El treball cooperatiu Josep Àngel Revert i Marrahí
El treball cooperatiu1. A mode d’introducció i. Tipus d’aprenentatges ii. Estructures d’aula2. Treball cooperatiu ...
Tipus dʼaprenentatges Lʼèxit o el fracàs de lʼalumne no depèn deIndividual lʼèxit o del fracàs dels seus com...
Estructures dʼaulaEstructura de Fa referència a allò que els alumnesfinalitats o de persegueixen en lʼaprenentatge. re...
Tipus dʼaprenentatges Individual Competitiu ...
Què entenem per Treball Cooperatiu?Aula tradicional
Què entenem per Treball Cooperatiu? Comunitat dʼaprenentatge
Què entenem per Treball Cooperatiu?
Què entenem per Treball Cooperatiu?
Què entenem per Treball Cooperatiu?Comunitat dʼaprenentatge Projecte de transformació social i cultural dʼun cent...
Per què usar lʼaprenentatge cooperatiu?• Afavoreix les relacions interpesonals del grup classe tan alumne-alumne com alumn...
Per què usar lʼaprenentatge cooperatiu?«Els centres, sota el sentit de la cooperació, poden esdevenir organitzacions que a...
Activitats cooperatives
ComencemContinguts curriculars Assemblea Projecte general ...
A S S E M B L E A ComencemGrup:Acords presos:
Agrupaments Tipus dʼagrupaments• Homogenis • Grup base• Heterogenis •...
Grup Base. Càrrecs. • Coordina el treball de lʼequip. • Controla el temps de lliurament i ...
Com fem els agrupaments?a) Formació espontània.b) Segons capacitats. i. Grup homogeni ii. Grup heterogenic) Grup...
Distribució de càrrecs Components de l’equip Components:Grup: NOM CÀRREC ...
Quadern de normes Quadern de normes
Comencem la feina al GBQUÈ VOLEM COM ENS AGRADARIAESTUDIAR? ESTUDIAR-HO? PLA ...
Comencem la feina al GB
Comencem la feina al GB
Dissenyem la fase experimental i exposem
Avaluació de la feina Revisió del pla de treball Autoavaluació ...
Revisió del treball de l’equip:Curs i grup: Setmana: COM...
A U T O AVA L U A C I Ó 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COM HE...
CIÈNCIES NATURALS. 3a AvaluacióAmb les notes de classe, el ALUMNE / ALUMNAdocuments lliura...
El treball cooperatiu com a eina dʼinclusióInclusió Procés de superació de les barreres que afavoreixen lʼexclusió...
El treball cooperatiu com a eina dʼinclusióEl grau dʼinclusió dʼun aula depèn:a) de lʼagrupament de lʼalumnat: grau dʼhete...
Bibliografia• Ainscow, M.; Booth, T; Dyson, A. (2006): “Improving Schools, Developing Inclusion”. London: Routledge.• Dura...
Ponència treball cooperatiu
Ponència treball cooperatiu
Ponència treball cooperatiu
Ponència treball cooperatiu
Ponència treball cooperatiu
of 36

Ponència treball cooperatiu

Presentació del projecte "Éssers vius" de 1r d'ESO per al claustre de l'IES Josep Sureda i Blanes de Palma
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponència treball cooperatiu

 • 1. El treball cooperatiu Josep Àngel Revert i Marrahí
 • 2. El treball cooperatiu1. A mode d’introducció i. Tipus d’aprenentatges ii. Estructures d’aula2. Treball cooperatiu i. Què entenem per TC? vi. Quadern de normes ii. Per què usar vii. Pla d’equip l’aprenentatge cooperatiu viii.Desenvolupament del PI iii. Activitats cooperatives 4. Revisió de la feina3. Comencem 5. El treball cooperatiu com a i. Assemblea eina d’inclusió ii. Agrupaments iii. Càrrecs del Grup Base iv. Com fer els agrupaments v. Distribució de càrrecs
 • 3. Tipus dʼaprenentatges Lʼèxit o el fracàs de lʼalumne no depèn deIndividual lʼèxit o del fracàs dels seus companys i companyes. Lʼèxit dʼun alumne depèn del fracàs dels seus companys o companyes.Competitiu El més important és aprendre abans que la resta. Lʼèxit dʼun alumne depèn de lʼèxit dels seusCooperatiu companys i companyes.
 • 4. Estructures dʼaulaEstructura de Fa referència a allò que els alumnesfinalitats o de persegueixen en lʼaprenentatge. recompensa Què és pretén aconseguir? Determina allò que fan els alumnes i com ho Estructura fan. d’activitats (Metodologia i activitats) Estructura Determina qui i com es prenen les decisions d’autoritat dʼallò que succeeix a lʼaula.
