«Πολιτιστική ανοιξη» ΢την Ελλαδατου ‘60Four and a half GirlsΑϊντηνολη ΧριστιάναΓκικα ΕυρυδικηΖαχαρουδη ΜαριαΖαχου Ευαγγελια
Πολιτικό κλίμα την περίοδο 1960-65Ο Καραμανλής αποχωρεί από το πολιτικό προσκήνιο. Ησύγκρουση της Κυβέρνησης με την αντιπο...
Στην πόλη τουΛονδίνου η ταινίατης ΑλίκηΒουγιουκλάκη«Αλίκη» κάνειπρεμιέρα μεμεγάλη επιτυχία.Μια περίοδοςκαλλιτεχνικήςανάπτυ...
Καη ηελ Άλλα Κακίηα ζε έλαθαηλνχξην ξφιν, θάπσοηζπαληθφ.Σα ζέαηξα «ζπγθέληξσζαλ»ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχησλ Αζελψλ κε ηνλ Μ...
΢ηελ «Οδό ησλ Ολείξσλ», ζηελπαξάζηαζε ηνπ Μάλνπ Υαηδεδάθεζην ζέαηξν «Μεηξνπόιηηαλ» κε ηελΡέλα Βιαρνπνύινπ θαη ηνλ ΓεκήηξεΥ...
Σα δηθαηωκαηα πξν΢ηαηεπνπλ ηα Οξθαλνηξνθεηα Γηαηη΢εκεξα δελ εηλαη ην΢α πνιια, νπωο παιηα;Σα Οξθαλνηξνθεία ηηκνύληαη από ηη...
Η εηθφλα ηεο Αζήλαο ηηορξνληέο 1962-63
Μέζα ζε 100 ρξφληα, ε εηθφλαηεο Αζήλαο αιιάδεη ηφζναξρηηεθηνληθά, φζν θαηθαιιηηερληθά. Χο πξνο ηνλθαιιηηερληθφ ηνκέα, ζεκα...
΢ηνλ ηνκέα ηεο κφδαο νη έιιελεο ζρεδηαζηέο ηνικνχλ ην 1963 λαρξεζηκνπνηήζνπλ ην πθαληφ ζε βξαδηλά θαη επίζεκα ξνχρα πνπ σο...
΢ηε ζπλέρεηα ζην Ηξψδεην θαηαθζάλνπλ νη πηνεπηηπρεκέλνη ρνξεπηέο κπαιέηνπ, ν Ννπξέγηεθ θαη εΦνληέηλ. Ο Ννπξέγηεθ, ξψζνο ζη...
«Κάπνηνηιίγνηπξόζεμαλόηηδελείρεηαηέιεηαπόδηαπνπζπλεζίδεηαηλαέρνπλνηρνξεύηξηεο,πξίκακπαιαξίλεο.Οηπεξηζζόηεξνηέκεηλαλζηνγεγν...
http://P.I.Tchaikovsky Swanlake,Margot Fonteyn,Rudolf Nurejev II - YouTube#!
Σν φλνκα Ννπξέγηεθ έθζαζε λα εθθξάδεη αξρεηππηθά ηελ θαιιηηερληθήηειεηφηεηα ζην πεδίν ηνπ ρνξνχ, αθφκε θαη γηα εθείλνπο πν...
Η αζηπλνκία παίξλεη 10θαηλνχξγηα παπάθηα, κεαπνηέιεζκα λαδηεπθνιχλεηαη ζηε ξχζκηζεηεο θπθινθνξίαο, γεγνλφοπνπ αλαθνπθίδεη ...
Χο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ε Αζήλα κεηαηξέπεηαη ζε κηακεγαινχπνιε φπσο νη άιιεο κεγάιεο επξσπατθέοπφιεηο. Γεκίδεη πξάζηλα π...
Διέλε Βιάρνπ: Η κεγάιε θχξηα ηνπ ΣχπνπΈγηλε ε πξψηε Δπξσπαίαδεκνζηνγξάθνο πνπ ηνλΙνχιην ηνπ 1936 θάιπςε ηνποΑγψλεο ηνπ Βεξ...
Μεηά ηελ επηζηξνθή ηεο Διέλεο Βιάρνπ από ηελ Γεξκαλία, έξρεηαη θαηηελ βξίζθεη έλαο αξρηηέθηνλαο αλαθνηλώλνληαο ηεο όηη ηεο...
