
2D
1D
-
3D )
v 3D 2D.
.
:
2 ch
.
: 0D )
3D ta c
.
”
.
.
2D.
.
2D
.
3D kh
.
”
.
:
http://www.youtube.com/watch?v=cbprfcSVcyQ
4.
^^).
(2D .
2D.
, ph
).
, nên anh ta
)
2
.
.
.
2D
.
, . N
hông gian.
)
,
)
” kim, ba
”.
?
? ! Q
.
.
. ”
.
4.
.
” –
gian.
.
2D
.
”
)
.
A
B
,
”
.
: http://www.youtube.com/watch?v=LBDSdvgTfBc
t
.
, Anth
.
, A
.
” ”
”
”
”
”
”
.
- ” ”
n clip
?
”)
u
.
?
c
m nh dan phù th ” n
v t. M t l n, khi Nina m m trong phòng, chi c
b h ng r i tung ra, khi n m i th
t ra vô cùng b ...
.
?
.
.
!
.
.
.
Bruce
Gernon
Florida.
.
Bruce
.
nhiên
20 km/h.
)
mây
.
! .
3 km
).
5-10 giây.
.
.
.
Bruce
,
.
A B C
:
Bruce
.
Tuy
1036
o không gian. Do
.
,
.
, ta
4D.
-
).
-
.
-
.
- .
3D
3D
4D
A
B
3D
C
-
) trong không gian 4D
.
.
sao
.
.
: 1D=3D; 2D=4D)
3D
4D
-
).
-
.
-
.
- .
.
,
tron
.
c.
.
,
?
Zone of Silence (Dragon Triangle)
.
.
.
.
.
.
.
?
. , n
.
.
.
.
g
4.2. .
.
.
( t ết ựa t ê lờ ủa Mat a đượ ết â , lạ l t
ặ a đ ể ê ủa tô )
:
.
,
.
t
Tôi
, v -
.
.
.
.
ng. .
Thamthiorgah
.
.
.
.
4.3.1. Ater tumti.
Ater tumti ». Ater
tumt
.
. Khi d
.
,
. «
)
.
.
.
.
)
.
)
,
”
”
”
”
.
.
.
.
” )
,
”
”
”
e
.
.
t a ủa ự ng
”
.
au ”
http://www.youtube.com/watch?v=xVi-XxeSRl4
” .)
–
) .
” ).
âm
”
)
?
)
”
”
” , âm- ).
ê
”
”
” ”
.
”
” ”
t ” .
”
. ”
”
.
”
” .
”
”
”)
.
).
ự ộ lạ
”
”
”
”
” ”)
)
” ”
.
ự ô đă ủa t ờ a
”.
”
:
)
.
.
t
”
”.
. ”
” ” ”
” ”
)
” ”
”
”
)
” ”
.
ạ
”
cam)
.
”
.
.
)
. C
w
.
.
?
-
w -
- (2x2-
1)/3 = +3/3= +1. C
w - - - -
.
.
sao ? 3-
. N ,
” )
,
,
-
- .
, ).
Tam thân g m ):
1. Pháp thân (zh. 法身,...
2. Báo thân (zh. 報身, sa. saṃ a s th ”
thân Ph t xu t hi n trong các T . Báo thân là thân do thi n nghi p và s giác
ng c a ...
V ”
.
.
”
”
.
”
.
:
http://www.youtube.com/watch?v=vFRtjZ3NrqM
: In the beginning was the Word, and the Word was with
God,...
.
- ” - Christ (Jesus C
- ” ” ).
w
.
.
( krysthla:
http://www.youtube.com/watch?v=PYemkBwlE4o
,
.
.
)
,
,
.
”
?
.
.
”
.
” ”
.
.
.
22
.
(22 t
.)
.
.
(geometry).
”
”.
”
.)
.
–
.
,
nhau. ?)
.
?
Tuy nhiên c
).
(* , h ”
” –
–
–
.)
?
.
.
).
?
–
.
”
.
”)
” –
.
) ”
”
.
” n
.
: ”
”
”
, coi
).
,
” ”
.
trong
.
.
.
. Theo
”
” ”
)
-
: sau khi
, – .
