Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesi...
Calificarea profesională: Directiva 2005/36/CE - "calificări profesionale: calificările atestate printr-un titlu de ...
c) experiența profesională”.Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completărileulterioare – ”Calificare...
 Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor - ”calificarea este rezultatul...
Titlu de calificare: Directiva 2005/36/CE - "titlu de calificare: diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de ...
Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare - ”Este asimilat unui titlu de calificare orice titlu de...
CLASIFICAREA OCUPATIILOR este operația de sistematizare a ocupațiilor (funcțiilor și meseriilor) populației active, în ...
 Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2009 privind utilizarea Clasificării internaționale standard a ocupațiilor (...
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (care a transpus sistemul Bologna): ”Ministerul ...
Exemplu:Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instruirea şi educaţia. Fu...
6) în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog,profesor-psiholog, profesor-sociolog, pro...
 În instituţiile de învăţământ superior, funcţiile didactice sunt:a) asistent universitar;b) lector universitar/şef de...
Profesia reglementată: Directiva 2005/36/CE - “Profesie reglementată": o activitate sau un ansamblu de activități profe...
 800 de categorii de profesii reglementate în cele 27 SM. Concluziile Consiliului European (reuniunea șefilor de sta...
 Propunerea de modificare a Directivei 2005/36/CE instituie obligația pentru SM de a notifica COM lista profesiilor ...
 Față de cele de mai sus și având în vedere prevederile Directivei, CNRED atrage atenția asupra următoarelor element...
 SM „like-minded”, cu orientări comune cu privire la creşterea economică şi piaţa unică (UE-16) - grupul de la Vilni...
 CNRED, în calitate de coordonator național pentru recunoașterea calificărilor profesionale, a transmis, la începutu...
Extinderea Sistemului IMI Propunerea de Directivă va modifica Regulamentul IMI, aflat în procedura legislativă de adopt...
Extinderea Sistemului IMI CNRED: înregistrarea, ca AC sau DIMIC, a unei autorități publice/unui organism profesional ...
Sistemul general de recunoaștereArt. 11 Nivelurile de calificare Art. 11 lit. c) (ii) aplicabil în cazul profesiilor regl...
- se introduce obligativitatea prezentării unui certificat eliberat de autoritățile competente din statul de origine,...
 Articolul 13 Condiții de recunoaștere Întregul art. 13 este înlocuit, aducându-se următoarele modificări și compl...
- este eliminată dovada experienței profesionale de 2 ani din ultimii 10 ani în cazul în care profesia nu este reglem...
- se elimină posibilitatea existentă anterior de a obține, în baza unui titlu decalificare care să ateste nivelul prevăzut...
 RO a susținut că aceste modificări, în condițiile în care recunoaștereaunui titlu de calificare dintr-un alt SM care a...
Articolul 14 Măsuri compensatorii Se elimină cele 3 condiții prevăzute anterior în baza cărora puteau fi dispuse măsuri...
 RO a menționat că precizarea numai a unei singure condiții care să justificeaplicarea măsurilor compensatorii poate con...
plan, din ce în ce mai pronunțat, nu atât conținutul, ci rezultatele învățării(learning outcomes), precum și competențele ...
Măsurile compensatorii vor fi dispuse cu luarea în considerare aexperienței profesionale ca până în prezent, dar și a î...
- precizarea subiectului sau subiectelor/disciplinelor pentru care s-au identificat diferențe semnificative,- expli...
 RO susține necesitatea motivării deciziei de impunere, de către autoritateacompetentă, ca măsură compensatorie a stagiul...
 RO a atras atenția asupra dificultății dovedirii în mod practic a sintagmei ”în mod satisfăcător” (a satisfactory m...
 Obligativitatea autorităților competente de a organiza proba/testul deaptitudini cel puțin de două ori pe an, solicitanț...
Propunerea de Directivă:http://ec.europa.eu/internal_market/qualification s/policy_developments/index_en.htm.
