Thailand Political Base http://politicalbase.in.th
Thailand Political Base <ul><li>ฐานข้อมูลเปิด ใครๆ ก็แก้ไขได้ </li></ul><ul><li>ใช้ระบบแบบเดียวกับ Wikipedia </li></ul><u...
Content Type <ul><li>บุคคล </li></ul><ul><ul><li>คณะรัฐมนตรี </li></ul></ul><ul><ul><li>ส . ส . </li></ul></ul><ul><ul><li...
Statistics <ul><li>เนื้อหา 1,324 หน้า </li></ul><ul><li>ภาพ 565 ภาพ </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 234 คน </li...
ผู้ชมรวมทั้งหมด 926,000 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้ชมวันละ 2,000 ครั้ง
Keywords / Top Content
Referrers - เว็บไซต์ที่อ้างอิงมา <ul><li>นอกจากนี้ยังมี </li></ul><ul><li>Parliament.go.th </li></ul><ul><li>Kapook.com <...
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000043702
ปิดสนามบิน ปี 2551 7 ตุลา
ปี 2553
 
รวมบทสัมภาษณ์ 12 นักคิดของสังคมไทย
28 มกราคม 2553 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.siamintelligence.com
of 14

Thailand Political Base

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Thailand Political Base

 • 1. Thailand Political Base http://politicalbase.in.th
 • 2. Thailand Political Base <ul><li>ฐานข้อมูลเปิด ใครๆ ก็แก้ไขได้ </li></ul><ul><li>ใช้ระบบแบบเดียวกับ Wikipedia </li></ul><ul><li>เชื่อมโยงด้วยลิงก์อิสระ </li></ul>http://politicalbase.in.th
 • 3. Content Type <ul><li>บุคคล </li></ul><ul><ul><li>คณะรัฐมนตรี </li></ul></ul><ul><ul><li>ส . ส . </li></ul></ul><ul><ul><li>ส . ว . </li></ul></ul><ul><ul><li>นักการเมืองท้องถิ่น </li></ul></ul><ul><ul><li>นายพลตำรวจ - ทหาร </li></ul></ul><ul><li>พรรคการเมือง </li></ul><ul><li>ประเด็นอื่นๆ ด้านการเมือง เช่น เหตุการณ์ สถานที่ </li></ul>
 • 4. Statistics <ul><li>เนื้อหา 1,324 หน้า </li></ul><ul><li>ภาพ 565 ภาพ </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 234 คน </li></ul><ul><li>เนื้อหาถูกแก้ไขไปแล้ว 5,075 ครั้ง </li></ul>
 • 5. ผู้ชมรวมทั้งหมด 926,000 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้ชมวันละ 2,000 ครั้ง
 • 6. Keywords / Top Content
 • 7. Referrers - เว็บไซต์ที่อ้างอิงมา <ul><li>นอกจากนี้ยังมี </li></ul><ul><li>Parliament.go.th </li></ul><ul><li>Kapook.com </li></ul><ul><li>Wikipedia.org </li></ul><ul><li>Nesac.go.th </li></ul><ul><li>OKNation </li></ul><ul><li>Buabarn.com </li></ul><ul><li>Sae-dang.com </li></ul><ul><li>Serithai.net </li></ul>
 • 8. http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000043702
 • 9. ปิดสนามบิน ปี 2551 7 ตุลา
 • 10. ปี 2553
 • 12. รวมบทสัมภาษณ์ 12 นักคิดของสังคมไทย
 • 13. 28 มกราคม 2553 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 14. http://www.siamintelligence.com

Related Documents