Boston
(
w
(http://dantri.com.vn/c132/s132-360544/11-tuoi-tu-
nhan-la-h...
(Jesus
???
,
.
-sutadzharn, sinh ngày 12/10/1908 mi n trung Thái Lan, tên
ng g i là Choti. Cha c u tên là Nai Pae, m là Na...
(Emanation Level)
,
con m
.
” ”
” ”
.
(Emotional Level)
” ”
”
)
..v
4D ra sao)
.
?
.
4 .)
(Emotional Level)
).
)
.
” ”
”
” .
”
” ” ”.)
: E s
?
.
)
. Tôi không
–
.
2D. Gi
2 ).
”.
.
.
)
). N
.
)
.
)
).
.
thiên ?
chi
ngh ?
.
?
( )
)
.
.
.
. y không:
http://www.tindachieu.com/news/2012/05/quay-phim-duoc-canh-thien-than-ha-canh-xuong-
dat.html)
s (wise be...
).
” ”
” ”
”
.
7
thôi.)
11
g .
(Intergration Level)
) s
. V
.
s à (universe beings)
Nh
” .
”
.
.
.
4.4.2. .
à à s
.
.
)
tên Lucifer )
.
.
.
”
”
,
.
Nên .
”
”.
tham gia
”
”
).
)
.
),
. ,
.
).
1000
.
” ”
.
.
.
khô ”
(Q ).
.
”
” ”
?
.
.
”
. C
”
.
,
7
”
” .
.
.
”
”
, anh s
. Không
.
:
, . T
,
cho b
: http://www.youtube.com/watch?v=vPUWHQnBoUs.
)
” ”
.
.
”
.
.
.
” ”
.
.
- )
.
.
.
:
) )
Dharma Karma
Micheal Lucifer
)
*
khô
–
–
ta .
4.4.3. .
.
.
. (
).
.
).
.
.
,
..vv)
.
(
.
(
.
.
–
. (
.
ề ơ ủa kế ạ t ê
.
ườ l , t ợ
”
”. (
)
.
.
)
.
.
. (
trên
ng.
Greys
. ( ?).
.
. (
.)
.
Greys
.
liên minh .
.
c
. (
).
.
trong b
.
. Tôi không
.
w w
.
.
(T
) .
-
-
.
)
,
.
,
. .
.
.
Một â t lờ k từ Matt a :
- (Echnaton -
3.2)
. Echnaton
.
.
-
.
- Tuy
. C
.
,
.
.
-
.
-
.
-
.
ự t ủa â l ạ :
(
.
, q
.
w
.
(
.
.
)
9
.
(n
)
(
a .
Pacific ).
.
.
.
tla t a:
Atlantis (hay –
)
nam ra
châu Âu. (
Ablu Shush
. (
).
,
Italy,
.
.
C
C
(
...vv.)
:
).
,
châu ph
.
. (
).
- M
.
,
..
.
sinh ra.
Va t ủa t đất:
.
.
.
chung sao
Kim (Venus) (Jupiter). t
?
.
.
.
.
.
.
.)
– (
–
–
.
ủa t
(
.
(
).
( –
.
.
).
–
,
( ).
ế ạ t ê ặt đất
.
c.
.
–
.
.
.
.
.
không ?
.
C
.
.
.
?
4 ( m
. (
).
. .
.
.
).
.
(
th
.
.
.
.
i.
(
) .
(
).
.
(Black Death).
.
.
.
5.2. V .
(
.
-
.
qu
Sata
. (
.)
.
5.3. .
(
. Con ng
).
7 u
6
) Titicaca
xung quanh
5
4 Châu Âu
.
3
)
Trung tâm, s
,
2 ông
1 Châu Phi
1
2)
Plexus 3) .
.
.
3
10
. (
http://www.youtube.com/watch?v=bl-0P8kMFuQ&feature=related
.
.
– . ( –
.)
.
.
.
.
).
(
?)
.
.
VI.
.
6.1. .
.
. K ru
.
.
gi
.
.
.
.
)
–
,
. V .
.
.
.
.
.
kia.
?
.
.
.
.
.
.
,
.
- ).
.
.
