La Factura de Aigües de Catalunya
La factura segons municipis.(36m3)
79,99
49,48
30,51
36,52
25,44
10,62
22,2
19,68
41,88
41,67
28,53
13,14
19,...
Comparativa preus Urbanitzacions/poble
49,48
79,99
30,51
29,85
54,3
24,45
38,94
52,14
13,2
29,12
44,12
15
18,...
Cas C/ Tagamanent ( Can Miret)
Cas C/ Sta Marta ( Vilamajor)
Quota de servei i trams de consum.
 La Quota de Servei es un import fixa que es paga
trimestralment independentment del...
Evolució preu Quota Servei i Trams
15,12
7,11
30,54
15,57
7,29
36,87
20,79
9,72
49,48
50
45
40
35
30
25
20...
Evolució preu Quota de Servei.
Preu trimestral.
11,94
30,54
36,87
49,48 50,12
60
50
40
30
20
10
0
2008 2010 2...
Evolució preu de l’ aigua.
0,8
0,37
1,45
0,84
0,39
1,53
0,86
0,4
1,57
1,15
0,54
2,1
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2...
La Factura 2013/2011
90,229
60,28
100
80
60
40
20
0
2013 2011
2013
2011
Preu Factura amb tots els
conceptes.
129
91,29
150
100
50
0
2013 2011
2013
2011
Els trams
1er Tram 2on Tram 3er Tram 4t Tram
Pungoles 0-18 m3
0,54 eur
Pungoles +18 m3
1,155
St Pere +60 m3
2,19 eu...
El preu del 1er i 2on Tram.
Primers 18 m3 Segons 18 m3 Quota Servei
Pungoles 0,54 eur/m3 1,155 eur/m3 49,48 eur
Llinars...
Inversions fetes 2013 xarxa.
 Al poble: 33.361 eur.
 Can Miret: 38.900 eur. A càrrec de l’ Ajuntament.
 Can Sauleda:...
Reglament del Servei.
 Segons el art 17 del Reglament del Servei d’ Aigua potable vigent ( de
31 de gener de 1990 ) El ...
El Contracte de Subministramet.
 Segons el Contracte de gestió del servei son a càrrec de l’ empresa
subministradora, l...
 En tots aquests casos l’ empresa redactarà un estudi
econòmic de modificació de tarifes, amb la prèvia
conformitat de ...
Preguntes que cal fer-se.
 Segons acta Assemblea veïns 2013, a Les Pungoles hi ha
5 pous que produeixen el 40% de l’ ai...
Manca de informació.
 Desde el PUSA hem demanat a l’ EUC els contractes de
pròrroga anual del servei, així com els docu...
Fi de l’ exposició.
Preus Aigua Pungoles
of 21

Preus Aigua Pungoles

Preus de l'aigua a Les Pungoles
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preus Aigua Pungoles

