КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 1 червня 2011 р. N 57...
5. Базовими предметами Конкурсу є українська мова ілітература, рідні мови та література національних меншин Україн...
фінального етапу Конкурсу - МОНмолодьспортом. До складу журі включаються педагогічні та науково-педагогічніпрацівники ...
орієнтовним розподілом дипломів за ступенями у співвідношенні1:2:3. Переможці Конкурсу серед учнівської та с...
of 4

Polozhennja movno lit-shevchenka

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polozhennja movno lit-shevchenka

  • 1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 1 червня 2011 р. N 571 Київ Про затвердження Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Положення про Міжнародний мовно-літературнийконкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,що додається. 2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом зМіністерством фінансів передбачати щороку в державному бюджетікошти для організації і проведення Міжнародногомовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молодіімені Тараса Шевченка. Премєр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 571 ПОЛОЖЕННЯ про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 1. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської тастудентської молоді імені Тараса Шевченка (далі - Конкурс)проводиться з метою вшанування творчої спадщини Тараса ГригоровичаШевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку їїпотенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови ітрадицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні. 2. Конкурс проводиться щороку з 1 жовтня до 10 березня. 3. Конкурс організовує та проводить МОНмолодьспорт. 4. У Конкурсі беруть участь учні 5-11 класів загальноосвітніхнавчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв, учніпрофесійно-технічних навчальних закладів, студенти і курсантивищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації усіх формвласності, учнівська та студентська молодь з числа українців, якіпроживають за межами України (далі - учасники Конкурсу).
  • 2. 5. Базовими предметами Конкурсу є українська мова ілітература, рідні мови та література національних меншин України. 6. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаютьсяНаціональна академія наук, Національна академія педагогічних наук,Міноборони, МЗС, Мінкультури, а також представники творчих спілок,громадських та освітянських організацій, української діаспори. 7. МОНмолодьспорт розміщує щороку у вересні в засобах масовоїінформації оголошення про початок проведення Конкурсу. 8. Конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів таліцеїстів військових ліцеїв проходить у чотири етапи: перший - на рівні загальноосвітніх навчальних закладів тавійськових ліцеїв у жовтні; другий - на рівні районів та міст обласного значення улистопаді; третій - на рівні Автономної Республіки Крим, областей,мм. Києва та Севастополя у грудні; четвертий, фінальний - на загальнодержавному рівні у лютому. Конкурс для учнів професійно-технічних, студентів і курсантіввищих навчальних закладів проводиться у три етапи: перший - на рівні професійно-технічних та вищих навчальнихзакладів у листопаді; другий - на рівні Автономної Республіки Крим, областей,мм. Києва та Севастополя у грудні; третій, фінальний - на загальнодержавному рівні у лютому. Фінальний етап Конкурсу проводиться за участю представниківМОНмолодьспорту. Конкурс для учнівської та студентської молоді з числаукраїнців, які проживають за межами України, проводиться з15 січня до 20 лютого в державах їх проживання. 9. Для проведення Конкурсу утворюються оргкомітети та журі: першого етапу Конкурсу - керівником навчального закладу, вякому проводиться Конкурс; другого етапу Конкурсу - управліннями (відділами) освітирайдержадміністрацій (міських рад) (для учнів загальноосвітніхнавчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв), Міністерствомосвіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями(управліннями) освіти і науки обласних, Київської таСевастопольської міських держадміністрацій (для учнівпрофесійно-технічних, студентів і курсантів вищих навчальнихзакладів); третього етапу Конкурсу - Міністерством освіти і наукиАвтономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями)освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міськихдержадміністрацій (для учнів загальноосвітніх навчальних закладівта ліцеїстів військових ліцеїв);
  • 3. фінального етапу Конкурсу - МОНмолодьспортом. До складу журі включаються педагогічні та науково-педагогічніпрацівники загальноосвітніх, професійно-технічних, вищихнавчальних закладів, військових ліцеїв, науковці Національноїакадемії наук та Національної академії педагогічних наук,представники творчих спілок. Для проведення Конкурсу серед учнівської та студентськоїмолоді з числа українців, які проживають за межами України,утворюються оргкомітети в державах їх проживання, які затверджуютьсклад журі. 10. Завдання для кожної категорії учасників Конкурсурозробляються: навчальними закладами, в яких проводиться Конкурс, - дляпершого етапу Конкурсу; інститутами післядипломної педагогічної освіти - для другогота третього етапу Конкурсу; МОНмолодьспортом - для фінального етапу Конкурсу, а такожучнівської та студентської молоді з числа українців, якіпроживають за межами України. Особи, що є розробниками завдань, забезпечують їхнерозголошення. МОНмолодьспорт надсилає завдання для учнівської тастудентської молоді з числа українців, які проживають за межамиУкраїни, оргкомітетам у державах їх проживання через дипломатичніпредставництва України за кордоном. Роботи учасників фінального етапу Конкурсу та Конкурсу, щопроходить в інших державах, надсилаються до МОНмолодьспорту, девони перевіряються журі та зберігаються протягом року. 11. Журі Конкурсу визначає за результатами кожного етапуКонкурсу, крім фінального, його переможців у кількості, що неперевищує 30 відсотків загальної кількості учасників відповідногоетапу Конкурсу з урахуванням максимально набраних балів завиконані завдання відповідно до критеріїв їх оцінювання. Переможцем будь-якого етапу Конкурсу не може бути учасник,який набрав менш ніж половину максимальної кількості балів. 12. У фінальному етапі Конкурсу від Автономної РеспублікиКрим, областей, мм. Києва та Севастополя беруть участь по триособи з числа учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальнихзакладів та ліцеїстів військових ліцеїв, які є переможцямитретього етапу Конкурсу, та по три особи з числа учнівпрофесійно-технічних, студентів і курсантів вищих навчальнихзакладів (відповідно до напрямів навчання), які є переможцямидругого етапу Конкурсу. 13. Переможці першого - третього етапу Конкурсунагороджуються дипломами I, II і III ступеня та ціннимиподарунками. 14. Переможці фінального етапу Конкурсу нагороджуютьсядипломами МОНмолодьспорту I, II і III ступеня та ціннимиподарунками. Кількість переможців не може перевищувати 50відсотків загальної кількості учасників такого етапу Конкурсу з
  • 4. орієнтовним розподілом дипломів за ступенями у співвідношенні1:2:3. Переможці Конкурсу серед учнівської та студентської молоді зчисла українців, які проживають за межами України, нагороджуютьсядипломами МОНмолодьспорту I, II і III ступеня. 15. Учні 9-11 класів - переможці фінального етапу Конкурсу,які нагороджені дипломами МОНмолодьспорту I ступеня, мають правобрати участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади зукраїнської мови та літератури додатково до встановленої рейтингомкількості учасників команди відповідного регіону. 16. Переможці фінального етапу Конкурсу, які набралинайбільшу кількість балів (відповідно до підсумкових протоколів),рекомендуються МОНмолодьспортом для призначення стипендійПрезидента України (39 стипендій): з числа учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальнихзакладів, у тому числі ліцеїстів військових ліцеїв, - 21 особа,про три особи з кожного класу; з числа учнів професійно-технічних навчальних закладів - триособи; з числа студентів і курсантів вищих навчальних закладів I-IIрівня акредитації - шість осіб; з числа студентів і курсантів вищих навчальних закладівIII-IV рівня акредитації - девять осіб. 17. Розмір стипендій Президента України установлюєтьсяКабінетом Міністрів України. 18. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, якіпідготували переможців фінального етапу Конкурсу, нагороджуються вустановленому порядку відомчими відзнаками МОНмолодьспорту тацінними подарунками. 19. В урочистій церемонії нагородження переможців фінальногоетапу Конкурсу беруть участь представники МОНмолодьспорту,Міноборони, МЗС, Мінкультури, Національної академії наук,Національної академії педагогічних наук, творчих спілок,громадських організацій тощо. 20. Фінансування Конкурсу, крім його фінального етапу,здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної РеспублікиКрим, головними управліннями (управліннями) освіти і наукиобласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,управліннями (відділами) освіти райдержадміністрацій (міськихрад), вищими навчальними закладами, які беруть участь у йогопроведенні, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансуєтьсяустанова або заклад, а також інших джерел, не забороненихзаконодавством. Фінансування фінального етапу Конкурсу здійснюєтьсяМОНмолодьспортом разом з Мінфіном за рахунок коштів державногобюджету згідно з кошторисом та інших джерел, не забороненихзаконодавством.

Related Documents