-
, c
.
, t
C
,
.
. V
.
6.2. , không gian.
-
[ ]
. ,
.
.
. C
.
,
.
. Khi m
.
s
.
.
6.3. .
?
-
)
)
)
.
thôi
.
?
,
, –
.
. y ta
.
.
6.4 .
”
.
.
1
.
– ”
”
.
t c
.
.
ân
.
din
cây
, lâ .
.
.
”
– ” –
-
”
?
.
”
” ” ”
” ”
” ”
.
lung tung, . Tuy
”
).
.
,
”
”
.
.
”
ch .
”
”
?
,
nh .
.
) )
)
:
c
.
) qua vi
.
– –
).
.
-
.
[ ]
[ ]
[ ] .
[ ] – .
[ ] [
].
[
] –
.
[ ] ,
[ ] [ ]
.
)
[ ].
v
l ột t ứ ất đ p
t t … – Bashar.
.
.
.
.
VII
7 .
chia t, ,
.
. H
,
.
(Aquarius) (Leo).
(Pisces) (Virgo) . (
)
,
.
không
–
( ).
–
- - –
?
- –
.
,
nh
.
).
.
7 .
.
– .
quang. C
.
. (
–
-
.
7 .
7 .
, c .
.
.
7.3.2 – – (Will).
–
,
.
, Mesopo
.
(
).
(
(LOVE) –
.
(
).
7 .
–
.
? . (
-
.
(
– Will
–
[ ].
–
–
–
- –
.
(n
–
.
.
(
).
.
7 .
).
.
.
m
.
(
ta
,
. P
).
.
(
).
.
.
7 .
7 .
.
– – – –
-
.
.
7 .
,
.
,
.
,
, .(
.
.
7 .
.
7 .
g (
).
,
).
X
.
7 .
.
. (
ng
.
–
. , c .
7 q .
.
.
–
.
, h
VIII. 2012
8.1. ?
–
.
8.2. .
.
. Tôi
.
.
T
.
[
]
[ ]
.
.
( )
.
–
.
. (
)
.
–
.
,
,
.
d .
. R
thi ho .
,
.
N -
kho , s . T
nh a ng .
2012 Nên tôi khuyên c n
.
Crystal, Golden, Platinium
- -
.
ta t ể đị lạ ự đ t ê a ột đ ề a :
:
B
- .
.
.
,
.
:
. V .
Tiên tri:
C
. th
.
.
.
-
.
ayan c l 2012:
- M n c l
.
-
)
for ha...
IX.
.
.
–
-
.
.
.
.
–
–
.
.
.
, c
.
8. V
.
7 (
tr
[ ]
.
(
.
c . [
])
.
(
).
.
Ă
.
(
– )
–
.
.
.
.
. ( )
.
X. ?
.
.
b
.
.
.
Nguyên Anh Tuân
27.09.2012
of 177

Nat_Truyện Cổ Tích

New Age
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nat_Truyện Cổ Tích

 • 1. : NAT : : :
 • 2. I. ? . . . . . . . ? ? . . . ? 4.2. . . 4.3.1. Ater tumti. . . . 4.4.3. . . 5.2. V . .
 • 3. VI. 6.1. . 6.2. , không gian. 6.3. . 6.4 . ( ) ong 7 . 7 . 7.3. Nh . 7 . 7 – – (Will). . 7 . 7 . . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . VIII. 2012 ? . y . . ? THE END
 • 4. I. ? , . ..vv. . M . nhiên . Tuy nhiên ! N t.
 • 5. . . , . ). . .
 • 6. , công . 2.1 . . ? - - , . - , ta i. - . -
 • 7. - : - . y ?
 • 8. 2.2 . - . . . . . : con nêu tr . n , . ?
 • 9. - 1000 km) thu – Eldorado. (http://www.bian.vn/cms/tim-thay-thanh-pho-vang- trung-my-1772/) . ! trong thiên nhiên. nh t . . 1997 . - ta . , . .