Η απάληεζε…..Η θα Βιάρνπ αξλείηαη ηελπξνζθνξά,θαηαιαβαίλνληαο φηηπξφθεηηαη γηα δσξνδνθία,γηα λα θαιχςεη ην λέν θαη λακελ α...
Σν Μέγαξν Μαμίκνπ δελ ήηαληίπνηα άιιν απφ ηελ ηδηφθηεηεθαηνηθία ηνπ ΓεκεηξίνπΜαμίκνπ (1873 – 1955). ΟΜάμηκνο ήηαλ γηα πνιι...
Η θεδεία ηνπ Λακπξάθε δελ΢πκπεξηιήθζεθε ζηα ΔΠΙΚΑΙΡΑΛακπξάθεο θαη γεγνλόηα
Γξεγφξηνο ΛακπξάθεοΟ Γξεγφξηνο Λακπξάθεογελλήζεθε ζηελ ΚεξαζίηζαΑξθαδίαο ην1912. ΢πνχδαζεηαηξηθή ζην ΠαλεπηζηήκηνΑζελψλ θα...
΢ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1961 νΛακπξάθεο εθιέρηεθε βνπιεπηήο Πεηξαηάζπλεξγαδφκελνο κε ηελ Δληαία ΓεκνθξαηηθήΑξηζηεξά (ΔΓ...
ΓνινθνλίαΣν βξάδπ ηεο 22εοΜαΐνπ 1963 νΛακπξάθεο κίιεζε ζεεθδήισζε πνπδηνξγάλσζε ζηεΘεζζαινλίθε ε«Επιτροπή για τηΔιεθνή Ύυε...
Αθξηβψο εθείλε ηε ζηηγκή, ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλΔξκνχ θαη Δι. Βεληδέινπ έλα ηξίθπθιν εκθαλίζηεθε απφ ηνπνπζελά, πιεζίαζε...
Γηαηη…;;;;Γηα ηελ δνινθνλίαΛακπξάθε ππάξρνπλειάρηζηα πιάλα, θπξίσοαπνζπάζκαηα απφ ηελθεδεία θαη ηελ δίθε. Έηζη,θαη ηα Δπίθ...
΢ηηο 22 Μαΐνπ 1963 ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο παξέζηε θαη κίιεζε γηα ηελ εηξήλε ζηεΘεζζαινλίθε. Μεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο δέρζ...
«Ποιος κσβερνά επιτέλοσςαστόν τον τόπο»;Καξακαλιήο
Η θξάζε…..Ο Καξακαλιήο ζπγθινλίδεηαη απφ ηελ δνινθνλία ηνπΛακπξάθε.Αλαξσηηέηαη «Πνηνο θπβεξλά επηηέινπο απηφλ ηνλ ηφπν»επε...
Η πήξη του Καπαμανλή με τηνβασιλική οικογένειαΗ επηζπκία ηνπ Βαζηιηά Παχινπ θαη ηεο Φξεηδεξίθεο λαηαμηδέςνπλ ζην Λνλδίλν π...
΢χλδεζε ηεο εξγαζίαο κε ηνβηβιίν ηεο ΚΟΙΠΑ
Ννκνζεηηθή Λεηηνπξγία1. Βνπιή: Πεγή θάζε εμνπζίαο2. Ννκνζεηηθή Δμνπζία: Βνπιή + Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο3. ,Πνιίηεπκα ηεο ...
Η ΢ύλζεζε ηεο Βνπιήο1. Βνπιή : 300 Βνπιεπηέο >ΔζληθνίΑληηπξφζσπνη >Έρνπλ ην δηθαίσκαλα εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνποειεχζεξα + ...
Βνπιή ησλ έθεβσλ1. Λεηηνπξγεί απφ ην 1995-962. ΢θνπφο είλαη εθαιιηέξγεηα ζεηηθήοζηάζεο ησλ λέσλζρεηηθά κε ηελζπκκεηνρή ζηα...
ΒΟΤΛΗ (Αξκνδηφηεηεο)1. Θεζπίδεη λφκνπο> θαηαζέηεη έλαλνκνζρέδην πνπ ηνεπεμεξγάδνληαη Βνπιεπηέο απφφια ηα θφκκαηα> ςεθίδεηα...
ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢1. Δίλαη αξρεγφο ηνπ θξάηνποθαη ξπζκηζηήο ηνππνιηηεχκαηνο2. Δθιέγεηαη γηα 5 ρξφληα απφηελ Βνπιή ( ...
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ΢ΠΡΟΔΓΡΟΤ εηλαη:1. Η έθδνζε θαη ε δεκνζίεπζε ησλ λφκσλ2. Η πξνθήξπμε Γεκνςεθίζκαηνο3. Η δηεζλήο εθπξνζψπεζε ηεο...
ΚΤΒΕΡΝΗ΢ΗΚαζνξίδεη θαη θαηεπζύλεη ηελ γεληθήπνιηηηθήΚα ηελ απνηειεί:1. Τπνπξγηθό ζπκβνύιην2. Πξσζππνπξγόο3. Τπνπξγνί (ζπλή...
ΔΙΚΑ΢ΣΗΡΙΑΑζθνύλ δηθαζηηθή ιεηηνπξγηάΣξίην όξγαλνΑλεμάξηεηνΔπηιύνπλ δηαθνξέοΑπνδίδνπλ δηθαηνζύλε
Διάκριση δικαστηρίων1.Γηνηθεηηθα δηθαζηήξηα2.Πνιηηηθα δηθαζηήξηα3.Πνηληθα δηθαζηήξηαΔΙΚΑΣΤΕΣ1.Αλεμάξηεηνη2.Γηθάδνπλ λε βάζ...
Εργασία της Αϊντινόλη Χριστιάναςκαι της Ζάχου Ευαγγελίας στομάθημα της ΚΟΙ.Π.Α.
Politistiki anoixi ellada 60
Politistiki anoixi ellada 60
Politistiki anoixi ellada 60
of 43

Politistiki anoixi ellada 60

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politistiki anoixi ellada 60

 • 1. «Πολιτιστική ανοιξη» ΢την Ελλαδατου ‘60Four and a half GirlsΑϊντηνολη ΧριστιάναΓκικα ΕυρυδικηΖαχαρουδη ΜαριαΖαχου Ευαγγελια
 • 2. Πολιτικό κλίμα την περίοδο 1960-65Ο Καραμανλής αποχωρεί από το πολιτικό προσκήνιο. Ησύγκρουση της Κυβέρνησης με την αντιπολίτευσηοξύνεται με αποτέλεσμα ο «Ανένδοτος» να γίνει ησημαία της αντιπολίτευσης.«Προίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία» γίνεται τοσύνθημα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν στουςδρόμους την ώρα που σημειώνεται η πρώτη μεγάληαπεργία των καθηγητών.
 • 3. Στην πόλη τουΛονδίνου η ταινίατης ΑλίκηΒουγιουκλάκη«Αλίκη» κάνειπρεμιέρα μεμεγάλη επιτυχία.Μια περίοδοςκαλλιτεχνικήςανάπτυξηςχαρακτηρίζει τηνΑθήνα με τα θέατρανα γεμίζουν απότους λάτρες αυτήςτης τέχνης.
 • 4. Καη ηελ Άλλα Κακίηα ζε έλαθαηλνχξην ξφιν, θάπσοηζπαληθφ.Σα ζέαηξα «ζπγθέληξσζαλ»ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχησλ Αζελψλ κε ηνλ ΜίθεΘενδσξάθε λα παξνπζηάδεηηελ «Όκνξθε πφιε»
 • 5. ΢ηελ «Οδό ησλ Ολείξσλ», ζηελπαξάζηαζε ηνπ Μάλνπ Υαηδεδάθεζην ζέαηξν «Μεηξνπόιηηαλ» κε ηελΡέλα Βιαρνπνύινπ θαη ηνλ ΓεκήηξεΥνξλ ηηκνύλ κε ηελ παξνπζία ηνποην δεύγνο Καξακαλιή
 • 6. Σα δηθαηωκαηα πξν΢ηαηεπνπλ ηα Οξθαλνηξνθεηα Γηαηη΢εκεξα δελ εηλαη ην΢α πνιια, νπωο παιηα;Σα Οξθαλνηξνθεία ηηκνύληαη από ηηοεπηζθέςεηο κεγάισλ εζνπνηώλ όπσοηεο Ρέλαο Βιαρνπνύινπ πνππξνζθέξνπλ είηε ηξόθηκα είηε άιιαείδε πξώηεο αλάγθεο. Ο αξηζκόο ηνποαπμήζεθε ζηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα,ιόγσ ησλ απσιεηώλ ηνπ πνιέκνπ πνπνδήγεζαλ ζηελ αύμεζε ησλ παηδηώλκε έιιεηςε γνλέσλ.