 • 5. Tipus dʼaprenentatges Individual Competitiu Cooperatiu de recompensa Lʼalumne aconsegueix Lʼalumne aconsegueix Lʼalumne aconsegueix els seus objectius els seus objectius només si els seus objectius si, i sols si, independentment de si els seus companys els la resta no els aconsegueix. la resta els aconsegueix o no. aconseguixen també. Hi ha Hi ha interacció negativa No hi ha interacció interacció positivaEstructures dʼaula • Els alumnes treballen de • El treball és en equip. dʼactivitats manera individual. • El treball és individual. • Es valora i es potencia • La col·laboració és mínima. • Mai no hi ha treball en equip. lʼajuda mútua i la cooperació. • Es treballa en silenci. • La col·laboració no té sentit. • Es treballa en veu baixa. • Els dubtes es demanen al • Sʼestableix una rivalitat entre • Molts dubtes es resolen entre els alumnes professor o professora ells La responsabilitat del procés dʼautoritat El professor decideix tots els Ocorre el mateix que amb és compartida entre el aspectes del procés lʼaprenentatge individual, però professor i lʼalumne. dʼensenyament/aprenentatge. ara el professor fomenta la Es fomenta lʼautonomia i la Lʼalumne és un receptor competició entre lʼalumnat presa de decisions per part de passiu de les ordres. lʼalumne Basat en: Olga Pedragosa i Xuclà
 • 6. Què entenem per Treball Cooperatiu?Aula tradicional
 • 7. Què entenem per Treball Cooperatiu? Comunitat dʼaprenentatge
 • 8. Què entenem per Treball Cooperatiu?
 • 9. Què entenem per Treball Cooperatiu?
 • 10. Què entenem per Treball Cooperatiu?Comunitat dʼaprenentatge Projecte de transformació social i cultural dʼun centre educatiu i el seu entorn per aconseguir una societat basada en lʼaprenentatge dialogat i participatiu en tots els espais socials, també lʼaula.Treball Cooperatiu El treball cooperatiu és aquell que per ser realitzat fa necessari la participació activa en interdependència de dos o més persones, de manera que cada component desenvolupa un rol diferent, però té com a objectiu lʼaprenentatge de tots els components.
 • 11. Per què usar lʼaprenentatge cooperatiu?• Afavoreix les relacions interpesonals del grup classe tan alumne-alumne com alumne professor.• Millora el rendiment de TOTS els alumnes.• Augmenta notòriament la motivació de lʼalumnat.• Afavoreix lʼacceptació de la diferència i el respecte mutu.• Permet que el professorat pugui prestar una atenció més individualitzada a lʼalumnat.• Permet lʼentrada de més dʼun docent a lʼaula.• Desenvolupa la creativitat de lʼalumnat.• Sʼestimula el pensament crític.• Augmenta la qualitat i la quantitat dels treballs.• Millora els nivells dʼautoestima de lʼalumnat.• Ajuda a establir relacions positives.• Afavoreix les pràctiques democràtiques: debat, presa de decisions consensuades, compliment dʼacords, normes no imposades...• Afavoreix lʼaprenentatge coherent i significatiu.
 • 12. Per què usar lʼaprenentatge cooperatiu?«Els centres, sota el sentit de la cooperació, poden esdevenir organitzacions que aprenen ique creen sentit de comunitat. Una comunitat en la qual el professorat i lʼalumnatcomparteixen lʼensenyament i lʼaprenentatge com a membres dʼuna societat —la delconeixement— on no tan sols serem aprenents per tota la vida, com sovint sʼinsisteix, sinótambé ensenyants.» Duran, D. (2004)“Lʼaprenentatge cooperatiu és un eina de treball, però també és un aprenentatge en símateix” Pujolàs, P. (2002)
 • 13. Activitats cooperatives
 • 14. ComencemContinguts curriculars Assemblea Projecte general Com el treballarem
 • 15. A S S E M B L E A ComencemGrup:Acords presos:
 • 16. Agrupaments Tipus dʼagrupaments• Homogenis • Grup base• Heterogenis • Equips esporàdics • Equips dʼexperts
 • 17. Grup Base. Càrrecs. • Coordina el treball de lʼequip. • Controla el temps de lliurament i realització de tasques.COORDINADOR/A • Fa respectar el torn de paraules • Anima els companys a avançar en el PI. • Dirigeix les revisions periòdiques de lʼequip. • Procura que no es perdi el temps. AJUDANT/A • Controla el to de veu.COORDINADOR/A • Decideix qui ha de fer les tasques de la persona que no ha vingut. • Omple els formularis de lʼequip. SECRETARI/A • Recorda els compromisos personals. • Custodia la carpeta dʼequip. • Custodia el material de lʼequip i en téRESPONSABLE DE cura. • Controla que tots els membres de lʼequip MATERIAL portin el material. • Manté neta la zona de treball.