 • 10. , ! không ! . . . Garud . Pandit Subbaraya Shastry (1866–1940) . “Một thiết bị mà có thể di chuyển về p a t ước dựa trên sức mạnh của b t â ư ột con chim: trên mặt đất, t ê ước hoặ t ê k ô , được gọ l “V a a”, thứ có thể a a tớ t ê đường; từ ơ đế ơ khác, từ đất ướ đế đất ước khác, hoặc từ thế giớ đến thế giớ k , được gọ l “ a a” ượ ế tạ từ các thầy tu của khoa họ ” ( a a ka- sastra, Cổ ă Ấ ộ) l ạ ạ ợ , â ạp ứ p ủa V a a “( ổ ă Ấ ộ) : .)
 • 11. , c t cánh, tu n tra, h ng và kh n c p, và c nh ng va ch m v i chim chóc thông tin v cách lái, khuy n cáo th n tr ng trong nh ng chuy n bay dài, b o v tàu m sét và làm th chuy n ch ng m t tr ” m t ngu ng ki t b ph n tr ng l . . . . .
 • 12. . , không ) . . . Tuy nhiên, . . . http://www.youtube.com/watch?v=ULSG3pkjoT4&feature=related (clip Ferrofluid)
 • 13. - . . .
 • 14. ? , – ? . Piri Salomon ?
 • 15. . : w w ” (Ezekiel 1:7) ( )  . w w ” )  .
 • 16. w burning coals of fire or like torches. Fire moved back and forth among the creatures; it was bright, and ” : ”)  : http://www.ufoevidence.org/cases/case493.htm) . . . 1.2.
 • 17. . . n . . . t .
 • 18. trên ? . . âu ? ? Monte Alban ” . ?
 • 19. ” . p. cao ” .
 • 20. . . : Granit, Diorit, nhau. 3 ki ) . n . h - . . .
 • 21. t . . ” 12 . 12 ? . ”
 • 22. ” . ” ) . . ” y? ” – .
 • 23. . k ? . ? ” ? ? )
 • 24. . . n. . . , ” , ch .
 • 25. . . . . Punku
 • 26. 196 , . ” ” c 500 kg . ? ?
 • 27. – ” ) ” ? .
 • 28. . . ? ? Do Th . .” . ” ” ” .
 • 29. ”. tay Moses sau . ” . . . .
 • 30. hi ng Thiên Ch không ph Bhagavad-Gita” ” ”. ” ” . . ? , . w 1945. : . ?
 • 31. DN . ? Hay ? . ?
 • 32. ”. Trong th n tho i Hy L p. Cerberus hay Kerberos (ti ng Hy l Κέρβερος ǔ u c a Hades, v n, là con v t canh gi c a ng t canh c a ng u c a nó. Cerberus gi c m b o ch có linh h t m i c vào, v t k ai ra. ? C ” ! (Nga) tên . ” ) , . V ?
 • 33. ? ” ” ? ” . ” . ”. .
 • 34. . . T ” ” . - ) - . ). ” ” ?
 • 35. w . ” ? 2006 mang tên HR1 trong gen . ” (HAR1F). . . ). ” ? w - Lamborghini ng. ?
 • 36. ”. nhau. ” . . ). . ” ” ? . . - - ” ” . - . -
 • 37. - ”; ). - 3 . . . 12 . ” ” Horus) , 12 . ” ” ” ?
 • 38. sao Virgo ) ” ” : ”. . ” ) . . .
 • 39. , . C . Trên danh . 325 - s . , ch ? do . . . thông tin sai l – . i châu âu t : ô k ă đ : – – ) luôn.
 • 40. ạ t ết l 6 a k â đ t ầ . . . .
 • 41. – thông tin . . . 18 . w ). . . y . , Jesus ). . T thiêng : http://www.youtube.com/watch?v=- YbUEZfJJaQ)
 • 42. . . ) ). : http://www.dharmasite.net/KinhPhapDietTan.htm). . . ). . 12 . ) ?
 • 43. (Astrology).. ??) . iê ? , ). . . . – Jesus). : t y s ng, pingala và ida. Jesus ).
 • 44. - Joseph c - ") . ng" (Jesus) , solar plexus ) - - ). . ). , so - - ). - - gian. T ). qua ta"...
