nuur huudas Цахим судалгааСанамж: Судалгааны хариултыг бө глө хдөө латин цагаан то...
nuur huudasАсуулт 2чи аялалаар явах дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу a...
nuur huudas a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bОвог Гэрэл ...
nuur huudas a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 2чи аялалаар явах дуртай юу? ...
sudalgaa Судалгаа чи үлгэрий...
grafik чи адил чи үлгэ...
grafik asuult3 asuult4 3 3 ...
of 7

Nara sudalgaa

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nara sudalgaa

  • 1. nuur huudas Цахим судалгааСанамж: Судалгааны хариултыг бө глө хдөө латин цагаан толгойн жижиг ү сгээр бичнэ.Овог Анхаа Нас 10Нэр Амар Хү йс эмАсуулт 1чи ү лгэрийн ном унших дуртай юу a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 2чи аялалаар явах дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 3чи тооны хичээлд сү нирхолтой юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу aАсуулт 4чи адил явдалтай кино ү зэх дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bОвог бат Нас 9Нэр Наран Хү йс эмАсуулт 1чи ү лгэрийн ном унших дуртай юу a.Тийм b.Үгүй c. Хариу b Page
  • 2. nuur huudasАсуулт 2чи аялалаар явах дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу aАсуулт 3чи тооны хичээлд сү нирхолтой юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 4чи адил явдалтай кино ү зэх дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bОвог Галбадрах Нас 10Нэр Солонго Хү йс эмАсуулт 1чи ү лгэрийн ном унших дуртай юу a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 2чи аялалаар явах дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 3чи тооны хичээлд сү нирхолтой юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу aАсуулт 4чи адил явдалтай кино ү зэх дуртай юу? Page
  • 3. nuur huudas a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bОвог Гэрэл Нас 9Нэр Мөнх Хү йс эрАсуулт 1чи ү лгэрийн ном унших дуртай юу a.Тийм b.Үгүй c. Хариу aАсуулт 2чи аялалаар явах дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 3чи тооны хичээлд сү нирхолтой юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 4чи адил явдалтай кино ү зэх дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bОвог даш Нас 9Нэр Цэцгээ Хү йс эмАсуулт 1чи ү лгэрийн ном унших дуртай юу Page
  • 4. nuur huudas a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 2чи аялалаар явах дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу bАсуулт 3чи тооны хичээлд сү нирхолтой юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу aАсуулт 4чи адил явдалтай кино ү зэх дуртай юу? a.Тийм b.Үгүй c. Хариу a Page
  • 5. sudalgaa Судалгаа чи үлгэрийн чи аялалаар чи адил явдалтай чи тооны хичээлд ном унших явах дуртай кино үзэх дуртай сүнирхолтой юу? дуртай юу юу? юу? анализ Овог Нэр Нас Хүйс a.Тийм a.Тийм a.Тийм a.Тийм b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй c. c. c. c.Анхаа Амар 10 эм 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0бат Наран 9 эм 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0Галбадрах Солонго 10 эм 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0Гэрэл Мөнх 9 эр 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0даш Цэцгээ 9 эм 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0Нийт 1 4 0 1 4 0 3 2 0 1 4 0 Page
  • 6. grafik чи адил чи үлгэрийн чи аялалаар явдалтай ном унших явах дуртай хичээлд сүнирхолтой юу? чи тооны кино үзэх дуртай юу юу? дуртай юу? a.Тийм a.Тийм a.Тийм a.Тийм b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй b.Үгүй c. c. c. c.a.тийм 1 1 3 1b.үгүй 4 4 2 4c. 0 0 0 0 asuult1 asuult2 4 4 4 43.5 3.5 3 32.5 a.тийм a.Тийм b.үгүй 2.5 2 4 21.5 1 1.5 1 1 10.5 0.5 0 0 чи үлгэрийн ном унших дуртай юу чи аялалаар явах дуртай юу? asuult3 asuult4 3 3 4 4 3.5 2.5 3 2 2 2.5 b.Үгүй a.Тийм a.Тийм 1.5 b.Үгүй 2 1.5 Page 1 1 1 0.5 0.5 0 0
  • 7. grafik asuult3 asuult4 3 3 4 4 3.5 2.5 3 2 2 2.5 b.Үгүй a.Тийм a.Тийм 1.5 b.Үгүй 2 1.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0чи тооны хичээлд сүнирхолтой юу? чи адил явдалтай кино үзэх дуртай юу? Page

Related Documents