Hindi na lingid sa atin ang paglaganap ng pornograpiya sa ating lipunan. Lantaran nangipinagbili sa publiko ang nga babasa...
of 1

Pornograpiya

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pornograpiya

  • 1. Hindi na lingid sa atin ang paglaganap ng pornograpiya sa ating lipunan. Lantaran nangipinagbili sa publiko ang nga babasahin o mga panooring naglalaman ng mga malalaswanglarawan at mga eksena. Napakalungkot isipin na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nakakawala sapagkagapos sa ganitong suliranin. Habang tumatagal, dumarami ang mga pahayagang ang sentrong mga ipinagbibili ay hindi ang anumang balita o lathalain kundi ang mga hubad na larawan ngmga lalaki at babae. Hindi pa rin nasusugpo ang paglaganap ng mga pelikulang ang pinakasentroay hindi istorya kundi ang mga eksena nitong malalaswa. Bakit ba mahirap sugpuin ang pornograpiya sa ating bansa? Wala ba tayong batas nanagbabawal dito? Kung meron man, bakit tila mahina ang pagpapatupad nito? Ayon sa ilang mga alagad ng sining, ang pagbabawal sa pagpapalathala at pagpapalabas samga larawang nagpapakita ng mga maseselang bahagi ng katawan ay paglabag sa karapatan sapamamahayag. Ang mga ito ay bahagi lamang ng sining. Kasalungat naman ito sa paniniwala ng simbahan. Para sa kanila, ito ay makademonyonglayunin at magsisilbing lason sa isipan ng mga tao. Ito rin ay isang uri ng pagsasamantala sakahinaan ng mga artistang sangkot lalo na sa mga menor de edad pa lamang at ayon sa kanila,sagrado ang ating katawan. Kaya ito ay maituturing na paglabag na rin sa karapatang pantao. Kung susuriin nating mabuti, sa kasalukuyan ay laganap ang kriminalidad sa ating bansa atkaramihan sa mga ito ay panggagahasa at pang-aabusong sekswal lalo na sa mga batang walapang muwang sa mundo ng kalaswaan. Marami sa mga manggagahasa lalo na sa mga bata pa aynagsabing ang kamalayan nila sa seks ay nakuha nila sa mga babasahin at pelikulang itinitinda samga bangketa at makikita sa mga telebisyon. Ipinapanood sa kanila ng mga taong dapat sana aysiyang magturo at gagabay sa kanila sa tamang landas. Kaya naman sa pangyayaring ito, dapat na magising tayong mga Pilipino. Huwag natinghayaang marami pang dumi ang kakalat sa ating bansa. Isa pa naman tayong Kristiyanismongbansa kaya dapat magtulungan at magkaisa tayo sa pagsugpo ng lumalalang problemang ito.

Related Documents