 • 45. - " . ". . ) – , , . : http://www.youtube.com/watch?v=RWTV75j1tMg) ock). . . . k ta.
 • 46. (Matthew 6:22) (Matthew 4:16) . (c ) – Pineal Gland . . .
 • 47. ). bao , . . . . . . : ượ đế tạ a ự tất t để t ể đ đờ ạ ườ l t p p t ự ự ủa ượ ế k ô ết l t t ê ấ , ết t t t ươ l ươ đượ ết t ơ t , , ươ t ịt, ột a t từ p ầ t ê ơ t ể ươ t p p l từ k k t k ô k , t ướ , t ê t đất, t từ ọ â , t a , độ â ư độ a ất đề t ết lộ ươ để ươ t ể ể đượ lờ ủa ượ đế ư ươ đ t lạ k ô ị , ịt ta lạ để a ớ ươ ự t t, l ô ủa ườ , ư ự tất t ứ ủa đượ tạ a ượ ế ủa ta V t tạ a ươ k ô l lờ ủa đượ t ết lộ V tạ a ươ lạ t ể ă k ô ứ đượ ết ta ườ ?" - Yahshua ha Mashiakh (Jesus)
 • 48. ? 3.1 ? . . ” , , ” 100% ch ” . . . : . .
 • 49. . ? hay không ? . . . ” . P ” ” ? . w ) ” . Sau khi 2.2 ? .
 • 50. . ( ô t ổ l lầ t ấ ột t lạ a lê từ ặt ướ ể k ô ơ a ta a t ột ể a a ất t ư ta a ườ ta ọ ể đ l “ta ”). . ” ” ” ” ” . h. ” q ”.
 • 51. . . . . . c n . ? . ” .
 • 52. ” . cal the Greate ” . ” . . “ ườ a t ấ tớ ột t ề ớ đô lớ t ( a l ạ ườ ườ t ư â t (l tô t ườ đ t l t ộ t ế , p ạt n k t ư đạ (t a p ủa l …” . ” Kitô ) ” -
 • 53. ” ” sao. ” ? . : . . .
 • 54. 3.3. . (HAR1) . . : - w – . .
 • 55. - – xu . 1970. ) w .
 • 56. - . 600 ? ” . C ” . ”- . ” w ).
 • 57. ” . 4 . ng . . . (* ) .) ) )
 • 58. . ” . . . , . , . ” ” ) T ờ a l ? không ph i th có m t c a th ” ” c th ng cách nhìn m n lên hàng ngày, nhìn t tr i m c và l n, nhìn vào s ng không c có m t c a th i gian c, hôm sau..) c a ta s không còn áp d ng c n . ? ? H ng sáng t m t tr i. ? t - - – (absolute zero point) . m ng n . v i gian ng . !
 • 59. c x , t . V , mà ch d ng này sang d ng khác. . th i gian là s c c nh trong không gian. o” . C ng h c hút, g n ch t trong ph i. . . , không gian ) . gian . . ” ” ” ” ” . .) ” ” ” , . .
 • 60. ề ề k ô a . . ? ” ). . Khi ta ” khi c , . . . http://www.youtube.com/watch?v=tLd0lwQrxOw&feature=related . .
 • 61. kia. ). . ( nh trên, không gian 2D. K t . hông gian 3D *) hay không. . .
 • 62. ? . - ” - 0D, ). - sang 1D, không gian 0D. - 2D. 1D. 1D 1D 1D 1D 2D 1D
 • 63. - 3D ) v 3D 2D. . : 2 ch . : 0D ) 3D ta c . ” .
 • 64. . 2D. . 2D . 3D kh . ” . : http://www.youtube.com/watch?v=cbprfcSVcyQ
 • 65. 4. ^^). (2D . 2D. , ph ). , nên anh ta )
 • 66. 2 . . . 2D . , . N hông gian. )
 • 67. , ) ” kim, ba ”. ? ? ! Q . . . ” .
