Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Poblenou
UD1/ NA1: L'activitat econòmica
A. En les següents preg...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Poblenou
7.- En el comerç internacional l'aranzel.
a) És la boni...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Poblenou
14.- El mercat únic NO implica ...
a) Llibertat de movim...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Poblenou
B. De les següents afirmacions assenyaleu si són verdad...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Poblenou
C. En un determinat país les dades macroeconòmiques del...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Poblenou
C. En un determinat país les dades macroeconòmiques del...
of 6

Na1 activitat final

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na1 activitat final

  • 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Poblenou UD1/ NA1: L'activitat econòmica A. En les següents preguntes només hi ha una resposta correcta, assenyaleu-la. 1.- Amb quin dels següents elements no es pot definir el mercat: a) La moda. b) Les necessitats c) Els recursos d) Les persones 2.- El monopoli d'oferta és quan hi ha: a) Un sol venedor i molts compradors. b) Pocs venedor i pocs compradors. c) Molts venedors i pocs compradors. d) Pocs venedors i molts compradors. 3.- La competència monopolística és quan hi ha: a) Pocs venedors, cada un amb un producte diferenciat, i molts compradors. b) Molts venedors, cada un amb un producte diferenciat, i molts compradors. d) Mols compradors i molts venedors en un mercat on només existeix un producte homogeni. e) Molts venedors, cada un amb un producte diferenciat, i pocs compradors. 4.- La oferta depèn de: a) El nivell de producció. b) Els gustos dels consumidors. c) Els objectius de l'empresa. d) El nivell de renda disponible i la seva estructura. 5.- El producte interior brut (PIB). a) És igual al PNB menys la producció estrangera a Espanya més la producció espanyola a l'estranger b) És el valor monetari de tots els bens i serveis finals generats a l'interior d'un país durant un període de temps (normalment 1 any). c) És el percentatge de creixement d'un període respecte a del període anterior. d) És igual a el consum, més la inversió pública, més ingressos públics, més la diferència entre les exportacions i les importacions. 6.- El percentatge de Dèficit públic que la Unió Europea li permet a un país per poder estar dins de l'Euro és del: a) 5% b) No té cap límit. c) 3% d) Varia segons els països.
  • 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Poblenou 7.- En el comerç internacional l'aranzel. a) És la bonificació que reben, per part de l'Estat, tots els productes o serveis que s'exporten. b) Pretén protegir la producció del país exportador. c) És el gravamen que sobre el preu del producte que es vol exportar cal pagar a les autoritats fiscals del país importador. d) És el gravamen que sobre el preu del producte que es vol exportar cal pagar a les autoritats fiscals del país exportador. 8.- La Renda Nacional és: a) La Renda mitjana que li correspon a cada ciutadà del país. b) La Renda produïda per tots els factors productius del país en un període concret. c) La renda de la qual disposen tots els ciutadans per al consum de bens i serveis. d) Igual al PIB anual d'un país. 9.- Quina de els següents no és una funció del mercat de divises. a) Equilibrar el tipus de canvi. b) Transferir el poder adquisitiu d'una moneda a una altre. c) Proporcionar crèdits pel comerç exterior. d) protegir contra els riscos dels tipus de canvi. 10.- En el mercat de divises existeixen els següents tipus de canvi: a) Fix, Variable i Flexible. b) Flexible i Únic. c) Fix i Únic. d) Variable i Fix. 11.- Quina de les següents no forma part diferenciada de la Balança de pagaments d'un país. a) La Balança per compte de reserves d'or i divises. b) La Balança per compte corrent. c) La Balança per compte de capital. d) La Balança per compte financera. 12.- El Banc Central Europeu ... a) Determina l'evolució dels preus de la Unió. b) Garantitza els tipus d'interès de la Unió. c) Determina els tipus d'interès de la zona euro. d) Està sota la supervisió del Bundesbank alemany. 13.- La moneda única europea, l'euro ... a) S'ha d'adoptar per a ser país membre de la Unió. b) Regeix en tots els Estats membres. c) L'han adoptada només setze països. d) L'han adoptada només disset països.
