หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล ...
หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล ...
หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล ...
หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล ...
หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล ...
of 5

เมนบอร์ดและPortต่างๆ

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - เมนบอร์ดและPortต่างๆ

  • 1. หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื อง การประกอบและติดตังคอมพิวเตอร์ งานย่อยที 2เมนบอร์ ด Socket Processor AMD Socket A Socket Processor AMD Slot A Socket Processor INTEL 370 Socket Processor INTEL Slot I Socket Processor INTEL Socket 478 Socket Processor INTEL 775 Socket Processor AMD 939 Socket Processor AMD 754 8
  • 2. หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื อง การประกอบและติดตังคอมพิวเตอร์ งานย่อยที 2 1366 754 939 940Port ต่างๆ ทีอยูบนเมนบอร์ ด ่Parallel port พอร์ ตพาราเรล เป็ นพอร์ ตแบบตัวเมียมีรู 25 รู สําหรับต่อสายพริ นเตอร์ หรื อสแกนเนอร์ ทีมีพอร์ ตแบบพาราเรล ซึงส่วนใหญ่ จะใช้ ตอกับเครื องพริ นเตอร์ มากกว่า ซึงบางคนจะเรี ยกว่าพริ นเตอร์ พอร์ ต โดยส่วนใหญ่พอร์ ตพารา ่เรล จะมีกบเครื อง พริ นเตอร์ รุ่นเก่า หรื อในเครื องพริ นเตอร์ ระดับกลางๆ ขึนไป ความเร็ วการโอนถ่ายข้ อมูล 3MBps ั Parallel port 9
  • 3. หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื อง การประกอบและติดตังคอมพิวเตอร์ งานย่อยที 2Serial Port Serial port เป็ นส่วนทีใช้ ในการเชือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกของคอมพิวเตอร์ เช่น modem mousekeyboard เป็ นต้ น โดยรู ปแบบการสือสารของพอร์ ทชนิดนีนันจะเป็ นการส่งข้ อมูลแบบทีละบิต บนมาตรฐานการส่งข้ อมูลแบบ RS-232 ซึงจะต่างจาก parallel port (ทีจะมีการส่งข้ อมูลพร้ อมๆ กันทีละหลายๆ บิต) โดยความเร็ วของการส่งข้ อมูลแบบนี จะขึนอยู่กบความถีทีเลือกใช้ ในการส่งข้ อมูล โดยประมาณ 115 Kbps ั Serial PortPS/2 Port โดยทัวไป พอร์ ต PS/2 จะเป็ นทีรู้จกกันในฐานะของช่องเชือมต่อสําหรับเมาส์ เนืองมันเป็ นพอร์ ตพิเศษทีใช้ ัสําหรับเชือมต่อเมาส์ หรื อคีย์บอร์ ดเข้ ากับคอมพิวเตอร์ พอร์ ตชนิดนีจะทํางานร่วมกับปลัก DIN ขนาดเล็กทีภายในมีเข็มสัญญาณ 6 เข็ม เรี ยงตัวกันเป็ นวง นอกจากนีเราสามารถจดจําหน้ าทีของพอร์ ต PS/2 จากสีของมันก็ได้ โดยพอร์ ตทีเชือมต่อกับเมาส์จะใช้ สีเขียว ส่วนคีย์บอร์ ดจะเป็ นสีมวง ่ พอร์ ตอีกชนิดหนึงทีมีการทํางานใกล้ เคียงกับ PS/2 ก็คือ พอร์ ตสือสารแบบอนุกรม (serial port) ซึงสามารถใช้ เชือมต่อกับอุปกรณ์ตางๆ ได้ เหมือนกัน เช่น โมเด็ม เป็ นต้ น ทังนีเนืองจากพอร์ ตอนุกรมจะมีขีดความสามารถใน ่การทํางานทีเหนือกว่า ดังนัน พอร์ ต PS/2 จึงเหมาะกับการเชือมต่ออุปกรณ์ทีมีขนาดเล็กกว่า และมีการทํางานทีไม่ซับซ้ อนอย่างเช่น เมาส์ และคีย์บอร์ ด เท่านัน พอร์ ต PS/2 ถูกพัฒนาขึนโดยบริ ษัท IBM และคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะมีพอร์ ต PS/2 ให้ 2 ช่อง เพือเชือมต่อกับเมาส์ และคีย์บอร์ ด นันเอง อย่างไรก็ดี ปั จจุบนพอร์ ตยอดฮิตทีรองรับการ ัเชือมต่อกับอุปกรณ์ตางๆ ได้ มากมาย ซึงรวมถึงเมาส์ และคีย์บอร์ ดก็คงจะหนีไม่พ้น USB ่ PS/2 http://www.arip.co.th/news.php?id=405336#related 10
  • 4. หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื อง การประกอบและติดตังคอมพิวเตอร์ งานย่อยที 2Video Port พอร์ ตสําหรับต่อสายสัญญาณภาพกับจอคอมพิวเตอร์ ลักษณะของพอร์ ตจะเป็ นพอร์ ตแบบตัวเมียมีรู 15 รูสําหรับพอร์ ตนี จะมีอยูเ่ ฉพาะในเมนบอร์ ดรุ่นทีรวมเอาการ์ ดแสดงผลเข้ าไปกับเมนบอร์ ดด้ วย VGA PortLine in / Line out / Microphone Jack Line in / Line out / Microphone Jack สําหรับเมนบอร์ ดรุ่นใหม่ ซาวน์ดการ์ ดจะถูกรวมเข้ าไปกับเมนบอร์ ดด้ วย ทีเรี ยกกันว่า Sound on Board จุดสังเกตก็คือทีเมนบอร์ ดจะมีช่องสําหรับต่อไมโครโฟน ลําโพง แล้ วก็เครื องเล่นเทป ทําให้ ไม่ต้องซือซาวน์ดการ์ ดเพิมอย่างไรก็ดีถ้าคุณต้ องการคุณภาพเสียงทีดีกว่า หรื อต้ องการใช้ เครื องคอมกับการทําดนตรี หรื องานตัดต่อวิดีโอ ซาวน์การ์ ดแบบติดตังเพิมก็ยงจําเป็ น ั 11
  • 5. หลักสูตร การฝึ กเตรี ยมเข้ าทํางาน ใบข้ อมูล สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื อง การประกอบและติดตังคอมพิวเตอร์ งานย่อยที 2USB Port USB Port พอร์ ตสําหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ทีมีพอร์ ตแบบยูเอสบี เช่น พริ นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้ องดิจิตอล ซีดีรอมไดรฟ ์ซิพไดรฟ เป็ นต้ น เมนบอร์ ดรุ่ นใหม่จะมีพอร์ ตยูเอสบีเพิมมาอีกเรี ยกว่าพอร์ ต USB 2.0 ซึงรับส่งข้ อมูลได้ เร็ ว ประมาณ ์480 Mbps จากเดิม V1.1 ได้ เร็ วประมาณ 12 Mbps นอกจากนี USB Port สามารถต่ออุปกรณ์ได้ มากถึง 127 ชินเพราะมีแบนด์วิดธ์ในการรับส่งข้ อมูลสูงกว่า และสามารถใช้ กบระบบปลักแอนด์เพลย์ (plug and play) ัประสิทธิภาพการทํางาน : - เคเบิลยาวสูงสุด 5 เมตร สําหรับ USB 2.0 - เคเบิลยาวสูงสุด 3 เมตร สําหรับ USB 1.1 - รองรับการต่ออนุกรมฮับได้ สงสุด 5 ตัว ู - รองรับอุปกรณ์ตอพ่วงสูงสุดในระบบ 127 ชิน ่ 12