<ul><li>PACE’s Copyright - 2006 </li></ul>CHAÂN DUNG NHAØ LAÕNH ÑAÏO (tt) Chöông trình ñaøo taïo NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕ...
2- Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì ? NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG HUẤN LUYỆN VIÊN THỦ LĨNH BOSS THẦN TƯỢNG CEO NGƯỜI THẦY MẪU MỰC TÁ...
CHỦ THỂ : NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? ? ĐỐI TƯỢNG
3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? CHỦ THỂ : NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP MACHINE - MÁY MÓC MATERIAL - NGUYÊN...
Những yếu tố tình huống ảnh hưởng tới tính hiệu quả của nhà lãnh đạo 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? Năng...
3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? <ul><li>Hành vi Lãnh đạo : </li></ul><ul><li>Tầm nhìn </li></ul><ul><li>Đị...
CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO LÀ KHOA HỌC HAY NGHỆ THUẬT ? Tính Quy luật Tính nguyên tắc Tính hệ thống Tính sáng tạo Tính linh ...
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? CONTROLS LEADER ORGANIZATIONAL PLAN Các giá trị K...
<ul><li>ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN </li></ul><ul><li>TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI </li></ul><ul><li>QUYẾT S...
<ul><li>ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VƯƠN TỚI MỤC TIÊU TỐI HẬU – CỨU CÁNH CHUNG – MẪU SỐ CHUNG </li></ul><ul><li>Dự báo tiên liệu –...
<ul><li>2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN NÀY - THUYẾT PHỤC MẠNH MẼ VỀ TẦM NHÌN NÀY </li></ul><ul><li>Đưa ra lời “hiệu triệu” cho...
<ul><li>TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI ĐI THEO NHÀ LÃNH ĐẠO </li></ul><ul><li>Giao tiếp, tìm hiểu, xâ...
<ul><li>QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU </li></ul><ul><li>Phát hiện vấn đề - đặt vấn đề - “lật ngược” vấ...
<ul><li>Gây cảm hứng cho nhân viên để họ hăng hái, sôi nổi, khát khao làm điều mà người lãnh đạo mong muốn. </li></ul><ul>...
6. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ <ul><li>“ MAÂU THUAÃN” : Baát ñoàng yù kieán ñoái laäp nhau veà </li></ul><...
6. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ Keát quaû thöïc hieän cuûa toå chöùc Möùc ñoä maâu thuaãn Cao Thaáp Cao Toát nh...
7. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHỦNG HOẢNG <ul><li>Nhận diện những lọai khủng hỏang có khả năng xảy ra cho DN </li></ul><ul><l...
KYÕ NAÊNG KIEÁN THÖÙC KINH NGHIEÄM QUAN HEÄ CAÙC GIAÙ TRÒ NAÊNG LÖÔÏNG NHIEÄT HUYEÁT 5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực...
5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì ? KỸ NĂNG TƯ DUY / NHẬN THỨC KỸ NĂNG QUAN HỆ CON NGƯỜI KỸ N...
5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì? NHÀ LÃNH ĐẠO KHẢ NĂNG CHẨN ĐÓAN KHẢ NĂNG THÍCH NGHI KHẢ NĂ...
5 - Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì? Trí lực cao: Năng lực phán đoán, khả năng phân tích, năng...
9 kỹ năng “mềm” cuûa nhaø laõnh ñaïo 5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì? <ul><li>Có một quan...
6- Những đặc điểm khác biệt của Nhà lãnh đạo Nam & Nữ Phi chính thöùc Toå chöùc nhoû Tröïc giaùc, nhaïy caûm Daân chuû Xa...