 • 7. Η εηθφλα ηεο Αζήλαο ηηορξνληέο 1962-63
 • 8. Μέζα ζε 100 ρξφληα, ε εηθφλαηεο Αζήλαο αιιάδεη ηφζναξρηηεθηνληθά, φζν θαηθαιιηηερληθά. Χο πξνο ηνλθαιιηηερληθφ ηνκέα, ζεκαληηθάπξφζσπα θαηαθζάλνπλ ζηελΔιιάδα.Αξρηθά ν Walt Disney γπξίδεηζηελ Κξήηε, ηε λέα ηνπ ηαηλίακε ηίηιν«΢ηα θξφζζηα ηνπ νπξαλνχ» κεπξσηαγσλίζηξηα ηε δηάζεκε΢νξάγηα. Γεκνζηνγξάθνη ηελθπλεγνχλ ηφζν ζηε Μχθνλνφζν θαη ζηε Κξήηε.
 • 9. ΢ηνλ ηνκέα ηεο κφδαο νη έιιελεο ζρεδηαζηέο ηνικνχλ ην 1963 λαρξεζηκνπνηήζνπλ ην πθαληφ ζε βξαδηλά θαη επίζεκα ξνχρα πνπ σοηφηε ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ζπηηηθή ρξήζε. Αληινχλε ζρέδηα απφηνπηθέο παξαδνζηαθέο θνξεζηέο.
 • 10. ΢ηε ζπλέρεηα ζην Ηξψδεην θαηαθζάλνπλ νη πηνεπηηπρεκέλνη ρνξεπηέο κπαιέηνπ, ν Ννπξέγηεθ θαη εΦνληέηλ. Ο Ννπξέγηεθ, ξψζνο ζηε θαηαγσγή θαηθνξπθαίνο ζηνλ ηνκέα ηνπ, ηηκά ηελ Διιάδα κε ηελπαξνπζία ηνπ.
 • 11. «Κάπνηνηιίγνηπξόζεμαλόηηδελείρεηαηέιεηαπόδηαπνπζπλεζίδεηαηλαέρνπλνηρνξεύηξηεο,πξίκακπαιαξίλεο.Οηπεξηζζόηεξνηέκεηλαλζηνγεγνλόοόηηόηαλεθείλεήηαλζηεζθελήδελκπνξνύζαλλαπάξνπληακάηηαηνποαπόπάλσηεο.ΣνόλνκαηεοΜαξγθόηΦνληέηλ».Μαξγθφη Φνληέηλ... πνπέλη απφ ρξπζάθη
 • 12. http://P.I.Tchaikovsky Swanlake,Margot Fonteyn,Rudolf Nurejev II - YouTube#!
 • 13. Σν φλνκα Ννπξέγηεθ έθζαζε λα εθθξάδεη αξρεηππηθά ηελ θαιιηηερληθήηειεηφηεηα ζην πεδίν ηνπ ρνξνχ, αθφκε θαη γηα εθείλνπο πνπ δελ είραλ ζηελήζρέζε κε ηελ ηέρλε απηή..Όκνξθνο, εμαηξεηηθάπξνηθηζκέλνο, δχζθνινο,θαθνκαζεκέλνο θαη αιεζηλφοζηαξ, απφιαπζε ηα πξνλφκηα ηεοδηεζλνχο αθηηλνβνιίαο ηνπηξέθνληαο ηελ πεξηέξγεηα ηνπθνηλνχ πνπ ηνλ ιάηξεςε θαηθάλνληάο ην λα απνξεί γηα ηνλαληηζπκβαηηθφ ηξφπν δσήο ηνπ.
 • 14. Η αζηπλνκία παίξλεη 10θαηλνχξγηα παπάθηα, κεαπνηέιεζκα λαδηεπθνιχλεηαη ζηε ξχζκηζεηεο θπθινθνξίαο, γεγνλφοπνπ αλαθνπθίδεη ηνποπνιίηεο-πεδνχο.
