PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM
SSUUDDJJIITTOO
PPeennggaannttaarr
Perkembangan Politik Hukum
- Th. 1952 – 1961:
- Lemaire (1952)
- Bellefroid (1953)
- Utrecht (1961...
PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((11))
- Bellefroid : politik hukum adalah bagian dr ilmu hk yg
mempelaja...
PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((22))
- Mahfud : polt hk mrpk kebijaks pemerintah
secara nasional.
= po...
PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((33))
- MOHAMMAD RADHIE: pernyataan kehendak dari penguasa
Negara mengen...
PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((44))
Sudjito:
Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum
yang mengka...
PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((55))
Sugeng Istanto:
Politik hukum mrpk bagian dr ilmu hk positif yg me...
HHUUKKUUMM PPOOSSIITTIIFF
 Hukum yang berakar pada filsafat positivisme.
 August Comte: 3 tahap perkembangan kehidupan...
PPoossiittiivviissmmee AAnnaalliittiikk
John Austin:
Hukum berasal dari yang berdaulat, yaitu individu,
lembaga atau s...
PPoossiittiivviissmmee PPrraaggmmaattiikk
Friedmann:
Meneliti masyarakat modern dalam
hubungannya dengan hukum modern....
PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM MMAATTEERRIIIILL
Bagian dari politik hukum yang membahas isi kebijakan
yang menjadi dasar pem...
NNIILLAAII--NNIILLAAII
((NNOOTTOONNAAGGOORROO))
1. Nilai materiil
2. Nilai vital
3. Nilai Rohaniah:
 Nilai kebenaran...
NNiillaaii ddiiooppeerraassiioonnaallkkaann ddaallaamm
bbeennttuukk nnoorrmmaa
Nilai positif dioperasionalkan menjadi
...
HHuubbuunnggaann
NNiillaaii -- FFaakkttaa EEmmppiirriiss -- KKeebbiijjaakkaann
Nilai-nilai
Dasar Pembenar  Kebijakan
...
SSttaabbiilliittaass ddaann DDiinnaammiikkaa
KKeebbiijjaakkaann
Agama
Teologi
Filsafat Nilai-nilai Stabilitas
Konsep/...
PPeerrssyyaarraattaann TTeeoorreettiikk PPoolliittiikk HHuukkuumm
YYaanngg SSttaabbiill ddaann DDiinnaammiiss
1. Konsens...
PPeennggaarruuhh KKoonnffiigguurraassii PPoolliittiikk tteerrhhaaddaapp
PPrroodduukk HHuukkuumm
Independen Variable Depe...
Politik HHuukkuumm BBeerrppaarraaddiiggmmaa PPaannccaassiillaa
TUHAN YANG MAHA ESA
TEOLOGI AGAMA KEADILAN KEBENARAN
FIL...
Dror:
 perubahan yg terjadi adalh perubahan yg diarahkan (directed social
change). Hukum mrpk salah satu instrumen peru...
MMaassyyaarraakkaatt::
OOppppeennhheeiimm:: hhuubbuunnggaann yygg ““aajjeegg”” ((ccoonnssttaanntt)) ddaarrii ppaarraa iin...
K Perubahan Keehhiidduuppaann MMaassyyaarraakkaatt
 Perubahan:
= suatu keadaan yg berbeda dr keadaan semula.
Berbeda d...
TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann
KKeebbiijjaakkaann ((11))
 Rasionalis: melibatkan pilihan-pilihan log...
TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann
KKeebbiijjaakkaann ((22))
Teknisis: bekerja dengan spesialis tinggi. ...
TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann
KKeebbiijjaakkaann ((33))
 Inkrementalis: melakukan penambahan (incre...
TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann
KKeebbiijjaakkaann ((44))
Reformis:
Gaya operasinya sebagai aktivis:...
TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann
KKeebbiijjaakkaann ((55))
Prof. Sugeng Istanto
1. menguraikan unsur-u...
SSiikklluuss KKeebbiijjaakkaann
Forcasting Rekomendasi Monitoring Evaluasi
Mslh Kbjkn  Masa depan Kbjkn Tindakan Kbjkn...
MMooddeell KKeebbiijjaakkaann
mmeennuurruutt WWiilllliiaamm NN..DDuunn
1. Model deskriptif
2. Model normatif
3. Model ...
PPeennggeerrttiiaann PPoolltt HHuukkuumm
ETIMOLOGIS
- POLITIEK RECHT = HUKUM TATA NEGARA (Hence van Maarseveen)
- RECHT...
