4
Kluczowe s owa 6
Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA 8
Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW 9
Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW3. STRUKTURA (WZORCE) RELA...
Zasady my lenia systemowego 1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA 2. POWI ZANIA I PRZEP YW 3. STRUKTURA ...
Zasady my lenia systemowego 1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA 2. POWI ZANIA I PRZEP YW 3. STRUKTURA...
Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW3. STRUKTURA (...
Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW3. STRUKTURA (...
Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY 8. OZONO C - WIDOK Z LOTU RÓ NORODNO PTAKA2. POWI ZANIA ...
Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY 8. OZONO C – WIDOK Z LOTU RÓ NORODNO PTAKA ...
Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY 8. OZONO C – WIDOK Z LOTU RÓ NORODNO PTAKA ...
„Seeing forest for the trees”1. Organizacje s onymi systemami2. W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj ...
Rozwi zanie….. Organizacje s z onymi systemami W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunikacji ...
Rozwi zanie….. Organizacje s z onymi systemami W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunikacji ...
Teoria systemów w pigu ce Organizacje s z onymi systemami W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunika...
Teoria systemów w pigu ce Organizacje s relacjami 22
Teoria systemów w pigu ce Organizacje s z onymi systemami W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunika...
Teoria systemów w pigu ce Organizacje s relacjami UM W których dochodzi do OW ...
Teoria systemów w pigu ce Dzia amy pomi dzy: umow RUTYNY ORGANI...
Teoria systemów w pigu ce Dzia amy pomi dzy: umow U ...
Teoria systemów w pigu ce Organizacje staj si coraz Wspó dzia aj ce holony bardziej ...
Teoria systemów w pigu ce Co sprawia, e: Wspó dzia aj ce holony trudno mówi o jednej umowie ...
Teoria systemów w pigu ce Odmienne za enia Co sprawia, e: trudn...
Teoria systemów w pigu ce Wprowadzanie zmian: bardziej oparty o system A ...
Teoria systemów w pigu ce Za enia (kultura) ma charakter ...
Obszary rozwoju organizacji 34
Z a Te c In rz ...
POZIOM INDYWIDUALNY POZIOM GRUPOWY POZIOM ORGANIZACYJNY ...
Cele prezentacji: Odpowiem na pytania:• Kim jest konsultant rozwoju organizacyjnego?• Jakimi kompetencjami i wie...
Czy kiedykolwiek spotka si zsytuacj w której... 42
Co na to Platon? 43
Zacznijmy od tego kimkonsultant OD nie jest...• specjalist w obszarze dzia Klienta• mentorem• dodatkow par r k do pr...
Kim jest konsultant OD? Badacz: dla niego nic nie jest oczywiste Jest osob my o organizacji jako o systemie Stosuj...
Zadania konsultanta OD 47
Systemowe my lenie konsultantaa my lenie liniowe. Systemowe Liniowe• Zainter...
Przysz konsultanta rozwojuorganizacyjnego• Ma by biznes partnerem• yjemy w wiecie zmian, wdro i reorganizacji• Era szk...
Kompetencje konsultanta OD1. Zachowania organizacyjne.2. Psychologia Indywidualna.3. Dynamika grup.4. Zarz dzanie i teoria...
Zachowania organizacyjne1. Kultura organizacji2. Projektowanie stanowiska pracy.3. Relacje interpersonalne.4. W adza i wp ...
Psychologia indywidualna1. Uczenie si2. Teorie motywacji.3. Teorie percepcji. 53
Dynamika grup1. Role.2. Proces komunikacji3. Proces podejmowania decyzji.4. Etapy rozwoju grup.5. Przywództwo. ...
Zarz dzanie i teoriaorganizacji1. Planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrola.2. Rozwi zywanie problemów i podejmow...
Narz dzia badawcze worganizacji1. Wska niki statystyczne.2. BPMN – mapowanie procesów.3. Balance Score Card.4. Badania HR ...
Funkcjonowanie biznesu1. Komunikacja interpersonalna2. Praca zespo owa.3. Rozwi zywanie problemów.4. U ywanie nowych techn...
OD Process + 58
CDN rozwój koncepcji OD w Polsce wspieranie rozwoju konsultantów organizowanie szkole specjalisty...
