NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. DIPLOMOVÁ PRÁCA Vy...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Obsah prezentáci...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Na základe analý...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>1. HODNOTENIE ZA...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Spoločnosť bola ...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>2.2 Analýzy syst...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Zúčastnené pozor...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>2.4 Závery z ana...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Slabé stránky sy...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Slabé stránky sy...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Hlavné dôsledky ...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3. NÁVRH ZDOKONO...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.2 Kompetenčný ...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.3 Päťdielna st...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.4 Dohoda o ďa...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.5 Návrh súbor...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.6-7 Hodnoteni...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Očakávané prínos...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.8 Návrh organ...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.9 Úloha RĽZ v...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>4. ZHODNOTENIE N...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Celkové prínosy ...
NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Záver </li></ul>...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
of 28

Prezentacia Dp J.K

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia Dp J.K

 • 1. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. DIPLOMOVÁ PRÁCA Vypracoval: Bc. Jozef Králik Vedúci diplomovej práce: Doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. Akademický rok: 2008/2009
 • 2. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Obsah prezentácie </li></ul><ul><li>Úvod </li></ul><ul><li>1 Hodnotenie zamestnancov ako súčasť riadenia ľudských zdrojov </li></ul><ul><li>2 Analýza súčasného stavu systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Rademaker Slovakia, spol. s r.o. </li></ul><ul><li>3 Návrh zdokonalenia systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Rademaker Slovakia, spol. s r.o. </li></ul><ul><li>4 Zhodnotenie navrhovaného riešenia </li></ul><ul><li>Záver </li></ul>
 • 3. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Na základe analýzy systému </li></ul><ul><li>hodnotenia zamestnancov, </li></ul><ul><li>navrhnúť opatrenia na jeho zdokonalenie </li></ul>Úvod - CIEĽ DIPLOMOVEJ PRÁCE
 • 4. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>1. HODNOTENIE ZAMESTNANCOV AKO SÚČASŤ RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV </li></ul><ul><li>Riadenie ľudských zdrojov (RĽZ) a jeho úloha v podniku </li></ul><ul><li>Hodnotenie zamestnancov </li></ul><ul><ul><li>Ciele a oblasti hodnotenia zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>Formy hodnotenia zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritéria hodnotenia zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>Metódy hodnotenia zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>Výstupy a nadväznosti hodnotenia zamestnancov </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementácia a organizácia systému hodnotenia zamestnancov </li></ul></ul>
 • 5. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Spoločnosť bola zriadená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.09.1999 </li></ul><ul><li>Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne </li></ul><ul><li>Obchodný názov </li></ul><ul><li>spoločnosti: Rademaker Slovakia, s.r.o. </li></ul><ul><li>Sídlo spoločnosti: Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica </li></ul><ul><li>Orgány spoločnosti: Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a </li></ul><ul><li>konatelia </li></ul><ul><li>RS je dcérskou spoločnosťou, spoločnosti Rademaker B.V. so sídlom </li></ul><ul><li>v Culemborgu v Holandsku </li></ul><ul><li>Predmet činnosti </li></ul><ul><li>Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je konštrukcia, výroba, </li></ul><ul><li>montáž a predaj veľkokapacitných potravinárskych liniek a zariadení </li></ul>2.1.1 Charakteristika spoločnosti
 • 6. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
 • 7. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
 • 8. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>2.2 Analýzy systému hodnotenia </li></ul><ul><ul><li>Zúčastnené pozorovanie </li></ul></ul><ul><ul><li>Analýza dokumentov </li></ul></ul><ul><ul><li>Dotazník </li></ul></ul>