TTEERRMMIINNOOLLOOGGIISS
1. Rechtspolitiek = Politik hukum
- Bellefroid : polt hk adalah bagian dr ilmu hk yg
mempelaja...
22.. PPoolltt hhuukkuumm ## RReecchhttssppoolliittiieekk
-- MMaahhffuudd :: ppoolltt hhkk mmrrppkk kkeebbiijjaakkss ppeem...
-- PPAADDMMOO WWAAHHYYOONNOO:: kkeebbiijjaakkaann ddaassaarr yyaanngg mmeenneennttuukkaann aarraahh,,
bbeennttuukk mmaauu...
33.. PPoolltt HHkk == PPuubblliicc PPoolliiccyy
MMnnrrtt DDeeyy ddaann SSiigglleerr:: kkrrnn tteerrkkaaiitt ddgg ppeerrss...
SSaassaarraann PPeerrkkuulliiaahhaann PPoolltt HHuukkuumm
mrpk bagian dr ilmu hk yg membahas perubahan hk yg berlaku (ius...
Posisi Politik HHuukkuumm ddaallaamm IIllmmuu HHuukkuumm
Bellfroid:
dogmatika hukum
sejarah hukum
Ilmu Pength. perban...
• GGiijjsssseellss::
ffiillssaaffaatt hhkk:: pprreesskkeeppttiiff == ttttppkknn hhkk yygg bbaarruu
IIllmmuu HHkk tteeoor...
Politik Hukum sseebbaaggaaii KKaajjiiaann HHTTNN
 Politik Hukum: kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang
huku...
IIuuss CCoonnssttiittuuttuumm::
Ada 3 hal yg perlu dilihat:
1. apakah suatu ktt mrpk ktt hk yg berlaku ?
Kita berhadapa...
Kedudukan kktttt hhuukkuumm yygg bbeerrllaakkuu
= melihat apakah suatu ktt hk itu mrpk suatu sistem
Sistem: an orderly a...
AArrttii KKtttt HHkk yygg bbeerrllaakkuu
= memahami isi/arti ktt hk, mempunyai akibat hk atau tdk
 Terkait disini masal...
Menurut Sudikno M, macam-2 penafsiran/iinntteepprreettaassii::
-- mmeennuurruutt bbaahhaassaa
-- tteelleeoollooggiiss aa...
IIuuss CCoonnssttiittuueenndduumm
1. Pengertian:
- Arti Harafiah: hk yg hrs ditetapkan
- Arti teknik (=polt Hk) : hasil...
Proses ddaarrii IIuuss CCoonnssttiittiittuumm  IIuuss CCoonnssttiittuueenndduumm
 Proses: rangkaian kegiatan yg membent...
Contoh Proses penetapan iiuuss ccoonnssttiittuueenndduumm::
A. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pd tgl.17 Agustus
194...
of 44

Politik hukum sudjito

kuliah S2
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politik hukum sudjito

 • 1. PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM SSUUDDJJIITTOO
 • 2. PPeennggaannttaarr Perkembangan Politik Hukum - Th. 1952 – 1961: - Lemaire (1952) - Bellefroid (1953) - Utrecht (1961) = tidak ada kelanjutannya dlm pengertian - Th. 1996 - SK Mendikbud RI No.002/U/1996  polt hukum sbg salah satu mata kuliah wajib pada program pascasarjana ilmu hukum = tdk mengatur ttg pengertian dan silabusnya. - Akibatnya:  ada perbedaan dlm materi pengajaran. - Padmowahyono : Polt Hk = sistem pemerintahan neg. - Mochtar K : Polt Hk = pembangunan hukum - Soehardjo : Polt Hk = perubahan hukum
 • 3. PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((11)) - Bellefroid : politik hukum adalah bagian dr ilmu hk yg mempelajari perubahan hk yg berlaku utk memenuhi tuntutan kehidupan masy. - Lemaire: polt hk mempelajari bgmn penetapan hk yg seharusnya (ius constituendum). = bagian dr ilmu pength hk positif = mrpk bagian dr kebijakan legislatif = mrpk bagian dr ilmu polt pd umumnya - Utrecht : polt hk mempelajari perubahan-2 yg hrs diadakan dlm hk spy sesuai atau terjauhkan dari kenyataan sosial.