ISC Edgar H. Schein 61
ISC Edgar H. Schein 62
ISC Edgar H. Schein 63
ISC Edgar H. Schein 64
OD Process + 67
OD Process + 68
OD Process + 69
OD Process + 70
OD Process + 71
OD Process + 72
OD Process + 73
OD Process + 74
OD Process + 75
OD Process + 76
OD Process + 77
OD Process + 78
OD Process + 79
OD Process + NIE JEST MY JU ...
Viable System Model 83 83
Viable System Model 84 84
SSM – Soft System Methodology Edgar H. Schein 86
SSM – Soft System Methodology Edgar H. Schein 87
SSM – Soft System Methodology Edgar H. Schein 88
SSM – Soft System Methodology Edgar H. Schein 89
LGM – Large Group Methodology Edgar H. Schein 91
LGM – Large Group Methodology Edgar H. Schein 92
LGM – Large Group Methodology Edgar H. Schein 93
LGM ––Future Search LGM Future Search Edgar H. Schein 94
LGM ––Future Search LGM Future Search Edgar H. Schein 95
LGM ––Future Search LGM Future Search Edgar H. Schein 96
Kurs 98
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u
of 98

Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja seminarium odprocess plus_wer u

 • 1. 4
 • 2. Kluczowe s owa 6
 • 3. Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA 8
 • 4. Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW 9
 • 5. Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW3. STRUKTURA (WZORCE) RELACJI 10
 • 6. Zasady my lenia systemowego 1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA 2. POWI ZANIA I PRZEP YW 3. STRUKTURA (WZORCE) RELACJI 4. OTWARTE 11
 • 7. Zasady my lenia systemowego 1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA 2. POWI ZANIA I PRZEP YW 3. STRUKTURA (WZORCE) RELACJI 4. OTWARTE 5. ADAPTUJ SI 12
 • 8. Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW3. STRUKTURA (WZORCE) RELACJI4. OTWARTE5. ADAPTUJ SI6. UTRZYMUJ HOMEOSTAZ 13
 • 9. Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY WIDOK Z LOTU PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW3. STRUKTURA (WZORCE) RELACJI4. OTWARTE5. ADAPTUJ SI6. UTRZYJUJ HOMEOSTAZ7. Z OZONE 14
 • 10. Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY 8. OZONO C - WIDOK Z LOTU RÓ NORODNO PTAKA2. POWI ZANIA I PRZEP YW3. STRUKTURA (WZORCE) RELACJI4. OTWARTE5. ADAPTUJ SI6. UTRZYJUJ HOMEOSTAZ7. Z OZONE 15
 • 11. Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY 8. OZONO C – WIDOK Z LOTU RÓ NORODNO PTAKA 9. NIEPEWNO2. POWI ZANIA I PRZEP YW3. STRUKTURA (WZORCE) RELACJI4. OTWARTE5. ADAPTUJ SI6. UTRZYJUJ HOMEOSTAZ7. Z OZONE 16
 • 12. Zasady my lenia systemowego1. NIEZAANGA OWANY 8. OZONO C – WIDOK Z LOTU RÓ NORODNO PTAKA 9. NIEPEWNO2. POWI ZANIA I 10. CYRKULARNE PRZEP YW3. STRUKTURA (WZORCE) RELACJI4. OTWARTE5. ADAPTUJ SI6. UTRZYJUJ HOMEOSTAZ7. Z OZONE 17
 • 13. „Seeing forest for the trees”1. Organizacje s onymi systemami2. W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunikacji 18
 • 14. Rozwi zanie….. Organizacje s z onymi systemami W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunikacji 19
 • 15. Rozwi zanie….. Organizacje s z onymi systemami W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunikacji 20
 • 16. Teoria systemów w pigu ce Organizacje s z onymi systemami W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunikacji 21
 • 17. Teoria systemów w pigu ce Organizacje s relacjami 22
