Дипломски рад
Игор Милосављевић
Предлог узгојних мера у шуми
букве изданачког порекла
на подручју Г.Ј. “...
Шта је изданачка шума ?
Мезијска буква - Fagus moesiaca
листопадно дрво, h= 35-45m, R ≤ 2 m
старости 200-400 г, врста сенке
зрелост у 60 (40) г, п...
Стање шума у Србији
прошлост=1800.г. садашњост=2007.г.
20%
...
Задатак рада
проучити услове средине локалитета
истражити састојинско стање букове шуме
изданачког порекла
предложити уз...
Подручје и објекат истраживања
Географски положај Кукавице
Резултати истраживања
Основни подаци о станишту
(ореографски, хидрографски, климатски, геолошка
подлога,тип земљишта и ...
Главни таксациони елементи састојине
45
...
Развој и прираст пречника стабала
220
200
180
...
Развој висина и висински прираст
18
16
14 ...
Биолошкe одликe састојине
100%
Б 24,36%
90%
30,77%
Р ...
Предлог узгојно-мелиоративних мера
Истраживана састојина-изглед
Процес индиректне мелиорације
применом селективне прореде
I фаза – избор стабала будућности
(обележавање, уклањање глав...
Почетно стање састојине
Шематски приказ - огледно поље 1
Биолошке карактеристике састојине
Шематски приказ - огледно поље 1
Распоред стабала будућности
Шематски приказ - огледно поље 1
Распоред дозначених стабала
Шематски приказ - огледно поље 1
Састојина после извршене прореде
Шематски приказ - огледно поље 1
Очекивани резултати
Закључак
Хумусно-силикатно земљиште-микашист,
нм.в. 440-670 m, нагиба 30° експозиција NW
,
Једн...
Дипломски рад
ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!!
Игор Милосављевић
of 21

Prezentacija diplomskog rada o Bukvi-Fagus silvatica

Izdanacka suma bukve-metode i postupci obnavljanja nacini
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija diplomskog rada o Bukvi-Fagus silvatica

 • 1. Дипломски рад Игор Милосављевић Предлог узгојних мера у шуми букве изданачког порекла на подручју Г.Ј. “Кукавица I” Београд, 2007.
 • 2. Шта је изданачка шума ?
 • 3. Мезијска буква - Fagus moesiaca листопадно дрво, h= 35-45m, R ≤ 2 m старости 200-400 г, врста сенке зрелост у 60 (40) г, плод-буквица надморска висина 40-1800 m експозиција N,NE и S индиферентна врста оплодна, пребирна сеча
 • 4. Стање шума у Србији прошлост=1800.г. садашњост=2007.г. 20% 27% 73% 80% изданачке и деградиране шуме високе шуме 50% 50%
 • 5. Задатак рада проучити услове средине локалитета истражити састојинско стање букове шуме изданачког порекла предложити узгојно-мелиоративне мере на основу стања шуме и биоеколошких карактеристика букве
 • 6. Подручје и објекат истраживања Географски положај Кукавице
 • 7. Резултати истраживања Основни подаци о станишту (ореографски, хидрографски, климатски, геолошка подлога,тип земљишта и типолошка припадност) Основни подаци о састојини (намена, порекло и очуваност, смеса, дебљинска структура, врста дрвећа и старост)
 • 8. Главни таксациони елементи састојине 45 Број стабала 40 35 30 Запремина 25 N( % ) 20 15 10 Темељница 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 d ( cm ) 45 45 40 40 35 35 30 30 G(%) V(%) 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0 2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 d ( cm ) d ( cm )
 • 9. Развој и прираст пречника стабала 220 200 180 160 d 140 d (m ) m 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 T (год) 8 7 it 6 5 Id (m ) m 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T (год)
 • 10. Развој висина и висински прираст 18 16 14 Ih 12 10 H (m) 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 0.7 T (год) 0.6 it 0.5 0.4 Ih (m) 0.3 0.2 0.1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T (год)
 • 11. Биолошкe одликe састојине 100% Б 24,36% 90% 30,77% Р 37,18% 80% О Ј 70% 30,77% 25,64% 60% 23,08% С 50% Т 40% А 30% Б 44,87% 43,59% 39,74% А 20% Л 10% А 0% БИОЛОШКИ ПОЛОЖ АЈ КВАЛИТЕТ ДЕБЛА КВАЛИТЕТ КРУНЕ I II III
 • 12. Предлог узгојно-мелиоративних мера Истраживана састојина-изглед
 • 13. Процес индиректне мелиорације применом селективне прореде I фаза – избор стабала будућности (обележавање, уклањање главних конкурената) II фаза – сече неге (селективна прореда, уклањање вишка стабала) III фаза – припрема за обнављање (просветљавање састојине прогалним сечама) IV фаза – извођење сеча обнављања (подмлађивање састојине)
 • 14. Почетно стање састојине Шематски приказ - огледно поље 1
 • 15. Биолошке карактеристике састојине Шематски приказ - огледно поље 1
 • 16. Распоред стабала будућности Шематски приказ - огледно поље 1
 • 17. Распоред дозначених стабала Шематски приказ - огледно поље 1
 • 18. Састојина после извршене прореде Шематски приказ - огледно поље 1
 • 19. Очекивани резултати
 • 20. Закључак Хумусно-силикатно земљиште-микашист, нм.в. 440-670 m, нагиба 30° експозиција NW , Једнодобна, изданачка шума на добром станишту Узгојни циљ ► висока шума (производња техничког и дрвета за огрев) Узгојна мера ► конверзија узгојног облика Наредна прореда за 8-10 год. (истог интезитета) Превођење у састојину семеног порекла
 • 21. Дипломски рад ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!! Игор Милосављевић