“Zorgen” in de eerste lijn
Zorgverzekeraar als motor voor integrale zorg
Ria Stegehuis, directeur Zorg
Congres In voor Z...
Introductie
Coöperatie
Sturen op kwaliteit,
prijs en volume
2 miljoen verzekerden
1.866 fte
€ 5,5 miljard premie
(Menzis, ...
Maatschappelijke ontwikkelingen
•
Vergrijzing en meer chronisch zieken
•
Meer medisch-technologische mogelijkheden
•
...
Zorgakkoorden 2014-2017
Landelijk akkoord voor ziekenhuizen, GGZ en overig
•
Medisch specialistische zorg en GGZ:
volumeg...
Meer zorg dichtbij mensen brengen
GGZ
Ziekenhuis
Care
Tweede
lijn
Geïntegreerde
eerste lijn
Geïntegreerde
eerste lijn
...
Visie op (betaalbare) zorg in de toekomst
Tweede
lijn
Met
zorgadvies
Geïntegreerde
eerste lijn
Zelfmanagement
(eHealth...
Versterken van de eerste lijn
• Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet daar gebeuren.
Eerstelijn en huisarts neemt de re...
Menzis voor 3e keer meest
eerstelijnsvriendelijke
zorgverzekeraar
Wat doet Menzis?
•
Stimuleren zelfmanagement
(individueel zorgplan)
•
Patiëntparticipatie
(shared decision making)
•
...
Integrale zorg
Wat is integrale zorg
Horizontale en verticale integratie
•De horizontale integratie is gericht op samenwerking/ fusies tu...
Bron: KPMG, rapport Integrale zorg, 2013
Hoe te komen tot integrale zorg
“And it ought to be remembered that there is nothing more difficult
to take in hand, more ...
Condities voor kansrijke samenwerking
De goede stappen,
de goede volgorde,
Win-win, in dialoog
Veerkracht
Voortgang
Gebre...
US Veterans Health Administration
• Overheidsorganisatie voor de zorg voor veteranen
• Van ziekenhuisgecentreerde organisa...
Torbay and Southern Devon Health & Care
• Integrale (ouderen)zorg voor 140.000 mensen (25% is 65+)
• Samengaan van eerstel...
Menzis en integrale zorg met
de eerste lijn
• Nog Beter koolzaad iets
Eindproducten werkgroepen
Specificaties
Diagnoses:
Duskundigheid
Patiëntengroep
1.
Type
Betrokken
Welk ty pe deskund...
Project Samen oud
•
Doel is dat ouderen zo lang en prettig
mogelijk thuis kunnen blijven wonen
•
Stadskanaal, Veendam e...
Samenwerking met
gemeenten
Hervormingen langdurige zorg
Noodzaak afstemming gemeenten
en zorgverzekeraar steeds groter
• LIZ (kern-AWBZ)
• Overheveli...
BELANGEN GEMEENTE
BELANGEN VERZEKERAAR
hoge(re) uitstroom uit bijstand
toegang tot nieuwe doelgroepen
vergroten partic...
Een sluitende keten van zorg en welzijn
Menzis
Zorginkoop
Afspraken met zorgaanbieders
Zorgaanbieders
(1e lijn en langdur...
In uitvoering
Naar gezondheid en gedrag:
• Jeugd op gezond gewicht
• GGZ-analyse
• Participatie Pathmos
• WeHelpen.nl
• Va...
Gezond Meedoen!
Succesfactoren
Faalfactoren
• Heldere doelen
• Experimenteer behoefte gemeente
• Belangen komen overee...
Uitdagingen
•
Samen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, betaalbaarheid en
toegankelijkheid van de zorg in de regio...
Alles om dit te voorkomen…
Vragen ?
Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis
Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis
Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis
Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis
of 33

Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Keynote: Ria Stegehuis

 • 1. “Zorgen” in de eerste lijn Zorgverzekeraar als motor voor integrale zorg Ria Stegehuis, directeur Zorg Congres In voor Zorg, 16 december 2013
 • 2. Introductie Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume 2 miljoen verzekerden 1.866 fte € 5,5 miljard premie (Menzis, Anderzorg en Azivo) Zorgkantoren Arnhem, Groningen, Twente 21.500 cliënten 142 fte € 3,9 mld. uitgaven AWBZ ‘Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al zijn klanten te bevorderen.’ menselijk sociaal vooruitstrevend maatschappelijk betrokken
 • 3. Maatschappelijke ontwikkelingen • Vergrijzing en meer chronisch zieken • Meer medisch-technologische mogelijkheden • Andere maatschappelijke opvattingen over ziekte en gezondheid • Zonder ingrijpen gaat in 2014 bijna 40% huishoudinkomen op aan zorgkosten • Nadruk op zelfredzaamheid, hulp sociale omgeving • Meer eigen betalingen, eigen risico Hoe houden we kwalitatief goede zorg beschikbaar en betaalbaar?
 • 4. Zorgakkoorden 2014-2017 Landelijk akkoord voor ziekenhuizen, GGZ en overig • Medisch specialistische zorg en GGZ: volumegroei 2014: 1,5% • 2015-2017: 1% Eerstelijnszorg: Volumegroei 2014: 1,5% + 1% groei t.b.v. substitutie, vernieuwing en belonen van uitkomsten 2015-2017: 1% reguliere groei + 1,5%
 • 5. Meer zorg dichtbij mensen brengen GGZ Ziekenhuis Care Tweede lijn Geïntegreerde eerste lijn Geïntegreerde eerste lijn Zelfmanagement Nu Met zorgadvies Lage drempel, dichtbij huis Zelfmanagement (eHealth & preventie) Straks
 • 6. Visie op (betaalbare) zorg in de toekomst Tweede lijn Met zorgadvies Geïntegreerde eerste lijn Zelfmanagement (eHealth & preventie) Straks Lage drempel, dichtbij huis Niet alles overal meer mogelijk: meer specialisatie en spreiding ziekenhuiszorg (selectief inkopen, aanneemsom) •Verschuiving eenvoudige ziekenhuistaken naar uitgebreidere 1e lijn •Antwoord op groeiende zorgvraag m.n. chronisch zieken, ouderen, GGZ Stimuleren preventie, zelfmanagement, ehealth, meer eigen verantwoordelijkheid (puntensysteem, convenanten gemeenten) Betere uitkomsten tegen lagere kosten
 • 7. Versterken van de eerste lijn • Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet daar gebeuren. Eerstelijn en huisarts neemt de regie. • Integrale en vraaggerichte zorg, georiënteerd op populatie, op basis van grondige analyse van wijk en regio • Vergaande verschuiving van monodisciplinaire zorgverleners naar professioneel aangestuurde samenwerkingsverbanden (multidisciplinair) op lokaal en/of regionaal niveau • Samenhangend pakket aan voorzieningen (ook diagnostiek, Wmo-consulenten, wijkverpleegkundige, overbruggingszorg) • Meer preventief en risicogericht werken, tezamen met gemeenten, GGD-en, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en andere partners.
