Pripravované legislatívnePripravované legislatívne
zmenyzmeny
7. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, ...
Výmena vybraných prvkovVýmena vybraných prvkov
plynového zariadenia a jejplynového zariadenia a jej
vyznačenie v protokole...
Komponenty plynového zariadenia, ktoréKomponenty plynového zariadenia, ktoré
je možné vo vozidle nahradiť .je možné vo voz...
Nádrž vrátane príslušenstvaNádrž vrátane príslušenstva
• nádržnádrž,
• viacúčelový ventilviacúčelový ventil,
• plynotesná ...
Konštrukcia a montáž nádrže, viacúčelovéhoKonštrukcia a montáž nádrže, viacúčelového
ventilu, plynotesnej skrine, filtrov ...
Výmena nádržeVýmena nádrže
• za nádrž rovnakého druhu (valcová – valcová,za nádrž rovnakého druhu (valcová – valcová,
toro...
• za nádrž rovnakého objemu a rovnakejza nádrž rovnakého objemu a rovnakej
hmotnostihmotnosti,,
VýmenaVýmena plynotesnej skrineplynotesnej skrine
• len za plynotesnú skriňu prislúchajúcu klen za plynotesnú skriňu prisl...
Vyznačovanie zmien v protokoleVyznačovanie zmien v protokole
o montáži plynového zariadeniao montáži plynového zariadenia
...
Technik MPZ zapíše prostredníctvom AISTechnik MPZ zapíše prostredníctvom AIS
DATAGAS zmeny do rubrikyDATAGAS zmeny do rubr...
Opis protokolu o montážiOpis protokolu o montáži
plynového zariadeniaplynového zariadenia
Opis protokolu je možné vydaťOpi...
Opis protokolu o montáži plynového zariadenia vydanýOpis protokolu o montáži plynového zariadenia vydaný
pracoviskom montá...
Opis protokolu o montáži plynového zariadenia vydanýOpis protokolu o montáži plynového zariadenia vydaný
poverenou technic...
Opis protokolu o montáži plynového zariadenia vydá poverená technickáOpis protokolu o montáži plynového zariadenia vydá po...
Doklady potrebné k vystaveniu opisu protokolu poverenouDoklady potrebné k vystaveniu opisu protokolu poverenou
technickou ...
Poverená technická služba MPZ vystaví opis protokolu MPZ a vPoverená technická služba MPZ vystaví opis protokolu MPZ a v
r...
Ďakujem za pozornosť!
www.mindop.sk
Pripravované legislatívne zmeny
Pripravované legislatívne zmeny
Pripravované legislatívne zmeny
Pripravované legislatívne zmeny
of 21

Pripravované legislatívne zmeny

Pripravované legislatívne zmeny v oblasti prestavieb vozidiel na pohon plynom
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pripravované legislatívne zmeny

 • 1. Pripravované legislatívnePripravované legislatívne zmenyzmeny 7. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, CNG7. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, CNG 21.05.2015 Lietavská Lúčka, Slovensko21.05.2015 Lietavská Lúčka, Slovensko Ing. Martin DemekIng. Martin Demek Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Štátny dopravný úradŠtátny dopravný úrad
 • 2. Výmena vybraných prvkovVýmena vybraných prvkov plynového zariadenia a jejplynového zariadenia a jej vyznačenie v protokole ovyznačenie v protokole o montáži plynového zariadenia.montáži plynového zariadenia.