 • 18. Teoria systemów w pigu ce Organizacje s z onymi systemami W których dochodzi do intensywnej wymiary, bazuj cej na komunikacji 23
 • 19. Teoria systemów w pigu ce Organizacje s relacjami UM W których dochodzi do OW A intensywnej wymiary, bazuj cej na komunikacji Aby dzia ania mia y sens, musz by realizowane w ramach wspólnie przyj tej umowy 24
 • 20. Teoria systemów w pigu ce Dzia amy pomi dzy: umow RUTYNY ORGANIZACYJNE 25
 • 21. Teoria systemów w pigu ce Dzia amy pomi dzy: umow U M O W A a rutynami porz dkuj cymi nasze codzienne do wiadczenie RUTYNY ORGANIZACYJNE 26
 • 22. Teoria systemów w pigu ce Organizacje staj si coraz Wspó dzia aj ce holony bardziej ona relacja one redukcjonistyczne – Oddalone holony wyspecjalizowane kulturowo odmienne 27
 • 23. Teoria systemów w pigu ce Co sprawia, e: Wspó dzia aj ce holony trudno mówi o jednej umowie ona relacja mog pojawi si ró ne za enia Oddalone holony i odmienny system praktyk (dzia ) coraz trudniejsze staje si zarz dzanie tak z onym organizmem 28
 • 24. Teoria systemów w pigu ce Odmienne za enia Co sprawia, e: trudno mówi o jednej A OW UM Odmienne za enia umowie mog pojawi si ró ne za enia i odmienny system praktyk (dzia ) coraz trudniejsze staje si zarz dzanie tak z onym organizmem w wymianie (wspó dzia aniu) UM OW A mog pojawi si zak ócenia 29
 • 25. Teoria systemów w pigu ce Wprowadzanie zmian: bardziej oparty o system A OW UM praktyk, ni zmiany za System praktyk ulega zmianianie UM OW A UM WA O 30
 • 26. Teoria systemów w pigu ce Za enia (kultura) ma charakter bardziej trwa y Wprowadzanie zmian: bardziej oparty o system A OW UM praktyk, ni zmiany za System praktyk ulega zmianianie st d w szkoleniach cz ciej mówimy o wiedzy i umiej tno ciach, ni o systemie przekona UM OW A 31
 • 27. Obszary rozwoju organizacji 34
 • 28. Z a Te c In rz fo d Pr hn oc olo rm za ac nie es gi y a ja Obszary OD Process O K K rg om om a n pe un iza te ik cja nc ac je ja Obszary rozwoju organizacji35
 • 29. POZIOM INDYWIDUALNY POZIOM GRUPOWY POZIOM ORGANIZACYJNY Obszary rozwoju organizacji37
 • 30. Cele prezentacji: Odpowiem na pytania:• Kim jest konsultant rozwoju organizacyjnego?• Jakimi kompetencjami i wiedz powinien silegitymizowa ?• Jaka jest przysz konsultanta OD w biznesie? 41
 • 31. Czy kiedykolwiek spotka si zsytuacj w której... 42
 • 32. Co na to Platon? 43
 • 33. Zacznijmy od tego kimkonsultant OD nie jest...• specjalist w obszarze dzia Klienta• mentorem• dodatkow par r k do pracy• kim , kto rozwi zuje problem za Klienta• dostarczycielem pozornych rozwi za 44
 • 34. Kim jest konsultant OD? Badacz: dla niego nic nie jest oczywiste Jest osob my o organizacji jako o systemie Stosuje podej cie holistyczne, a nie medyczne Jest facylitatorem rozwoju organizacyjnego Anga uje system do rozwoju, ale nic nie robi zasystem Maksymalizuje zaanga owanie Klienta w proces Bierze odpowiedzialno za proces nie za wynik 46
 • 35. Zadania konsultanta OD 47
 • 36. Systemowe my lenie konsultantaa my lenie liniowe. Systemowe Liniowe• Zainteresowanie ca ci • Zainteresowanie cz ci• Zainteresowanie procesem • Zainteresowanie tre ci• Bada ród a symptomu • Bada symptomy• Poszukiwanie schematów • Poszukiwanie winnych• Szuka adu w chaosie • Wprowadza nowy ad• Zauwa a wzorce i relacje w • Interesuje si tre ci komunikacji komunikacji • Organizacja jest przewidywalna• Organizacja jest nieprzewidywalna 48
