JOSÉ LUIS ARM ENTA PORRAS
DISEÑADOR GRAFICO E INDUSTRIAL
OLI 7004 — Tel) 7005
May 2005 Ago 2005
JOSÉ LUIS
«M1,? » A R M E N TA PO R RAS
y 311-4933555
l‘ e dekarmon@hotmail. com...
ILUSTRACION DIGITAL
RETOQU E FOTOGRÁFICO
FOTOGRAFIA
v“9
FOTOGRAFIA
t
I
¿a JI
. " y h
« ¡»q_*_á
El nioiinnia de ia ciudad modem: in
utrdtnlal, (aretedeidtntidadivniüue
eieypoao qu: io Jtogel-¡mpamnene
nniiiinniidnd
...
LOGOTI POS
Logo personal
» Íg, _
‘j, ’ kr JÏ
¿v
TRABAJO EN PVC
Manillas tribales
TRABAJO EN lVl ETAL
lVleccano y Base para botellas de vino
ECODISEÑO INDUSTRIAL
Capsula de abono bíodegradable
IVIO DELADO 3D
Taller F. E.S. S.J y Juguete Geomorph
s
l r V I ‘x
5
‘¿.45 >
l/ IODELADO 3D
Cañon Luxdus y Piercing para cristianos
que Ïfswhafi riíxrgratgíaje ¡‘enga 44A 9,3,1 ' 9
9
su nt ‘lllliltfi (on tïitttïii. ïiinii CIÏUIÏEILIIIÍ
IVIODELADOBD
V...
er ‘-53:
I ’ J “' ’ ' Ï
«s Iii; r x » e .
{un :1 ‘ÁÏJÓÉJI/ ‘r0
a; im y, »
x/ w°Z""ï"f" I "¡I A 7?. ‘ 3'
...
5». .7
>
«K v / —/ -7
José Luis Armenta Porras
Diseñador Gráfico e Industrial
311 4933555
Rzkfsfl‘
dekarmon@hotmail. ...
of 16

Portafolio José Luis Armenta Porras

Mi portafolio de diseño gráfico e industrial.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafolio José Luis Armenta Porras

 • 1. JOSÉ LUIS ARM ENTA PORRAS DISEÑADOR GRAFICO E INDUSTRIAL
 • 2. OLI 7004 — Tel) 7005 May 2005 Ago 2005 JOSÉ LUIS «M1,? » A R M E N TA PO R RAS y 311-4933555 l‘ e dekarmon@hotmail. com Mar 700’) Abr 700’; Mm 7013 S(: |)7()1LI Iul) 701/] Oct ?01/l Soy diseñador gráfico e industrial con enfasis en modelado 3d y desarrollador de videojuegos aficionado. Con mi experiencia laboral aprendí que el trabajo en equipo enfocado en el buen desarrollo y conclusión del mismo por sobre la gloria personal logra un producto excepcional. Por mi experiencia personal descubrí las multiples herramientas de diseño fuera de cualquier programa de estudios disponibles para quien este dispuesto a aprender a usar. Mar ZOO/ I Ago ZOO/ I Mar 7007 — Ago 7007 Mis gustos incluyen videojuegos, musica metal en todas sus variaciones al igual que el género Cyberpunk en todas sus formas: ilustración, peliculas, literatura, videojuegosydiseño. MANEJO DE PROGRAMAS PMQÏEZÉPA itssszïü: mssszsPg sagsiPxpimoszrsrüa ‘Yïrï ‘v ï ‘r Autodesk ,2 Jun 2007 — Sep 2010 Julio 2013* ' . ‘ . ‘V Fotorgifla‘ PQ Blender: AurtLCíti Ñ - Ñ 3d Studio Max A , Rhinoceros Maya 4 [ l í EXPERIENCIA Contextos Graficos Asistente de Preimpresión Sistemas Holograma Asistente de Preimpresión IDEAM Analista de Datos IDEAM Analista de Datos ESTUDIOS SENA Preimpresión Digital Instituto Redecomputo Diseño Gráfico F. E. S San José Diseñador Industrial F. U. del Área Andina Diseñador Gráfico IDIOMAS: Ingles Entender I . Escribir I . Hablar D m í’ c‘ mÏ c- r? r
