www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com · Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ PREVENCIÓ DE RISCOS ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ OBJECTIUS DEL MÒDUL • CONÈIXER E...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ ÍNDEX ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ CONCEPTES BÀSICS ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ • EL TREBALL Activitat social organitzada qu...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ • LA SALUD Definició de l’OMS. És l’estat...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ  ELS RISCOS LABORALS Situacions que poden mal...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ • PREVENCIÓ Co...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ RISCOS PROFESSIONALS ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ • CONSEQÜÈNCIES DELS RISCOS 1. ACCIDENTS DE TREBALL ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ ACCIDENT DE TREBALL. DEFINICIÓ LEGAL Tota lesió co...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ ACCIDENT DE TREBALL. DEFINICIÓ TÈCNICA És tot succ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ MALALTIA PROFESSIONAL. DEFINICIÓ LEGAL Tota aque...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ MALALTIA PROFESSIONAL. DEFINICIÓ TÈCNICA Aquell ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ REPERCUSIONS ECONÒMIQUES I FUNCIONAMENT •...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ LEGISLACIÓ I NORMATIVA ORIGEN DE LA LLEI 31/1995 DE 8 De...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA. Article 15 de la PRL ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ• DRETS I DEURES BÀSICS Article 14 de la Llei de PR...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ DRETS DELS TREBALLADORS/ES  Ser informats i formats e...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ DEURES DELS TREBALLADORS/ES  Vetllar per la seva se...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ DISCIPLINES DE LA PRL Seguretat en el treball Con...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓErgonomiaConjunt de tècniques l’obectiu de les quals és l’ade...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ • ACTUACIONS PRI...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ ACTUACIONS PRINCIPALS Es parteix d’una premisa: anar per...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ• REQUISITS  Que la direcció sigui conscient de le...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ EL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ Defineix la polític...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ• CONTINGUTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ 1. Política ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ• MODALITATS DE GESTIÓ 1. L’empresari assumeix persona...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ Servei de prevenció propi: és el conjunt de mitjans ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ1. L’empresari assumeix personalment l’activitat preventiva. ...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ3. L’empresa contitueix un servei de prevenció propi. És...
FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ4. L’empresa contracta un servei de prevenció aliè. L’em...
of 34

Prevenció de riscos2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevenció de riscos2

 • 1. www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com · Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 2. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Nocions bàsiqueswww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 3. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ OBJECTIUS DEL MÒDUL • CONÈIXER ELS CONCEPTES BÀSICS • ENTENDRE LA IMPORTÀNCIA DE PREVENIR ELS RISCOS LABORALS • CONÈIXER LA NORMATIVA QUE REGULA LA PRÀCTICA • SABER COM DUR-HO A TERMEwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 4. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ ÍNDEX • CONCEPTES BÀSICS • LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS • GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 5. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ CONCEPTES BÀSICS  EL TREBALL  LA SALUD  ELS RISCOS LABORALS  PREVENCIÓ  ACCIDENT DE TREBALL  MALALTIA PROFESSIONALwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 6. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ • EL TREBALL Activitat social organitzada que gràcies a la combinació de recursos com ara treballadors, materials, energia, tecnologia, gestió… permet assolir uns objectius i satisfer unes necessitats.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 7. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ • LA SALUD Definició de l’OMS. És l’estat de benestar físic, mental i social complet i no només l’absència de dany o malaltia. • RELACIÓ TREBALL I SALUD QUALITAT DE VIDA……..QUALITAT TOTALwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 8. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ  ELS RISCOS LABORALS Situacions que poden malmetre la integritat física i/o mental del treballador. Possibilita que un treballador pateixi un dany derivat del treball.  DANYS DERIVATS DEL TREBALL Malalties o lesions produïdes en l’activitat laboral.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 9. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ • PREVENCIÓ Conjunt d’activitats o mesures adoptades en totes les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 10. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ RISCOS PROFESSIONALS MECÀNIQUES FÍSIQUES EFECTES EN MODIFICACIONS DE QUÍMIQUES L’EQUILIBRI L’ENTORN DE TREBALL BIOLÒGIQUES FÍSIC, MENTAL PSICOLÒGIQUES I SOCIAL SOCIALS AFAVORIR ELS MINIMITZAR ELS PREVENCIÓ ASPECTES EFECTES NEGATIUS POSITIUSwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 11. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ • CONSEQÜÈNCIES DELS RISCOS 1. ACCIDENTS DE TREBALL 2. MALALTIES PROFESSIONALS 3. REPERCUSIONS ECONÒMIQUES I DE FUNCIONAMENTwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 12. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ ACCIDENT DE TREBALL. DEFINICIÓ LEGAL Tota lesió corporal que el treballador pateix com a conseqüència del treball que executa per compte aliè, tant en el centre de treball com en el trajecte habitual des del domicili fins al centre de treball(accidents in itinere).www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 13. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ ACCIDENT DE TREBALL. DEFINICIÓ TÈCNICA És tot succés anormal no requerit ni desitjat que es presenta de forma brusca i inesperada encara que normalment sigui evitable, que interrompeix la normal continuïtat del treball i pot causar lesions a les persones.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 14. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ MALALTIA PROFESSIONAL. DEFINICIÓ LEGAL Tota aquella produïda com a conseqüència del treball per compte aliè, en les activitats especificades en el quadre aprovat per les disposicions d’aplicació i desenvolupament De la llei, i que sigui provocada per l’acció d’elements o substàncies que s’indiquin en dit quadre per a tota malaltia professional.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 15. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ MALALTIA PROFESSIONAL. DEFINICIÓ TÈCNICA Aquell deteriorament lent i paulatí de la salud del treballador, produït per una exposició crònica a situacions adverses, siguin aquestes produïdes per l’ambient on es desenvolupa el treball o per la forma com estigui organitzat.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 16. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ REPERCUSIONS ECONÒMIQUES I FUNCIONAMENT • Costos econòmics:  Accions legals derivades  Producció no realitzada  Contracte i formació del personal en  substitució  Retards de subministrament i possible pèrdua  del client • Deteriorament de la imatge interna i externawww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 17. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS • LEGISLACIÓ I NORMATIVA • DRETS I DEURES BÀSICS • DISCIPLINES DE LA PRLwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 18. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ LEGISLACIÓ I NORMATIVA ORIGEN DE LA LLEI 31/1995 DE 8 De NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (BOE Núm. 269 de data 10/11/1995). - Article 40.2 de la Constitució espanyola, on s’encomana als poders públics a vetllar per una adequada seguretat i higiene en el treball. - Directives comunitàries: Directiva Marc 89/391/CEE publicada al DOCE (Diari Oficial de les Comunitats Europees). Obligació d’aplicar per part dels estats membres mesures per a promoure la seguretat i salud dels treballadors.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 19. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA. Article 15 de la PRL  Evitar els riscos.  Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  Combatre els riscos en el seu origen.  Adaptar el treball a la persona.  Tenir en compte l’evolució de la tècnica.  Substituir el que és perillós per quelcom que comporti poc o cap perill.  Planificar la prevenció.  Adoptar mesures que anteposin la protecció. col·lectiva a la individual.  Donar les instruccions adients als treballadors.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 20. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ• DRETS I DEURES BÀSICS Article 14 de la Llei de PRL “ el dret que tenen els treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salud en el treball”, així com el “deure de l’empresari de protecció dels treballadors als riscos laborals. (art 2)www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 21. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ DRETS DELS TREBALLADORS/ES  Ser informats i formats en matèria preventiva  Ser consultats i participar en les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos  Poder interrompre l’activitat en cas de risc greu imminent  Rebre una vigilància del seu estat de saludwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 22. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ DEURES DELS TREBALLADORS/ES  Vetllar per la seva seguretat i salud, així com la dels seus companys/es, a causa dels seus actes o omissions en el treball, conforme la formació i les instruccions que reben de l’empresari/a.  Utilitzar correctament els recursos de l’empresa: maquinària, eines, equips, substàncies…  No suprimir els dispositius de seguretat de les màquines.  Informar de les situacions que comporten perill al superior i companys/es.  Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat competent.  Cooperar amb l’empresari/a i amb elsles treballadors/es que tinguin encomanades funcions específiques en matèria preventiva per garantir unes condicions de treball segures.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 23. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ DISCIPLINES DE LA PRL Seguretat en el treball Conjunt de tècniques i procediments que tenen per objecte eliminar o disminuir el risc que es produeixin els accidents de treball. Higiene Industrial És la tècnica que preveu l’aparició de malalties professionals, estudiant, valorant i modificant el medi físic, químic o biològic del treball.