Vă mulțumim pentru colaborare! www.cnred.edu.ro
of 36

Prezentare Directiva 2005-36-CE Sinaia 2012-05-25

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Directiva 2005-36-CE Sinaia 2012-05-25

 • 1. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale
 • 2. Calificarea profesională: Directiva 2005/36/CE - "calificări profesionale: calificările atestate printr-un titlu de calificare, un atestat de competență prevăzut la articolul 11 litera (a) punctul (i) și/sau experiență profesională”. Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare – “Calificări profesionale reprezintă calificările atestate prina) un titlu de calificare;b) un atestat de competență care certifică o formare profesională care nu face obiectul unui certificat sau al unei diplome (prevăzute la art. 8, 14 si 15) ori al unui examen special fără formare prealabilă sau al exercitării cu normă întreagă a profesiei într-un stat membru pe o perioadă de 3 ani consecutivi sau pe o perioadă echivalentă cu normă redusă în decursul ultimilor 10 ani;
 • 3. c) experiența profesională”.Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completărileulterioare – ”Calificarea este rezultatul formal al unui proces de evaluare şivalidare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte căo persoană a obţinut, ca urmare a învăţării, rezultate la anumite standardeprestabilite.” ”Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământulprofesional şi învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şicalificări stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor.” ”Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii dinînvăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prinalte acte de studii eliberate numai de către instituţiile de învăţământsuperior acreditate.”
 • 4.  Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor - ”calificarea este rezultatul formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut, ca urmare a învăţării, competențe la anumite standarde prestabilite” (definiția din LEN). Cadrul European al Calificărilor - ”Qualification means a formal outcome of an assessment and validation process which is obtained when a competent body determines that an individual has achieved learning outcomes to given standards” - http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm .
 • 5. Titlu de calificare: Directiva 2005/36/CE - "titlu de calificare: diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare eliberate de o autoritate a unui stat membru desemnată în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat membru și care certifică formarea profesională în special în Comunitate (În cazul în care prima teză nu se aplică, un titlu menționat la alineatul (3) este considerat titlu de calificare)”. Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare –”Prin titlu de calificare se înțelege orice diplomă, certificat si alt titlu oficial de calificare eliberate de o autoritate a unui stat membru desemnata in temeiul actelor cu putere de lege si al actelor administrative ale respectivului stat membru si care certifica formarea profesionala obținută cu preponderență în Uniunea Europeană”.
 • 6. Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare - ”Este asimilat unui titlu de calificare orice titlu de formare eliberat de autoritățile unui alt stat decât statele membre, daca titularul sau poseda o experiența de 3 ani in profesia respectiva, dobândită pe teritoriul unui stat membru, care i-a recunoscut titlul de calificare, și certificată de acesta”. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare - ”Pe diploma de licenţă, pe diploma de inginer sau, după caz, pe diploma de urbanist se menţionează toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut”.
 • 7. CLASIFICAREA OCUPATIILOR este operația de sistematizare a ocupațiilor (funcțiilor și meseriilor) populației active, în care o ocupație este clasificată o singură dată - http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor1.htm Ocupația este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfășoară o persoană în mod obișnuit, într-o unitate economico-socială si care constituie pentru aceasta sursă de existentă. Ocupația este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine si semenii săi. Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin: funcția sau meseria exercitată de aceasta. Funcția este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție. În clasificarea de fată, funcțiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5. Meseria este complexul de cunoștințe obținute prin școlarizare si prin practică, necesare pentru executarea anumitor operații de transformare si prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8. Pentru definirea corectă a noțiunii de ocupație si evitarea confuziei, este necesar să se definească si noțiunea de profesie, care, în unele cazuri, poate fi și ocupație, iar în altele nu. Profesia este specialitatea (calificarea) obținută prin studii, iar ocupația este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.
