МУЗИЧКА ШКОЛА “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САД ...
МУЗИЧКА ШКОЛАШТА ЈЕ ТО ПОРТФОЛИО? “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САД Прем...
МУЗИЧКА ШКОЛА ШТА ЈЕ ТО ПОРТФОЛИО “ ИСИДОР БАЈИЋ” ПРИПРАВНИКА? НОВИ...
МУЗИЧКА ШКОЛАФУНКЦИЈА ПОРТФОЛИА “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САД ...
МУЗИЧКА ШКОЛА САДРЖАЈ ПОРТФОЛИА “ ИСИДОР БАЈИЋ” ...
ПОРТФОЛИО МУЗИЧКА ШКОЛА ...
МУЗИЧКА ШКОЛА ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА “ ИСИДОР БАЈИЋ” ФИЛОЗОФИЈА ...
НЕКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПИСАЊЕ МУЗИЧКА ШКОЛА ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ “ ИСИДОР БАЈИЋ” ...
МУЗИЧКА ШКОЛА ПОРТФОЛИО МОЖЕ ДА САДРЖИ “ ИСИДОР БАЈИЋ” ...
КАКО СЕ БИРАЈУ ПРИЛОЗИ МУЗИЧКА ШКОЛА “ ИСИДОР БАЈИЋ” ...
ПРИЛИКОМ ИЗБОРА ПРИЛОГА МУЗИЧКА ШКОЛА ВАЖНО ЈЕ ИМАТИ НА УМУ СЛЕДЕЋЕ “ ИСИДОР...
МУЗИЧКА ШКОЛА ЗБОГ ЧЕГА МИ ЈЕ ПОТРЕБАН “ ИСИДОР БАЈИЋ” ПОРТФОЛИО ...
ЛИСТА НЕКИХ ПИТАЊА МУЗИЧКА ШКОЛАКОЈА МОГУ ДА НАС ВОДЕ КРОЗ СИСТЕМ “ ИСИДОР БАЈИ...
of 13

Portfolio profesionalnog razvoja

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portfolio profesionalnog razvoja

