ITAATInformation Technology Applied to Adult Training 2010-2012 Projekt współpracy międzynarodowej ...
Cele Programu Grundtvig• Zwiększenie mobilności w Europie.• Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy organizac...
Partnerzy Lancaster Kowno ...
Partnerzy• Centro Profesorado del Ronda (Hiszpania) - koordynator• Fundatia Professional (Rumunia)• Centro de Formaçao de...
Temat projektu ITAAT Nowe technologie TIK Doskonalenie Porównaniew...
Cele projektu ITAAT Promocja procesu uczenia się przez całe życie dorosłych i nauczycieli. Poznanie różnych systemów dos...
Działania Analiza organizacji i zarządzania Analiza systemów adaptacji zasoba...
Produkty StronaPlatforma internetowa Moodle projektu Przewodnik po ...
Inne rezultaty Pracownicy i słuchacze Instytucja• Poznają inne instytucje • Zaistnieje w Europie....
Zadania Koordynator Partnerzy • Wkład do koncepc...
Dodatkowe zadania • Opracuje stronę internetową partnerstwa. Litwa • Przeprowadzi ewaluację pro...
Rozpowszechnienie rezultatów• Strona internetowa projektu – Opis projektu i jego cele. – Krótka charakterystykę inst...
Ewaluacja projektu• Podczas wizyt w instytucji goszczącej, po seminarium, wszyscy uczestnicy spotkają się, aby ocenid pra...
Liczba uczestnikówlp instytucja słuchacze pracownicy w sumie1 Centro del Profes...
Mobilnościlp instytucja słuchacze pracownicy w sumie grant ...
Wizytylp tematyka miejsce termin1 Charakterystyka s...
iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl Siedlce, sierpieo 2010
of 17

ITAAT

presentation of the project
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - ITAAT

 • 1. ITAATInformation Technology Applied to Adult Training 2010-2012 Projekt współpracy międzynarodowej MSCDN Wydział w Siedlcach
 • 2. Cele Programu Grundtvig• Zwiększenie mobilności w Europie.• Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy organizacji europejskich działających w obszarze edukacji dorosłych.• Wsparcie osób z grup społecznych defaworyzowanych ze względów ekonomicznych, w szczególności osób starszych, niewykwalifikowanych.• Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji dorosłych oraz transferu tych praktyk.• Wsparcie rozwoju innowacyjnych treści, metod i praktyk opartych na TIK w celu uczenia się przez całe życie.• Poprawa metod pracy i zarządzania instytucji związanych z edukacją dorosłych.
 • 3. Partnerzy Lancaster Kowno Siedlce Targu Mures Francavilla al MareAlbufeira Ronda Şanlıurfa
 • 4. Partnerzy• Centro Profesorado del Ronda (Hiszpania) - koordynator• Fundatia Professional (Rumunia)• Centro de Formaçao de Associaçao de Escolas dos Concelhos de Albufeira (Portugalia)• DHE Solutions Ltd. (Wielka Brytania)• AB Globalios idėjos (Litwa)• MSCDN Wydział w Siedlcach (Polska)• ISER srl - Integrated Services Engineering &Research (Włochy)• Directorate of National Education Chairman of Primary School Inspectors (Turcja)
 • 5. Temat projektu ITAAT Nowe technologie TIK Doskonalenie Porównaniew zarządzaniu, dorosłych systemów nauczaniu – (nauczycieli) edukacyjnych uczeniu sięTechnologie WEB 2.0, Moodle, aplikacje Google, bazy danych, tablice interaktywne
 • 6. Cele projektu ITAAT Promocja procesu uczenia się przez całe życie dorosłych i nauczycieli. Poznanie różnych systemów doskonalenia nauczycieli oraz edukacji dorosłych w krajach instytucji partnerskich. Zbadanie różnych sposobów, w jakie TIK są włączone do zarządzania oraz procesów nauczania-uczenia się w każdej instytucji partnerskiej. Zbadanie różnych sposobów włączenia technologii WEB 2.0 do zarządzania i procesów nauczania-uczenia w każdej instytucji partnerskiej. Zbadanie wykorzystania e-learningu jako metody nauczania poprzez porównanie różnych sposobów, w jakie realizują je instytucje partnerskie. Zbadanie korzyści wynikających z użycia tablic interaktywnych w procesach nauczania-uczenia się. Poprawa metod pracy w każdej instytucji partnerskiej poprzez przeprowadzenie analizy porównawczej instytucji zaangażowanych w projekt. Podzielenie się rezultatami z innymi instytucjami działającymi w rejonie poprzez rozpowszechnienie rezultatów partnerstwa na stronach internetowych i/lub platformach e-learningowych.