 • 8. Menzis voor 3e keer meest eerstelijnsvriendelijke zorgverzekeraar
 • 9. Wat doet Menzis? • Stimuleren zelfmanagement (individueel zorgplan) • Patiëntparticipatie (shared decision making) • Transparantie (focus op resultaat voor patiënt) • Samenwerking, substitutie van tweede lijn naar eerste lijn (intensivering overleg met ziekenhuizen/maatschappen van specialisten, regionaal transmurale afspraken, andere inkoop eerstelijns diagnostiek) • Populatieanalyse • Professionalisering organisatie (o.a. informatiemanagement op orde) • Ruimte voor nieuwe doelgroepen en financierings/contracteringsvormen
 • 10. Integrale zorg
 • 11. Wat is integrale zorg Horizontale en verticale integratie •De horizontale integratie is gericht op samenwerking/ fusies tussen instellingen van hetzelfde niveau •De verticale integratie gaat over samenwerking tussen zorgaanbieders die elk een ander niveau van het zorgpad voor eigen rekening nemen Anno 2013 geeft 40% van de bestuurders van ziekenhuizen aan samen te werken met huisartsen. Ongeveer een kwart van de ziekenhuizen werkt samen met verpleeghuizen en 22% werkt ook samen met een verzorgingshuis
 • 12. Bron: KPMG, rapport Integrale zorg, 2013
 • 13. Hoe te komen tot integrale zorg “And it ought to be remembered that there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct , or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of things. Because the innovator has for enemies all those who have done well under the old conditions, and lukewarm defenders in those who may do well under the new.” Machiavelli, 1512
 • 14. Condities voor kansrijke samenwerking De goede stappen, de goede volgorde, Win-win, in dialoog Veerkracht Voortgang Gebrekkige relatie ontwikkeling Stagnatie Wat is de gedeelde ambitie van de partners? Op de goede weg samen? Vormgeven van een goedproces Is het netwerk professioneel georganiseerd? Uitputting inspiratiebron Schijnsamenwerking Waar gaan de partners samen echt voor? Proces Governance besluitvorming vorm Betrouwbaarheid Daadkracht Inspirerend perspectief Mobiliserend effect Werken aan een gedeelde ambitie Recht doen aan belangen Ambitie Organisatie Belangen Wat zijn de belangen van de partners? Synergie Proactief gedrag Relatie Onderorganisatie Neiging tot controle Professioneel organiseren Op zoek naar ‘Mutual Gains’! Leiderschap Relatie Vertrouwen Continue onderhandeling Verdedigend gedrag Goed persoonlijk samenwerken Samenwerken is mensenwerk Vertrouwen Goede conflicthantering Onderliggend machtspel Instabiele relaties 16
 • 15. US Veterans Health Administration • Overheidsorganisatie voor de zorg voor veteranen • Van ziekenhuisgecentreerde organisatie naar meerdere, regionale, integrale zorgnetwerken • Ziekenhuizen, poliklinieken, verpleeghuizen, thuiszorgcentra en de huisarts samen verantwoordelijk • IT: prestaties meten, EPD, smartcard patiënt met medische info • Hoofdelijke betaling: budget wordt aangepast aan de patiëntkenmerken van de populatie (3 jaar) • Kwaliteit van zorg is beter dan in commerciële sector • Reductie beddagen 50%, SEH-bezoeken 35%
 • 16. Torbay and Southern Devon Health & Care • Integrale (ouderen)zorg voor 140.000 mensen (25% is 65+) • Samengaan van eerstelijnszorg, sociale en somatische zorg • Geïntegreerde zorgteams in 5 regio’s • Risicoprofielen: bij hoog risico zorgcoördinator, zorgt voor samenwerking tussen zorgaanbieders • Speciale teams voor crisissituaties zoals ziekenhuisopname • Centrum voor eerste- en tweedelijnszorg, met zorg thuis • Reductie bedbezetting 33% en SEH-bedden 65+ met 29% • Uitgaven aan sociale zorg van Torbay stegen half zo snel als in de rest van de regio
 • 17. Menzis en integrale zorg met de eerste lijn