 • 1. La Factura de Aigües de Catalunya
 • 2. La factura segons municipis.(36m3) 79,99 49,48 30,51 36,52 25,44 10,62 22,2 19,68 41,88 41,67 28,53 13,14 19,47 18,65 38,12 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pungoles Cardedeu Llinars St Pere St Antoni Trams Consum Quota Servei Total
 • 3. Comparativa preus Urbanitzacions/poble 49,48 79,99 30,51 29,85 54,3 24,45 38,94 52,14 13,2 29,12 44,12 15 18,65 38,12 18,65 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pungoles Can Miret Alfou Can Vila Poble Quota Servei Trams consum Total
 • 4. Cas C/ Tagamanent ( Can Miret)
 • 5. Cas C/ Sta Marta ( Vilamajor)
 • 6. Quota de servei i trams de consum.  La Quota de Servei es un import fixa que es paga trimestralment independentment del consum.  Es trams de consum, és el que gastem d’ aigua. A més consum, més car surt el m3.  No hem comptat el canon de l’ aigua ( 0,48 eur/m3) ni el preu del comptador ( 1,85 eur )  Aquests dos conceptes venen fixats per acord entre la companyia d’ aigües i la EUC. Art 17 Cap III Regl. De servei abastament aigua potable.
 • 7. Evolució preu Quota Servei i Trams 15,12 7,11 30,54 15,57 7,29 36,87 20,79 9,72 49,48 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 1º Tram 2º Tram Quota servei
 • 8. Evolució preu Quota de Servei. Preu trimestral. 11,94 30,54 36,87 49,48 50,12 60 50 40 30 20 10 0 2008 2010 2012 2013 2014 Quota de Servei
 • 9. Evolució preu de l’ aigua. 0,8 0,37 1,45 0,84 0,39 1,53 0,86 0,4 1,57 1,15 0,54 2,1 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2008 2009 2012 2013 1er tram 2on tram 3er tram
 • 10. La Factura 2013/2011 90,229 60,28 100 80 60 40 20 0 2013 2011 2013 2011
 • 11. Preu Factura amb tots els conceptes. 129 91,29 150 100 50 0 2013 2011 2013 2011
 • 12. Els trams 1er Tram 2on Tram 3er Tram 4t Tram Pungoles 0-18 m3 0,54 eur Pungoles +18 m3 1,155 St Pere +60 m3 2,19 eur Llinars 0-5 m3 0,43 eur Cardedeu 7-12 m3 0,74 eur Pungoles + 60 m3 2,10 eur Cardedeu 0-6 m3 0,36 eur St Antoni +18 m3 0,73 eur Llinars 11-18 m3 0,95 eur + 18 m3 1,50 eur St Antoni 0-18 m3 0,34 eur St Pere 31-60 m3 0,64 eur Cardedeu +12 m3 0,80 eur St Pere V 0-30 m3 0,31 eur Llinars 6-10 m3 0,63 eur +60 m3 2,19 eur
 • 13. El preu del 1er i 2on Tram. Primers 18 m3 Segons 18 m3 Quota Servei Pungoles 0,54 eur/m3 1,155 eur/m3 49,48 eur Llinars 0,71 eur/m3 1,5 eur/m3 22,2 eur Cardedeu 0,63 eur/m3 0,8 eur/m3 10,62 eur St Pere V 0,31 eur/m3 0,40 eur/m3 28,53 St Antoni 0,34 eur/m3 0,73 eur/m3 18,65
 • 14. Inversions fetes 2013 xarxa.  Al poble: 33.361 eur.  Can Miret: 38.900 eur. A càrrec de l’ Ajuntament.  Can Sauleda: 7.900 eur.  Pungoles: 81.000 eur. (2008). Canonada dipòsits Can Miret –Pungoles. Pagades pels veïns.  Reparació pou nº 8: 32.000 eur ( any 2011)
 • 15. Reglament del Servei.  Segons el art 17 del Reglament del Servei d’ Aigua potable vigent ( de 31 de gener de 1990 ) El prestador del servei s’ ajustarà a les condicions aprovades per l’ Assemblea General de l’ EUC per aplicar la quota de servei o mínim de facturació.  Segons el mateix Reglament, Art 6.b, son obligacions del prestador del servei mantenir les instal·lacions d’ acord amb la normativa vigent aplicable. ANY Conduccions generals i xarxa de distribució Subcontractaci ó mitjans auxiliars Localització de fuites Reparació escomeses Altres 2008 2.2015 eur 4.320 eur 3.201 eur 204 eur 443 eur
 • 16. El Contracte de Subministramet.  Segons el Contracte de gestió del servei son a càrrec de l’ empresa subministradora, la conservació de les instal·lacions del servei que son les de captació, impulsió, emmagatzematge, transport i distribució d’ aigua, així com les reparacions que s’ hagin d’ efectuar per garantir el subministrament.  La revisió de les tarifes es produirà per períodes no inferiors a un any sempre que concorri alguna de les circumstàncies següents: 1. Per augment de les despeses d’ explotació. 2. Per increment de les obligacions financeres de la urbanització a causa de ampliacions del servei o noves inversions.
 • 17.  En tots aquests casos l’ empresa redactarà un estudi econòmic de modificació de tarifes, amb la prèvia conformitat de la urbanització i realitzarà la tramitació de l’ expedient administratiu davant de l’ ajuntament de SAV.  On son els expedients dels anys 2008, 2009, 2010, 2012 i 2013 on van haver alteracions dels preus dels trams i de la QS?
 • 18. Preguntes que cal fer-se.  Segons acta Assemblea veïns 2013, a Les Pungoles hi ha 5 pous que produeixen el 40% de l’ aigua consumida.  Quin volum en m3/any produeixen?  Que ens paga Catalana d’ aigües per aquesta aigua?  S’ ha fet una política d’ aprofundiment dels pous?
 • 19. Manca de informació.  Desde el PUSA hem demanat a l’ EUC els contractes de pròrroga anual del servei, així com els documents justificatius de els augments dels preus dels trams i quota de servei.  La EUC, reunida en junta va denegar-nos aquesta informació.  Manca d’ implicació de la EUC i de l’ Ajuntament en aquest tema.
 • 20. Fi de l’ exposició.

Related Documents