 • 4. PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((22)) - Mahfud : polt hk mrpk kebijaks pemerintah secara nasional. = polt mengintervensi hukum = polt mempengaruhi hukum = sistem polt memngaruhi lahirnya hk Jadi: hukum mrpk produk politik - Padmowahyono: = Polt hk mempelajari sistem pemerintahan negara = Kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. = menghukumkan sesuatu (membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum).  Ius constituendum - Mochtar Kusumaatmadja : polt hk mempelajari pembangunan hukum
 • 5. PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((33)) - MOHAMMAD RADHIE: pernyataan kehendak dari penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya (ius constitutum), dan arah perkembangan hukum yang dibangun (ius constituendum) - SATJIPTO RAHARDJO: aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi kegunaan PH untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu. - SUNARYATI HARTONO: PH sebagai alat untuk menciptakan system hukum nasional yang dikendaki (ius constituendum)
 • 6. PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((44)) Sudjito: Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji segala aktivitas dalam rangka mewujudkan hukum yang dicita-citakan. Fokus: pengkajian tentang latar-belakang, arah-perkembangan dan tujuan hukum yang dicita-citakan.
 • 7. PPEENNGGEERRTTIIAANN PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM ((55)) Sugeng Istanto: Politik hukum mrpk bagian dr ilmu hk positif yg membahas perubahan hk yg berlaku (ius constitutum) menjadi hk yg seharusnya (ius constituendum) utk memenuhi perubahan kehidupan dlm masy. Politik hk materiil  membahas isi kebijakan Politik hk formal  membahas proses perubahan dari ius contitutum menjadi ius constituendum  Sasaran kajian Polt Hk: 1. ius constitutum 2. perubahan kehidupan masyarakat 3. ius constituendum 4. proses perubahan ius constitutum  ius constituendum 5. produk/ hasil proses perubahan  ada kegiatan memilih dg menggunakan cara dan sarana utk mencapai tujuan sesuai dg perubahan kehidupan masyarakat.
 • 8. HHUUKKUUMM PPOOSSIITTIIFF  Hukum yang berakar pada filsafat positivisme.  August Comte: 3 tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu : 1. Tahap teologis: dr fetisysme  politeisme  monoteisme. 2. Tahap metafisis: dr adikodrati  abstraksi 3. Tahap positivis: pengetahuan riil, pasti, jelas, diperoleh dari pengamatan, percobaan, perbandingan.
 • 9. PPoossiittiivviissmmee AAnnaalliittiikk John Austin: Hukum berasal dari yang berdaulat, yaitu individu, lembaga atau sekumpulan individu; Berkarakter imperatif; Dipisahkan dari keadilan. Hans Kelsen: Jurisprudensi adalah ilmu tentang norma, terpisah dari psikologi, etika/moral dan keadilan serta berfungsi sebagai alat pemaksa  Teori hukum murni. Hukum sebagai norma berjenjang  Stufenbau theory.
 • 10. PPoossiittiivviissmmee PPrraaggmmaattiikk Friedmann: Meneliti masyarakat modern dalam hubungannya dengan hukum modern. Roscoe Pound: Hukum harus bisa memuaskan keinginan secara maksimal; Kebenaran hukum ditentukan oleh fakta sosial.
 • 11. PPOOLLIITTIIKK HHUUKKUUMM MMAATTEERRIIIILL Bagian dari politik hukum yang membahas isi kebijakan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan pemerintah dalam menetapkan ius constitutum Isi kebijakan:  ide yang dominan;  fakta-fakta yang dihadapi;  dasar pembenar;  pilihan tentang tujuan, dan cara serta sarana untuk mencapai tujuan.  reward and punishment
 • 12. NNIILLAAII--NNIILLAAII ((NNOOTTOONNAAGGOORROO)) 1. Nilai materiil 2. Nilai vital 3. Nilai Rohaniah:  Nilai kebenaran/kenyataan;  Nilai estetika/keindahan;  Nilai moral/etika;  Nilai religius/ketuhanan
 • 13. NNiillaaii ddiiooppeerraassiioonnaallkkaann ddaallaamm bbeennttuukk nnoorrmmaa Nilai positif dioperasionalkan menjadi perintah; Nilai negatif dioperasionalkan menjadi larangan; Sanksi/hukuman merupakan sarana untuk penegakan norma.
 • 14. HHuubbuunnggaann NNiillaaii -- FFaakkttaa EEmmppiirriiss -- KKeebbiijjaakkaann Nilai-nilai Dasar Pembenar  Kebijakan Fakta Empiris
 • 15. SSttaabbiilliittaass ddaann DDiinnaammiikkaa KKeebbiijjaakkaann Agama Teologi Filsafat Nilai-nilai Stabilitas Konsep/Ide Teori Politik Fakta Empiris Dinamika Strategi
 • 16. PPeerrssyyaarraattaann TTeeoorreettiikk PPoolliittiikk HHuukkuumm YYaanngg SSttaabbiill ddaann DDiinnaammiiss 1. Konsensus yang tinggi mengenai nilai-nilai; 2. Ada pembedaan yang jelas antara nilai dan norma; 3. Tidak ada perpecahan dan kesenjangan di antara para perumus kebijakan; 4. Ada stabilitas kelembagaan untuk proses legislasi; 5. Ada stabilitas pola kelembagaan untuk penyelesaian masalah.