 • 9. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Zúčastnené pozorovanie a analýza dokumentov </li></ul><ul><li>Ciele, formy a oblasti hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>Kritéria a stupnice hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>Organizácia hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>Metódy hodnotenia a nadväznosti hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>Dotazník </li></ul><ul><li>Kritéria, ciele, odmeňovanie – 5 výrokov </li></ul><ul><li>Hodnotiaci pohovor – 6 výrokov </li></ul><ul><li>Vplyv hodnotenia zamestnancov – 6 výrokov </li></ul>
 • 10. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
 • 11. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>2.4 Závery z analýzy systému hodnotenia </li></ul><ul><li>Silné stránky systému hodnotenia </li></ul><ul><li>Tradícia – väčšina zamestnancov vníma hodnotenie ako súčasť firemnej kultúry </li></ul><ul><li>Podpora vrcholového manažmentu i na úrovni materskej firmy </li></ul><ul><li>Hodnotenie je aplikované u všetkých zamestnancov </li></ul><ul><li>Snaha o prepojenie na systém odmeňovania </li></ul><ul><li>Snaha o riadenie výkonu a rozvoja zamestnancov </li></ul>
 • 12. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Slabé stránky systému hodnotenia </li></ul><ul><li>Systém je nekomplexný – nehodnotí oblasť vstupov a procesov, nevyužíva možnú škálu metód v oblasti hodnotenia a riadenia výkonu zamestnancov </li></ul><ul><li>Kritéria hodnotenia nie sú merateľné, alebo nie sú merané </li></ul><ul><li>Kritéria nie sú relevantné a aktualizované </li></ul><ul><li>Čiastkové ciele nevychádzajú zo stratégie spoločnosti a nespĺňajú pravidlo SMART </li></ul><ul><li>Nedostatočné zameranie na osobný rozvoj zamestnancov </li></ul><ul><li>Nekomplexná a málo diferencovaná nadväznosť na odmeňovanie </li></ul><ul><li>Nedostatočná odborná príprava hodnotiteľov </li></ul>
 • 13. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Slabé stránky systému hodnotenia </li></ul><ul><li>Absentujúca odborná príprava hodnotených </li></ul><ul><li>Nedostatočná organizácia hodnotiacich pohovorov </li></ul><ul><li>Štruktúra hodnotiaceho pohovoru je nekonzistentná a nekorešponduje s teoretickými východiskami </li></ul><ul><li>Rôzne druhy používaných hodnotiacich formulárov </li></ul><ul><li>Absencia metodického pokynu (smernice) v oblasti hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>Nedostatočná zainteresovanosť útvaru RĽZ v danej oblasti </li></ul><ul><li>Neakceptácia a negatívne vnímanie systému hodnotenia zo strany zamestnancov </li></ul>
 • 14. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Hlavné dôsledky </li></ul><ul><li>Systém hodnotenia neplní základné rozvojové a výkonnostné požiadavky </li></ul><ul><li>Systém hodnotenia pôsobí na zamestnancov demotivujúco </li></ul><ul><li>Hlavné príčiny súčasného stavu v systéme hodnotenia </li></ul><ul><li>Rýchly rast spoločnosti </li></ul><ul><li>Veľká fluktuácia zamestnancov </li></ul>
 • 15. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
 • 16. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3. NÁVRH ZDOKONOLENIA SYSTÉMU HODNOTENIA </li></ul>
 • 17. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.2 Kompetenčný model – súbor kompetencií s definovaným </li></ul><ul><li>očakávaným (pozorovateľným) chovaním </li></ul><ul><li>Očakávané prínosy </li></ul><ul><li>Komplexnosť hodnotenia v oblasti vstupov, procesu a výkonu </li></ul><ul><li>Základ pre koncipovanie rozvojových plánov </li></ul><ul><li>Východisko pre stanovenie rozvojových cieľov </li></ul><ul><li>Pomoc pri výbere zamestnancov </li></ul><ul><li>Pozitívny vplyv na motiváciu zamestnancov </li></ul>
 • 18. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.3 Päťdielna stupnica hodnotenia kompetencií </li></ul><ul><li>Očakávané prínosy </li></ul><ul><li>Relevantné stanovenie úrovne kompetencií - vzhľadom k dobrej verbálnej charakteristike jednotlivých stupňov </li></ul><ul><li>V oblasti štatistického spracovania a vyhodnocovania úrovne kompetencií na základe bodového systému a jeho prevoditeľnosti do grafických výstupov </li></ul><ul><li>Jasne stanovuje parametre hodnotenia daných kritérií </li></ul>
 • 19. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.4 Dohoda o ďalšom rozvoji a vzdelávaní </li></ul><ul><li>Očakávané prínosy </li></ul><ul><li>Systémový prístup k riadeniu osobného rozvoja zamestnancov, vychádzajúci z identifikovanej úrovne kompetencií, pracovnej výkonnosti a potreby odborného rozvoja </li></ul><ul><li>Zamedzenie investícií do nepotrebných školení </li></ul><ul><li>Podpora v oblasti personálneho plánovania ľudských zdrojov </li></ul><ul><li>Kladne ovplyvní motiváciu zamestnancov </li></ul>Odborný rozvoj Rozvoj kompetencií Kariéra Oblasti
 • 20. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.5 Návrh súboru metód hodnotenia </li></ul><ul><li>Motivačne – hodnotiaci pohovor </li></ul><ul><li>MBO </li></ul><ul><li>Metóda kľúčovej udalosti </li></ul><ul><li>Záznam o dosiahnutých výsledkoch </li></ul><ul><li>Očakávané prínosy </li></ul><ul><li>Jasné stanovovanie cieľov, merateľných kritérií a ich relevantné vyhodnocovanie </li></ul><ul><li>Efektívne riadenie výkonnosti a rozvoja zamestnancov </li></ul><ul><li>Relevantné podklady pre výstupy do odmeňovania </li></ul><ul><li>Komplexnosť hodnotenia – zameranie na vstup, proces i výstup, v rámci minulosti, prítomnosti a budúcnosti </li></ul>
