controlling tema broja
22 decembar 2015.
Održivi razvoj je izbalansiran pristup zadovo-
ljenju naših potreba danas, bez ug...
controlling tema broja
23 decembar 2015.
zajednicama. Ima li ičeg prirodnijeg od toga da
jedna kompanija brine o lokalnoj ...
controlling tema broja
24 decembar 2015.
na više od 80% kontigenta ukupne potrošnje,
edukacija zaposlenih koja je udvostru...
of 3

Natalija Popović - Budućnost kao imperativ, Controlling magazin 06

Održivi razvoj je izbalansiran pristup zadovoljenju naših potreba danas, bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije učine to isto sutra. Planetu na kojoj živimo, samo trenutno smo pozajmili od svojih predaka i treba da je sačuvamo i predamo naslednicima.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natalija Popović - Budućnost kao imperativ, Controlling magazin 06

  • 1. controlling tema broja 22 decembar 2015. Održivi razvoj je izbalansiran pristup zadovo- ljenju naših potreba danas, bez ugrožavan- ja mogućnosti da buduće generacije učine to isto sutra. Planetu na kojoj živimo, samo tre- nutno smo pozajmili od svojih predaka i treba da je sačuvamo i predamo naslednicima. Poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja možda je najbolja investicija u budućnost. Svetski lideri i eksperti, pristupajući održivom razvoju kao jednoj od tema u global- nom fokusu, neprestano razmatraju najbolje načine kako da nahrane planetu, kako da je sačuvaju, obezbede resurse i uštede energiju. Ništa manje značajna nije ni briga o lokalnim ODRŽIVI RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE BUDUĆNOST KAO IMPERATIV Hemofarm je jedna od samo pet kompanija u Srbiji koje objavljuju izveštaj o održivom razvoju, kao i jedna od samo dve domaće kompanije koje su postigle najvišu ocenu u ovoj oblasti. To je primer i inspiracija drugim kompanijama, ali i svakome od nas, da krenemo istim putem i okruženje učinimo boljim mestom za život. Održivi razvoj postao je nezaobilazan parametar u strateškom planiranju. Natalija Popović Direktor za strategiju i održivi razvoj Hemofarm
  • 2. controlling tema broja 23 decembar 2015. zajednicama. Ima li ičeg prirodnijeg od toga da jedna kompanija brine o lokalnoj zajednici u kojoj egzistira? Održivi razvoj postao je jedan od glavnih imenitelja savremene poslovne prakse, o čemu svedoči i porast broja objavljenih izveštaja. Početkom dvadeset prvog veka svega neko- liko stotina kompanija izveštavalo je o svom održivom razvoju. U 2011. takvih kompanija, globalnih poslovnih lidera, bilo je gotovo 3.500. Ovaj trend sve više je rastao, tako da danas preko 8.000 kompanija, ukupno sa oko 29.000 izveštaja, predstavlja svoj održivi razvoj po GRI metodologiji. Unapređenje poslovanja u skladu sa prin- cipima održivog razvoja je kontinuiran proces, koji zahteva kako dugoročno planiranje, tako i određena ulaganja. Ta ulaganja se na kraju uvek isplate. Kad se osvrnete unazad, vidite da su rezultati višestruki i podrazumevaju dobrobit za čovečanstvo, ali i brojne važne benefite za kompanije. Istraživanja su pokazala da kom- panije pronalaze tri glavne prednosti u izvešta- vanju o održivom razvoju: Unapređenje transparentnosti prema stejkholderima. Dostupnost i transpa- rentnost informacija, a posebno onih koje svedoče o odgovornom upravljanju rizici- ma, omogućavaju stabilnije investicije, a samim tim i bolji pristup kompanija inves- ticionim fondovima i kapitalu. Ostvarivanje konkurentske prednos- ti. Kompanije sa održivim proizvodima ili uslugama predstavljaju izbore za koje se radije odlučujemo. Tome doprinosi i bolja reputacija zasnovana na poverenju part- nera i korisnika, što je omogućio upravo održivi razvoj. Bolje upravljanje rizicima. Obuhvata veliki dijapazon aspekata – od analize kli- matskih promena, do korektivne strategije za izbegavanje potencijalnih rizika. Pristupanje biznisu iz ugla održivog razvoja omogućava bolju analitiku, prevenciju i uprav- ljanje rizicima. Na kraju, tu je i povećanje ekon- omske vrednosti kompanije kroz održivi razvoj i izveštavanje, ali i povećanje lojalnosti korisnika proizvoda i usluga sa jedne, odnosno zaposle- nih sa druge strane. Zato, dugoročno, strategija održivog razvoja kompaniji donosi stabilnost i