 • 15. Χο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ε Αζήλα κεηαηξέπεηαη ζε κηακεγαινχπνιε φπσο νη άιιεο κεγάιεο επξσπατθέοπφιεηο. Γεκίδεη πξάζηλα πάξθα θαη ζεφξαηα θηήξηα ζηεζέζε ησλ παιαηψλ θαηεδαθηζκέλσλ θηεξίσλ.
 • 16. Διέλε Βιάρνπ: Η κεγάιε θχξηα ηνπ ΣχπνπΈγηλε ε πξψηε Δπξσπαίαδεκνζηνγξάθνο πνπ ηνλΙνχιην ηνπ 1936 θάιπςε ηνποΑγψλεο ηνπ Βεξνιίλνπ.΢πλαληήζεθε κε ηνλΡνχζβειη θαη ηνλ KιαξθΓθέηκπι, ζπλνκίιεζε κε ηνποXξνπζηζφθ, Tζφξηζηι θαηΓηεθηνπζέλθν. Με φπια ηελεμππλάδα θαη ηελ θαιιηέξγεηάηεο γθξέκηζε έλα απφ ηαπιένλ απφξζεηα αλδξηθάιφκπη: απηφ ηεο δηεζλνχοδεκνζηνγξαθίαο.
 • 17. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηεο Διέλεο Βιάρνπ από ηελ Γεξκαλία, έξρεηαη θαηηελ βξίζθεη έλαο αξρηηέθηνλαο αλαθνηλώλνληαο ηεο όηη ηεο πξνζθέξεηαηην ξεηηξέ από ηελ πνιπθαηνηθία πνπ ζα ρηίδνπλ ζηε ζέζε ηνπ ΜεγάξνπΜαμίκνπ, έπεηηα από ηελ θαηεδάθηζε ηνπ.
 • 18. Η απάληεζε…..Η θα Βιάρνπ αξλείηαη ηελπξνζθνξά,θαηαιαβαίλνληαο φηηπξφθεηηαη γηα δσξνδνθία,γηα λα θαιχςεη ην λέν θαη λακελ αλαθεξζεί ζε απηφζηελ εθεκεξίδα ηεο.Η άξλεζή ηεο δείρλεηάλζξσπν κε ζηαζεξέο αμίεοπνπ ππνζηεξίδεη ηα πηζηεχσηεο, θαζψο θαη ηελ αληήξηζήηεο λα δερζεί ηελθαηεδάθηζε ελφο ηφζνσξαίνπ θαη ζεκαληηθνχθηηξίνπ ηε ζέζε ηνπ νπνίνπζα θαηειάκβαλε κίαπνιπθαηνηθία
 • 19. Σν Μέγαξν Μαμίκνπ δελ ήηαληίπνηα άιιν απφ ηελ ηδηφθηεηεθαηνηθία ηνπ ΓεκεηξίνπΜαμίκνπ (1873 – 1955). ΟΜάμηκνο ήηαλ γηα πνιιάρξφληα δηνηθεηήο ηεο ΔζληθήοΣξάπεδαο θαη κεηέπεηηαπνιηηηθφο κε ην Λατθφ Κφκκα.Γηεηέιεζε ππνπξγφο εμσηεξηθψλ(1933 – 1935), γεξνπζηαζηήο θαηεμσθνηλνβνπιεπηηθφοπξσζππνπξγφο (1947), φηαλεγήζεθε θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ζεκηα πξνζπάζεηα ησλ Ακεξηθαλψλ λαζπζπεηξψζνπλ ηηο πνιηηηθέοδπλάκεηο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ«θνκκνπληζηηθή απεηιή».
 • 20. Η θεδεία ηνπ Λακπξάθε δελ΢πκπεξηιήθζεθε ζηα ΔΠΙΚΑΙΡΑΛακπξάθεο θαη γεγνλόηα
 • 21. Γξεγφξηνο ΛακπξάθεοΟ Γξεγφξηνο Λακπξάθεογελλήζεθε ζηελ ΚεξαζίηζαΑξθαδίαο ην1912. ΢πνχδαζεηαηξηθή ζην ΠαλεπηζηήκηνΑζελψλ θαη εηδηθεχηεθε ζηεγπλαηθνινγία. Τπήξμε αζιεηήοκε πνιιέο παλειιήληεο θαηβαιθαληθέο λίθεο θαη θαηείρε γηα23 ρξφληα (σο ην 1959) ηνπαλειιήλην ξεθφξ ζην κήθνο κεεπίδνζε 7,37 κ.