 • 68. 4. . ” – gian. . 2D . ” ) . A B
 • 69. , ” . : http://www.youtube.com/watch?v=LBDSdvgTfBc t . , Anth . , A . ” ” ”
 • 70. ” ” ” ” . - ” ” n clip ? ”)
 • 71. u . ? c m nh dan phù th ” n v t. M t l n, khi Nina m m trong phòng, chi c b h ng r i tung ra, khi n m i th t ra vô cùng b c t ng ng phòng c b t r i t t liên t c, nh v t b ng g n ch t l y Nina. T n ra m t s th t kì di u r ng, cô có kh u khi n m i v l . kia, tiê . , . Anthony .
 • 72. . ? . . !
 • 73. . . . Bruce Gernon Florida. . Bruce . nhiên 20 km/h. ) mây .
 • 74. ! . 3 km ). 5-10 giây. . . . Bruce , .
 • 75. A B C : Bruce . Tuy 1036 o không gian. Do . , . , ta 4D. - ). - . - . - . 3D 3D 4D
 • 76. A B 3D C - ) trong không gian 4D . . sao . . : 1D=3D; 2D=4D) 3D 4D - ). - . - . - .
 • 77. . , tron . c. .
 • 78. , ? Zone of Silence (Dragon Triangle) . . . .
 • 79. . . .
 • 80. ? . , n . . . . g
 • 81. 4.2. . . . ( t ết ựa t ê lờ ủa Mat a đượ ết â , lạ l t ặ a đ ể ê ủa tô ) : . , . t Tôi , v - .
 • 82. . . . ng. . Thamthiorgah . . .
 • 83. . 4.3.1. Ater tumti. Ater tumti ». Ater tumt . . Khi d . , . « ) . . . . )
 • 84. . ) , ” ” ” ” . . . . ” )
 • 85. , ” ” ” e . . t a ủa ự ng ” . au ” http://www.youtube.com/watch?v=xVi-XxeSRl4 ” .) – ) . ” ). âm ” ) ? ) ” ” ” , âm- ).
 • 86. ê ” ” ” ” . ” ” ” t ” . ” . ” ” . ” ” . ” ” ”) . ).
 • 87. ự ộ lạ ” ” ” ” ” ”) ) ” ” . ự ô đă ủa t ờ a ”. ” : ) . .
 • 88. t ” ”. . ” ” ” ” ” ” ) ” ” ” ” ) ” ” . ạ ” cam) . ” . . ) . C w .
 • 89. . ? - w - - (2x2- 1)/3 = +3/3= +1. C w - - - - . . sao ? 3- . N , ” ) , , - - . , ). Tam thân g m ): 1. Pháp thân (zh. 法身, sa. là thể tính th t sự c a Ph t i Chân là thể c . Pháp thân là thể mà Ph à s ều có chung. Pháp Pháp (sa. dharma), là quy lu t v n hành , c Ph t truy n d y. Ph t xu t hi t, v i nhân tr ng, v i m con c xem chính là Ph t pháp (sa. buddha- dharma) (T ). Trong nhi ng i ta xem Pháp thân là th tr ng không có nhân tr ng phái khác l i xem Pháp thân h ng (xem kinh Nh -già, kinh Hoa nghiêm t trí hu siêu vi i s tr c ch c Pháp thân.
 • 90. 2. Báo thân (zh. 報身, sa. saṃ a s th ” thân Ph t xu t hi n trong các T . Báo thân là thân do thi n nghi p và s giác ng c a các B Tát mà hoá hi n cho th y— c g i là Th d ng th c qua nh ng thi n nghi ng mang ng t t (sa. ṃś -lakṣaṇ p c a m t v Ph t và ch B Tát m i th n cu i cùng c a Th p a ś ū 3. Ứng thân (zh. 應身, sa. ṇ c g i là Ứng hoá thân ho c Hoá thân, là thân Ph t và B Tát hi n di t. Ứng thân do Báo thân chi u hi n, d a trên lòng t bi và có m i, Ứng thân ch u m c a già ch t b nh t Ứng thân có th t, Ứng thân t tiêu di t. 3 ngôi (Trinity n – ” . . ” Maria ) ” Ứ ” ) (Jesus) . ” ” . ? , ta ? T ? ?
 • 91. V ” . . ” ” . ” . : http://www.youtube.com/watch?v=vFRtjZ3NrqM : In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ( John 1:1 ) : w . ” - ” : ”.