 • 18. • Nog Beter koolzaad iets
 • 19. Eindproducten werkgroepen Specificaties Diagnoses: Duskundigheid Patiëntengroep 1. Type Betrokken Welk ty pe deskundigheid Om welke groep gaat m oet hierbij betrokken het? worden? Diabetes Setting Hoe wordt deze deskundigheid betrokken? Op welke m anier is deze betrokken? 3. Hart- en vaatziekten 4. Ouderen (75+) 5. Slechthorendheid 8. Afname thoraxfoto (op indicatie) en afname CT (op indicatie) Beoordeling diagnostiek (op indicatie) Longfunctieassistent of POH met aantekening (CASPIR) Afname longfunctie, afname vragenlijst en inhalatie instructie Longarts Beoordeling diagnostiek en advies aan huisarts Huisarts Hoofdbehandelaar; bespreken advies met patiënt (eventueel door praktijkondersteuner met benodigde diploma's voor longverpleging) Dermatologie 7. COPD Poliklinisch vervolgtraject bij stabiele COPD patiënten (niet ontregeld) Hoofdbehandelaar; bespreken advies met patiënt (eventueel door praktijkondersteuner met benodigde diploma's voor longverpleging) 1e lijns diagnostiek Locatie Aan welke eisen moet de fysieke locatie v oldoen? Processen/ informatie Wat v oor informatie moet er aanwezig zijn om de zorg te leveren? Fysiek Op afstand Fysiek Fysiek 1. Spirometer 2. Benodigdheden voor afname longfunctieonderzoek bij COPD 3. Toegang tot laboratorium 4. Toegang tot radiologische onderzoeken 5. Toegang tot ECG 1. Spreekkamer (2. Crashkar/z uurstof bij maken ECG) 1. Uitslagen van diagnostiek bij de huisarts (bijvoorbeeld via Medix). 2. Koppeling gegevens met apotheek. 3. Duidelijke afspraken over verwijzen en terugverwijzen tussen huisarts en longarts 4. Transmurale afspraken over aanvullend onderzoek op indicatie 1. Spirometer 2. Overige benodigdheden voor afname longfunctieonderzoek bij COPD Spreekkamer 1. Uitslagen van diagnostiek bij de huisarts (bijvoorbeeld via Medix). 2. Koppeling gegevens met apotheek. 3. Duidelijke afspraken over verwijzen en terugverwijzen tussen huisarts en longarts 4. Protocol indeling stabiele en instabiele patiënten Op afstand Fysiek Op afstand Fysiek Oncologie 6. 2 Huisarts Radiologie laborant COPD Initieel poliklinisch traject bij COPD patiënten Beoordeling diagnostiek en advies aan huisarts Radioloog COPD/astma 1 Afname longfunctietest, afname vragenlijst, anamnese en geven inhalatie instructie Longarts 2. Longfunctieassistent of POH met aantekening (CASPIR) Apparatuur/middelen Nodig? Zo ja, welk soort? Brainstorm Processtap 3) 4) Preventie 9. Brainstorm punten werkgroepen 1) 2) Spoedeisendezorg in de 5) 6) 7) 8) 9) ANW uren 1) Verwijzing 2) Rol Menzis* Voorlichtingsbijeenkomst om patiënten te informeren over ziektelast, preventie en therapietrouw. Verstrek geen scootmobiel m eer aan inwoners, m aar geef een abonnement voor de sportschool  m aatwerk is van belang. Financiële stim ulans nodig om betere informatie te geven aan patiënten. Betere sam enwerking en afstemming in het netwerk om de patiënten m et instabiele astma en/of problem en met therapietrouw te ondervangen en te coachen. Mantelzorg en vrijwilligers betrekken bij gezondheidsproblematiek van bijv. patiënten m et astma. Thuiszorg via een m obiele app de afnam e van ACC-CCQ lijsten laten verzorgen. Sportbeleid van gemeente ontwikkelen (jonge mensen m et astma sportabonnement vergoeden). Per dorp / gem eente beweegkuren aanbieden. Stoppen m et roken begeleiding in de eerste lijn: consistent beleid en financiering van de zorgverzekeraar. Chem iepark / bedrijven stimuleren om zich m eer in te zetten voor screening en preventie van longaandoeningen. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) − − − − − − − − − Duidelijke verwijsafspraken (wat is stabiel en instabiel) tussen eerste en tweede lijn waaraan je elkaar kunt houden. Mogelijk bindend protocol op provinciaal niveau + intervisie tussen huisarts en longarts. Inzicht in wat iedere huisartspraktijk doet voor een patiënt m et COPD: bijvoorbeeld wel/niet aangesloten aan keten. Dit is nodig om vertrouwen op te bouwen tussen de specialist en huisarts en het verwijzen en terugverwijzen te faciliteren. 1) 2) M M