of 24

Nang cao_nang_luc_lanh_dao_2

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nang cao_nang_luc_lanh_dao_2

 • 2. <ul><li>PACE’s Copyright - 2006 </li></ul>CHAÂN DUNG NHAØ LAÕNH ÑAÏO (tt) Chöông trình ñaøo taïo NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO
 • 3. 2- Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì ? NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG HUẤN LUYỆN VIÊN THỦ LĨNH BOSS THẦN TƯỢNG CEO NGƯỜI THẦY MẪU MỰC TÁC NHÂN XÚC TÁC NGƯỜI TRUYỀN LỬA NHẠC TRƯỞNG
 • 4. CHỦ THỂ : NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? ? ĐỐI TƯỢNG
 • 5. 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? CHỦ THỂ : NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP MACHINE - MÁY MÓC MATERIAL - NGUYÊN LIỆU MONEY - TÀI CHÍNH METHODOLOGY - KỸ THUẬT MISCELLANEOUS - TÀI SẢN KHÁC (THƯƠNG HIỆU, UY TÍN…) ĐỐI TƯỢNG LÃNH ĐẠO: 8 M MANAGEMENT INFORMATION THÔNG TIN QUẢN TRỊ MARKET & ENVIRONMENT THỊ TRƯỜNG & MÔI TRƯỜNG MAN - CON NGƯỜI THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA <ul><li>Kết hợp, sắp xếp các đối tượng lãnh đạo theo : </li></ul><ul><li>Con người </li></ul><ul><li>Công việc </li></ul><ul><li>Phương tiện </li></ul><ul><li>Thời gian & </li></ul><ul><li>Không gian </li></ul>
 • 6. Những yếu tố tình huống ảnh hưởng tới tính hiệu quả của nhà lãnh đạo 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? Năng lực nòng cốt của nhà lãnh đạo Tính thuần thục của nhân viên Nhu cầu Nhân viên Ra quyết định Quan hệ Lãnh đạo – Nhân viên Loại hình và Cách sử dụng quyền lực Cấu trúc nhiệm vụ Những đặc điểm cá tính
 • 7. 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? <ul><li>Hành vi Lãnh đạo : </li></ul><ul><li>Tầm nhìn </li></ul><ul><li>Định dạng khung sườn </li></ul><ul><li>Phong cách ấn tượng </li></ul><ul><li>Yếu tố tình huống : </li></ul><ul><ul><li>Khủng hoảng </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhu cầu thúc đẩy cùng nhau đạt đến tầm nhìn mới </li></ul></ul><ul><li>Thay đổi quan trọng về tổ chức </li></ul><ul><li>Mức độ nỗ lực của nhân viên cao hơn </li></ul><ul><li>Sự thoả mãn của nhân viên lớn hơn </li></ul><ul><li>Tính liên kết, phối hợp tập thể tăng cao hơn </li></ul><ul><li>Hành vi nhân viên : </li></ul><ul><ul><li>Nhận thức về tầm nhìn của lãnh đạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Mức độ cảm nhận </li></ul></ul><ul><ul><li>Hài lòng về sự phân quyền </li></ul></ul><ul><ul><li>Suy xét đối với những chỉ đạo mù quáng </li></ul></ul>
 • 8. CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO LÀ KHOA HỌC HAY NGHỆ THUẬT ? Tính Quy luật Tính nguyên tắc Tính hệ thống Tính sáng tạo Tính linh họat Khả năng ứng xử, ứng dụng khoa học trong mỗi tình huống cụ thể 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? “ Tùy cơ ứng biến”
 • 9. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? CONTROLS LEADER ORGANIZATIONAL PLAN Các giá trị KPI Các chuẩn mực Ra quyết định Đo lường So sánh đối chiếu Đánh giá Phân tích Điều chỉnh Ra quyết định Ảnh hưởng Chức vụ Quyền lực Sử dụng quyền lực Truyền thoâng Điều tiết – điều phối Động viên Xử lý mâu thuẫn Đối phó khủng hoảng Thiết kế hệ thống, công việc - sơ đồ tổ chức Ra quyết định Vận hành hệ thống - quy trình công việc Quy chế chức năng -nhiệm vụ - quyền hạn Phân công Mô tả công việc Phân quyền Dự báo Ra quyết định Xây dựng chiến lược - kế hoạch - mục tiêu tổng thể Đặt Mục tiêu từng giai đọan Thực hiện kế họach Tạo lập Quy chế, chính sách Vận dụng chính sách Quy định các thủ tục, cách thực hiện Controlling Leading Organizing Planning TĨNH (Ổn định trong 1 giai đọan) ? ĐỘNG ?