 • 3. Komponenty plynového zariadenia, ktoréKomponenty plynového zariadenia, ktoré je možné vo vozidle nahradiť .je možné vo vozidle nahradiť . • nádrž vrátane príslušenstva,nádrž vrátane príslušenstva, • filtre,filtre, • ohybné hadice,ohybné hadice,
 • 4. Nádrž vrátane príslušenstvaNádrž vrátane príslušenstva • nádržnádrž, • viacúčelový ventilviacúčelový ventil, • plynotesná skriňaplynotesná skriňa,
 • 5. Konštrukcia a montáž nádrže, viacúčelovéhoKonštrukcia a montáž nádrže, viacúčelového ventilu, plynotesnej skrine, filtrov a ohybnýchventilu, plynotesnej skrine, filtrov a ohybných hadíc musia spĺňať požiadavky predpisuhadíc musia spĺňať požiadavky predpisu EHK OSN č. 67 resp. EHK OSN č.110 v aktuálnomEHK OSN č. 67 resp. EHK OSN č.110 v aktuálnom znení, platnom v čase výmeny týchtoznení, platnom v čase výmeny týchto komponentov (67-01, 110-01).komponentov (67-01, 110-01). Podmienky výmeny jednotlivýchPodmienky výmeny jednotlivých komponentovkomponentov
 • 6. Výmena nádržeVýmena nádrže • za nádrž rovnakého druhu (valcová – valcová,za nádrž rovnakého druhu (valcová – valcová, toroidná - toroidná, vonkajšia – vonkajšia,toroidná - toroidná, vonkajšia – vonkajšia, vnútorná – vnútorná)vnútorná – vnútorná),,
 • 7. • za nádrž rovnakého objemu a rovnakejza nádrž rovnakého objemu a rovnakej hmotnostihmotnosti,,
 • 8. VýmenaVýmena plynotesnej skrineplynotesnej skrine • len za plynotesnú skriňu prislúchajúcu klen za plynotesnú skriňu prislúchajúcu k príslušnej nádrži (STAKO – STAKO)príslušnej nádrži (STAKO – STAKO).. VýmenaVýmena filtrov a ohybných hadícfiltrov a ohybných hadíc Výmena ostatných komponentovVýmena ostatných komponentov plynového zariadenia nie jeplynového zariadenia nie je povolenápovolená
 • 9. Vyznačovanie zmien v protokoleVyznačovanie zmien v protokole o montáži plynového zariadeniao montáži plynového zariadenia Vyznačovanie zmien v protokole o montáži plynovéhoVyznačovanie zmien v protokole o montáži plynového zariadenia a výmenu prvkov plynového zariadenia môžezariadenia a výmenu prvkov plynového zariadenia môže vykonať len oprávnené pracovisko montáže plynovéhovykonať len oprávnené pracovisko montáže plynového zariadenia. V prípade, ak prvotný protokol o montážizariadenia. V prípade, ak prvotný protokol o montáži plynového zariadenia vystavilo iné oprávnené pracoviskoplynového zariadenia vystavilo iné oprávnené pracovisko než tonež to,, ktoré uskutočňuje výmenu prvkov plynovéhoktoré uskutočňuje výmenu prvkov plynového zariadenia - toto pracovisko požiada poverenú technickúzariadenia - toto pracovisko požiada poverenú technickú službu o sprístupnenie záznamu o montáži plynovéhoslužbu o sprístupnenie záznamu o montáži plynového zariadeniazariadenia..
 • 10. Technik MPZ zapíše prostredníctvom AISTechnik MPZ zapíše prostredníctvom AIS DATAGAS zmeny do rubrikyDATAGAS zmeny do rubriky „„Ďalšie záznamy PMPZ“Ďalšie záznamy PMPZ“ „„Výmena nádrže po skončení jej životnosti za Exx 67R-Výmena nádrže po skončení jej životnosti za Exx 67R- xx xxxx, viacúčelového ventilu za Exx 67R-xx xxxx,xx xxxx, viacúčelového ventilu za Exx 67R-xx xxxx, plynotesnej skrine za Exx 67R-xx xxxx, ohybnej hadiceplynotesnej skrine za Exx 67R-xx xxxx, ohybnej hadice za Exx 67R-xx xxxx a filtra za Exx 67R-xx xxxx; dňa:za Exx 67R-xx xxxx a filtra za Exx 67R-xx xxxx; dňa: xx.xx.xxxx“ meno a priezvisko technika, názovxx.xx.xxxx“ meno a priezvisko technika, názov oprávnenej osoby“; podpis a odtlačok pečiatky technikaoprávnenej osoby“; podpis a odtlačok pečiatky technika montáže plynového zariadenia“montáže plynového zariadenia“
 • 11. Opis protokolu o montážiOpis protokolu o montáži plynového zariadeniaplynového zariadenia Opis protokolu je možné vydaťOpis protokolu je možné vydať len ak je plynové zariadenielen ak je plynové zariadenie zapísané v dokladoch odzapísané v dokladoch od vozidlavozidla
 • 12. Opis protokolu o montáži plynového zariadenia vydanýOpis protokolu o montáži plynového zariadenia vydaný pracoviskom montáže plynových zariadenípracoviskom montáže plynových zariadení • opis vyhotoví pracovisko montáže plynových zariadení, ktoré montážopis vyhotoví pracovisko montáže plynových zariadení, ktoré montáž vykonalo v dvoch vyhotoveniach,vykonalo v dvoch vyhotoveniach, • údaje o montáži musia byť v AIS DATAGAS,údaje o montáži musia byť v AIS DATAGAS, • údaje vyznačené na opise sa musia zhodovať s údajmi na pôvodnomúdaje vyznačené na opise sa musia zhodovať s údajmi na pôvodnom protokole o montáži plynového zariadenia,protokole o montáži plynového zariadenia, • opis protokolu o montáži plynového zariadenia musí byť označený textomopis protokolu o montáži plynového zariadenia musí byť označený textom „OPIS“ za kódom protokolu,„OPIS“ za kódom protokolu, • text v rubrike „Ďalšie záznamy PMPZ“ „ZA SPRÁVNOSŤ OPISUtext v rubrike „Ďalšie záznamy PMPZ“ „ZA SPRÁVNOSŤ OPISU ZODPOVEDÁ (menoZODPOVEDÁ (meno a priezviskoa priezvisko technika), DŇA ........“ - podpis technikatechnika), DŇA ........“ - podpis technika a odtlačok pečiatky technika montáže plynového zariadeniaa odtlačok pečiatky technika montáže plynového zariadenia..