 • 8.  Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2009 privind utilizarea Clasificării internaționale standard a ocupațiilor (ISCO-08) (2009/824/CE): Pentru a asigura comparabilitatea datelor privind ocupațiile dintre statele membre UE și restul lumii, este important să se adopte prezenta clasificare revizuită (ISCO-08) în principalele anchete ale Sistemului Statistic European, prin care sunt colectate date privind ocupațiile înainte de următoarea rundă de recensăminte ale populației ce va avea loc în 2011. Clasificarea ISCO-08 pune un accent mai mare pe ocupațiile legate de tehnologiile informației și comunicațiilor. Traducerea termenilor: International Standard Classification of Occupations , Classification Internationale Type des Professions.http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=ro&ihmlang=ro&lng1=ro,fr&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt =
 • 9.  Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (care a transpus sistemul Bologna): ”Ministerul Educației si Cercetării și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei stabilesc, având în vedere prevederile prezentei legi, corespondența dintre calificările universitare și clasificarea ocupațiilor, precum și modificările necesare în sistemul de salarizare, în condițiile legii”. ”Diplomele acordate după finalizarea studiilor universitare de licență, de masterat și de doctorat asigură accesul la profesii și ocupații diferite, care vor fi stabilite prin lege”.
 • 10. Exemplu:Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instruirea şi educaţia. Funcţiile didactice din învățământul preuniversitar sunt:1) în educaţia antepreşcolară: educator-puericultor ;2) în învăţământul preşcolar: profesor pentru învăţământ preşcolar ;3) în învăţământul primar: profesor pentru învăţământ primar;4) în învăţământul gimnazial şi liceal: profesor;5) în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă: profesor itinerant şi de sprijin, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză şi kinetoterapeut;
 • 11. 6) în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog,profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier şcolar;7) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped, cucalificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;8) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor dedezvoltare profesională;9) în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor;10) pentru realizarea de activităţi extraşcolare: profesor;11) în unităţile de învăţământ, pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţieiprofesionale a cadrelor didactice: profesor mentor;12) în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist.
 • 12.  În instituţiile de învăţământ superior, funcţiile didactice sunt:a) asistent universitar;b) lector universitar/şef de lucrări;c) conferenţiar universitar;d) profesor universitar. În instituţiile de învăţământ superior, funcţiile de cercetare sunt:a) asistent cercetare;b) cercetător ştiinţific;c) cercetător ştiinţific gradul III;d) cercetător ştiinţific gradul II;e) cercetător ştiinţific gradul I.
 • 13. Profesia reglementată: Directiva 2005/36/CE - “Profesie reglementată": o activitate sau un ansamblu de activități profesionale al căror acces, exercitare sau una dintre modalitățile de exercitare este condiționată, direct sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege și acte administrative, de posesia anumitor calificări profesionale; utilizarea unui titlu profesional limitată prin acte cu putere de lege și acte administrative la titularii unei anumite calificări profesionale constituie în special o modalitate de exercitare. (Atunci când prima teză nu se aplică, o profesie menționată la alineatul (2) este considerată profesie reglementată). Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare – ”Profesia reglementată reprezintă activitatea sau ansamblul de activități profesionale reglementate conform legii române, care compun respectiva profesie în România”.
 • 14.  800 de categorii de profesii reglementate în cele 27 SM. Concluziile Consiliului European (reuniunea șefilor de stat sau de guvern), din 2 martie a.c.: reducerea profesiilor reglementate și înlăturarea barierelor nejustificate (enhancing the mutual recognition of professional qualifications, reducing the number of regulated professions and removing unjustified regulatory barriers). Comisia Europeană: Propunerea de a lansa un exerciţiu de evaluare reciprocă a legislaţiilor naţionale care reglementează accesul la profesii.
 • 15.  Propunerea de modificare a Directivei 2005/36/CE instituie obligația pentru SM de a notifica COM lista profesiilor reglementate și de a realiza o evaluare a criteriilor și condițiilor prevăzute de legislația de reglementare, luând în considerare: -principiul nondiscriminării (în special, în funcție de cetățenie), - principiul necesității (bazat pe interesul public), - principiul proporționalității (numai pentru atingerea obiectivului urmărit).
