NOVI ZAKON O
OPĆEM
OP EM UPRAVNOM
POSTUPKU
sc. ðulabić
Mr. sc. Vedran ðulabi
Pravni fakultet u Zagrebu
Sadržaj
Nastanak i struktura novog ZUP-a
Očekivanja
Dosezi
Posebna pitanja
Nastanak novog ZUP-a
Polazišta i načela za modernizaciju općeg upravnog
postupka u Hrvatskoj Vlade RH (rujan 2006)
Smjerni...
Struktura novog ZUP-a
Jedanaest dijelova
I. Temeljne odredbe
II. Pokretanje i voñenje upravnog postup...
Očekivanja
Novo vino u novi mijeh
Značajna promjena društvenog konteksta zahtijeva temeljitu
modernizaciju
Novi zako...
Dosezi
Brojna poboljšanja i novi instituti
Obuhvaćeno više slučajeva i svakodnevnih
životnih situacija
Slijedi strukturu i...
Nekoliko pitanja
1. Upravna stvar i primjena zakona
2. Odnos prema pravu EU
3. Javne službe
4. Primjena IKT
5. U...
1. Upravna stvar i primjena zakona
(čl.
Upravna stvar ( l. 2.) (čl....
2. Odnos prema pravu EU
Direktiva o uslugama
Jedinstveno mjesto za kontakt (čl. 6, 7)
Presumpcija usvajanja zahtjeva (...
3. Javne službe
Širenje područja primjene na javne službe/usluge
“… u postupcima zaštite prava odnosno pravnih interesa
...
4. (Pre)oprezna primjena IKT
Čl. 75 - Postavljen temelj korištenju IKT
Vezanost uz posebni zakon
o elektroničkom pot...
5. Upravni ugovor – evolucija
shvaćanja
I. Nacrt ZUP-a: II. Nacrt ZUP-a:
1. Priroda uprav...
Upravni ugovor u Konačnom
prijedlogu ZUP-a
Upravni ugovor nije ušao u definiciju upravne stvari iz
čl. 2
Reperkus...
Upravni ugovor – (d)evolucija?
Koje značajne efekte će polučiti ovako ureñen upravni ugovor?
Primjena samo u nekim trad...
Hvala na pažnji!
sc. ðulabić
Mr. sc. ðulabi Vedran
Pravni fakultet u Zagrebu
Katedra za upravnu ...
of 15