 • 18. Com fem els agrupaments?a) Formació espontània.b) Segons capacitats. i. Grup homogeni ii. Grup heterogenic) Grups de destresa homogèniad) Aleatòriamente) Segons el gèneref) Grups no estables (en funció de la tasca a fer)g) Per selecció prèvia dels caps de gruph) Distribució per parelles
 • 19. Distribució de càrrecs Components de l’equip Components:Grup: NOM CÀRREC FUNCIONS
 • 20. Quadern de normes Quadern de normes
 • 21. Comencem la feina al GBQUÈ VOLEM COM ENS AGRADARIAESTUDIAR? ESTUDIAR-HO? PLA DʼEQUIP COMPROMISOOBJECTIUS S PERSONALS
 • 22. Comencem la feina al GB
 • 23. Comencem la feina al GB
 • 24. Dissenyem la fase experimental i exposem
 • 25. Avaluació de la feina Revisió del pla de treball Autoavaluació U n co p a l m e s, e l s a lu m n e sCada setmana, el GB s’autoavaluen de manera individual, fentvalora la seva feina, tenint en compte: constar:• el grau de compliment del càrrec, • com han treballat,• el funcionament del grup, allò que s’ha fet • valorant el grau de satisfacció de la especialment bé i allò que cal millorar, seva feina,• el compliment dels compromisos personals i • els aspectes que cal millorar,• la consecució dels objectius de l’equip • com hauria de continuar el PI i • el que s’ha après
 • 26. Revisió del treball de l’equip:Curs i grup: Setmana: COMPLIMENT DEL CÀRREC VALORACIÓ Cal NOM CÀRREC Bé Molt bé OBSERVACIONS millorar NOTA: On marquem “Cal millorar”, hi posarem 0 punts; on marquem “Bé”, 1 punt; i on considerem que ho hem fet “Molt bé”, hi escriurem 2 punts 1
 • 27. A U T O AVA L U A C I Ó 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COM HE TREBALLAT?He participat i col·laborat amb els companys icompanyes del meu grupHe ajudat els meus companys i companyesHe complit el meu càrrecAcab les seves tasques en el temps previstHe mostrat interès per el tema d!estudiHe perdut el tempsHe complit els meus compromisosComplesc les normes de l!equipHe après moltEstic content/contenta amb el treball realitzat?Escriu com a mínim 5 motius pels quals estàs content/a o no.
 • 28. CIÈNCIES NATURALS. 3a AvaluacióAmb les notes de classe, el ALUMNE / ALUMNAdocuments lliurats, lesexposicions fetes... sʼelabora TREBALL COOPERATIU I INDIVIDUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Col·labora i participa amb el grup base (GB)lʼinforme dʼavaluació. Ajuda als companys Facilita el treball d!equip Acaba les seves tasques en el temps previst Mostra interès per la feina Aprofita el temps Compleix els seus compromisos Compleix les normes del grup S!ha esforçat Ha assolit els continguts del seu PI Explica el seu PI i resol els dubtes Aten a les explicacions de la resta de grups Ha complert el seu càrrec satisfactòriament Estic satisfet amb la seva autoavaluació COMENTARI
 • 29. El treball cooperatiu com a eina dʼinclusióInclusió Procés de superació de les barreres que afavoreixen lʼexclusió i de creació de facilitadors que permeten la presència a lʼaula, la participació en les mateixes activitats i el progrés de tot lʼalumnat. “Es un procés que mai no es dóna per acabat. Una escola inclusiva és aquella que està en moviment més que aquella que ha aconseguit una determinada meta” (Ainscow et al. 2006)
 • 30. El treball cooperatiu com a eina dʼinclusióEl grau dʼinclusió dʼun aula depèn:a) de lʼagrupament de lʼalumnat: grau dʼheterogeneïtat,b) de la naturalesa del currículum, ic) de lʼestructura dʼactivitat: lʼestructura cooperativa és la més inclusiva de les tres. “Només la cooperació, a partir de la diversitat, pot garantir la inclusió” Pujolàs, P. (2010)
 • 31. Bibliografia• Ainscow, M.; Booth, T; Dyson, A. (2006): “Improving Schools, Developing Inclusion”. London: Routledge.• Duran, D.: “Una experiència de tutoria entre iguals a Secundària, com a mètode instructiu per a la diversitat”, Revista SUPORTS, Volum 8, Núm. 2, (pàg.130)-Tardor 2004, Eumo Editorial.• Giné, C. et al. (2010): “La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado”. Cuadernos de Educación. Horsori Editorial. UB.• López, M. (2004): “Constuyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula con proyectos de investigación”. Ediciones Aljibe.• Pujolàs P. (2002): “Aprendre junts alumnes diferents”. Eumo editorial• Pujolàs P. (2008): “Introducció a lʼaprenentatge cooperatiu”. Universitat de Vic