 • 17. PPeennggaarruuhh KKoonnffiigguurraassii PPoolliittiikk tteerrhhaaddaapp PPrroodduukk HHuukkuumm Independen Variable Dependen Variable Konfigurasi Politik Karakter Produk Hukum Demokratis Responsif/Populistik Otoriter Konservatif/Ortodoks/Elitis
 • 18. Politik HHuukkuumm BBeerrppaarraaddiiggmmaa PPaannccaassiillaa TUHAN YANG MAHA ESA TEOLOGI AGAMA KEADILAN KEBENARAN FILSAFAT REALITAS/TERTIB HUKUM KONSEP/IDEA TEORI METODOLOGI
 • 19. Dror:  perubahan yg terjadi adalh perubahan yg diarahkan (directed social change). Hukum mrpk salah satu instrumen perubahan kehidupan masy. Hukum mempunyai kelebihan jika dibanding dg instrumen yg lain, yaitu mengandung paksaan. Hubungan Hukum dg Perubahan: Masyarakat berubah. Hukum adakalanya juga berubah, bila ditetapkan hukum yg baru. Perubahan masyarakat dan perubahan hukum kadang tdk seimbang  kesenjangan mis.: hukum ketinggalan dari perubahan masyarakat masyarakat ketinggalan dari perubahan hukum Alternatif Solusi:  Berpegang pd hk yg ada, dg merubah tingkah laku  Merubah hk disesuaikan dg perubahan masy  Menerima sebagian ktt hk dg juga menerima perubahan
 • 20. MMaassyyaarraakkaatt:: OOppppeennhheeiimm:: hhuubbuunnggaann yygg ““aajjeegg”” ((ccoonnssttaanntt)) ddaarrii ppaarraa iinnddiivviidduu//mmaann. LLooggeemmaannnn:: mmaassyyaarraakkaatt aaddaallaahh ssuuaattuu vveerrkkeeeerr ttuusssseenn mmeennsseenn ((sskkeemmaa kkoooorrddiinnaassii hhuubb aannttaarr mmaannuussiiaa yygg aajjeegg)). HHuubbuunnggaann aajjeegg == iinnssttiittuussii//lleemmbbaaggaa == sseekkmmppuullaann ppeerrbbuuaattaann yygg bbeerrkkaaiittaann ddgg aakkiibbaatt ttttuu yygg ddiitteerriimmaa ddaann ddiippaattuuhhii ddllmm kkeehhiidduuppaann mmaassyy. MMiiss.:: jjuuaall bbeellii,, ggaaddaaii,, ppeerrkkaawwiinnaann,, wwaarriissaann,, ddssbb. LLeemmbbaaggaa,, bbiillaa ddiikkaaiittkkaann ddgg ppeerruubbaahhaann mmaakkaa lleemmbbaaggaa ((hhuubbuunnggaann aajjeegg)) iittuu ddaappaatt mmeennggaallaammii ppeerruubbaahhaann,, tteerruuttaammaa aaddaannyyaa ppeerruubbaahhaann ppeerrnniillaaiiaann ddaallaamm mmeenneerriimmaa aattaauu mmeemmaattuuhhii ** MMaassyyaarraakkaatt mmeennggaallaammii ppeerruubbaahhaann,, kkaarreennaa aaddaannyyaa ppeerruubbaahhaann nniillaaii ddaann iinnii sseessuuaattuu yygg ttaakk ddpptt ddiihhiinnddaarrii ((AAssttrriidd SSuussaannttoo)) aattaauu PPeennttaa rreeii == mmeennggaalliirr..