 • 21. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.6-7 Hodnotenie pracovnej výkonnosti a nadväznosť na odmeňovanie </li></ul>Cyklus hodnotenia Ročný Štvrťročný Výstup do Bonusovej zložky mzdy Výstup do Variabilnej zložky mzdy
 • 22. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Očakávané prínosy </li></ul><ul><li>Systémovo stanovený po čet cie ľ ov, nadväznos ť jednotlivých cie ľ ov na ciele firemné, aplikácia pravidla SMART </li></ul><ul><li>Priestor na kvalitnejšiu prípravu v zadávan í a vyhodnocovan í cie ľ ov </li></ul><ul><li>Diferenciácia výstupov do odme ň ovania </li></ul><ul><li>Výstupy do odme ň ovania na základe merate ľ ných kritérií  a cie ľ ov </li></ul><ul><li>Zvýšenie výkonnosti zamestnancov </li></ul><ul><li>S preh ľ adn enie systém u odme ň ovania </li></ul><ul><li>Posilnenie motiva č n ého ú č in ku </li></ul><ul><li>Nadväznosť plnenia rozvojových cieľov na odme ň ovanie, skvalitní prístup zamestnancov v tejto oblasti, s účinkom lepšieho rozvoja a vyu ž itia investovaných finan č ných prostriedkov </li></ul>
 • 23. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.8 Návrh organizácie hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>Riešené oblasti </li></ul><ul><li>Časový harmonogram a činnosti v rámci ročného cyklu hodnotenia </li></ul><ul><li>Príprava hodnotiteľov </li></ul><ul><li>Príprava hodnotených </li></ul><ul><li>Príprava, organizácia a priebeh hodnotiacich pohovorov </li></ul><ul><li>Štruktúra hodnotiaceho pohovoru </li></ul><ul><li>Štruktúra a návrh hodnotiaceho formulára </li></ul><ul><li>Očakávané prínosy </li></ul><ul><li>+ Jasne definované činnosti v rámci ročného cyklu hodnotenia </li></ul><ul><li>+ Kvalitne vyškolení a dobre informovaní hodnotitelia a hodnotení </li></ul><ul><li>+ Dobrá úroveň prípravy a priebehu hodnotiacich pohovorov </li></ul><ul><li>+ Jednotná štruktúra hodnotiacich pohovorov </li></ul><ul><li>+ Jednotná štruktúra Hodnotiaceho formulára </li></ul><ul><li>+ Motivovaní zamestnanci </li></ul><ul><li>+ Kvalitné výstupy do rozvoja i odmeňovania </li></ul>
 • 24. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>3.9 Úloha RĽZ v procese hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>V oblasti prípravy </li></ul><ul><li>V oblasti procesu </li></ul><ul><li>V oblasti výstupov </li></ul><ul><li>Očakávané prínosy </li></ul><ul><li>+ Kvalitnejšia príprava, priebeh a vyhodnotenie hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>+ Metodický pokyn – ako východisko a jednotná interpretačná základňa v oblasti hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><li>+ V oblasti vyhodnocovania a stanovovania rozvojových a kariérnych plánov </li></ul><ul><li>+ V oblasti neustáleho vyhodnocovania a zdokonaľovania systému hodnotenia </li></ul>
 • 25. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>4. ZHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA </li></ul><ul><li>Kalkulované náklady na zdokonalenie systému hodnotenia </li></ul><ul><li>Odborná príprava hodnotiteľov – dvojdenný tréningový kurz - 12 účastníkov </li></ul><ul><li>Suma...................................................................49 000Sk 1 626,50 € </li></ul><ul><li>Identifikácia úrovne kompetencií vedúcich zamestnancov AC - 12 účastníkov </li></ul><ul><li>Suma.................................................................180 000Sk 5 974,91 € </li></ul><ul><li>Služby poradenskej agentúry v procese prípravy kompetenčného modelu </li></ul><ul><li>Suma....................................................................33 000Sk 1 095,40 € </li></ul><ul><li>Výsledné náklady.......................................262 000Sk 8 696,81€ </li></ul>
 • 26. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Celkové prínosy z navrhovaného zdokonalenia systému hodnotenia zamestnancov </li></ul><ul><ul><ul><li>+ zvyšovanie ziskovosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ znižovanie nákladov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ motivácia zamestnancov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ konkurencieschopnosť podniku </li></ul></ul></ul>
 • 27. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. <ul><li>Záver </li></ul><ul><li>Systém hodnotenia, akokoľvek kvalitný a zdieľaný sa bez pravidelného vyhodnocovania a následného vylepšovania stáva rigidným a neefektívnym. Je na manažmente spoločnosti, aby včas zachytil varovné signály a zjednal zmysluplnú nápravu. Skutočným prínosom pre podnik i zamestnanca bude len vtedy, ak bude pre oboch zaujímavý a výhodný. </li></ul><ul><li>Verím, že teoretické a praktické poznatky, ktoré som získal v procese spracovania mojej diplomovej práce, prinesú žiadaný efekt a napomôžu spoločnosti Rademaker Slovakia v jej úsilí o vybudovanie kvalitne fungujúceho a motivujúceho systému hodnotenia zamestnancov. </li></ul>
 • 28. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Related Documents