  • 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Poblenou 14.- El mercat únic NO implica ... a) Llibertat de moviments per a les policies. b) Llibertat de moviments de les mercaderies serveis. c) Llibertat de circulació de capitals. d) Llibertat de circulació de persones. 15.- L'euro és la moneda de ... a) Suècia. b) Noruega. c) Finlàndia. d) Dinamarca. 16.- Quants països formen en l'actualitat la Unió Europea? a) Quinze. b) Vint-i-dos c) Vint-i-cinc d) Vint-i-set 17.- Quina de les següents institucions pot establir la legislació europea? a) El Tribunal de Comptes. b) La Comissió Europea. c) El Banc Europeu. d) El Consell junt amb el Parlament Europeu. 18.- La Unió Europea es va crear ... a) Quan es va signar l'Acta Única Europea el 1986 b) Quan es va signar el Tractat de Maastrich l'any 1986 c) Quan es va signar l'Acta Única Europea el 1992 d) Quan es va signar el Tractat de Maastrich l'any 1992 19.- Quina de les següents institucions Europees s’elegeix per sufragi universal de tots els europeus. a) El President de la Comissió Europea. b) El President del Banc Central Europeu. c) El Parlament Europeu. d) El President del Consell Europeu. 20.- La població de la Unió Europea actual està formada aproximadament per uns: a) 375 milions de persones. b) 650 milions de persones c) 800 milions de persones d) 500 milions de persones A.- Solucions Preguntes 1 Respostes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Poblenou B. De les següents afirmacions assenyaleu si són verdaderes (V) o falses (F). 1.- Els únics elements que determinen el mercat són les persones i els recursos .................................. 2.- La demanada depèn, entre altres coses, del preu de producte .......................................................... 3.- La implantació de l'Euro va suposar, a l'inici, seriosos problemes econòmics als països membres de la Unió Europea ................................................................................................................................ 4.- L'afinitat ideològica és el criteri per la formació dels grups polítics al Parlament Europeu? .......... 5.- El COREPER és una comissió de representats permanents dels Governs dels Països de la Unió en el Cosell Europeu …................................................................ ......................................................... 6.- Els comissaris europeus han d'exercir les seves funcions amb absoluta independència i vetllant sempre per l'interès general de la Unió Europea …............................................................................... 7.- La Constitució Europea va ser aprovada en referèndum per tots els països europeus l’any 2002. 8.- Els acords del GATT es basen en el principi bàsic de la 'No discriminació' pel qual els països s'obliguen a concedir-se el mateix tracte a tota la resta ......................................................................... 9.- Les 'transferències corrents' que inclouen les remeses enviades pels emigrants als seus països d'origen, són una rúbrica integrada dins la Balança per Compte corrent ............................................. 10.- Per una empresa importadora el lliure accés al comerç internacional suposa tenir accés a nous mercats amb un major nivell de renda on poder vendre més fàcilment els seus productes ................ B.- Solucions Pregunta Resposta (V o F) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Poblenou C. En un determinat país les dades macroeconòmiques del darrer any, expressades en milions d'unitats monetàries, han estat les següents: − − − − − − − − − − Consum ................................................ 20.000.Inversió ................................................ 9.000.Despesa pública ................................... 6.000.Exportacions ........................................ 5.000.Importacions ........................................ 4.800.Producció nacional a l'estranger .......... 2.000.Producció estrangera en el país ........... 400.Amortitzacions .................................... 1.200.PIB any anterior ................................... 34.000.Nombre d'habitants .............................. 10.000.000.- Calculeu totes les variables macroeconòmiques que sigui possible.
  • 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Institut Poblenou C. En un determinat país les dades macroeconòmiques del darrer any, expressades en milions d'unitats monetàries, han estat les següents: − − − − − − − − − − Consum ................................................ 20.000.Inversió ................................................ 9.000.Despesa pública ................................... 6.000.Exportacions ........................................ 5.000.Importacions ........................................ 4.800.Producció nacional a l'estranger .......... 2.000.Producció estrangera en el país ........... 400.Amortitzacions .................................... 1.200.PIB any anterior ................................... 34.000.Nombre d'habitants .............................. 10.000.000.- Calculeu totes les variables macroeconòmiques que sigui possible.

Related Documents