 • 21. K Perubahan Keehhiidduuppaann MMaassyyaarraakkaatt  Perubahan: = suatu keadaan yg berbeda dr keadaan semula. Berbeda dpt krn bertambah atau berkurang. = masyarakat terdiri dari unsur-2. Perubahan masyarakat, berarti terjadinya perubahan unsur-2 dlm masyarakat. Perubahan dpt terjadi krn peristiwa alam atau krn keinginan ma-nusia  Kehidupan: = keberadaan yg dinamik, mungkin berkembang, atau berubah. Perubahan dlm kehidupan dpt berupa perubahan positif (menjadi lbh baik) atau dlm taraf ttt merpk perubahan yg negatif (surut menjadi lbh buruk). Perubahan negatif pada taraf tertentu berakhir pada kematian
 • 22. TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann KKeebbiijjaakkaann ((11))  Rasionalis: melibatkan pilihan-pilihan logis dalam menetapkan kebijakan. Proses meliputi: 1. Identifikasi masalah; 2. Penentuan tujuan; 3. Identifikasi alternatif; 4. Forcasting; 5. Membandingkan konsekuensi dengan tujuan; 6. Memilih alternatif terbaik.  Kritik: Gagal menjawab pembatasan.
 • 23. TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann KKeebbiijjaakkaann ((22)) Teknisis: bekerja dengan spesialis tinggi. Perannya sebagai tenaga ahli. Mendapatkan kepercayaan dari decision makers dalam batas-batas teori dan pengalamannya. Kritik: keterbatasan (narrowness).
 • 24. TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann KKeebbiijjaakkaann ((33))  Inkrementalis: melakukan penambahan (increments) dengan membangun landasan kuat, dan bekerja menurut batas tertentu. Gaya operasinya: 1. berunding; 2. bargaining; 3. mendegarkan tuntutan; 4. menguji intensitas; 5. mengajukan kompromi.  Kritik: konservatif
 • 25. TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann KKeebbiijjaakkaann ((44)) Reformis: Gaya operasinya sebagai aktivis: demontrasi, bentrok, penekanan. Prinsip: kebijakan harus ditetapkan secepatnya. Tujuan: dirumuskan atas keyakinan pribadi/kelompok. Kritik: tidak realistis, dan tak mau kompromi.
 • 26. TTiippee ddaann PPrroosseess MMeewwuujjuuddkkaann KKeebbiijjaakkaann ((55)) Prof. Sugeng Istanto 1. menguraikan unsur-unsur ius constitutum 2. menguraikan unsur-2 perubahan 3. menentukan trauble dlm ius constitutum 4. merumuskan permasalahan 5. menentukan data yg diperlukan 6. menganalisis data hingga menemukan alternatif penyelesaian 7. menetapkan filter utk memilih satu alternatif 8. menetapkan kesimpulan berupa ius constituendum
 • 27. SSiikklluuss KKeebbiijjaakkaann Forcasting Rekomendasi Monitoring Evaluasi Mslh Kbjkn  Masa depan Kbjkn Tindakan Kbjkn Hasil Kbijkn KinerjaKbjkn Problem Structuring
 • 28. MMooddeell KKeebbiijjaakkaann mmeennuurruutt WWiilllliiaamm NN..DDuunn 1. Model deskriptif 2. Model normatif 3. Model variabel 4. Model simbolik 5. Model prosedural 6. Model Pengganti 7. Model Preskriptif
 • 29. PPeennggeerrttiiaann PPoolltt HHuukkuumm ETIMOLOGIS - POLITIEK RECHT = HUKUM TATA NEGARA (Hence van Maarseveen) - RECHTSPOLITIEK = POLITIK HUKUM RECHT = HUKUM POLITIEK = BELEID = KEBIJAKAN (POLICY) ARTI POLICY: - KLEIN : Tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana yang cocok, tujuan yang jelas sebagai sasaran, dan dilaksanakan secara bertahap. - KUYPERS: kebijakan adalah rangkaian dari tujuan yang dipilih, sarana yang dipilih, dan saat melakukan pilihan. - CARL J FRIEDRICK: serangkaian yang disusulkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. - JAMES E ANDERSON: serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu guna memecahkan suatu masalah  Secara etimologis, politik hukum berarti kebijaksanaan hukum
 • 30. TTEERRMMIINNOOLLOOGGIISS 1. Rechtspolitiek = Politik hukum - Bellefroid : polt hk adalah bagian dr ilmu hk yg mempelajari perubahan hk yg berlaku utk memenuhi tuntutan kehidupan masy. - Lemaire: polt hk mempelajari bgmn penetapan hk yg seharusnya (ius constituendum). = bagian dr ilmu pength hk positif = mrpk bagian dr kebijakan legislatif = mrpk bagian dr ilmu polt pd umumnya - Utrecht : polt hk mempelajari perubahan-2 yg hrs diadakan dlm hk spy sesuai dg kenyataan sosial.
