Participeren vanuit
eigen kracht
Dr. Lineke Verkooijen 16 december 2013
www.windesheimflevoland.nl
Ik kies
Inleiding masterpakket cliëntparticipatie
Participeren = ergens aan deelnemen, meedoen
•‘Binnenkring’ = ca 10 deelnemers
•...
Even voorstellen
•
•
•
•
•
•
•
Verpleegkundige
Gezondheidswetenschapper
Bedrijfskundige
Gepromoveerd op OER
Lector Klante...
Het programma
•
•
•
•
Operationaliseren van begrippen
Vraagstelling/probleemstelling
Discussie of zoeken naar antwoorden
...
Operationaliseren begrippen
•
Titel mijn bijdrage = Participeren vanuit eigen
kracht
•
Titel masterpakket = Cliëntparti...
Vraag aan u
•
Wat is eigen kracht?
www.windesheimflevoland.nl
Ik kies
Samenhang begrippen
Zelfbeschikking
Eigen Kracht
Eigen Regievoering
Recht
Vermogen
Activiteit
Om zelf te beschikken...
Eigen regievoering, de activiteit
•
Het organiseren/coördineren van het eigen
leven (met professionele zorg) met als doel...
Hoe doe je dat?
Omgeving met beïnvloedende factoren (informatie, reactie op actie en omstandigheden)
Keuzes maken
Doorz...
Kort door de bocht
•
•
Zelfbeschikking = het recht om eigen regie
te voeren
Eigen kracht = het vermogen om eigen regie
te...
Vraag aan u
•
Wat is participeren (meedoen) vanuit eigen
kracht?
•
Eigen kracht lijkt het vertrekpunt voor participatie...
Stelling 1
•
Er kan geen participatie bestaan zonder
zeggenschap!
www.windesheimflevoland.nl
Ik kies
Zeggenschap
•
•
Inspraak =(mede)zeggenschap zonder
meebeslissen
Invloed = inwerking (mede)zeggenschap,
macht
www.windesh...
Meerdere benaderingen van participatie
•
•
Democratische benadering
Consumenten /klanten benadering
www.windesheimflevol...
Democratische benadering
(inspraak)
•
•
•
Nadruk op principes als inspraak, transparantie en
legitimiteit.
Burger als teg...
Consumenten / klantenbenadering
(invloed)
•
•
•
De individuele 'consument / klant' staat centraal.
Het recht op keuzevrij...
Functies / niveaus van participatie
(oorsprong is burgerparticipatie)
•
•
•
•
•
Informeren
Raadplegen
Adviseren
Coproduce...
Informeren



Burgers op de hoogte houden van wat de
overheid overweegt en beslist.
Door deze informatie kunnen burger...
Raadplegen



De overheid beslist, maar gaat eerst na wat de
bevolking over mogelijke beleidslijnen denkt.
De raadgevi...
Adviseren



De overheid biedt de kans om problemen te signaleren
en oplossingen aan te reiken.
Als adviezen en sugges...
Coproduceren


Burgers en overheid overleggen samen wat er op de
beleidsagenda moet komen en zoeken samen naar
beleids...
Meebeslissen



Beleidsontwikkeling en beslissingsmacht
worden volledig gedelegeerd aan de bevolking,
zij het met een...
Cliëntparticipatie
•
•
•
•
•
•
Informatie = de cliënt weet mee (de goed geïnformeerde cliënt)
Consultatie = de cliënt de...
Burgerparticipatie - cliëntparticipatie
Burgerparticipatie
Cliëntparticipatie
Zeggenschap
Informeren
Informatie
Voor...
Participatie en de Wmo
Twee opvattingen:
1.
Burgers/cliënten (vanuit hun perspectief) nauw
betrekken bij (gemeente)beleid...
Vraag aan u
•
Hoe betrek je cliënten bij beleid/zorg?
•
Door hun eigen regie te versterken? Dus participatie
door verst...
Stelling 2
•
Bij cliëntparticipatie gaat het niet om het
versterken van de regie van de cliënt maar
om het uitnodigen tot...
Inspraak/Invloed cliënt
U vraagt wij draaien?
Besturingsfilosofie
Aanbodsturing
Vraaggericht
Vraaggestuurd
Type aanbo...
Grenzen (niet ‘u vraagt wij draaien’)
1.
2.
3.
4.
Financiële ruimte (verzekering, indicatie en/of eigen portemonnee)
Prof...
Invloed op
•
•
•
•
Wat/hoe (vorm en inhoud)
Wanneer (moment/dag/tijdstip)
Waar (plaats)
Door/met Wie (persoon)
Van het a...
Systeemwereld is leidend
Organisatiedeel
Aanbod
Externe eisen
kwaliteit en veiligheid
Organiseren/
Management
Cliënt e...
Voorbeeld systeemwereld is leidend
•
http://www.youtube.com/watch?v=fVhsT8jW0fY
www.windesheimflevoland.nl
Ik kies
Leefwereld is leidend
Organisatiedeel
Aanbod
Externe eisen
kwaliteit en veiligheid
Organiseren/
Management
Cliënt en p...
Focus = goed leven
in eigen ogen
Moment, dag, tijdstip
Persoon
Plaats
Hulpverleningssituatie
Vorm en inhoud
Klantenpersp...
Kortom
Participatie vanuit eigen kracht betekent :
1.cliënten uitnodigen tot zeggenschap (inspraak via vraaggerichtheid en...
of 35

