ปริมาณทางฟิ สิกส์
และเวกเตอร์
ประเภทของปริมาณทางฟิ สิกส์
1. ปริมาณพื้นฐาน (basic quantity)
2. ปริมาณอนุพนธ์ (derived quantity)
ั
ปริมาณพื้นฐาน : เป็ นปร...
ปริมาณพื้นฐาน 7 ชนิด
ปริมาณ
มวล
ความยาว
เวลา
จํานวนสาร
อุณหภูมิเชิงอุณหพลศาสตร์
กระแสไฟฟ้า
ความเข้มของการส่องสว่าง
ชื่อหน...
ปริมาณอนุพนธ์
ั
ปริมาณ
แรง
งาน
กําลัง
ความดัน
ความเหนี�ยวนํา
ชื่อหน่วย
นิวตัน (newton)
จูล (joule)
วัตต์ (watt)
พาสคัล (p...
คําอุปสรรค (prefixes)
ใช้นาหน้าหน่วยเพื่อความสะดวกในการบอกขนาดของหน่วยที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กมากๆ
ํ
คําอุปสรรค
gigamegakilom...
ชนิดของปริมาณทางฟิ สิกส์
1. ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity)
2. ปริมาณเวกเตอร์ (vecter quantity)
ปริมาณสเกลาร์ : บอกขนาดอย่...
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของสามเหลี่ยม
α
B
C
β
γ
A
กฎของไซน์ (sine’s law )
กฎของโคไซน์ (cosine’s law )
A
B
C
=
=...
ตัวอย่างที่ 1.1 รถยนต์คนหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยระยะทาง
ั
20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางที่ทามุม60๐
ํ
กับแ...
2. คํานวณระยะทางของการเคลื่อนที่ :
ระยะทาง = AB + BC
= 20 + 15 = 35 m.
3. คํานวณการกระจัดของการเคลื่อนที่ :
  
...
ตัวอย่างที่ 1.2 ถ้าเรือลําหนึ่งแล่นข้ามลํานํ้าซึ่งกว้าง 100 เมตร ด้วย
อัตราเร็ว 0.5 เมตร/วินาที โดยหันหัวเรือทวนนํ้า 60๐
้...
2. คํานวณความเร็วในการข้ามลํานํ้าของเรือ
จากสามเหลี่ยม ABC :


VAC
V
= AB 
sin 60 sin 90

 sin 60
∴ VAC =
VAB
sin ...
องค์ประกอบของเวกเตอร์ในระบบพิกดฉาก
ั
y

เราสามารถแยกเวกเตอร์ A
เป็ นเวกเตอร์องค์ประกอบ
ในระบบพิกดฉากได้ดงรูป
ั
ั
ขนาดข...
แบบฝึ กหัด
1. Quarterback ทําการขว้างลูกฟุตบอลไปยังปี กโดยเริมต้นถอยหลัง
่
้
ในแนวตังฉากกับแนวรุกเป็ นระยะ 10 หลาและวิ่งไป...
of 13

ปริมาณทางฟิสิกส์และแรง (Presenttation)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - ปริมาณทางฟิสิกส์และแรง (Presenttation)