 • 10. <ul><li>ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN </li></ul><ul><li>TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI </li></ul><ul><li>QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU </li></ul>2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN <ul><li>ĐỘNG VIÊN, THÚC ĐẨY MỌI THÀNH VIÊN </li></ul><ul><li>GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ </li></ul><ul><li>ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHỦNG HOẢNG </li></ul>4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? CEO
 • 11. <ul><li>ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VƯƠN TỚI MỤC TIÊU TỐI HẬU – CỨU CÁNH CHUNG – MẪU SỐ CHUNG </li></ul><ul><li>Dự báo tiên liệu – “Nhìn xa trông rộng” </li></ul><ul><li>Phù hợp với nguyện vọng của mọi thành viên trong tổ chức </li></ul><ul><li>Phù hợp với môi trường bên ngòai đang chuyển động, không ngừng biến đổi </li></ul><ul><li>( Ñoái vôùi laõnh ñaïo DN : Tạo tầm nhìn chiến lược hướng vào khách hàng và các giá trị chất lượng rõ ràng) </li></ul><ul><li>Phù hợp với môi trường bên trong với những nội lực hiện hữu và tiềm năng </li></ul>4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ?
 • 12. <ul><li>2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN NÀY - THUYẾT PHỤC MẠNH MẼ VỀ TẦM NHÌN NÀY </li></ul><ul><li>Đưa ra lời “hiệu triệu” cho mọi thành viên thừa nhận và xem đó cũng là cứu cánh của mình. </li></ul><ul><li>Hành vi đó vượt ngòai lệ thường, được nhận biết như một tác nhân làm thay đổi hiện trạng </li></ul><ul><li>Kết hợp vấn đề trách nhiệm với cộng đồng và hỗ trợ công chúng vào trong các hoạt động kinh doanh </li></ul>Bạn hảy thử viết ra tầm nhìn cho doanh nghiệp của bạn ! 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo?
 • 13. <ul><li>TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI ĐI THEO NHÀ LÃNH ĐẠO </li></ul><ul><li>Giao tiếp, tìm hiểu, xây dựng các mối quan hệ </li></ul><ul><li>Phát triển số lượng & chất lượng thành viên </li></ul><ul><li>Đặt kỳ vọng cao – </li></ul><ul><li>Cam kết chia xẽ những giá trị, những lợi ích chung </li></ul><ul><li>Tạo thành lực lượng chinh phục các mục tiêu tối hậu chung </li></ul>4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? Bạn làm thế nào để chiêu mộ anh tài và giữ được hiền tài ?
 • 14. <ul><li>QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU </li></ul><ul><li>Phát hiện vấn đề - đặt vấn đề - “lật ngược” vấn đề </li></ul><ul><li>Chọn và chỉ ra những mục tiêu, chuẩn mực – chia nhỏ mục tiêu – điều chỉnh mục tiêu. </li></ul><ul><li>Kêu gọi “hiến kế” - Hướng dẫn nhân viên tìm kiếm giải pháp (kế sách) giải quyết vấn đề để thực hiện mục tiêu. </li></ul><ul><li>Xử lý các bất đồng giữa những người có liên quan trong quá trình đặt vấn đề, chọn mục tiêu, chọn giải pháp </li></ul><ul><li>Ra Quyết Định cho những vấn đề then choát, quan trọng, coù tính chiến lược-hoặc khẩn hoặc trong điều kiện không chắc chắn </li></ul>Nhóm A : Đặt vấn đề _ Xác lập mục tiêu Nhóm B : Lật ngược vấn đề _ Xác lập mục tiêu 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ?
 • 15. <ul><li>Gây cảm hứng cho nhân viên để họ hăng hái, sôi nổi, khát khao làm điều mà người lãnh đạo mong muốn. </li></ul><ul><li>Truyền dẫn niềm say mê đạt mục tiêu cho nhân viên có động lực tự thân </li></ul><ul><li>Thúc đẩy nhân viên làm việc bằng sự ngợi khen chân thành, đúng mức, đúng nơi, đúng lúc. </li></ul><ul><li>Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên </li></ul><ul><li>Cùng “chia ngọt, xẽ bùi” – “nằm gai nếm mật” với nhân viên </li></ul><ul><li>Tạo bầu không khí , môi trường làm việc cho nhân viên phát huy mọi năng lực tiềm tàng </li></ul><ul><li>THU PHỤC NHÂN TÂM & GÂY ẢNH HƯỞNG & ĐỘNG VIÊN THÚC ĐẨY MỌI THÀNH VIÊN </li></ul>Bạn thử đưa ra những cách thức thu phục nhân tâm của các đối tượng có liên quan 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ?