 • 20. Project Samen oud • Doel is dat ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen • Stadskanaal, Veendam en Pekela • Alle ouderen krijgen een uitnodiging om mee te doen via de huisarts. • Elk jaar wordt een vragenlijst ingevuld. • Zorg en begeleiding door Ouderenzorg Team (huisarts, specialist wijkverpleegkundige en ouderenadviseur) • Efficiënt • Financiering
 • 21. Samenwerking met gemeenten
 • 22. Hervormingen langdurige zorg Noodzaak afstemming gemeenten en zorgverzekeraar steeds groter • LIZ (kern-AWBZ) • Overheveling langdurige GGZ • B-zzp’s naar de Zvw • C-zzp’s naar WMO • Thuisverpleging en deel verzorging naar Zvw • Decentralisatie begeleiding en deel verzorging naar Wmo 2015 • Jeugd-GGZ en jeugd-LVG naar gemeenten
 • 23. BELANGEN GEMEENTE BELANGEN VERZEKERAAR hoge(re) uitstroom uit bijstand toegang tot nieuwe doelgroepen vergroten participatie verbinding met AWBZ en Zvw verbinding AWBZ, WMO en eerstelijn terugdringen zorgkosten terugdringen zorgkosten maximaal bereik onder burgers meer zelfmanagement, eigen regie sterk lokaal gezondheidsbeleid gezondheidswinst GEZAMENLIJK BELANG/GEZAMENLIJKE VISIE een betere gezondheid voor zoveel mogelijk burgers (verzekerden) met een zo effectief mogelijke inzet van middelen
 • 24. Een sluitende keten van zorg en welzijn Menzis Zorginkoop Afspraken met zorgaanbieders Zorgaanbieders (1e lijn en langdurige zorg) Gemeente Inkoop WMO Afspraken met aanbieders Aanbieders welzijn en ondersteuning Afstemming Zorgverzekeraar/Gemeenten: • Faciliteren en stimuleren samenwerking aanbieders • Check: is de keten sluitend? • Zonodig: inkoopspecificaties aanscherpen
 • 25. In uitvoering Naar gezondheid en gedrag: • Jeugd op gezond gewicht • GGZ-analyse • Participatie Pathmos • WeHelpen.nl • Valpreventie • Verkenning mantelzorg Maatwerk voor kwestbaren: • Gemeentepolis • Aanpak wanbetalers Naadloze uitvoering van zorg en ondersteuning: • Samenwerking Zorgloket en Zorgadvies • Ziekteverzuimbegeleiding • Verkenning Wmo, Jeugdwet en huisarts • Proeftuin wijkverpleegkundige • Decentralisatie AWBZ en Transitie Jeugdzorg • Pilot populatiebekostiging
 • 26. Gezond Meedoen! Succesfactoren Faalfactoren • Heldere doelen • Experimenteer behoefte gemeente • Belangen komen overeen • Herverdeeleffecten onbekend • Taakbelang PM • Resultaatgerichtheid gemeente • Macht en regie in evenwicht • Landelijke politieke onrust • Vertrouwen • Urgentie voor samenwerking gelijk? • Resultaatgerichte cultuur • Beoordeling betrokkenen • Zelfde omgangsvormen • Commitment
 • 27. Uitdagingen • Samen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in de regio • Samen vormgeven aan duurzaam partnership met name gericht op versterking van de eerstelijn met huisarts in regierol • Samenwerking tussen eerste en tweede lijn plus het sociale domein van gemeenten en welzijnsinstellingen • Nieuwe financieringsvormen (populatiebekostiging, shared savings) ontwikkelen die aansluiten op integrale, resultaatgerichte zorg • Zorgverzekeraars kunnen niet met alle gemeenten en zorgaanbieders samenwerken • We leven in tijden van bezuinigingen, meer doen met minder. • Focus houden op gezondheid en zorgbehoefte van de patiënt, geen ingewikkelde systeem- en stelseldiscussies voeren
 • 28. Alles om dit te voorkomen…
 • 29. Vragen ?

Related Documents