O DIARIO DE WWW.CIVITASAURIENSIS.BLOGSPOT.COM ...
of 1

Portada periódico inicio IIGM

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portada periódico inicio IIGM

  • 1. O DIARIO DE WWW.CIVITASAURIENSIS.BLOGSPOT.COM ANO I Nº 1 Venres, 1 de setembro de 1939 CRÓNICAS DE AURIA Contido: Hitler invade Polonia 5 meses de ditadura 2 en España. Redacción. Esta declara- ción de guerra Ourense, 1939 Mussolini invade Alba- 4 amosa un evi- nia. A noticia da invasión de dente fracaso Polonia polas tropas de de tódolos es- Sinatura do Pacto de 5 Hitler conmociona Europa. forzos diplomá- Aceiro . Ao non poder facer fronte ticos por che- as tropas polacas ao exér- gar a unha solu- Holanda anuncia movi- 6 lización xeral. cito alemán que empre- ción pacífica á gou a técnica denominada expansión do Siam convírtese en 7 “blitzkrieg” (Guerra réxime nazi e Tailandia lóstrego), baseada no mo- que finalmente vemento rápido de blinda- no se acadou. Nova ofensiva xapone- 9 dos e o emprego de gran Soldados nazis derribando unha aduana polaca sa en China Segundo a nosa cantidade de armamento. enviada espe- Iste feito provocou a inme- Alemaña: pecha em- 10 cial en Polonia, presas xudeas. diata resposta de Francia pos remotos a súa situa- Calpurnia Abana, o ataque e Gran Bretaña que decla- ción xeográfica no centro estaría baseado nunha raron a guerra a Alemaña. de Europa fixo que fose suposta agresión polaca a Ista operación xa é coñeci- motivo de tensións entre un posto de control nazi. da coma “Operación Fall Austria e Prusia. Agora, a Nada máis lonxe da reali- Weiss ou Caso Branco. pesar de que Polonia esta- dade. Dende que o Trata- Chismes: ba en paz con Alemaña a Asistimos ao segundo con- do de Versalles se recoñe-• Desvélase que Einstein flicto armado de repercu- cese internacionalmente a súa integridade estivo escribíu ao presidente lonxe de ser segura. sión internacional no que independencia de Polonia, Roosevelt acerca da bom- levamos de século XX. certo é, que dende tem- Segue na páxina 8 ba atómica.• Reunión militar de Fran- cia, Gran Bretaña e a URSS. Antecedentes da II Guerra Mundial• Submariños alemáns pa- As duras condicións polí- ideoloxías de tipo nacio- sas de tipo demográficas trullan polo Atlántico. ticas impostas a Alemaña nalista que xustificaban a debido ao aumento de• Tropas británicas chegan a crearon un caldo de culti- supremacía destos países poboación durante os Francia. vo revanchista, clave para sobre os da súa contorna. anos 20 e que agora mu- entender o éxito dos gru- En Alemaña incluso defén- dara debido á grave situa-• A frota británica en alerta. pos de extrema dereita. dese a superioridade ra- ción de crise económica cial. que fixo difícil manter a Tanto en Alemaña coma toda esta poboación. en Xapón difundíronse Tamén podemos citar cau-