 • 1. МУЗИЧКА ШКОЛА “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САД ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НОВИ САД, КООРДИНАТОР ТИМАМАРТ, 2013. године ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ- МИРЈАНА ЂУКИЋ, психолог
 • 2. МУЗИЧКА ШКОЛАШТА ЈЕ ТО ПОРТФОЛИО? “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САД Према Правилнику о СУ: систематично праћење, анализирање и вредновање свог: - образовно васпитног рада - развоја компетенција - напредовања и професионалног развоја чување у одређеном облику: - најважнијих примера из своје праксе - примера примене наученог током СУ - личног плана професионалног развоја
 • 3. МУЗИЧКА ШКОЛА ШТА ЈЕ ТО ПОРТФОЛИО “ ИСИДОР БАЈИЋ” ПРИПРАВНИКА? НОВИ САДПрема Нацрту правилника о лиценци:-Избор из педагошке документације и документације приправника-Критеријуми за оцењивање портфолиjа приправника – прописани правилником-Приправник коме престане радни однос у установи пре истека приправничког стажа преноси у другу установу портфолио и мишљење ментора
 • 4. МУЗИЧКА ШКОЛАФУНКЦИЈА ПОРТФОЛИА “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САД за праћење професионалног развоја конкурс за посао конкурс за посао за личну промоцију за пријављивање за напредовање у звања за потребе спољашње евалуације ...... ......
 • 5. МУЗИЧКА ШКОЛА САДРЖАЈ ПОРТФОЛИА “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САД ПроценаНасловна Садржај Лична Радна професионална /самопроцена Прилози страна биографија филозофија и спољашња процена
 • 6. ПОРТФОЛИО МУЗИЧКА ШКОЛА “ ИСИДОР БАЈИЋ” ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НОВИ САД•Насловна страна са основним подацима власника портфолиа: име, презиме подаци законтакт (телефон, мејл адреса ,поштанска адреса)•Садржај који даје кратак преглед онога што је укључено у портфолио и омогућава лакшесналажење и аутора и корисника портфолиа•Радна биографија садржи кључне податке о аутору , структурисан прегледњеговог/њеног формалног, неформалног и информалног образовања; радног искуства ипостигнућа•Лична професионална филозофија је есеј који представља субјективни приступ и дајеприказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолиа•Процена / евалуација се састоји из самопроцене и спољашње процене ефеката рада.•Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства којиприказују, потврђују,илуструју и документују наводе запосленог.
 • 7. МУЗИЧКА ШКОЛА ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА “ ИСИДОР БАЈИЋ” ФИЛОЗОФИЈА НОВИ САДЕсеј који представља креативни, субјективни приступ са јасноприказаним идејама и размишљањима у вези са темом:•Како ја видим професију наставника / васпитача /стручногсарадника и себе у тој професији Лична професионална филозофија се развија и мења токомрада и приказује веровања, вредности , стратегије у вези сапроцесом учења/подучавања и како је то повезано са децом/ученицима.
 • 8. НЕКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПИСАЊЕ МУЗИЧКА ШКОЛА ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ “ ИСИДОР БАЈИЋ” ФИЛОЗОФИЈЕ НОВИ САД•како радим/ подучавам•који је мој доминантан стил рада/ подучавања•најчешћи облици рада•зашто радим баш на тај начин•које циљеве постављам•које методе најчешће користим•како се то што радим одражава на децу ученике•рефлексија на сопствене компетенције•...
 • 9. МУЗИЧКА ШКОЛА ПОРТФОЛИО МОЖЕ ДА САДРЖИ “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САДпланове активности, припреме за часученичке радове, продукти децеанализе рада одељења/групе и појединацапримери вредновања радова деце односно ученикарезултати тестова ученикапримере анкета,тестова,упитника њихова анализапримере писане повратне информације ученицимаанкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колегаприказе стручних радовадневничке записи, повремене белешке и коментариидеје за наредно планирањепрепоруке и савети колегафотографије, снимци, аудио записи са коментарималични план професионалног развојазаписнике, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који суприсуствовали акривностима/часусопствене рефлексије у вези са прилозима...
 • 10. КАКО СЕ БИРАЈУ ПРИЛОЗИ МУЗИЧКА ШКОЛА “ ИСИДОР БАЈИЋ” ЗА ПОРФОЛИО НОВИ САД•примери добре праксе,• “инцидентне” ситуације,•сналажење у специфичним педагошким ситуацијама,•„учење на грешкама“ (погрешан избор методе, неусклађеностпоступања),• ...
 • 11. ПРИЛИКОМ ИЗБОРА ПРИЛОГА МУЗИЧКА ШКОЛА ВАЖНО ЈЕ ИМАТИ НА УМУ СЛЕДЕЋЕ “ ИСИДОР БАЈИЋ” НОВИ САД • Није потребно да се укључе сви расположиви материјали • Унесите оне материјале који на најбољи начин илуструју, приказују, поткрепљују оно што сте навели • Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу личну професионалну филозофију • Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање у односу на то о чему се реч у вези са приложени материјал • Коме је намењен порфолио ко ће се са њим упознати, ко ће га читати ( шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна)•„Због чега бирам овај рад/материјал, шта он илуструје, да ли показуједа ме води ка постављеном, жељеном циљу?“
 • 12. МУЗИЧКА ШКОЛА ЗБОГ ЧЕГА МИ ЈЕ ПОТРЕБАН “ ИСИДОР БАЈИЋ” ПОРТФОЛИО НОВИ САД•Помоћу њега чувам и пратим најважније у свом раду•Приказујем шта знам да урадим односно како радим•Пратим и вреднујем свој рад, анализирам-рефлектујем•Пратим развој компетенција,своје напредовање,развој•Информишем заинтересоване-послодавце/директора, саветнике,колеге... шта и како радим /своје компетенције•Чувам најважније примере из своје праксе(оне за које мислим да супосебно важни)•Садржи моју професионалну филозофију•На једном месту систематично је приказано све што је битно за менекао професионалца•Планирам своје стручно усавршавање и напредовање у звања•...
 • 13. ЛИСТА НЕКИХ ПИТАЊА МУЗИЧКА ШКОЛАКОЈА МОГУ ДА НАС ВОДЕ КРОЗ СИСТЕМ “ ИСИДОР БАЈИЋ” САМОВРЕДНОВАЊА НОВИ САД•Шта сам урадила, урадио/ Шта се догодило ( конкретан описактивности/ситуације)•Шта мислим у вези са тим?Како се осећам?•Шта је било лоше а шта добро у томе?•Како то знам?•Каква је била реакција/постигнуће деце/ученика?•Шта ми је то показало?•Да ли сам и шта могла друкчије да урадим?Шта би се догодило?•Шта ћу даље да урадим поводом тога?•Шта могу да урадим наредни пут у некој сличној ситуацији?