 • 7. Działania Analiza organizacji i zarządzania Analiza systemów adaptacji zasobami w każdej instytucji Analiza wykorzystania TIK instytucji do potrzeb grup uczestniczącej w projekcie dla w zarządzaniu i procesach docelowych, w tym osób o zbudowania ram współpracy nad nauczania – uczenia się w każdej utrudnionym dostępie do usług (np.wykorzystaniem TIK w instytucjach instytucji partnerskiej. bariery geograficzne, fizyczne; teren zaangażowanych w projekt. wiejski, dotknięty kryzysem). Rozpowszechnienie rezultatów Analiza porównawcza wyników poprzez platformy i/lub strony Sporządzenie wniosków dla włączenia TIK w zarządzanie i internetowe poszczególnych każdego partnera. Opracowanie procesy nauczania -uczenia się we instytucji. Zbudowanie wspólnej planów pracy i ocena rezultatów. wszystkich instytucjachplatformy jako środka komunikacji uczestniczących w projekcie. instytucji partnerskich.
 • 8. Produkty StronaPlatforma internetowa Moodle projektu Przewodnik po dobrych praktykach
 • 9. Inne rezultaty Pracownicy i słuchacze Instytucja• Poznają inne instytucje • Zaistnieje w Europie. europejskie i inne systemy • Zidentyfikuje aspekty związane z TIK, edukacyjne. które będą mogły zostad ulepszone• Dowiedzą się, jak instytucje dzięki porównaniu sposobów, w jaki partnerskie wykorzystują TIK. są stosowane przez partnerów.• Poznają różne sposoby, • Poprawi jakośd zarządzania organizacją. w jakie TIK są stosowane w doskonaleniu dorosłych • Poprawi jakośd prowadzonych szkoleo. i dokonają porównao. • Usprawni wykorzystanie TIK do opracowywania kursów on-line,• Poprawią wykorzystanie TIK które w pewnych przypadkach w organizacji swoich placówek całkowicie zastąpią, a w innych oraz tworzeniu kursów on-line. uzupełnią kursy prowadzone• Poprawią znajomośd języka w systemie stacjonarnym. Poprawi to angielskiego, wybranego jako dostępnośd kursów, w przypadku osób niepełnosprawnych, zamieszkałych język komunikacji w projekcie. w znacznej odległości od ośrodków doskonalenia oraz zaangażowanych w życie rodzinne.
 • 10. Zadania Koordynator Partnerzy • Wkład do koncepcji projektu.• Opracowanie projektu. • Uzgodnienie tematów projektu.• Włączenie propozycji partnerów • Aktywna praca nad zaproponowanymi do koncepcji projektu. tematami.• Dostarczenie platformy Moodle • Organizacja wizyt. jako narzędzia współpracy oraz komunikacji. • Uzgodnienie kalendarza wizyt i programu spotkao.• Ostateczne opracowanie wspólnych roboczych • Pisemny raport roczny i ocena projektu. dokumentów. • Zgromadzenie koniecznych dla projektu• Przygotowanie tematów dyskusji informacji. na seminaria robocze. • Przetłumaczenie na język ojczysty• Uzgodnienie kalendarza wizyt. dokumentów związanych z projektem.• Opracowanie programu spotkao. • Wybór i opis treści przeznaczonych na stronę internetową.• Napisanie rocznego raportu i dokonanie oceny. • Wybór materiału do przewodnika dobrych praktyk.• Organizacja wizyt. • Wkład w opracowanie przewodnika.