 • 13. Opis protokolu o montáži plynového zariadenia vydanýOpis protokolu o montáži plynového zariadenia vydaný poverenou technickou službou MPZpoverenou technickou službou MPZ • v prípade, že pracovisko montáže plynového zariadenia zaniklo alebo bolov prípade, že pracovisko montáže plynového zariadenia zaniklo alebo bolo zrušené, opis protokolu o montáži plynového zariadenia vyhotovízrušené, opis protokolu o montáži plynového zariadenia vyhotoví poverená technická služba montáže plynových zariadení,poverená technická služba montáže plynových zariadení, • údaje o montáži musia byť v AIS DATAGAS,údaje o montáži musia byť v AIS DATAGAS, • v prípade,v prípade, akak montáž plynového zariadenia bola vykonaná pred spustenímmontáž plynového zariadenia bola vykonaná pred spustením AIS DATAGASAIS DATAGAS ,, prevádzkovateľ vozidla požiada miestne príslušný okresnýprevádzkovateľ vozidla požiada miestne príslušný okresný úrad o vydanie kópie protokolu o montáži plynového zariadenia,úrad o vydanie kópie protokolu o montáži plynového zariadenia,
 • 14. Opis protokolu o montáži plynového zariadenia vydá poverená technickáOpis protokolu o montáži plynového zariadenia vydá poverená technická služba MPZ za podmienok:služba MPZ za podmienok: • pracovisko montáže plynových zariadení fyzicky overí:pracovisko montáže plynových zariadení fyzicky overí: – zhodnosť komponentov plynového zariadenia s Osvedčením o technickejzhodnosť komponentov plynového zariadenia s Osvedčením o technickej spôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy (Osvedčenie o technickejspôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy (Osvedčenie o technickej spôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy predmetného vozidla predkladáspôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy predmetného vozidla predkladá prevádzkovateľ vozidla),prevádzkovateľ vozidla), – zhodnosť značky a typu vozidla, typu motora pre ktoré bolo predmetnézhodnosť značky a typu vozidla, typu motora pre ktoré bolo predmetné plynové zariadenie schválené,plynové zariadenie schválené, – plnenie technických požiadaviek definovaných predpise EHK OSN č. 67 resp.plnenie technických požiadaviek definovaných predpise EHK OSN č. 67 resp. EHK č. 110 predmetného vozidla v znení platnom v čase prestavby,EHK č. 110 predmetného vozidla v znení platnom v čase prestavby, – plnenie požiadaviek vyhlášky č. 464/2009 Z. z. (§12 a §17)plnenie požiadaviek vyhlášky č. 464/2009 Z. z. (§12 a §17),, • pracovisko montáže plynových zariadení vystaví „Potvrdenie o obhliadkepracovisko montáže plynových zariadení vystaví „Potvrdenie o obhliadke montáže plynového zariadenia pre vystavenie opisu protokolu o montážimontáže plynového zariadenia pre vystavenie opisu protokolu o montáži plynového zariadenia“plynového zariadenia“..
 • 15. Doklady potrebné k vystaveniu opisu protokolu poverenouDoklady potrebné k vystaveniu opisu protokolu poverenou technickou službou MPZtechnickou službou MPZ • originál vystaveného Potvrdenia o obhliadke montážeoriginál vystaveného Potvrdenia o obhliadke montáže plynového zariadenia vydaný pracoviskom MPZ,plynového zariadenia vydaný pracoviskom MPZ, • kópiu osvedčenia o evidencii časť II alebo technickéhokópiu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického preukazu vozidla,preukazu vozidla, • kópiu Osvedčenia o technickej spôsobilosti typu súčasti,kópiu Osvedčenia o technickej spôsobilosti typu súčasti, výstroja a výbavy predmetného vozidlavýstroja a výbavy predmetného vozidla,,
 • 16. Poverená technická služba MPZ vystaví opis protokolu MPZ a vPoverená technická služba MPZ vystaví opis protokolu MPZ a v rubrikerubrike „Ďalšie záznamy PMPZ“„Ďalšie záznamy PMPZ“ vyznačí text:vyznačí text: „„Opis protokolu vydaný poverenou technickou službou montážeOpis protokolu vydaný poverenou technickou službou montáže plynových zariadení ako náhrada „Potvrdenia o technickejplynových zariadení ako náhrada „Potvrdenia o technickej spôsobilosti plynového zariadenia LPG/CNG“.spôsobilosti plynového zariadenia LPG/CNG“.
 • 17. Ďakujem za pozornosť! www.mindop.sk