http://www.uni-sz.bg
Специалности - ОКС
“Бакалавър”
Програми за ОКС “Магистър”
• Бизнес икономика
• Аграрна икономика
• Регионална икономика
• ...
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014
«Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионал...
 Обща стойност на проекта: 262 761,78 лв.
 Срок на проекта: 23 месеца.
 Ръководител на проекта: проф.д-р Иван Георгиев
...
 Общата цел на проекта е да допринесе за
повишаване качеството на обучението и за
подготовка на икономисти от нов тип,
ко...
Ключови дейности:
 Идентифициране на потребностите и изискванията на
бизнеса, държавни и общински администрации, и НПО по...
Kлючова роля на работодателите и специалистите от
практиката в проекта чрез участие в:
 Анкетно проучване за потребностит...
Очаквани резултати:
 Идентифицирани потребности на регионалния
пазар на труда в Старозагорски регион чрез срещи с
работод...
Тясно обвързване на научно-изследователската
дейност на Стопански факултет, с конкретни
проблеми и потребностите на практ...
БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕТО!
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014
«Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработ...
Prezentacia proekt-sf-tr u-fin
of 11

Prezentacia proekt-sf-tr u-fin

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia proekt-sf-tr u-fin

  • 1. http://www.uni-sz.bg
  • 2. Специалности - ОКС “Бакалавър” Програми за ОКС “Магистър” • Бизнес икономика • Аграрна икономика • Регионална икономика • Икономически анализи и проекти за регионално развитие • Икономика на алтернативния туризъм • Икономика и управление на бизнеса • Предприемачество и иновации • Финанси и банки Академичният състав се състои от: • 55 преподаватели, 24 от които са професори и доценти, 11 гл.ас. доктори • Над 1200 студенти – бакалаври, магистри и докторанти, обучаващи се в професионални направления 3.8.“Икономика” и 3.7.“Администрация и управление”
  • 3. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На 18.05.2013 г. в Стопански факултет, Тракийски университет стартира проект на тема:  «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» по Договор BG051PO001-3.1.07-0014, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Инвестира във вашето бъдеще!
  • 4.  Обща стойност на проекта: 262 761,78 лв.  Срок на проекта: 23 месеца.  Ръководител на проекта: проф.д-р Иван Георгиев Иванов – Декан на Стопански факултет, Тракийски университет, georgiev@uni-sz.bg, тел. 042 699 400  Партньори по проекта: 1.„Център за Изпитване и Европейска Сертификация” ЕООД 2. ЕТ "Дениси - Христослава Георгиева«  Лице за контакт: проф.д-р Юлияна Яркова, yu_yarkova@uni-sz.bg, тел. 042 699 433, моб. 0886105430 ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
  • 5.  Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на обучението и за подготовка на икономисти от нов тип, конкурентни на трудовия пазар, отговарящи на потребностите на бизнеса и практиката в Старозагорски регион и страната. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
  • 6. Ключови дейности:  Идентифициране на потребностите и изискванията на бизнеса, държавни и общински администрации, и НПО по отношение на обучението в Стопански факултет (СФ)  Разработване на нови и актуализиране на съществуващите учебните планове и програми по специалностите в СФ.  Включване на работодатели и специалисти от практиката в образователния процес на СФ и апробиране на актуализираните учебни планове и програми в СФ  Чрез средствата за масово осведомяване ще се даде гласност на заложените в проекта цели и ще се популяризират резултатите от него, постигнати чрез сътрудничество с работодатели и специалисти от практиката Инвестира във вашето бъдеще! ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  • 7. Kлючова роля на работодателите и специалистите от практиката в проекта чрез участие в:  Анкетно проучване за потребностите на бизнеса, държавните и общински институции от пазарно ориентирана подготовка на висшистите-икономисти  Разработването на актуални учебни планове и програми  Разработване на учебни помагала  Държавни изпитни комисии, комисии в защита на стажове и практики  Ръководство и рецензиране на дипломни работи  Избор на теми за научни проекти за нуждите на бизнеса и практиката ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
  • 8. Очаквани резултати:  Идентифицирани потребности на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион чрез срещи с работодатели (фирми, държавни институции и НПО)  Формирани нови компетенции при дипломираните студенти обучени в СФ, съобразно потребностите на пазара на труда ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
  • 9. Тясно обвързване на научно-изследователската дейност на Стопански факултет, с конкретни проблеми и потребностите на практиката, постигане на тясно взаимодействие в „триъгълника на знанието” (образование - научни изследвания - практика) Издигане авторитета на фирмите/институциите и Стопански факултет при изграждане на устойчиво партньорство в подготовката на икономисти пригодни за пазара на труда и за предизвикателствата на нашето съвремие. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
  • 10. БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Related Documents