 • 16.  Față de cele de mai sus și având în vedere prevederile Directivei, CNRED atrage atenția asupra următoarelor elemente care trebuie respectate de către autoritățile competente:- Necesitatea definirii unor formalități și norme de procedură uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei,- Stabilirea modalităților de exercitare a profesiei, în ceea ce privește organizarea profesiei, standardele profesionale, inclusiv deontologice, controlul și responsabilitatea.- Promovarea și menținerea unui nivel ridicat în domeniul profesional de către asociațiile/organizațiile profesionale desemnate ca autorități competente pentru o profesie reglementată,
 • 17.  SM „like-minded”, cu orientări comune cu privire la creşterea economică şi piaţa unică (UE-16) - grupul de la Vilnius: UK, NL, SE, DK, FI, EE, PL, LV: Propunerea de reducere a numărului de profesii reglementate sau de dereglementare și introducerea testului de proporționalitate (Establishment of the proportionality test as a tool when reforming the areas of services and regulated professions). În acest context, CNRED a solicitat tuturor AC, un punct de vedere până la data de 30 martie a.c., cu privire la cele 2 tendințe manifestate la nivel european. 20 de AC menționate în Legea nr. 200/2004 au răspuns solicitării CNRED, susținând, în majoritate, nedereglementarea.
 • 18.  CNRED, în calitate de coordonator național pentru recunoașterea calificărilor profesionale, a transmis, la începutul lunii ianuarie a.c., propunerea de Directivă, în vederea formulării de observaţii şi propuneri, tuturor autorităților competente pentru profesiile reglementate din România. În cadrul Consiliului (Uniunii Europene) se desfășoară, în prezent, dezbateri, în prima lectură, cu privire la modificările propuse de Comisia Europeană. Ultima reuniune, sub Președinția daneză a UE, va avea loc în luna iunie a.c. În urma finalizării negocierilor în cursul anului curent, noua Directivă va fi adoptată de către Consiliu și Parlament. După adoptare, noua Directivă va trebui transpusă de SM, în termenul stabilit (în prezent, propunerea de Directivă nu menționează termenul de transpunere).
 • 19. Extinderea Sistemului IMI Propunerea de Directivă va modifica Regulamentul IMI, aflat în procedura legislativă de adoptare, în sensul prevederii emiterii Cardului profesional european prin intermediul IMI. În contextul viitoarei adoptării a Regulamentului IMI, Comisia Europeană a stabilit extinderea, până la sfârșitul anului, a Sistemului IMI la 294 de profesii. În prezent, sunt înregistrate 35 de profesii în Sistemul IMI. Până la sfârșitul lunii mai a.c., Comisia Europeană a solicitat înregistrarea a încă 40 de profesii. CNRED a transmis tuturor AC-urilor, precum și altor autorități cu atribuții în gestionarea respectivelor profesii, solicitarea de a desemna utilizatorii care vor fi înregistrați, în Sistem, până la sfârșitul lunii mai a.c.,.
 • 20. Extinderea Sistemului IMI CNRED: înregistrarea, ca AC sau DIMIC, a unei autorități publice/unui organism profesional pentru o profesie care nu este reglementată în sensul Legii nr. 200/2004, nu conduce la concluzia că profesia respectivă devine, automat, o profesie reglementată. CNRED subliniază obligativitatea înregistrării în IMI, în vederea respectării solicitării Comisiei Europene, a autorității publice/organismului profesional care are atribuții, conform legii, în acordarea dreptului de acces la profesia respectivă. Concluzie: înregistrarea și cooperarea în Sistemul IMI este o obligație europeană, care trebuie aplicată la nivel național.