Prezentacija zup dulabic 260309

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija zup dulabic 260309

 • 1. NOVI ZAKON O OPĆEM OP EM UPRAVNOM POSTUPKU sc. ðulabić Mr. sc. Vedran ðulabi Pravni fakultet u Zagrebu
 • 2. Sadržaj Nastanak i struktura novog ZUP-a Očekivanja Dosezi Posebna pitanja
 • 3. Nastanak novog ZUP-a Polazišta i načela za modernizaciju općeg upravnog postupka u Hrvatskoj Vlade RH (rujan 2006) Smjernice Vlade RH za izradu novog zakona o općem upravnom postupku Republike Hrvatske (siječanj 2007) I. Nacrt ZUP-a (CARDS projekt, rujan 2007) II. Nacrt ZUP-a (SDUU, rujan 2008) III. Konačni prijedlog ZUP-a (SDUU, veljača 2009) Ožujak 2009 – rasprava u Saboru (amandmani)
 • 4. Struktura novog ZUP-a Jedanaest dijelova I. Temeljne odredbe II. Pokretanje i voñenje upravnog postupka III. Rješavanje upravne stvari IV. Pravni lijekovi V. Izvršenje VI. Upravni ugovor VII. Pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga VIII. Izdavanje potvrda IX. Troškovi X. Provedba zakona XI. Prijelazne i zaključne odredbe 174 članka Terminološke i druge inovacije (javnopravno tijelo, nazivi članaka, itd.) Stupanje na snagu: 01. siječnja 2010.
 • 5. Očekivanja Novo vino u novi mijeh Značajna promjena društvenog konteksta zahtijeva temeljitu modernizaciju Novi zakon treba otvoriti dodatni prostor za modernizaciju javne uprave Ugraditi nove institute poznate drugim upravnim sustavima Omogućiti značajnije korištenje novih tehnoloških dostignuća Ojačati položaj upravne struke, a ne biti puka kopija sudskog postupka Umatanje postojećeg stanja u novi celofan Glorifikacija postojećeg zakona Otpor promjenama Strah od novoga
 • 6. Dosezi Brojna poboljšanja i novi instituti Obuhvaćeno više slučajeva i svakodnevnih životnih situacija Slijedi strukturu i pristup postojećeg ZUP-a iako to nekad nije sasvim logično (npr. ništavost) U odreñenim dijelovima još uvijek (pre)detaljno (npr. rješenje – 7 dijelova, 24 elementa), a u odreñenim (pre)oprezno (npr. primjena IKT, upravni ugovor) Odsutnost definicije upravnog akta
 • 7. Nekoliko pitanja 1. Upravna stvar i primjena zakona 2. Odnos prema pravu EU 3. Javne službe 4. Primjena IKT 5. Upravni ugovor
 • 8. 1. Upravna stvar i primjena zakona (čl. Upravna stvar ( l. 2.) (čl. Primjena zakona ( l. 3.) (1) Upravnom stvari smatra se U svim upravnim stvarima (čl. svaka stvar u kojoj 3/1) javnopravno tijelo u upravnom Na sklapanje upravnih postupku odlučuje o pravima, ugovora (čl. 3/2) obvezama ili pravnim „… na svako drugo postupanje interesima fizičke ili pravne javnopravnih tijela iz područja osobe ili drugih stranaka … upravnog prava, koje ima neposredno primjenjujući neposredan učinak na prava, zakone, druge propise i opće obveze ili pravne interese akte kojima se ureñuje stranaka …“ (čl. 3/2) odgovarajuće upravno područje. Na obavljanje javnih službi (pružanje javnih usluga) (čl. (2) Upravnom stvari smatra se i 3/3) svaka stvar koja je zakonom odreñena kao upravna stvar Primjena “… na odgovarajući način …”
 • 9. 2. Odnos prema pravu EU Direktiva o uslugama Jedinstveno mjesto za kontakt (čl. 6, 7) Presumpcija usvajanja zahtjeva (čl. 13) Elektronička komunikacija (čl. 8) Novi ZUP Čl. 22 – Jedinstveno upravno mjesto Čl. 103 – Predmnijeva usvajanja zahtjeva stranke Izuzetak od općeg načela prema kojem je nerješavanje pretpostavka ulaganja pravnih lijekova (žalba, upravni spor) – čl. 102 Postupak pokrenut po urednom zahtjevu stranke Neposredno rješavanje Propisano posebnim zakonom (st. 1)
 • 10. 3. Javne službe Širenje područja primjene na javne službe/usluge “… u postupcima zaštite prava odnosno pravnih interesa stranaka u predmetima u kojima pravne ili fizičke osobe koje obavljaju javne službe (pružatelji javnih usluga), odlučuju o njihovim pravima, obvezama ili pravnim interesima, ako zakonom nije propisana sudska ili druga pravna zaštita.” (Čl. 3/3) Čl. 158 i 159 – Šira zaštita prava korisnika javnih usluga Radnje “ … koje imaju učinak na prava, obveze i pravne interese, a o kojima se ne odlučuje u upravnom postupku” Terminologija Služba ili usluga? Obveze javnih službi
 • 11. 4. (Pre)oprezna primjena IKT Čl. 75 - Postavljen temelj korištenju IKT Vezanost uz posebni zakon o elektroničkom potpisu o elektroničkoj ispravi Obavješćivanje – čl. 83/1,2 Dostava – čl. 95 – mnoge odredbe o dostavi mogu se bez problema primjenjivati i kod elektroničke dostave Je li se moglo/trebalo otići korak dalje? komuniciranje emailom ureñivanje adrese elektroničke pošte itd.
 • 12. 5. Upravni ugovor – evolucija shvaćanja I. Nacrt ZUP-a: II. Nacrt ZUP-a: 1. Priroda upravne stvari Upravni ugovor može se dopušta sklapanje ugovora sklopiti samo u slučaju ako 2. Diskrecijska ocjena je sklapanje propisano 3. Nije posebnim zakonom posebnim zakonom izričito isključen Upravni ugovor “… sklapa Upravni ugovor umjesto se i zbog izvršenja prava i upravnog akta (rješenja) obveza utvrñenih u izreci rješenja.” (čl. 147/2) Vrlo široko područje Redukcija primjene: primjene Vezanost uz izričito dopuštenje posebnog zakona Pretpostavka upravnog ugovora je postojanje upravnog akta
 • 13. Upravni ugovor u Konačnom prijedlogu ZUP-a Upravni ugovor nije ušao u definiciju upravne stvari iz čl. 2 Reperkusije (npr. naknada štete pred upravnim sudom) Primjena novog zakona „… na odgovarajući način na sklapanje upravnih ugovora …“ (čl. 3/2) Načelo razmjernosti (čl. 6/3) Značajna redukcija primjene (čl. 151/1) Javnopravno tijelo i stranka mogu sklopiti upravni ugovor Upravni ugovor smatra se instrumentom realizacije izreke rješenja Samo ako je posebnim zakonom propisano sklapanje takvog ugovora (tzv. upravni ugovor po odredbi zakona)
 • 14. Upravni ugovor – (d)evolucija? Koje značajne efekte će polučiti ovako ureñen upravni ugovor? Primjena samo u nekim tradicionalnim područjima (koncesije, javne nabave, obavljanje javnih službi (zdravstvo, javni promet) Može li se primjenjivati u širokom spektru modernog upravnog djelovanja? Suradnja javnopravnih tijela (komunalne službe, zajednička realizacija razvojnih projekata, razvojni ugovori, itd.) Je li potrebno imati dva akta u istoj stvari? Rješenje i ugovor Što ako rješenje bune poništeno, ukinuto, izmijenjeno? Što znači da se na sklapanje upravnih ugovora ZUP primjenjuje na odgovarajući način? Je li riječ o “hibridnom” postupku koji će uslijediti nakon okončanja postupka u kojem je doneseno rješenje? Omogućava li se primjerena zaštita javnog interesa? Čl. 153 –izmjena zbog promijenjenih okolnosti – ako se ne suglase javnopravno tijelo može jednostrano raskinuti ugovor Dugotrajni postupci naknade štete, izbor novog ugovornog partnera, itd.
 • 15. Hvala na pažnji! sc. ðulabić Mr. sc. ðulabi Vedran Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za upravnu znanost Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb @: vedran.dulabic@pravo.hr

Related Documents