 • 3. ILUSTRACION DIGITAL
 • 4. RETOQU E FOTOGRÁFICO
 • 5. FOTOGRAFIA
 • 6. v“9 FOTOGRAFIA t I ¿a JI . " y h « ¡»q_*_á
 • 7. El nioiinnia de ia ciudad modem: in utrdtnlal, (aretedeidtntidadivniüue eieypoao qu: io Jtogel-¡mpamnene nniiiinniidnd l r lldlu (¡NINO lflldgllld iiuuadei diiiinini, inyiiiueii odian dtdrïtr que no ion sustlmiblh de SH dndlrnflzs (ON in iizon que ioioonden a la login ioniiaiiadeioi oiiionei sano. ioine ii iiineiniie ioi Edlfiuüs lis vidni (¡lemasdclasmllvsylasplilas pero )UbVE Ia Sl/ Derfitizde iiiuiiionei ¡neriiiiuiiodeiriiiiueioaoiiiiaoiieer IeLlaY da inuid esludlar po. ninia ini iiguoi ioi yeñdelm quo viiiiinoiaiii ¡(dba adeninindoie en ioi (auflills del iuniiioio. en ui oouoi DMIIÏRIGDDS del (olitón do in (ludid que odnioea- mare y ‘Inc ooiioi u oiidi VIVE u niiiidi de iinio (alvrna deneiin Minh) iii-i llhuu urxlm) IYWSLMILA erflumnldm y dlrpau mi. a lo mas Dmlunda de nueiuoi (uYilDHE), IIMMI nando in ioiii oiiuii ¡(flílulllblldl n la (rudad vell, que ai iiiiiiiuida dni la} Ündfldfl inniiorei {z mio CALVINO | us CIUDADES INV| SIHLES mmm MUGIKA i. Il iiiiniiiiiiiiii-iiii iiiii. .i. i.. ..i. ii. ... inn. .. y Ilhvumh Ill! lnllkllllliffllllmdhlllfliyllnrdu i. i . ini. pmlumíu u. nuoiuiniinninn lhlmllmrllw i. nin. ¡Mini41 niniuniiuni. i. III iiiiidindiiiuyiiii. ¡rluhntiudddu Invlnllvlu las Ciudades Invisibles f Á oiiininoioieai Irlv ni Iacnmde HIHHHJN. ri. («anula pllxgó iii. di ¡und-l ironia Iíllmürffln nouoioa y‘ Eullwrflnnlns (‘Xhlbnn un roa Inusua- ms cirio/ irme v Los SIG osi El noiniui Camina diaa nnlvm! iniii» ida A | llIIlIl iiinrviáriiinl_ Hllllllilllilrïllllll EDITORIAL Las ciudades invisibles de Italo Calvino niniai Múglca Ilalo Calvino “edit-ui Illlllllllll oimieiyra. inedine riniainnnieeiiiynn. demente en unaeoan y on mando ki nu mmnflcldc ioinodi aignd de ou: unn iiuniia nn hi tiren: indica ei nnao dni iigid un pzmana ¡nunca una vena d. «mi la i-ioi dei hlblacu ei rin dei invien no Todo al msm da muda ua ininiuaiii. brable. diooiee y medina eon aoiaineiiee la ona aon Hnzilnmnw di inaii (Undnna a rn ciudad dai-amm Una nn adentra en alla noi calles iiiinne do uuaiiiai qui adiimnian da iaa puede: El iuo na vw mua: aino rigunu de (una ou. alimñcan dm. doaaa iaa mmusmflum