 • 31. 22.. PPoolltt hhuukkuumm ## RReecchhttssppoolliittiieekk -- MMaahhffuudd :: ppoolltt hhkk mmrrppkk kkeebbiijjaakkss ppeemmeerriinnttaahh sseecc nnaassiioonnaall.. == ppoolltt mmeennggiinntteerrvveennssii hhuukkuumm == ppoolltt mmeemmppeennggaarruuhhii hhuukkuumm == ssiisstteemm ppoolltt mmeemmnnggaarruuhhii llaahhiirrnnyyaa hhkk ** hhuukkuumm mmrrppkk pprroodduukk ppoolliittiikk -- PPaaddmmoowwaahhyyoonnoo:: ppoolltt hhkk mmeemmppeellaajjaarrii ssiisstteemm ppeemmeerriinnttaahhaann nneeggaarraa -- MMoocchhttaarr KK :: ppoolltt hhkk mmeemmppeellaajjaarrii ppeemmbbaanngguunnaann hhuukkuumm
 • 32. -- PPAADDMMOO WWAAHHYYOONNOO:: kkeebbiijjaakkaann ddaassaarr yyaanngg mmeenneennttuukkaann aarraahh,, bbeennttuukk mmaauuppuunn iissii ddaarrii hhuukkuumm yyaanngg aakkaann ddiibbeennttuukk.. AAttaauu mmeenngghhuukkuummkkaann sseessuuaattuu ((mmeemmbbeennttuukk,, mmeenneerraappkkaann,, ddaann mmeenneeggaakkkkaann hhuukkuumm))..  IIuuss ccoonnssttiittuueenndduumm -- MMOOHHAAMMMMAADD RRAADDHHIIEE:: ppeerrnnyyaattaaaann kkeehheennddaakk ddaarrii ppeenngguuaassaa NNeeggaarraa mmeennggeennaaii hhuukkuumm yyaanngg bbeerrllaakkuu ddii wwiillaayyaahhnnyyaa ((iiuuss ccoonnssttiittuuttuumm)),, ddaann aarraahh ppeerrkkeemmbbaannggaann hhuukkuumm yyaanngg ddiibbaanngguunn ((iiuuss ccoonnssttiittuueenndduumm)) -- SSAATTJJIIPPTTOO RRAAHHAARRDDJJOO:: aakkttiivviittaass mmeemmiilliihh ddaann ccaarraa yyaanngg hheennddaakk ddiippaakkaaii uunnttuukk mmeennccaappaaii ssuuaattuu ttuujjuuaann ssoossiiaall ddaann hhuukkuumm tteerrtteennttuu ddaallaamm mmaassyyaarraakkaatt.. JJaaddii kkeegguunnaaaann PPHH uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann ssoossiiaall ddaann hhuukkuumm tteerrtteennttuu.. -- SSUUNNAARRYYAATTII HHAARRTTOONNOO:: PPHH sseebbaaggaaii aallaatt uunnttuukk mmeenncciippttaakkaann ssyysstteemm hhuukkuumm nnaassiioonnaall yyaanngg ddiikkeennddaakkii ((iiuuss ccoonnssttiittuueenndduumm))
 • 33. 33.. PPoolltt HHkk == PPuubblliicc PPoolliiccyy MMnnrrtt DDeeyy ddaann SSiigglleerr:: kkrrnn tteerrkkaaiitt ddgg ppeerrssooaallaann ppoolliittiikk.. SShhgg ssaassaarraannnnyyaa ppaaddaa ppiilliihhaann uuttkk mmeellaakkuukkaann aattaauu ttddkk mmeellaakkuukkaann ddrr ppeemmeerrtthh.. >> PPoolliittiikk :: ddrr kkaattaa ppoolliiss == cciittyy ssttaattee,, bbeerraarrttii bbeerrhhuubbuunnggaann ddgg nneeggaarraa  bbaaggiiaann nneeggaarraa,, yyaaiittuu kkeekkuuaassaaaann nneeggaarraa uuttkk mmeemmiilliihh MMeetthheewwss:: ppoolliittiikk aaddaallaahh aacctt ooff cchhooiiccee KKeellsseenn :: ppoolliittiikk mmeemmppuunnyyaaii 22 aarrttii,, yyaaiittuu ssbbgg:: -- eettiikk:: mmeemmiilliihh ddaann mmeenneennttuukkaann ttuujjuuaann kkeehhiidduuppaann -- tteekknniikk:: mmeemmiilliihh ddaann mmeenneennttuukkaann ccaarraa ddaann ssaarraannaa uuttkk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann >> HHuukkuumm ((ooppppeennhheeiimm)):: == aa bbooddyy ooff rruulleess ffoorr hhuummaann ccoonndduucctt wwiitthhiinn aa ccoommmmuunniittyy wwhhiicchh bbyy ccoommmmoonn ccoonnsseenntt ooff tthhiiss ccoommmmuunniittyy sshhaallll bbee eennffoorrcceedd bbyy eexxtteerrnnaall ppoowweerr
 • 34. SSaassaarraann PPeerrkkuulliiaahhaann PPoolltt HHuukkuumm mrpk bagian dr ilmu hk yg membahas perubahan hk yg berlaku (ius constitutum) menjadi hk yg seharusnya (ius constituendum) utk memenuhi perubahan kehidupan dlm masy.  Sasaran kajian Polt Hk: 1. ius constitutum 2. perubahan kehidupan masyarakat 3. ius constituendum 4. proses perubahan ius constitutum  ius constituendum 5. produk/ hasil proses perubahan ada kegiatan memilih dg menggunakan cara dan sarana utk mencapai tujuan sesuai dg perubahan kehidupan masyarakat.