 • 1. ปริมาณทางฟิ สิกส์ และเวกเตอร์
 • 2. ประเภทของปริมาณทางฟิ สิกส์ 1. ปริมาณพื้นฐาน (basic quantity) 2. ปริมาณอนุพนธ์ (derived quantity) ั ปริมาณพื้นฐาน : เป็ นปริมาณที่ได้จากการวัดโดยตรง เช่น มวลและความ ยาว ปริมาณอนุพนธ์ : เป็ นปริมาณที่ได้จากการนําปริมาณพื้นฐานมาผสมผสานกัน ั เช่น แรงและงาน
 • 3. ปริมาณพื้นฐาน 7 ชนิด ปริมาณ มวล ความยาว เวลา จํานวนสาร อุณหภูมิเชิงอุณหพลศาสตร์ กระแสไฟฟ้า ความเข้มของการส่องสว่าง ชื่อหน่วย กิโลกรัม (kilogram) เมตร (meter) วินาที (second) โมล (mole) เคลวิน (kelvin) แอมแปร์ (ampere) แคนเดลา (candela) สัญลักษณ์ kg m s mol K A cd
 • 4. ปริมาณอนุพนธ์ ั ปริมาณ แรง งาน กําลัง ความดัน ความเหนี�ยวนํา ชื่อหน่วย นิวตัน (newton) จูล (joule) วัตต์ (watt) พาสคัล (pascal) เฮนรี (henry) สัญลักษณ์ N J W Pa H
 • 5. คําอุปสรรค (prefixes) ใช้นาหน้าหน่วยเพื่อความสะดวกในการบอกขนาดของหน่วยที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กมากๆ ํ คําอุปสรรค gigamegakilomillimicronano- ความหมาย 109 106 103 10-3 10-6 10-9 สัญลักษณ์ G M k m µ n
 • 6. ชนิดของปริมาณทางฟิ สิกส์ 1. ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity) 2. ปริมาณเวกเตอร์ (vecter quantity) ปริมาณสเกลาร์ : บอกขนาดอย่างเดียว ก็มีความหมายสมบูรณ์ เช่น ระยะทางและอัตราเร็ว ปริมาณเวกเตอร์ : ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายสมบูรณ์ เช่น การกระจัดและความเร็ว *** การรวมปริมาณสเกลาร์สามารถรวมกันทางพีชคณิต เพื่อหาขนาดอย่าง เดียวแต่การรวมปริมาณเวกเตอร์ตองพิจารณาทิศทางด้วย ้
 • 7. ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของสามเหลี่ยม α B C β γ A กฎของไซน์ (sine’s law ) กฎของโคไซน์ (cosine’s law ) A B C = = sin α sin β sin γ A 2 = B 2 + C 2 − 2BCcos α B 2 = A 2 + C 2 − 2 ACcos β C 2 = A 2 + B 2 − 2 ABcos γ
 • 8. ตัวอย่างที่ 1.1 รถยนต์คนหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยระยะทาง ั 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางที่ทามุม60๐ ํ กับแนวทิศเหนือเป็ นระยะ 15 กม. จงหาระยะทางและ การกระจัดของการเคลื่อนที่ของรถยนต์ วิธีทา 1. เขียนกราฟแสดงการเคลื่อนที่ของรถยนต์ : ํ C 15 km. 60o B N 20 km. A จากรูปจะได้มุม ABC = 180 – 60 = 120o E
 • 9. 2. คํานวณระยะทางของการเคลื่อนที่ : ระยะทาง = AB + BC = 20 + 15 = 35 m. 3. คํานวณการกระจัดของการเคลื่อนที่ :      = การกระจัด : AC AB + BC ˆ จากรูป ∆ABC : AC = AB + BC − 2( AB) ⋅ ( BC ) cos ABC 2 แทนค่า : 2 2 AC 2 = (20) 2 + (15) 2 − 2(20) ⋅ (15) cos120 = 400 + 225 − 2(300) cos(180 − 60 ) = − 600 cos(−60 ) 625 1 = 625 − 600(− ) 2 = 625 + 300 = 925 ∴ AC = 925 = 30.4 m.
 • 10. ตัวอย่างที่ 1.2 ถ้าเรือลําหนึ่งแล่นข้ามลํานํ้าซึ่งกว้าง 100 เมตร ด้วย อัตราเร็ว 0.5 เมตร/วินาที โดยหันหัวเรือทวนนํ้า 60๐ ้ เทียบกับชายฝั ่ง ปรากฏว่าเรือแล่นข้ามลํานํ้าในทิศตัง ฉากกับฝั ่งพอดี อยากทราบว่าจะใช้เวลานานเท่าไรใน การข้ามลํานํ้า และกระแสนํ้ามีความเร็วเท่าไร วิธีทา 1. เขียนกราฟแสดงการเคลื่อนที่ของเรือ ํ B 0.5 m/s C 100 m 60 o A สามเหลี่ยม ABC จะเป็ นสามเหลี่ยมแทน ความเร็วที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ เรือ โดยมี  VAB = ความเร็วของเรือ = 0.5 m/s  VBC = ความเร็วของกระแสนํ้า  VAC = ความเร็วในการข้ามลํานํ้าของเรือ
 • 11. 2. คํานวณความเร็วในการข้ามลํานํ้าของเรือ จากสามเหลี่ยม ABC :   VAC V = AB  sin 60 sin 90   sin 60 ∴ VAC = VAB sin 90  3 1 = (0.5m / s )   2 1     = 0.433 m / s 3. หาเวลาในการข้ามลํานํ้า : จาก เวลา = ระยะทาง = 100 m = 230.9 m ความเร็ว 0.433 m/s     sin 30 1 ⇒ VBC VAB = (0.5)   m / s =  sin 90 2 4. หาความเร็วกระแสนํ้า : จาก VBC V = AB  sin 30 sin 90 = 0.25 m/s
 • 12. องค์ประกอบของเวกเตอร์ในระบบพิกดฉาก ั y  เราสามารถแยกเวกเตอร์ A เป็ นเวกเตอร์องค์ประกอบ ในระบบพิกดฉากได้ดงรูป ั ั ขนาดของเวกเตอร์องค์ประกอบ  Ay  A θ :  Ax Ax = A cos θ Ay = A sin θ ขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ A := A tan θ = 2 Ax2 + Ay Ay Ax x
 • 13. แบบฝึ กหัด 1. Quarterback ทําการขว้างลูกฟุตบอลไปยังปี กโดยเริมต้นถอยหลัง ่ ้ ในแนวตังฉากกับแนวรุกเป็ นระยะ 10 หลาและวิ่งไปทางด้านข้าง ขนานกับแนวรุกเป็ นระยะ 15 หลาก่อนที่จะขว้างลูกฟุตบอลไปด้าน ้ หน้าตังฉากกับแนวรุกได้ระยะ 50 หลา จงหาการกระจัดของลูกบอล นับจากจุดเริมต้น ่ 2. สถานีเรดาร์ตรวจจับจรวดกําลังเคลื่อนที่มาจากทิศตะวันออก จุด ตรวจจับครั้งแรกจรวจอยูห่าง 9,000 เมตร ที่ 40 องศาเหนือท้องฟา ่ ้ จรวดถูกตรวจจับครั้งที่ 2 เมื่อเรดาร์กวาดมุมได้ 123 องศาในระนาบ ตะวันออก-ตะวันตก ที่ระยะ 20,000 เมตร จงหาการกระจัดของ จรวดในช่วงการตรวจจับทั้งสอง