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 24. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓErgonomiaConjunt de tècniques l’obectiu de les quals és l’adequació deltreball a la persona.PsicosociologiaEstudia els factors de naturalesa psicosocial i organitzativaexistents al treball.Medicina del treballPromoció de la salud, cura de malalties i rehabilitació.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 25. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ • ACTUACIONS PRINCIPALS • REQUISITS • CONTINGUTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ • MODALITATS DE GESTIÓwww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 26. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ ACTUACIONS PRINCIPALS Es parteix d’una premisa: anar per davant dels problemes.  Planificar la prevenció des del moment mateix del diseny empresarial.  Avaluar els riscos actualizant l’avaluació periòdicamente (1 any), o quan canviïn les circumstàncies.  Adoptar un conjunt d’accions preventives per a eliminar i/o controlar els riscos que s’han detectat.  Controlar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades.  Integrar l’acció preventiva en la gestió de l’empresa.  Informar als treballadors sobre el risc que comporta la seva feina.  Formar als treballadors en matèria preventiva.  Establir una vigilància adequada de la salud dels treballadors.  Desenvolupar actuacions davant situacions d’emergència.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 27. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ• REQUISITS  Que la direcció sigui conscient de les seves responsabilitats i obligacions.  Que s’estableixi i mantingui al dia un sistema de gestió de la prevenció.  Que es decideixin els recursos humans i materials necessaris.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 28. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ EL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ Defineix la política de prevenció amb: • L’estructura organitzativa • Les responsabilitats • Les pràctiques • Els procediments • Els processos • Els recursoswww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 29. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ• CONTINGUTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ 1. Política 2. Avaluació de riscos 3. Planificació de l’activitat preventiva 4. Responsabilitats 5. Formació 6. Documentació 7. Control de les situacions 8. Auditoriawww.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 30. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ• MODALITATS DE GESTIÓ 1. L’empresari assumeix personalment l’activitat preventiva. 2. L’empresari designa treballadors per realitzar l’activitat preventiva. 3. L’empresa contitueix un servei de prevenció propi. 4. L’empresa contracta un servei de prevenció aliè.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 31. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ Servei de prevenció propi: és el conjunt de mitjans humans i materials de l’empresa necessaris per a la realització de les activitats de prevenció. Servei de prevenció aliè: és el realitzat per una entitat especialitzada que concerta amb l’empresa la realització de les activitats de prevenció, l’assessorament i el recolzament que necessiti en funció dels tipus de risc.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 32. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ1. L’empresari assumeix personalment l’activitat preventiva.  L’empresa tingui menys de 6 treballadors.  Les activitats de l’empresa no estiguin incloses en l’Annex I del RD 39/1977 Reglament dels Serveis de Prevenció.  L’empresari desenvolupi habitualment la seva activitat professional a l’empresa.  Tingui la capacitat corresponent a les funcions preventives que desenvoluparà. No podrà realitzar la Vigilància de la Salud dels treballadors que haurà de cobrir amb alguna altra de les modalitats.2. L’empresari designa treballadors per realitzar l’activitat preventiva.  L’empresari designa un o més treballadors per desenvolupar l’activitat preventiva.  Els treballadors designats han de tenir la capacitat corresponent a les funcions a desenvolupar.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 33. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ3. L’empresa contitueix un servei de prevenció propi. És obligatori que l’empresari constitueixi un servei de prevenció propi quan: L’empresa tingui més de 500 treballadors.  L’empresa tingui entre 250 i 500 treballadors i les seves activitats estiguin incloses en l’Annex I del RD 39/1977, Reglament dels Serveis de Prevenció.  L’empresa no estigui inclosa en els apartats anteriors però així ho deicideixi l’Autoritat laboral. El servei de prevenció propi ha de ser una unitat organitzativa específica, els seus membres s’han de dedicar de forma exclusiva a la seva activitat de prevenció i ha de comptar amb instal·lacions i mitjans humans i materials necessaris. Es podran constituir serveis de prevenció mancomunats entre empreses que desenvolupin simultàniament activitats dins un mateix centre de treball, edifici o centre comercial.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES
 • 34. FORMACIÓ EN PRL PER AL CURS CREACIÓ D’EMPRESES I AUTOOCUPACIÓ4. L’empresa contracta un servei de prevenció aliè. L’empresari haurà de contractar un servei de prevenció aliè quan:  La designació de treballadors sigui insuficient.  No hagi constituït un servei de prevenció propi.  Hagi assumit parcialment l’actvitat preventiva. Els serveis de prevenció aliè han de ser autoritzats per l’Autoritat Laboral.www.psicovilanova.com · info@psicovilanova.com· Telf. 637856379 EVA PÉREZ BENAGES

Related Documents