 • 22. ΢ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1961 νΛακπξάθεο εθιέρηεθε βνπιεπηήο Πεηξαηάζπλεξγαδφκελνο κε ηελ Δληαία ΓεκνθξαηηθήΑξηζηεξά (ΔΓΑ). Τπήξμε ηδξπηηθφ κέινο θαηαληηπξφεδξνο ηεο «Ελληνικής Επιτροπήςγια τη Διεθνή Ύυεση και Ειρήνη».΢ηηο 21 Απξηιίνπ 1963 αςεθψληαο ζρεηηθήαπαγφξεπζε ηεο αζηπλνκίαο, πξαγκαηνπνίεζηελ 1η Μαραθώνια πορεία Ειρήνης. Βάδηζε ηνκεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαδξνκήο κφλνο ηνπ, εκέζσ απεηιψλ, πξηλ ηειηθά ζπιιεθζεί θαηθξαηεζεί γηα κεξηθέο ψξεο.http://www.youtube.com/watch?v=v2m8O5CWn7o&feature=related
 • 23. ΓνινθνλίαΣν βξάδπ ηεο 22εοΜαΐνπ 1963 νΛακπξάθεο κίιεζε ζεεθδήισζε πνπδηνξγάλσζε ζηεΘεζζαινλίθε ε«Επιτροπή για τηΔιεθνή Ύυεση καιΕιρήνη».Με ηελ νινθιήξσζε ηεοεθδήισζεο, ν Λακπξάθεοεγθαηέιεηςε ηελ αίζνπζα κεπξόζεζε λα θαηεπζπλζεί ζεθνληηλό μελνδνρείν όπνπ είρεθαηαιύζεη. Σνλ αθνινύζεζαλκόλν δύν ζύληξνθνί ηνπ, θαζώοε αζηπλνκία απέθιεηζε ην θνηλόηεο εθδήισζεο ζην εζσηεξηθόηεο αίζνπζαο, απαγνξεύνληαοπξνζσξηλά ηελ έμνδν.
 • 24. Αθξηβψο εθείλε ηε ζηηγκή, ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλΔξκνχ θαη Δι. Βεληδέινπ έλα ηξίθπθιν εκθαλίζηεθε απφ ηνπνπζελά, πιεζίαζε ην Λακπξάθε κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα θαηηνλ έξημε ζην έδαθνο.Καλείο αζηπλνκηθφο δελ θηλήζεθε γηα λα εκπνδίζεη ηνηξίθπθιν πξηλ ην ρηχπεκα, λα ζπιιάβεη ηνλ νδεγφ ηνπκεηά, ή αθφκα θαη λα βνεζήζεη ηνλ αηκφθπξην Λακπξάθε.Όπσο απνδείρηεθε, ην ζχκα είρε δερηεί ηζρπξφ ρηχπεκαζην θεθάιη απφ κεηαιιηθφ αληηθείκελν.http://www.youtube.com/watch?v=1NPJ9sPbH18http://www.youtube.com/watch?v=YDjoYW871Mo
 • 25. Γηαηη…;;;;Γηα ηελ δνινθνλίαΛακπξάθε ππάξρνπλειάρηζηα πιάλα, θπξίσοαπνζπάζκαηα απφ ηελθεδεία θαη ηελ δίθε. Έηζη,θαη ηα Δπίθαηξα δελπαξνπζηάδνπλ θαλέλαβίληεν. Δπίζεο νΛακπξάθεο δελ έγηλεαπνδεθηφο απφ πνιινχο.Γνινθνλήζεθε ελ ςπρξψζρεδφλ κε ηελ ζπλαίλεζεηεο αζηπλνκίαο, παξ’ φιααπηά φκσο είρε κία πάλδεκεθεδεία θαη ηηκήζεθε κε ηελπαξνπζία ρηιηάδσλαλζξψπσλ.