 • 35. Posisi Politik HHuukkuumm ddaallaamm IIllmmuu HHuukkuumm Bellfroid: dogmatika hukum sejarah hukum Ilmu Pength. perbandingan hukumHukum politik hukum teori hukum umum
 • 36. • GGiijjsssseellss:: ffiillssaaffaatt hhkk:: pprreesskkeeppttiiff == ttttppkknn hhkk yygg bbaarruu IIllmmuu HHkk tteeoorrii hhkk:: eekksspplliikkaattiiff == jjeellaasskkaann ddaattaa yygg ttllhh ddiissuussuunn ddooggmmaattiikkaa hhkk:: ddiisskkrriippttiiff == mmeennggggaammbbaarrkkaann sssstt yygg hheennddaakk ddiikkeettaahhuuii PPEERRSSAAMMAAAANN:: -- BBaaiikk BBeelllleeffrrooiidd mmaauuppuunn GGiijjsssseellss:: ppeenneettaappaann iiuuss ccoonnssttiittuueenndduumm PPEERRBBEEDDAAAANN:: -- BBeelllleeffrrooiidd:: bbeerrttiittiikk ttoollaakk ppdd iiuuss ccoonnssttiittuuttuumm -- GGiijjsssseellss :: ttddkk bbeerrttiittiikk ttoollaakk ppdd iiuuss ccoonnssttiittuuttuumm,, nnaammuunn mmeenneettaappkkaann hhkk yygg bbllmm aaddaa//kktttt bbaarruu
 • 37. Politik Hukum sseebbaaggaaii KKaajjiiaann HHTTNN  Politik Hukum: kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yg bersumber dari nilai-2 yg berlaku di masyarakat utk mencapai tujuan yg dicita-2kan  Penyelenggara negara: pemerintah, meliputi bdn legislatif, eksekutif, dan yudikatif  Tujuan negara (pembukaan UUD 1945): - melindungi segenap bangsa Ind dan seluruh tumpah darah Ind - mencerdaskan kehidupan bangsa - ikut melaksanakan ketertiban dunia  Kedua unsur tsb merupakan kajian HTN ? Manfaat Pengkajian Pol Hukum: - Mengkaji latar belakang timbulnya hukum - Kerangka pikir merumuskan pembentukan hukum - Mengkritisi produk hukum  Pengaruh das sein pada das sollen
 • 38. IIuuss CCoonnssttiittuuttuumm:: Ada 3 hal yg perlu dilihat: 1. apakah suatu ktt mrpk ktt hk yg berlaku ? Kita berhadapan dg Sumber Hukum  ada 2 arti: a. Ajaran ttg ukuran utk menentukan apakah suatu ktt mrpkn ktt hk atau bukan - dilihat dari isi ktt hukum (SH materiel) - dilihat dari proses pembentukan (SH formil) bisa melalui proses per-undang-2an, atau kebiasaan b. Kumpulan ktt yg dpt diterapkan oleh pengadilan: mis: ps. 38 ay 1 ICJ Keterkaitan satu sama lain: Prinsip-2 Proses Ktt Hukum
 • 39. Kedudukan kktttt hhuukkuumm yygg bbeerrllaakkuu = melihat apakah suatu ktt hk itu mrpk suatu sistem Sistem: an orderly arrangement of elements into a whole  Kdd suatu ktt hk dlm kehidupan masyarakat tergantung pd kdd hk dlm sisitem hk yg berlaku dlm kehidupan masyarakat tsb.  Kdd ktt hk dalam sisitem hukum ditentukan oleh: - hakikat ktt hk berisi: * prinsip hukum : bersifat umum/pokok. Lbh tinggi dr ktt hk biasa * hukum biasa : bersifat terinci (specified). Lebih siap utk dite-rapkan - sistem peraturan perundangan negara. mis.: Indonesia, Tap MPRS No.XX-1966 jo Tap MPR No.III-2000, ttg tata urutan peraturan perundangan