 • 21. Sistemul general de recunoaștereArt. 11 Nivelurile de calificare Art. 11 lit. c) (ii) aplicabil în cazul profesiilor reglementate exercitate în baza formări profesionale cu o structură specială, este modificat astfel:- se introduce raportarea la nivelul prevăzut de lit. b) (certificat care atestă încheierea unui ciclu de studii liceale: (i) fie general, completat de un ciclu de studii sau de formare profesională, altele decât cele prevăzute la litera (c), și/sau de stagiul sau practica profesională necesare în plus față de respectivul ciclu de studii; (ii) fie tehnic sau profesional, completat, după caz, de un ciclu de studii sau de formare profesională, astfel cum se prevede la punctul (i), și/sau de stagiul sau practica profesională necesare în plus față de respectivul ciclu de studii);- este eliminată referirea la Anexa II (COM și-a exprimat intenția de a elimina această Anexă, RO nu a listat nicio profesie în cadrul acestei Anexe, DE nu susține această propunere, de altfel, DE regretă menținerea nivelurilor de calificare din art. 11),
 • 22. - se introduce obligativitatea prezentării unui certificat eliberat de autoritățile competente din statul de origine, care să ateste formarea. Art. 11 lit. d) și e) se modifică introducându-se referirea la sistemul de credite transferabile ECTS (nu se înlătură referirea la durată). În răspunsurile la Carta verde din anul 2011, SM au menționat introducerea referirii la Cadrul European al Calificărilor (EQF), COM nu a luat, însă, în considerare această referire. Art. 12 Formarea profesională asimilată Se introduce referirea la posibilitatea dobândirii calificării într-un context formal sau nu, la forma de zi sau fără frecvență.
 • 23.  Articolul 13 Condiții de recunoaștere Întregul art. 13 este înlocuit, aducându-se următoarele modificări și completări:- atestatul de competență sau titlul de calificare care urmează să facă obiectul recunoașterii trebuie să certifice numai unul din nivelurile de calificare prevăzute de art. 11, eliminându-se astfel posibilitatea prezentării oricărui tip de atestat/titlu de calificare eliberat de SM pentru accesul pe teritoriul său la o profesie reglementată,- atestatele de competență sau titlurile de calificare trebuie eliberate de o autoritate competentă dintr-un SM, desemnată în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale SM în cauză,
 • 24. - este eliminată dovada experienței profesionale de 2 ani din ultimii 10 ani în cazul în care profesia nu este reglementată în SM de proveniență și se introduce obligativitatea deținerii unui atestat sau titlu de calificare care să ateste unul din nivelurile prevăzute de art. 11,- în cazul unui atestat de competență sau titlu de calificare sau a unui certificat care atestă absolvirea unei forme de învățământ și formare reglementate sau o formare profesională cu structură specială echivalentă cu nivelul prevăzut la art. 11 lit. (c) (i), SM gazdă le acceptă pe cele emise de către SM de origine (n.n. art. 11 lit. (c) (ii) prevede o formare cu o structură specială).
 • 25. - se elimină posibilitatea existentă anterior de a obține, în baza unui titlu decalificare care să ateste nivelul prevăzut de art. 11 lit. (c) – nivel postliceal,dreptul de exercitare a unei profesii reglementate pe teritoriul unui SM carecondiționează accesul la acea profesie de posesia unui titlu de calificare caresă ateste absolvirea a 4 ani de studii universitare,- autoritatea competentă a SM gazdă poate refuza accesul la o profesie șiexercitarea acesteia titularilor unui atestat de competență atunci cândcalificarea națională necesară pentru exercitarea profesiei pe teritoriul său esteclasificată la art. 11 lit. (d) – studii universitare cu o durată de minim 3 ani șimaxim 4 ani sau lit. (e) – studii universitare cu o durată mai mare de 4 ani.