 • 11. Dodatkowe zadania • Opracuje stronę internetową partnerstwa. Litwa • Przeprowadzi ewaluację projektuW. Brytania • Pełnid będzie funkcje korektorskie i edytorskie. • Przygotuje propozycję narzędzi do diagnozy w zakresie Polska wykorzystania TIK w instytucjach partnerskich. • Opracuje logo projektu oraz analizę potrzeb docelowych Rumunia instytucji i szkół
 • 12. Rozpowszechnienie rezultatów• Strona internetowa projektu – Opis projektu i jego cele. – Krótka charakterystykę instytucji partenrskich. – Materiały opracowane podczas projektu. – Refleksje instytucji partnerskich na temat celów osiągniętych w projekcie. – Ewaluacja projektu.• Strony internetowe instytucji partnerskich• Przewodnik (pdf, cd)• Seminaria, konferencje• Lokalne media
 • 13. Ewaluacja projektu• Podczas wizyt w instytucji goszczącej, po seminarium, wszyscy uczestnicy spotkają się, aby ocenid pracę wykonaną w trakcie wizyty. Partner brytyjski przygotuje kwestionariusz ankiety do ewaluacji wizyty i seminarium. Instytucja koordynująca napisze raport zawierający wszystkie aspekty podejmowane na takim spotkaniu ewaluacyjnym. Dokument ten będzie następnie dostępny na platformie Moodle. Posłuży on do przygotowania planów kolejnego spotkania partnerów.• Na zakooczenie projektu, angielski partner (biorąc pod uwagę sugestie wszystkich instytucji) przygotuje ankietę on-line, w celu ewaluacji partnerstwa. Wszyscy uczestnicy projektu wypełnią tę ankietę i przedstawią swoje refleksje na temat projektu. Ewaluacja koocowa będzie umieszczona na stronie internetowej projektu.• W raporcie koocowym instytucja koordynująca dokona ewaluacji stopnia zaangażowania poszczególnych partnerów w projekcie.
 • 14. Liczba uczestnikówlp instytucja słuchacze pracownicy w sumie1 Centro del Profesorado de Ronda 2 8 102 Fundatia Professional 2 8 103 Centro de Formaçao de Associaçao de 0 2 2 Escolas dos Concelhos de Albufeira4 DHE Solutions Ltd. 0 3 35 UAB Globalios idėjos 10 5 156 MSCDN Wydział w Siedlcach 10 20 307 ISER srl - Integrated Services Engineering 0 3 3 &Research8 Directorate of National Education Chairman 16 8 24 of Primary School Inspectors
 • 15. Mobilnościlp instytucja słuchacze pracownicy w sumie grant 17 000,00 €1 Centro del Profesorado de Ronda 2 16 18 15 000,00 €2 Fundatia Professional 4 8 12 16 000,00 €3 Centro de Formaçao de Associaçao de 0 12 12 Escolas dos Concelhos de Albufeira 15 000,00 €4 DHE Solutions Ltd. 0 8 8 15 500,00 €5 UAB Globalios idėjos 4 8 12 18 000,00 €6 MSCDN Wydział w Siedlcach 4 10 14 20 000,00 €7 ISER srl - Integrated Services 0 12 12 Engineering &Research 25 000,00 €8 Directorate of National Education 16 8 24 Chairman of Primary School Inspectors
 • 16. Wizytylp tematyka miejsce termin1 Charakterystyka systemów edukacyjnych krajów partnerskich. Hiszpania Wrzesieo 2010 Rola TIK w tych systemach edukacyjnych. Charakterystyka instytucji partnerskich oraz ich roli edukacyjnej.2 Wykorzystanie TIK w zarządzaniu instytucjami partnerskimi, Turcja Luty 2011 organizacji doskonalenia oraz dla celów edukacyjnych.3 Platforma Moodle jako narzędzie e-learningu. Litwa Marzec – kwiecieo 20114 Inne program WEB 2.0 stosowane w edukacji dorosłych Rumunia Kwiecieo – maj i w instytucjach zaangażowanych w projekt. Blogi. 20115 Tablice interaktywne. Portugalia Wrzesieo 20116 Bazy danych oparte na stronach internetowych, systemy Wielka Brytania Luty 2012 komunikacji. Oprogramowanie do animacji.7 Opracowanie przewodnika dobrych praktyk. Włochy Marzec-kwiecieo 20128 Podsumowanie projektu. Polska Kwiecieo – maj 2012
 • 17. iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl Siedlce, sierpieo 2010