 • 26. ΢ηηο 22 Μαΐνπ 1963 ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο παξέζηε θαη κίιεζε γηα ηελ εηξήλε ζηεΘεζζαινλίθε. Μεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο δέρζεθε δνινθνληθή επίζεζε ζε θεληξηθφδξφκν ηεο πφιεο απφ ηξίθπθιν, ζην νπνίν επέβαηλαλ νη αθξνδεμηνί ΢πχξνοΓθνηδακάλεο θαη Δκκαλνπήι Δκκαλνπειίδεο. Σξαπκαηίζηεθε ζνβαξά θαη πέζαλε ζηηο27 Μαΐνπ 1963, ζε ειηθία 51 εηψλ.Ο ζάλαηφο ηνπ πξνθάιεζε αγαλάθηεζε ζηελ θνηλή γλψκε, νμχηαηε πνιηηηθή θξίζε,αιιά θαη δηεζλή θαηαθξαπγή.Σελ επνκέλε έλα πιήζνο 500.000 αλζξψπσλ ζπγθεληξψζεθε ζην Α Νεθξνηαθείν γηαην «Ύζηαην Υαίξε». Γξήγνξα, ε ζπγθέληξσζε κεηαηξάπεθε ζε δηαδήισζε θαηαδίθεοηεο δεμηάο θπβέξλεζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ηνπ Παιαηηνχ.Φπζηθνί απηνπξγνί ηεο δνινθνλίαο Λακπξάθε ήηαλ ν ΢πχξνο Γθνηδακάλεο θαη νΔκκαλνπήι Δκκαλνπειίδεο, αιιά ε δηθαζηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ν εηζαγγειέαοΠαχινο Γειαπφξηαο θαη ν λεαξφο αλαθξηηήο Υξήζηνο ΢αξηδεηάθεο έθεξαλ ζην θσοζρέζεηο ησλ αξρψλ κε έλα αθξνδεμηφ παξαθξάηνο.Ο αλαθξηηήο ΢αξηδεηάθεο απήγγεηιε, κάιηζηα, θαηεγνξίεο θαη ελαληίνλ αλψηαησλαμησκαηηθψλ ηεο Υσξνθπιαθήο. Οη θπζηθνί απηνπξγνί θαηαδηθάζζεθαλ ηνλ Γεθέκβξηνηνπ 1966 ζε πνιπεηή θπιάθηζε θαη απειεπζεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο.
 • 27. «Ποιος κσβερνά επιτέλοσςαστόν τον τόπο»;Καξακαλιήο
 • 28. Η θξάζε…..Ο Καξακαλιήο ζπγθινλίδεηαη απφ ηελ δνινθνλία ηνπΛακπξάθε.Αλαξσηηέηαη «Πνηνο θπβεξλά επηηέινπο απηφλ ηνλ ηφπν»επεηδή ζηε Θεζζαινλίθε ν Λακπξάθεο δνινθνλήζεθεγηα ηηο ηδέεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ.
 • 29. Η πήξη του Καπαμανλή με τηνβασιλική οικογένειαΗ επηζπκία ηνπ Βαζηιηά Παχινπ θαη ηεο Φξεηδεξίθεο λαηαμηδέςνπλ ζην Λνλδίλν πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε θαηδηαθσλία ηνπ Καξακαλιή θαζψο ήμεξε φηη απηφ ην ηαμίδη ζαδεκηνπξγνχζε κεγάιεο αλαηαξαρέο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζνθαη ζην εζσηεξηθφ.
 • 30. ΢χλδεζε ηεο εξγαζίαο κε ηνβηβιίν ηεο ΚΟΙΠΑ
 • 31. Ννκνζεηηθή Λεηηνπξγία1. Βνπιή: Πεγή θάζε εμνπζίαο2. Ννκνζεηηθή Δμνπζία: Βνπιή + Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο3. ,Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο: Πξνεδξεπφκελε ΚνηλνβνπιεπηηθήΓεκνθξαηία
 • 32. Η ΢ύλζεζε ηεο Βνπιήο1. Βνπιή : 300 Βνπιεπηέο >ΔζληθνίΑληηπξφζσπνη >Έρνπλ ην δηθαίσκαλα εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνποειεχζεξα + λα ςεθίδνπλ ζχκθσλα κεηε ζπλείδεζή ηνπο.2. ΢πλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο >δεκφζηεοπνπ αλακεηαδίδνληαη απφ ηα Μ.Μ.Δ.3. Βνπιεπηηθή πεξίνδνο >ηελ πξψηεΓεπηέξα ηνπ κήλα Οθησβξίνπ θάζερξφλν μεθηλά κία λέα ζχλνδνο ηεοΒνπιήο.