 • 92. . - ” - Christ (Jesus C - ” ” ). w . . ( krysthla: http://www.youtube.com/watch?v=PYemkBwlE4o , . . ) , ,
 • 93. . ” ? . . ” . ” ” . . . 22 . (22 t .)
 • 94. . . (geometry). ” ”. ” .) . – . , nhau. ?) . ?
 • 95. Tuy nhiên c ). (* , h ” ” – – – .) ? . . ). ? – . ” . ”) ” – .
 • 96. ) ” ” . ” n . : ” ” ” , coi ). ,
 • 97. ” ” . trong . . . . Theo ” ” ” ) - : sau khi , – . Boston ( w (http://dantri.com.vn/c132/s132-360544/11-tuoi-tu- nhan-la-hien-than-cua-dai-su-phat-giao.htm)
 • 98. (Jesus ??? , . -sutadzharn, sinh ngày 12/10/1908 mi n trung Thái Lan, tên ng g i là Choti. Cha c u tên là Nai Pae, m là Nang Rieng. Ngay khi m i bi t nói, c kh i bác ru t c a c t t c khi c u có thói quen gõ bàn gi ng h i bác trai, có th c các th ti i bác lúc sinh th i t ng h c, và bi t chính xác t ng chi ti t m t trong cu m t ngôi chùa t b n cu n sách v cu c luân h i chuy n ki p c ” ” c) b tai n n. Khi t nh d y, Elina b ng nói ti ng Italy r t thông th o, m ng h c m t ngo i ng nào. Cô còn t nh n mình là Rozetta Caste Liani, công dân Italy, và yêu c c tr v t i "nhà", Elina m i bi t r m t t t bà già l kh a Rozetta Caste. Elina ch ” y, t t c m i u gi th ” )
 • 99. (Emanation Level) , con m . ” ” ” ” . (Emotional Level) ” ” ” ) ..v 4D ra sao) . ? . 4 .)
 • 100. (Emotional Level) ). ) . ” ” ” ” . ” ” ” ”.) : E s ? . ) . Tôi không – .
 • 101. 2D. Gi 2 ). ”. . . ) ). N . ) . ) ). .
 • 102. thiên ? chi ngh ? . ? ( ) )
 • 103. . . . . y không: http://www.tindachieu.com/news/2012/05/quay-phim-duoc-canh-thien-than-ha-canh-xuong- dat.html) s (wise beings) à s s (từ t t từ từ t – t ê a) . , Mohamme christic 3 nhau). .
 • 104. ). ” ” ” ” ” . 7 thôi.) 11 g . (Intergration Level) ) s . V .
 • 105. s à (universe beings) Nh ” . ” . . . 4.4.2. . à à s . .
 • 106. ) tên Lucifer ) . . . ” ” , . Nên . ” ”. tham gia ” ” ). )
 • 107. . ), . , . ). 1000 . ” ” .
 • 108. . . khô ” (Q ). . ” ” ”
 • 109. ? . . ” . C ” . , 7 ” ” . . . ” ” , anh s . Không .
 • 110. : , . T , cho b : http://www.youtube.com/watch?v=vPUWHQnBoUs. ) ” ” . . ” . . . ” ” . .
 • 111. - ) . . . : ) ) Dharma Karma Micheal Lucifer ) * khô – – ta .
 • 112. 4.4.3. . . . . ( ). . ).
 • 113. . . , ..vv) . ( .
 • 114. ( . . – . ( .
 • 115. ề ơ ủa kế ạ t ê . ườ l , t ợ ” ”. ( ) . . ) . . . ( trên ng. Greys
 • 116. . ( ?). . . ( .) . Greys .
 • 117. liên minh . . c . ( ). . trong b . . Tôi không . w w . . (T ) . - - . )
 • 118. , . , . . . . Một â t lờ k từ Matt a : - (Echnaton - 3.2) . Echnaton . . - .
 • 119. - Tuy . C . , . . - . - . - .
 • 120. ự t ủa â l ạ : ( . , q . w . ( . . )
 • 121. 9 . (n ) ( a . Pacific ). . . .