 • 37. Przysz konsultanta rozwojuorganizacyjnego• Ma by biznes partnerem• yjemy w wiecie zmian, wdro i reorganizacji• Era szkole si ko czy, zaczyna si czas procesów rozwojowych• Jest dziedzin interdyscyplinarn• Organizacje chc zwi ksza efektywno i poprzez zaanga owanie pracowników
 • 38. Kompetencje konsultanta OD1. Zachowania organizacyjne.2. Psychologia Indywidualna.3. Dynamika grup.4. Zarz dzanie i teoria organizacji.5. Narz dzia badawcze w organizacji.6. Funkcjonowanie biznesu. 51
 • 39. Zachowania organizacyjne1. Kultura organizacji2. Projektowanie stanowiska pracy.3. Relacje interpersonalne.4. W adza i wp ywy.5. Przywództwo.6. Wyznaczanie celów.7. Konflikt.8. Etyka. 52
 • 40. Psychologia indywidualna1. Uczenie si2. Teorie motywacji.3. Teorie percepcji. 53
 • 41. Dynamika grup1. Role.2. Proces komunikacji3. Proces podejmowania decyzji.4. Etapy rozwoju grup.5. Przywództwo. 54
 • 42. Zarz dzanie i teoriaorganizacji1. Planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrola.2. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji.3. Teoria systemów.4. Struktura organizacji.5. Charakterystyka rodowiska technologii.6. Modele i systemy organizacji. 55
 • 43. Narz dzia badawcze worganizacji1. Wska niki statystyczne.2. BPMN – mapowanie procesów.3. Balance Score Card.4. Badania HR (zaanga owanie, kultura, satysfakcja). 56
 • 44. Funkcjonowanie biznesu1. Komunikacja interpersonalna2. Praca zespo owa.3. Rozwi zywanie problemów.4. U ywanie nowych technologii.5. My lenie konceptualne.6. Zarz dzanie projektem.7. Prezentowanie/edukacja/coaching. 57
 • 45. OD Process + 58
 • 46. CDN rozwój koncepcji OD w Polsce wspieranie rozwoju konsultantów organizowanie szkole specjalistycznych w ramach cie ki rozwoju superwizowanie projektów rozwojowych wspieranie tworzenia zespo ów projektowych rozwój metodologii, metod i technik OD 60
 • 47. ISC Edgar H. Schein 61
 • 48. ISC Edgar H. Schein 62
 • 49. ISC Edgar H. Schein 63
 • 50. ISC Edgar H. Schein 64
 • 51. OD Process + 67
 • 52. OD Process + 68
 • 53. OD Process + 69
 • 54. OD Process + 70
 • 55. OD Process + 71
 • 56. OD Process + 72
 • 57. OD Process + 73
 • 58. OD Process + 74
 • 59. OD Process + 75
 • 60. OD Process + 76
 • 61. OD Process + 77
 • 62. OD Process + 78
 • 63. OD Process + 79
 • 64. OD Process + NIE JEST MY JU TACY SAMI + 10 1 Opening Stabilizing 9 Evaluation 2 Describing Starting 8 Impementing Learning 3 Perspective situation about situation Making Exit / Entrance 7 4 Researching Integral System Consulting Climbing 6 5 Overwieving 80
 • 65. Viable System Model 83 83
 • 66. Viable System Model 84 84
 • 67. SSM – Soft System Methodology Edgar H. Schein 86
 • 68. SSM – Soft System Methodology Edgar H. Schein 87
 • 69. SSM – Soft System Methodology Edgar H. Schein 88
 • 70. SSM – Soft System Methodology Edgar H. Schein 89
 • 71. LGM – Large Group Methodology Edgar H. Schein 91
 • 72. LGM – Large Group Methodology Edgar H. Schein 92
 • 73. LGM – Large Group Methodology Edgar H. Schein 93
 • 74. LGM ––Future Search LGM Future Search Edgar H. Schein 94
 • 75. LGM ––Future Search LGM Future Search Edgar H. Schein 95
 • 76. LGM ––Future Search LGM Future Search Edgar H. Schein 96
 • 77. Kurs 98

Related Documents