 • 26.  RO a susținut că aceste modificări, în condițiile în care recunoaștereaunui titlu de calificare dintr-un alt SM care atestă un nivel de calificareinferior, de ex., art. 11 lit. c (i), celor prevăzute la art. 11 lit. (d) sau (e),existente în SM gazdă, creează o discriminare în raport cu cetățenii SMgazdă, care au acces la respectiva profesie reglementată numai în baza unuititlu de calificare corespondent nivelurilor prevăzute la lit. d) și e) și conducela recunoașterea unor titluri de calificare de niveluri diferite, ceea ce ar puteaaduce atingere principiului egalității de tratament, proporționalității șifuncționării Cadrului European al Calificărilor, stabilit de COM și SM. DE a precizat că noile modificări sunt problematice, întrucât afecteazăsistemul dual de pregătire profesională şi educaţie care este aplicat în acestSM şi s-a dovedit foarte eficient.
 • 27. Articolul 14 Măsuri compensatorii Se elimină cele 3 condiții prevăzute anterior în baza cărora puteau fi dispuse măsurile compensatorii, Se prevede o singură condiție în baza căreia pot fi dispuse măsurile compensatorii: numai dacă formarea care urmează a face obiectul recunoașterii ”acoperă aspecte semnificativ diferite în ceea ce privește activitățile profesionale față de cele acoperite de formarea în statul membru gazdă”. Prin «aspecte semnificativ diferite» se înțeleg aspectele a căror cunoaștere este esențială pentru exercitarea profesiei și în cazul cărora formarea urmată de migrant prezintă diferențe importante, în ceea ce privește conținutul, în raport cu formarea necesară în statul membru gazdă. Modificare: nu mai sunt luate în considerare diferențele privind durata formării.
 • 28.  RO a menționat că precizarea numai a unei singure condiții care să justificeaplicarea măsurilor compensatorii poate conduce la apariția elementului desubiectivitate în procedura de recunoaștere, condițiile/situațiile anterioarefiind destul de explicite și evidente atât pentru autoritățile competente, cât șipentru profesioniștii în mobilitate, în contextul în care însăși definirea”aspectelor semnificativ diferite” este, în anumite cazuri, dificil de realizat. Eliminarea condițiilor prevăzute anterior de art. 11 trebuie analizatătemeinic, cu luarea în considerare a consecințelor care se pot produce înprocesul de recunoaștere, în special, pentru profesionist. Eliminarea criteriului duratei în stabilirea ”aspectelor semnificativ diferite”și menținerea numai a celui privind conținutul formării trebuie corelate, încondițiile în care sistemele naționale de educație nu sunt armonizate la niveleuropean, cu tendințele europene în politicile educaționale, care aduc înprim
 • 29. plan, din ce în ce mai pronunțat, nu atât conținutul, ci rezultatele învățării(learning outcomes), precum și competențele și abilitățile dobândite. În condițiile în care sistemul de credite ECTS a fost introdus în definireanivelurilor de calificare și se urmărește simplificarea procedurii de recunoaștere,trebuie analizată introducerea în evaluare, alături de conținut, fie a numărului decredite ECTS în definirea diferențelor semnificative, fie a rezultatelorînvățării/competențelor dobândite. În procesul de evaluare numai a conținutului - care va dobândi, astfel, un rolmajor - se creează premisele ca profesionistul să prezinte documentele școlarejustificative suplimentare față de titlul de calificare și situația școlară atașată(Suplimentul la diplomă și/sau documente EUROPASS), care nu sunt foartefacil de procurat (de ex. numai planurile de învățământ/programele analiticeprevăd o descriere a conținutului disciplinelor și, în plus, a duratei, care nuse eliberează, în mod obligatoriu în prezent, de instituțiile de învățământ).
 • 30. Măsurile compensatorii vor fi dispuse cu luarea în considerare aexperienței profesionale ca până în prezent, dar și a învățării pe totparcursul vieții (lifelong learning). În consecință, atestatele și certificateledobândite în contexte nonformale și informale, obținute în SM deorigine/de proveniență, vor fi luate în considerare, implicit, vor firecunoscute, în cadrul procedurii de recunoaștere. DE a opinat că este dificilde obţinut dovada pregătirii având o natură informală şi este greu de stabilitcum va fi luată aceasta în calcul la stabilirea măsurilor compensatorii Obligativitatea motivării deciziei de impunere a măsurilorcompensatorii: - precizarea nivelului de calificare necesar în SM gazdă și a nivelului decalificare deținut de solicitant în conformitate cu nivelurile prevăzute de art. 11,
 • 31. - precizarea subiectului sau subiectelor/disciplinelor pentru care s-au identificat diferențe semnificative,- explicarea diferențelor semnificative cu referire la conținut,- motivarea faptului pentru care, din cauza acestor diferențe semnificative, solicitantul nu își poate exercita în mod satisfăcător profesia pe teritoriul SM gazdă,- argumentarea motivelor pentru care diferențele semnificative nu pot fi compensate prin cunoștințele, aptitudinile și competențele dobândite de solicitant în decursul experienței sale profesionale și prin învățare pe tot parcursul vieții.
 • 32.  RO susține necesitatea motivării deciziei de impunere, de către autoritateacompetentă, ca măsură compensatorie a stagiului de adaptare sau a testului deaptitudini, cu excepția situației prevăzute în prezent de Directivă, respectivcând se impune, pentru exercitarea unei profesii reglementate, cunoaștereadreptului național, deoarece această condiție reprezintă, prin ea însăși, ojustificare a deciziei de impunere a uneia sau alteia dintre măsurilecompensatorii. RO consideră că vor exista situații în care o justificare foarte detaliată aconținutului formării nu este posibilă, deoarece ar impune analizare șidetaliere extrem de amănunțită a cursurilor/disciplinelor urmate, eliminând uneventual caracter subiectiv, însă, îngreunând procedura de recunoaștere,
 • 33.  RO a atras atenția asupra dificultății dovedirii în mod practic a sintagmei ”în mod satisfăcător” (a satisfactory manner), deoarece implică un anumit grad de subiectivism, în condițiile în care condițiile de exercitare a unei profesii reglementate nu sunt armonizate în SM și profesionistul poate afirma că, în SM de origine, a exercitat/poate exercita, în mod satisfăcător, profesia. În acest caz, s-ar impune stabilirea unei legături directe între conținutul formării/ disciplinele studiate și activitățile exercitate în cadrul profesiei respective/profesia în cauză, ceea ce este dificil de realizat, deoarece, în funcție de conținut, sunt dobândite, mai întâi, competențele și abilitățile care conduc, la rândul lor, la posibilitatea exercitării unei activității/profesii. În plus, în stabilirea exercitării unei profesii în mod satisfăcător sau nu, autoritatea competentă va trebui să ia în considerare și un potențial feedback din partea beneficiarului/consumatorului, care nu poate interveni decât după obținerea recunoașterii și a dreptului de exercitare a profesiei.
 • 34.  Obligativitatea autorităților competente de a organiza proba/testul deaptitudini cel puțin de două ori pe an, solicitanții fiind ”autorizați să reiaproba cel puțin o dată dacă au fost respinși la o primă probă.” RO susține prevederea nou introdusă privind organizarea testului/probei deaptitudini de cel puțin de două ori pe an și posibilitatea acordată solicitanțilorde a relua proba cel puțin o dată dacă au fost respinși la o primă probă.Aceasta se regăsește deja în Codul de conduită agreat de coordonatoriinaţionali în materia recunoaşterii calificărilor profesionalehttp://www.cnred.edu.ro/#Ghidul-privind-recunoasterea-calificarilor-profesionale
 • 35. Propunerea de Directivă:http://ec.europa.eu/internal_market/qualification s/policy_developments/index_en.htm.
 • 36. Vă mulțumim pentru colaborare! www.cnred.edu.ro