 • 16. 6. GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ <ul><li>“ MAÂU THUAÃN” : Baát ñoàng yù kieán ñoái laäp nhau veà </li></ul><ul><li>noäi dung quan ñieåm </li></ul><ul><li>caûm xuùc. </li></ul>MAÂU THUAÃN VEÀ MAËT NOÄI DUNG QUAN ÑIEÅM : baát ñoàng veà nhöõng khaùi nieäm, ñònh nghóa, keát luaän vaø caû muïc tieâu, phöông phaùp thöïc hieän. MAÂU THUAÃN VEÀ MAËT CAÛM XUÙC : baát ñoàng veà caù tính, caû thaùi ñoä töùc giaän, khoâng tin töôûng, khoâng thích, sôï haõi, oaùn giaän vaø thuø haän. “ MAÂU THUAÃN” - “ MAÁT ÑOAØN KEÁT ” - “ YÙ KIEÁN COØN PHAÂN TAÙN ” - “ BAÈNG MAËT NHÖNG CHÖA BAÈNG LOØNG” PHAÛI CHAÊNG “MAÂU THUAÃN” GAÂY RA CH Æ COÙ NHÖÕNG HEÄ QUAÛ TIEÂU CÖÏC ? 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? “ MAÂU THUAÃN” GAÂY RA NHÖÕNG HEÄ QUAÛ TIEÂU CÖÏC GÌ ?
 • 17. 6. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ Keát quaû thöïc hieän cuûa toå chöùc Möùc ñoä maâu thuaãn Cao Thaáp Cao Toát nhaát Phaùt trieån bình thöôøng Phaùt trieån bình thöôøng Phaùt trieån chaäm Phaùt trieån chaäm Khi noäi boä coù phaùt sinh nhöõng cuoäc maâu thuaãn, neáu baïn laø ngöôøi laõnh ñaïo , baïn seõ coù nhöõng öùng xöû gì ? (Töø quan ñieåm ñeán caùch thöùc haønh ñoäng giaûi quyeát vaán ñeà maâu thuaãn)
 • 18. 7. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHỦNG HOẢNG <ul><li>Nhận diện những lọai khủng hỏang có khả năng xảy ra cho DN </li></ul><ul><li>Tiên liệu các tình huống / Phân tích, đánh giá những nguy cơ </li></ul><ul><li>Có các phương án kế họach dự phòng khắc chế nguy cơ, ngăn chận khủng hoảng </li></ul><ul><li>Khi sự cố / khủng hoảng nổ ra – vai trò nhà lãnh đạo: </li></ul><ul><li>Bình tỉnh & Sáng suốt & Xem trọng tính mạng con người trên hết </li></ul><ul><li>Xuất hiện ngay tại hiện trường để đối mặt với sự cố / khủng hoảng </li></ul><ul><li>Thu thập thông tin – kiểm sóat, làm chủ tình hình </li></ul><ul><li>Kịp thời và quyết đóan đưa ra các quyết định khẩn cấp </li></ul><ul><li>Phạm quy, nếu cần thiết – Khen thưởng, phạt ngay tại chổ </li></ul><ul><li>Tuyên bố kết thúc, thóat ra khỏi cuộc khủng hoảng – rút kinh nghiệm </li></ul>Theo bạn, DN của bạn có thể đối mặt với những loại khủng hoảng nào ? 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo?
 • 19. KYÕ NAÊNG KIEÁN THÖÙC KINH NGHIEÄM QUAN HEÄ CAÙC GIAÙ TRÒ NAÊNG LÖÔÏNG NHIEÄT HUYEÁT 5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi , thái độ gì? THÀNH QUẢ = NĂNG LỰC + ĐỘNG LỰC Theo bạn, các nhân viên thường ưa thích và ghét điều gì ở người “sếp” của mình? ? ? ? ? ?