Najaarscongres 2013 - Hogeschool Windesheim Flevoland: participeren vanuit eigen kracht

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Hogeschool Windesheim Flevoland: participeren vanuit eigen kracht

 • 1. Participeren vanuit eigen kracht Dr. Lineke Verkooijen 16 december 2013 www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 2. Inleiding masterpakket cliëntparticipatie Participeren = ergens aan deelnemen, meedoen •‘Binnenkring’ = ca 10 deelnemers •‘Buitenkring’ = overige deelnemers www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 3. Even voorstellen • • • • • • • Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper Bedrijfskundige Gepromoveerd op OER Lector Klantenperspectief (vraagcentraal handelen, vraaggestuurd organiseren) Verkooijen&Beima (OER model) Lid RvC www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 4. Het programma • • • • Operationaliseren van begrippen Vraagstelling/probleemstelling Discussie of zoeken naar antwoorden Conclusies trekken www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 5. Operationaliseren begrippen • Titel mijn bijdrage = Participeren vanuit eigen kracht • Titel masterpakket = Cliëntparticipatie www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 6. Vraag aan u • Wat is eigen kracht? www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 7. Samenhang begrippen Zelfbeschikking Eigen Kracht Eigen Regievoering Recht Vermogen Activiteit Om zelf te beschikken over eigen lot of leven vanuit eigen perspectieven en competenties Kracht/macht/competenties hebben om over eigen lot of leven te beschikken Het organiseren/coördineren van het eigen leven met als doel een goed leven in eigen ogen. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 8. Eigen regievoering, de activiteit • Het organiseren/coördineren van het eigen leven (met professionele zorg) met als doel een goed leven in eigen ogen (individuele diversiteit). • Dus regie over het eigen leven (of over eigen lot en leven ‘beschikken’.) www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 9. Hoe doe je dat? Omgeving met beïnvloedende factoren (informatie, reactie op actie en omstandigheden) Keuzes maken Doorzetten Initiatief nemen Alternatieven zoeken Verantwoordelijkheid nemen De situatie aanpassen Aanpassen aan de situatie Reflecteren Persoonlijke beïnvloedende factoren (ziekte en/of beperkingen) www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 10. Kort door de bocht • • Zelfbeschikking = het recht om eigen regie te voeren Eigen kracht = het vermogen om eigen regie te voeren www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 11. Vraag aan u • Wat is participeren (meedoen) vanuit eigen kracht? • Eigen kracht lijkt het vertrekpunt voor participatie. Wat betekent dat? Is bijvoorbeeld de omvang van de kracht van belang? Hoe verhoudt ‘U moet meedoen’ zich tot eigen kracht? • • www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 12. Stelling 1 • Er kan geen participatie bestaan zonder zeggenschap! www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 13. Zeggenschap • • Inspraak =(mede)zeggenschap zonder meebeslissen Invloed = inwerking (mede)zeggenschap, macht www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 14. Meerdere benaderingen van participatie • • Democratische benadering Consumenten /klanten benadering www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 15. Democratische benadering (inspraak) • • • Nadruk op principes als inspraak, transparantie en legitimiteit. Burger als tegenwicht tegen andere partijen en informatiebron. Meeste stemmen gelden. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 16. Consumenten / klantenbenadering (invloed) • • • De individuele 'consument / klant' staat centraal. Het recht op keuzevrijheid en het recht op informatie zijn essentiële hulpmiddelen. Vraagsturing (invloed van de klant op het aanbod). www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 17. Functies / niveaus van participatie (oorsprong is burgerparticipatie) • • • • • Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Meebeslissen www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 18. Informeren    Burgers op de hoogte houden van wat de overheid overweegt en beslist. Door deze informatie kunnen burgers druk uitoefenen op de overheid en inspraak eisen. Informeren is geen actieve participatie, maar een voorwaarde voor actieve participatie. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 19. Raadplegen    De overheid beslist, maar gaat eerst na wat de bevolking over mogelijke beleidslijnen denkt. De raadgeving kan opgevolgd worden maar wordt niet als bindend beschouwd. De bevolking wordt erkend als gesprekspartner. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 20. Adviseren    De overheid biedt de kans om problemen te signaleren en oplossingen aan te reiken. Als adviezen en suggesties niet worden opgevolgd dan wordt dit wel beargumenteerd. De uiteindelijke beslissingsmacht blijft bij de overheid, maar die moet haar keuze(s) wel uitleggen. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 21. Coproduceren   Burgers en overheid overleggen samen wat er op de beleidsagenda moet komen en zoeken samen naar beleidsoplossingen. De mening van de burgers is bindend voor de overheid. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 22. Meebeslissen    Beleidsontwikkeling en beslissingsmacht worden volledig gedelegeerd aan de bevolking, zij het met een aantal financiële, procedurele en juridische randvoorwaarden. De overheid heeft wel nog een adviserende functie. Nadat gecontroleerd is of aan de randvoorwaarden is voldaan, worden de beslissingen en resultaten overgenomen door de overheid. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 23. Cliëntparticipatie • • • • • • Informatie = de cliënt weet mee (de goed geïnformeerde cliënt) Consultatie = de cliënt denkt en praat mee (cliënt wordt bevraagd, professional/aanbieder beslist) Advies = de cliënt adviseert en de professional/aanbieder beslist Partnership = de cliënt beslist mee (streven naar consensus) Regie bij de klant = cliënt bepaalt, professional/aanbieder heeft adviserende rol Deze vormen kunnen naast elkaar bestaan (wordt soms ook als ladder gepresenteerd) www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 24. Burgerparticipatie - cliëntparticipatie Burgerparticipatie Cliëntparticipatie Zeggenschap Informeren Informatie Voorwaarde Raadplegen Consultatie Inspraak Adviseren Advies Inspraak Coproduceren Partnership Invloed Meebeslissen Regie bij de cliënt Invloed www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 25. Participatie en de Wmo Twee opvattingen: 1. Burgers/cliënten (vanuit hun perspectief) nauw betrekken bij (gemeente)beleid/ de eigen zorg, steun of hulp. 2. Actief meedoen in de maatschappij (als uitkomst van beleid, zorg, steun of hulp). www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 26. Vraag aan u • Hoe betrek je cliënten bij beleid/zorg? • Door hun eigen regie te versterken? Dus participatie door versterken eigen regie? www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 27. Stelling 2 • Bij cliëntparticipatie gaat het niet om het versterken van de regie van de cliënt maar om het uitnodigen tot inspraak/invloed. www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 28. Inspraak/Invloed cliënt U vraagt wij draaien? Besturingsfilosofie Aanbodsturing Vraaggericht Vraaggestuurd Type aanbod www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 29. Grenzen (niet ‘u vraagt wij draaien’) 1. 2. 3. 4. Financiële ruimte (verzekering, indicatie en/of eigen portemonnee) Professionele verantwoordelijkheid ondersteuner Organisatorische verantwoordelijkheid aanbieder Algemeen geaccepteerde waarden en normen En bijbehorenden wet- en regelgeving www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 30. Invloed op • • • • Wat/hoe (vorm en inhoud) Wanneer (moment/dag/tijdstip) Waar (plaats) Door/met Wie (persoon) Van het aanbod www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 31. Systeemwereld is leidend Organisatiedeel Aanbod Externe eisen kwaliteit en veiligheid Organiseren/ Management Cliënt en Professional Handelingsdeel www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 32. Voorbeeld systeemwereld is leidend • http://www.youtube.com/watch?v=fVhsT8jW0fY www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 33. Leefwereld is leidend Organisatiedeel Aanbod Externe eisen kwaliteit en veiligheid Organiseren/ Management Cliënt en professional Handelingsdeel www.windesheimflevoland.nl Ik kies
 • 34. Focus = goed leven in eigen ogen Moment, dag, tijdstip Persoon Plaats Hulpverleningssituatie Vorm en inhoud Klantenperspectief Professioneel perspectief Focus = probleem oplossen Cliënt/cliëntsysteem www.windesheimflevoland.nl Professional Ik kies
 • 35. Kortom Participatie vanuit eigen kracht betekent : 1.cliënten uitnodigen tot zeggenschap (inspraak via vraaggerichtheid en invloed via vraaggestuurdheid) en 2.een organisatie waarbij de leefwereld van de betrokken mensen (cliënten en medewerkers) leidend is en de systeemwereld volgend. 3.het resultaat is participatie. www.windesheimflevoland.nl Ik kies

Related Documents