Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Pr oiectul strategic Rețeaua Autorităților Competente pentru C...
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, ...
Misiune şi funcţii MECTS organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare, tineret şi sport, e...
F uncţii d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează polit...
<ul><li>Atribuţii principale </li></ul><ul><li>E valuează, coordonează şi controlează realizarea politicilor şi programelo...
Experiența în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale Recunoaşterea profesională presupune luarea în considerar...
Prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011: Art. 30. (8) Calificările care pot fi dobândite prin învățământul pre...
<ul><li>Rolul în cadrul Sistemului de Informare al Pieței Interne </li></ul><ul><li>Memorandum referitor l a Organizare...
Concluzii MECTS îşi asum ă obligaţiile care îi revin în vederea implementării sistemului IMI în România, conform calenda...
of 9

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Prezentarea Beneficiarului proiectului.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Entertainment & Humor      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

  • 1. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Pr oiectul strategic Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România) INVESTEȘTE ÎN OAMENI!   PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013 AXA PRIORITARĂ 3: CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.3.: „DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞI ÎNCURAJAREA INIŢIATIVELOR PENTRU PARTENERII SOCIALI ŞI SOCIETATEA CIVILĂ” CONTRACT NR. : POSDRU/93/3.3/S/53132
  • 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. MECTS are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice, tineretului şi sportului. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • 3. Misiune şi funcţii MECTS organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare, tineret şi sport, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate. Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, MECTS îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului şi sportului;     b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;     c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului şi sportului; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • 4. F uncţii d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri; i) de organism intermediar pentru dezvoltarea resurselor umane, precum şi pentru cercetare-dezvoltare, sport şi tineret. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • 5. <ul><li>Atribuţii principale </li></ul><ul><li>E valuează, coordonează şi controlează realizarea politicilor şi programelor din domeniile sale de activitate şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor; </li></ul><ul><li>A sigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tineretului şi sportului cu cele din legislaţia externă; </li></ul><ul><li>A vizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate; </li></ul><ul><li>As igură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; </li></ul><ul><li>S tabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care România este parte . </li></ul>Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • 6. Experiența în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale Recunoaşterea profesională presupune luarea în considerare a nivelului diplomei şi a experienţei profesionale. Acest tip de recunoaştere se realizează în scopul exercitării unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză. În 2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) , a fost desemnat ca responsabil pentru implementarea Directivei 2005/36/CE în legislaţia naţională. În vederea transpunerii, s-a constituit Grupul de Lucru pentru transpunerea Directivei 2005/36/EC , prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării . CNRED a fost desemnat ca punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale prin art. 37 indice 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2007. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • 7. Prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011: Art. 30. (8) Calificările care pot fi dobândite prin învățământul preuniversitar sunt cuprinse în Registrul Național al Calificărilor și sunt aprobate prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului . Art. 35. (1) Învățământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale din cadrul Registrului Național al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Art.110. (1) Calificările dobândite de absolvenții programelor de studii sunt atestate prin diplome, prin certificate si prin alte acte de studii eliberate numai de către instituțiile de învățământ superior acreditate. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • 8. <ul><li>Rolul în cadrul Sistemului de Informare al Pieței Interne </li></ul><ul><li>Memorandum referitor l a Organizarea şi implementarea Sistemului Informatic pentru Piaţa Internă (Internal Market Information System - IMI) , nr. 5/4459/C.P.T./24.08.2007: </li></ul><ul><li>desemnarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MEdCT), prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (CNRED) drept Coordonator Naţional Delegat al IMI pentru componenta calificări profesionale (D.IMI.C pentru IMI PQ) ; </li></ul><ul><li>Hotărârea de Guvern nr. 931 / 2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI : </li></ul><ul><li>desemnează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) în calitate de coordonator IMI de arie legislativă ( L .IMI.C pentru IMI PQ), pentru domeniul „recunoașterea calificărilor profesionale”, cu rol de coordonare și monitorizare a coordonatorilor delegați IMI și autorităților competente, în temeiul Legii nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare. </li></ul>Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • 9. Concluzii MECTS îşi asum ă obligaţiile care îi revin în vederea implementării sistemului IMI în România, conform calendarului şi cerinţelor Comisiei Europene. ME CTS asigur ă asistenţa pentru implementarea componentei IMI PQ, punând la dispoziţie resursele umane, logistice şi financiare necesare pentru funcţionarea sistemului IMI . Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului