Un any de Pla de salut, un esforç col·lectiu 30 de ...
of 1

Política de qualitat de la gerència de catalunya central per una millora de la seguretat dels pacients

II Jornada del Pla de Salut de Catalunya
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Política de qualitat de la gerència de catalunya central per una millora de la seguretat dels pacients

  • 1. Un any de Pla de salut, un esforç col·lectiu 30 de novembre – 1 de desembre 2012 POLÍTICA DE QUALITAT DE LA GERÈNCIA DE CATALUNYA CENTRAL PER UNA MILLORA DE LA SEGURETAT DELS PACIENTS. Estrada V, Comet D, Grup de referents de qualitat de la GTCC, Directius de totes les unitats de la GTCC Introducció La Gerència territorial de l’ICS de Catalunya Central (GTCC) va incorporar l’any 2010 la Política de Qualitat com línia estratègica prioritària. Seguint les directrius del Departament aquest any es prioritza la millora en l’àmbit de la seguretat del pacient. Objectius Impulsar l’assoliment dels principals estàndards de seguretat del pacient en els 32 equips d’un territori amb gran dispersió geogràfica per disminuir el risc d’esdeveniments adversos. Material i mètodes Any 2011. La Direcció de la GTCC implementa la estructura territorial de Qualitat i Seguretat, amb la creació de una Comissió de qualitat gerencial, Unitats funcionals de seguretat del pacient i una Comissió de qualitat a cada EAP. Any 2012. Es fa formació en seguretat a tots els referents dels EAP. Es fa autoavaluació dels 33 estàndards de seguretat considerats sine qua non i es prioritzen les actuacions en les àrees de millora identificades. Entre d’altres: manca de procediments de revisió dels carros d’aturada, de sistema de control de caducitats de fungibles, dèficits estructurals que comporten risc de precipitació d’usuaris. % Assoliment Basal %Risc BasalResultats 100,00%Percentatge basal mig d’assolimentdels 33 sine qua non dels EAP de la 80,00%GTCC a desembre 2012: 45,5%. 60,00%Percentatge d’equips amb assolimentinferior al 60% dels sine qua non: 40,00%81,25.Previsió de tancament a desembre de 20,00%2012: assoliment del 78% dels 33 en 0,00%el 100% d’equips. 5 3 1 5 4 1 4 2 2 2 1 1 1 EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAPDiscussióDificultats durant el procés: variabilitat entre equips i SAP en quant a coneixement delconcepte de millora continua, hàbit de registre d’ incidències, procediments i circuits, per lagran dispersió geogràfica del nostre territori. S’ha requerit un esforç addicional per part delsprofessionals per implementar les millores. Aspectes positius del procés: Suport dels directiusi sensibilització dels professionals en temes de seguretat.Conclusions impacte en els objectius del Pla de salutLa decisió estratègica de la GTCC d’impulsar una Política de Qualitat està sent determinantpel progressiu assoliment dels estàndards de seguretat i en la disminució conseqüent del riscd’esdeveniments adversos que assumeixen els equips del territori.Organitza:

Related Documents