 • 20. 5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì ? KỸ NĂNG TƯ DUY / NHẬN THỨC KỸ NĂNG QUAN HỆ CON NGƯỜI KỸ NĂNG KỸ THUẬT CẤP CAO CẤP TRUNG CẤP THẤP Kỹ năng nồng cốt ở các cấp lãnh đạo
 • 21. 5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì? NHÀ LÃNH ĐẠO KHẢ NĂNG CHẨN ĐÓAN KHẢ NĂNG THÍCH NGHI KHẢ NĂNG TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN Khả năng nghiên cứu, phân tích: Hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của tổ chức để so sánh giữa cấp độ những mục đích và mục tiêu hiện tại, sau đó làm rõ những thiếu sót của hai vấn đề trên. Khả năng thích ứng: sửa đổi trong phạm vi hoạt động, thẩm quyền và các mối quan hệ để giảm thiểu những sai sót. Truyền đạt và chia sẻ các mục tiêu với cấp dưới của bạn để có được sự nhất trí và hợp tác từ phía họ. Bất kể người lãnh đạo như thế nào đi nữa thì họ cũng phải cố gắng truyền đạt ý tưởng của mình đến những người khác.
 • 22. 5 - Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì? Trí lực cao: Năng lực phán đoán, khả năng phân tích, năng lực lý giải và khả năng tổng hợp đối với những vấn đề trừu tượng đều vô cùng xuất sắc. Bản lĩnh ổn định vững vàng: Rộng lượng - Bao dung: Có khả năng kết nối tốt, đồng tâm hiệp lực với mọi người Khả năng khích lệ tốt: Mong muốn mãnh liệt bằng nội lực theo đuổi thành công và hoàn thành nhiệm vụ Biết sâu sắc sự hợp tác và sự nỗ lực của nhân viên về nhu cầu hoạt động Tự tin có cơ sỡ không ngừng học hỏi nâng cao năng lực bản thân Bạn thử đưa ra những cách thức thấu hiểu tâm tư của nhân viên Cá tính mạnh mẽ quyết đoán , có khả năng xử lý những vấn đề gai góc Quan hệ Nhân sự tốt: tập thể, từ đó có thể đáp ứng một cách đầy đủ nhu cầu của họ. Nhà Lãnh đạo Thuyết phục Đáng tin cậy Uy tín & đạo đức Nhìn xa trông rộng Thận trọng Tự tin Suy nghĩ sâu sắc Thấu hiểu tâm tư Gây ảnh hưởng Nhạy cảm Công bằng chính trực Kiên định Quyết sách đúng Thu phục nhân tâm
 • 23. 9 kỹ năng “mềm” cuûa nhaø laõnh ñaïo 5- Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực & hành vi, thái độ gì? <ul><li>Có một quan điểm lạc quan </li></ul><ul><li>Hòa đồng với tập thể </li></ul><ul><li>Giao tiếp hiệu quả </li></ul><ul><li>Tỏ thái độ tự tin </li></ul><ul><li>Luyện kỹ năng sáng tạo </li></ul><ul><li>Thừa nhận và học hỏi từ những lời phê bình </li></ul><ul><li>Thúc đẩy chính mình và dẫn dắt người khác </li></ul><ul><li>Đa năng </li></ul><ul><li>Có cái nhìn tổng quan – khái quát hóa </li></ul>Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng “cứng” thường xuất hiện trên bản lý lịch - khả năng học vấn của bạn và sự thành thạo về chuyên môn.
 • 24. 6- Những đặc điểm khác biệt của Nhà lãnh đạo Nam & Nữ Phi chính thöùc Toå chöùc nhoû Tröïc giaùc, nhaïy caûm Daân chuû Xaõ hội NỮ Toå chöùc lôùn Quy moâ Suy luận logic Chính thöùc Nhoùm Đoäc ñoaùn Phong caùch laõnh đaïo Laõnh đaïo kinh tế , chính trò, toân giaùo Lónh vöïc NAM

Related Documents