 • 33. Βνπιή ησλ έθεβσλ1. Λεηηνπξγεί απφ ην 1995-962. ΢θνπφο είλαη εθαιιηέξγεηα ζεηηθήοζηάζεο ησλ λέσλζρεηηθά κε ηελζπκκεηνρή ζηα θνηλά,ηελ επαηζζεηνπνίεζήηνπο ζηηο αξρέο ηεοδεκνθξαηίαο (δηάινγνοθηι)3. Οη ππνςήθηνηθαηαζέηνπλ εξγαζίεοπνπ αμηνινγνχληαη θαηεπηιέγνληαη 350 έθεβνη-Βνπιεπηέο.
 • 34. ΒΟΤΛΗ (Αξκνδηφηεηεο)1. Θεζπίδεη λφκνπο> θαηαζέηεη έλαλνκνζρέδην πνπ ηνεπεμεξγάδνληαη Βνπιεπηέο απφφια ηα θφκκαηα> ςεθίδεηαη απφηελ Βνπιή θαη γίλεηαη λφκνο.2. Αζθεί έιεγρν ζηηο πξάμεηο ηεοΚπβέξλεζεο3. Αλαζεσξεί ην ΢χληαγκα4. Δπηθνηλσλεί κε λφκν ηηο δηεζλείοζπκβάζεηο5. Έρεη αξκνδηφηεηεο κε δηθαζηηθφραξαθηήξα (εζράηε πξνδνζία)1. Αλαδεηθλχεη ηελ Κπβέξλεζε >νΠξσζππνπξγφο δηαζέηεη ηελαπφιπηε πιεηνςεθία ηνπθφκκαηφο ηνπ θαη δηνξίδεηαη απφην Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο.2. Φεθίδεη θάζε ρξφλν ηνλπξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνποπνπ ζπληάζζεη ε Κπβέξλεζε.3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ4. 1.ηελ αζθεί: ν Πξφεδξνο ηεοΓεκνθξαηίαο
 • 35. ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢1. Δίλαη αξρεγφο ηνπ θξάηνποθαη ξπζκηζηήο ηνππνιηηεχκαηνο2. Δθιέγεηαη γηα 5 ρξφληα απφηελ Βνπιή ( κπνξεί λαεπαλεθιεγεί κία κφλν θνξά)1. Δθιέγεηαη απφ ηελ Βνπιή κεαπμεκέλε πιεηνςεθία2. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελΚπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαηζπληνλίδεη ην έξγν ησλΤπνπξγψλΤωρινός: Κάρολος Παπούλιας
 • 36. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ΢ΠΡΟΔΓΡΟΤ εηλαη:1. Η έθδνζε θαη ε δεκνζίεπζε ησλ λφκσλ2. Η πξνθήξπμε Γεκνςεθίζκαηνο3. Η δηεζλήο εθπξνζψπεζε ηεοπνιηηείαο4. Η έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ5. Ο δηνξηζκφο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Κπβέξλεζεο
 • 37. ΚΤΒΕΡΝΗ΢ΗΚαζνξίδεη θαη θαηεπζύλεη ηελ γεληθήπνιηηηθήΚα ηελ απνηειεί:1. Τπνπξγηθό ζπκβνύιην2. Πξσζππνπξγόο3. Τπνπξγνί (ζπλήζσο Βνπιεπηέο)4. Τθππνπξγνί5. Τπνπξγνί <άλεπ ραξηνθπιαθίνπ>
 • 38. ΔΙΚΑ΢ΣΗΡΙΑΑζθνύλ δηθαζηηθή ιεηηνπξγηάΣξίην όξγαλνΑλεμάξηεηνΔπηιύνπλ δηαθνξέοΑπνδίδνπλ δηθαηνζύλε
 • 39. Διάκριση δικαστηρίων1.Γηνηθεηηθα δηθαζηήξηα2.Πνιηηηθα δηθαζηήξηα3.Πνηληθα δηθαζηήξηαΔΙΚΑΣΤΕΣ1.Αλεμάξηεηνη2.Γηθάδνπλ λε βάζεηνπο λόκνπο3.Δίλαη ππνρξεσκέλνηλα αηηηνινγνύλ ηηοαπνθάζεηο ηνπο4.Η αλεμαξηεζία ηνποεμαζθαιίδεηαηθπξίσο κε ηεληζνβηόηεηα
 • 40. Εργασία της Αϊντινόλη Χριστιάναςκαι της Ζάχου Ευαγγελίας στομάθημα της ΚΟΙ.Π.Α.

Related Documents