 • 122. tla t a: Atlantis (hay – ) nam ra châu Âu. ( Ablu Shush . ( ). , Italy, . . C C
 • 123. ( ...vv.) : ). , châu ph . . ( ). - M . , .. . sinh ra.
 • 124. Va t ủa t đất: . . . chung sao Kim (Venus) (Jupiter). t ? . .
 • 125. . . . . .) – ( – – .
 • 126. ủa t ( . ( ). ( – . . ). – , ( ).
 • 127. ế ạ t ê ặt đất . c. . – .
 • 128. . . . . không ? . C . . .
 • 129. ? 4 ( m . ( ). . . . . ). .
 • 130. ( th . . . . i. ( ) . ( ).
 • 131. . (Black Death). . . .
 • 132. 5.2. V . ( . - . qu Sata . ( .) .
 • 133. 5.3. . ( . Con ng ). 7 u 6 ) Titicaca xung quanh 5 4 Châu Âu . 3 ) Trung tâm, s , 2 ông 1 Châu Phi
 • 134. 1 2) Plexus 3) . . . 3 10 . ( http://www.youtube.com/watch?v=bl-0P8kMFuQ&feature=related . . – . ( – .) .
 • 135. . . . ).
 • 136. ( ?) . .
 • 137. VI. . 6.1. . . . K ru . .
 • 138. gi . . . . ) – , . V . . . .
 • 139. . . kia.
 • 140. ? . . . . . . , . - ). .
 • 141. . - , c . , t C , . . V .
 • 142. 6.2. , không gian. - [ ] . , . . . C . , . . Khi m .
 • 143. s . .
 • 144. 6.3. . ? - ) ) ) . thôi . ? , , – . . y ta . .
 • 145. 6.4 . ” . . 1 . – ” ” . t c .
 • 146. . ân . din cây , lâ . . . ” – ” – - ” ?
 • 147. . ” ” ” ” ” ” ” ” . lung tung, . Tuy ” ).
 • 148. . , ” ” . . ” ch . ” ” ?
 • 149. , nh . . ) ) )
 • 150. : c . ) qua vi . – – ). . - . [ ] [ ] [ ] . [ ] – .
 • 151. [ ] [ ]. [ ] – . [ ] , [ ] [ ] . ) [ ]. v l ột t ứ ất đ p t t … – Bashar. . . . .
 • 152. VII 7 . chia t, , . . H , .
 • 153. (Aquarius) (Leo). (Pisces) (Virgo) . ( ) , .
 • 154. không – ( ). – - - – ? - – . , nh . ). .
 • 155. 7 . . – . quang. C . . ( – - .
 • 156. 7 . 7 . , c . . . 7.3.2 – – (Will). – , . , Mesopo . ( ).
 • 157. ( (LOVE) – . ( ). 7 . – . ? . ( - . ( – Will – [ ].
 • 158. – – – - – . (n – . .
 • 159. ( ). . 7 . ). . .
 • 160. m . ( ta , . P ). .
 • 161. ( ). . . 7 . 7 . . – – – – - . .
 • 162. 7 . , . , . , , .( . .
 • 163. 7 . . 7 . g ( ). , ). X .
 • 164. 7 . . . ( ng . – . , c .
 • 165. 7 q . . . – . , h
 • 166. VIII. 2012 8.1. ? – . 8.2. . . . Tôi . .
 • 167. T . [ ] [ ] . . ( ) . – . . ( )
 • 168. . – . , , . d . . R thi ho . , .
 • 169. N - kho , s . T nh a ng . 2012 Nên tôi khuyên c n . Crystal, Golden, Platinium - - .
 • 170. ta t ể đị lạ ự đ t ê a ột đ ề a : : B - . . . , . : . V . Tiên tri: C . th . . . - . ayan c l 2012: - M n c l . - ) for half there will be food, for others misfortunes
 • 171. IX. . . – - . .
 • 172. . . – – . .
 • 173. . , c . 8. V . 7 ( tr [ ] . ( . c . [ ])
 • 174. . ( ). . Ă . ( – )
 • 175. – . . . . . ( ) .
 • 176. X. ? . . b . . .
 • 177. Nguyên Anh Tuân 27.09.2012