Nam mô Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát
of 1

Nam mô đại từ đại bi thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát

CHU DAI BI
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nam mô đại từ đại bi thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát

  • 1. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát

Related Documents