  • 3. controlling tema broja 24 decembar 2015. na više od 80% kontigenta ukupne potrošnje, edukacija zaposlenih koja je udvostručena, unapređena podrška lokalnim zajednicama, samo su neki od ključnih segmenta koji su obeležili održivi razvoj Hemofarma u 2014. go- dini. Hemofarm je, na primer, samo u završnu fazu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vršcu uložio 200.000 evra. Ukupno ulaganje u ovo postrojenje je 500.000 evra. Više od 1.000.000 evra smo uložili i u novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u okviru naše fabrike u Šapcu. Takođe, za preko 8% smanjili smo upotrebu vode iz vodovodne mreže jer smo dodatno optimizovali proizvodnju i usmerili se na arteske bunare. Moj omiljeni primer je da smo, uprkos povećanju obima proizvodnje za 13% a kompleksnosti za 15%, za svega nepunih 3% povećali potrošnju električne energije. Naši dosadašnji rezultati u primeni principa održivog razvoja postignuti su zajed- ničkim trudom čitave kompanije. Održivi razvoj omogućava razvoj dugoročnih odnosa sa stejkholderima, unapređujući vrednosti obostrane saradnje, kroz aktivno upravljanje rizicima, kao i prepoznavanje i pri- hvatanje mogućnosti i izazova optimizacijom ekonomskih, ekoloških i društveno-socijal- nih aspekata poslovanja. Sledeći izveštaj o održivom razvoju Hemofarma biće fokusiran na aktivan dijalog sa stejkholderima, koji će pomoći u sagledavanju poslovanja Hemofarma sa svih relevantnih aspekata. Ključne teme koje budu prepoznate kao zajednički imenitelj svih zainteresovanih strana povezanih sa poslovanjem kompanije, usmeriće dalji rad na izveštavanju i to u okviru G4 smernica. Više o Izveštaju možete videti na korporativnom sajtu Hemofarma (www.hemofarm.com) ili na mobilnoj aplikaciji „Održivi razvoj“ kreiranoj za Android i iOS operativne sisteme. Natalija Popović je direktor za strategiju i održivi razvoj u kompaniji Hemofarm od jula 2014. godine. Prethodno je bila direktor komunikacija u istoj kompaniji (2011–2014). Nataliju možete kontaktirati na e-mail natalija.popovic@hemofarm.com održivost. Međutim, novac i tehnologija same po sebi ne pomeraju stvari. Granice se prelaze promenom stava da je održivi razvoj moguć ako ga ljudi shvate kao sastavni deo svog života i rada. Postoje brojni primeri koji praktično ilustruju prednosti održivog razvoja u kreiranju održivog poslovanja ili proizvoda. Neki od pozitivnih su široka primena LED sijalica, koje je uvela IKEA, čime se štedi električna energija, bez umanjenih performansi osvetljenja. Inače, IKEA je kreirala paletu od preko 300 održivih proizvoda koji štede raspoložive resurse, od LED dioda do efikasnih slavina za vodu. Zatim Hemofarmov primer zaleđivanja vode tokom noći, kada je jeftinija struja, pa postepeno otapanje tokom dana i korišćenje tako dobijene hladne vode za rashlađivanje proizvodnih sistema. Nažalost, postoje i negativni primeri, ali i iz njih treba da učimo, isto kao i iz onih pozitivnih. Davne 1987. godine Bruntland komisija, pri UN, svoj, sada već istorijski izveštaj o održivom razvoju, nazvala je „Naša zajednička budućnost“. Upravo na ovom tragu „zajedničke budućnosti“, Hemofarm je bazirao svoj pristup poslovanju, kao i odnos kako prema zaposleni- ma, poslovnim partnerima i korisnicima proizvo- da, tako i prema celokupnoj zajednici. Već treću godinu zaredom Hemofarm je publikovao Izveštaj o održivom razvoju, sa ključnom porukom „Zajedno unapređuje- mo kvalitet života“. Pripremljen je u skladu sa svetskim smernicama Global Reporting Initiative (GRI) G3.1, uz predstavljanje čak 72 indikatora, odnosno 24 više u odnosu na pre- thodnu godinu. Izveštaj je verifikovala nezavis- na revizorska kuća KPMG, potvrđujući najvišu ocenu A+. Ovaj izveštaj je potvrda strateškog opredeljenja Hemofarma da održivi razvoj ukl- juči u sve segmente svog poslovanja i svakod- nevnog rada. Unapređenje energetske efikasnosti, ozbiljna procena uticaja i održivosti alterna- tivnih, obnovljivih energetskih resursa, optimi- zacija proizvodnih procesa, nastavak uvođenja recikliranog kartona za transportna pakovanja

Related Documents