 • 40. AArrttii KKtttt HHkk yygg bbeerrllaakkuu = memahami isi/arti ktt hk, mempunyai akibat hk atau tdk  Terkait disini masalah penafsiran Ktt Hk: Menurut Starke: - gramatikal - obyek dan konteks ktt hk - reasonable dan konsisten - prinsip efektivitas - penggunaan bahan ekstrinsik Menurut Sudikno M: = penafsiran hk mrpk salah satu metode penemuan hukum. Metode yg lain, yaitu metode argumentasi dan penemuan hukum bebas = metode penemuan hukum = pembentukan hukum. Atau proses konkritisasi atau indiviualisasi ktt hk pd peristiwa kon-krit = politik hukum
 • 41. Menurut Sudikno M, macam-2 penafsiran/iinntteepprreettaassii:: -- mmeennuurruutt bbaahhaassaa -- tteelleeoollooggiiss aattaauu ssoossiioollooggiiss -- ssiisstteemmaattiiss aattaauu llooggiiss -- hhiissttoorriiss -- kkoommppaarraattiiff -- ffuuttuurriissttiiss -- rreessttrriikkttiiff ddaann eekksstteennssiiff CCaattaattaann:: 11. MMeettooddee AArrgguummeennttaassii:: -- aarrgguummeennttuumm ppeerr aannaallooggiiaamm == mmeennccaarrii ppeerrssaammaaaann -- aarrgguummeennttuumm aa ccoonnttrraarriioo == ppeerrbbeeddaaaann ppeerriissttiiwwaa 22. MMeettooddee bbeebbaass :: ttddkk bbeerrppiijjaakk ppdd kktttt hhkk yygg aaddaa,, nnaammuunn mmeennggggaallii kktttt hhuukkuumm yygg aaddaa
 • 42. IIuuss CCoonnssttiittuueenndduumm 1. Pengertian: - Arti Harafiah: hk yg hrs ditetapkan - Arti teknik (=polt Hk) : hasil analisis dari ius constitutum dan pertubahan kehidupan masy. - Pengertian hukum (Oppenheim). 2. Bentuk ius constitundum:  peraturan perundangan 3. Penetapan ius constituendum: - syahnya, menurut Van der Pot: i. organ neg yg berwenang - legislatif - eksekutif - yudikatif ii. tanpa cacat kehendak iii. bentuknya sesuai dg ktt yg menjadi dasar iv. isinya sisuai dg ktt yg menjadi dasar 4. Kekuatan hukum: = mempunyai kekuatan hukum bila tlh mempunyai akibat hk yg definitif. Akibat hk definitif bila telah dilalui proses pembentukannya
 • 43. Proses ddaarrii IIuuss CCoonnssttiittiittuumm  IIuuss CCoonnssttiittuueenndduumm  Proses: rangkaian kegiatan yg membentuk suatu kejadian atau utk mencapai tujuan.  Dalam konteks Polt Hukum: rangkaian kegiatan menetapkan ius constituendum, yakni: 1. menguraikan unsur-unsur ius constitutum 2. menguraikan unsur-2 perubahan 3. menentukan trauble dlm ius constitutum 4. merumuskan permasalahan 5. menentukan data yg diperlukan 6. menganalisis data hingga menemukan alternatif penyelesaian 7. menetapkan filter utk memilih satu alternatif 8. menetapkan kesimpulan berupa ius constituendum
 • 44. Contoh Proses penetapan iiuuss ccoonnssttiittuueenndduumm:: A. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pd tgl.17 Agustus 1945. Dengan kemerdekaan tersebut telah merubah ketentuan hukum yg berlaku atas wilayah Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 1945 ktt hukum yg berlaku bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah Indische Staatsregelin (IS). Ps.1 ay.1 : “pelaksanaan pemerintahan umum HB dilakukan oleh Gubernur Jendral atas nama Raja, dilakukan sesuai dg ktt IS dan dg memperhatikan petunjuk Raja”. Setelah 17 Agustus 1945, ktt hukum yg berlaku adalah UUD 1945, ps.1 ay 2: “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Uraikan Proses penetapan UUD 1945 dari IS, sesuai dg bekerjanya Politik Hukum

Related Documents