ia casa dei sacamuelns. ei 13110 la iaiieiuia. la: ¡labzrdzs di (¡lema de guzrdla. ia bzlzn. ll ai ‘Iefhnllshn izaininna y naaini. .. iiooidaanian leona: delñnu mnls entre]. iii. signo da que iiigu —qinén sube quo unn! Pm’ signo un iedn a delfín o WIKI o entre“: cima aanaina adinanan adiiin eoueiio que en un lugir está Pmhibido emnren ur aaiinydn mnhn eamiiiiaa oi-inni denia. dei quioaoo. irá-mon un: doado el puania. y ii. que e: llcrm Élïde hrhP) n Inrrhm! ,u¿. i n ia. buhas. ouoinaiioa cadáveres da ida pni-iinian mode i. puerta d. iiia templos eeyon la: eaiaiuaa de ¡oa dioeea. ieiare aanindia más "¡mmm nua Alnlllllo! iii comucapla. in clepsrdn. ia uieduae. wi Manuales ar fiel punde Nflmnkerlüs y diiiziiiea iii iziegniiey nulas si un ediniao no Uvm‘ nuigunn onaana o riguiii en roinia inioinn y ni lugar nu. none nn ei oiden de ia uudad bnsll ima indien. iiu inniiiin doi-i url-n nu ¡uu «i iiiiai camu aigno du una msn: ln banda ruiidady nui-ii in iieiue nin-ie dnei. eieganoiai ei uniauouin durado iwdei. ioa Vuhunflnls da avnmda Izpnnflfl. ia Inma Para ei Anbrllu yoiumuoaidnd ia niuada mini lasczllns mind inazinne eeoiiiue i. ciudad dioe iodo io que daba: ponian ln hau» iaiideu au dlSCuXWi y nueniiaa crees oue yiiiiae Tamzm nn hlcns auio iigiaiini ioa hambre: mn Iascuzlos n define a ai iiuaiua y a (nda: aua Danes cdino e: Vcrdzdunmnnleh (nidad wo un aprenda enyoieuia de signos quecunuwnl o wsmndfl. el inoinioie aaie de 1auinia aiii haberlo szhldo Aman ad extienda ia uma vztu iiaain el hanmnle. aa abre iii oieio dandocurnn iaa nuiina En ia riiiina qua el ¡u! y ni inanid dan ii iaa nubes ui noinoioya ona enmienda a YSCGIADCEX figuran un velar-u, una iunno, un eiernuie
 • 8. LOGOTI POS Logo personal
 • 9. » Íg, _ ‘j, ’ kr JÏ ¿v TRABAJO EN PVC Manillas tribales
 • 10. TRABAJO EN lVl ETAL lVleccano y Base para botellas de vino
 • 11. ECODISEÑO INDUSTRIAL Capsula de abono bíodegradable
 • 12. IVIO DELADO 3D Taller F. E.S. S.J y Juguete Geomorph s l r V I ‘x 5 ‘¿.45 >
 • 13. l/ IODELADO 3D Cañon Luxdus y Piercing para cristianos
 • 14. que Ïfswhafi riíxrgratgíaje ¡‘enga 44A 9,3,1 ' 9 9 su nt ‘lllliltfi (on tïitttïii. ïiinii CIÏUIÏEILIIIÍ IVIODELADOBD Vajilla Remnuros y Mesa de diseño
 • 15. er ‘-53: I ’ J “' ’ ' Ï «s Iii; r x » e . {un :1 ‘ÁÏJÓÉJI/ ‘r0 a; im y, » x/ w°Z""ï"f" I "¡I A 7?. ‘ 3' MODELADO 3D Tren dejuguete
 • 16. 5». .7 > «K v / —/ -7 José Luis Armenta Porras Diseñador Gráfico e Industrial 311 4933555 Rzkfsfl‘ dekarmon@hotmail. com

Related Documents