LLaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa
NNoommbbrree:: JJuuaann AAllbbeerrttoo ssaallggaaddoo LLóóppeezz
CCuurrssoo:: 88 oocctta...
íínnddiiccee
 IInnttrroodduucccciióónn
 DDeeffiinniicciióónn ddee ggiiggaannttooggrraaffiiaa
 CCoommoo ssee PPeerrmm...
IInnttrroodduucccciióónn
 EEssttee ttrraabbaajjoo ttrraattaa ddee llaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa ccoommoo llaa
pprreep...
DDeeffiinniicciióónn ddee ggiiggaannttooggrraaffiiaa
SSoonn ppóósstteerrss oo ccaarrtteell iimmpprreessooss eenn ggrraann...
PPeerrmmiittiieennddoo eell ppaassoo ddee llaa lluuzz
LLooss vviinniillooss qquuee ppeerrmmiitteenn eell ppaassoo ddee ll...
Tamaño mmááxxiimmoo ddee uunnaa
ggiiggaannttooggrraaffiiaa..
 EEll aanncchhoo ddee llooss rroollllooss ppaarraa iimmppr...
DDuurraabbiilliiddaadd ddee uunnaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa
 EEll ttiieemmppoo ddee dduurraacciióónn ddeeppeennddee dd...
NNoommbbrreess ddee llooss mmaatteerriiaalleess
 LLaass ggiiggaannttooggrraaffííaass ssee ppuueeddeenn iimmpprriimmiirr ...
SSiittiiooss ddee iinnffoorrmmaacciioonn
11__hhttttpp::////
wwwwww..ddeeffiinniicciioonnaabbcc..ccoomm//tteeccnnoolloogg...
 66__wwwwww..yyqquueeeess..ccoomm//ggiiggaannttooggrraaffiiaass//
 77__eess..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//GGii...
SSiittiiooss mmaass vviissiittaaddooss
 WWiikkiippeeddiiaa
 YYaahhoooo
 GGooooggllee iimmáággeenneess
 SSccrriibbd...
CCoonncclluussiióónn
 EEnn eessttee ttrraabbaajjoo aapprreennddíí ssoobbrree llooss ppóósstteerr oo
ccaarrtteell iimmpp...
La gigantografia
La gigantografia
La gigantografia
La gigantografia
of 16

La gigantografia

profesor aquí le envió el trabajo de tecnología
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La gigantografia

 • 1. LLaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa NNoommbbrree:: JJuuaann AAllbbeerrttoo ssaallggaaddoo LLóóppeezz CCuurrssoo:: 88 ooccttaavvoo aaññoo bbáássiiccoo FFeecchhaa:: 0011//1100//22001144 aassiiggnnaattuurraa:: tteeccnnoollooggííaa PPrrooffeessoorr:: AAbbrraahhaamm mmooiissééss dduurraann ooyyaazzoo
 • 2. íínnddiiccee  IInnttrroodduucccciióónn  DDeeffiinniicciióónn ddee ggiiggaannttooggrraaffiiaa  CCoommoo ssee PPeerrmmiittee eell ppaassoo ddee llaa lluuzz  TTaammaaññoo mmááxxiimmoo ddee uunnaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa.  DDuurraabbiilliiddaadd ddee uunnaa GGiiggaannttooggrraaffiiaa.  NNoommbbrreess ddee llooss MMaatteerriiaalleess  FFoottooggrraaffííaass  SSiittiiooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn  SSiittiiooss mmaass vviissiittaaddooss  CCoonncclluussiióónn
 • 3. IInnttrroodduucccciióónn  EEssttee ttrraabbaajjoo ttrraattaa ddee llaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa ccoommoo llaa pprreeppaarraacciióónn,, ssuuss mmaatteerriiaalleess,, ttaammaaññooss eettcc..  TTooddaass eessttaass iinnffoorrmmaacciioonneess llaa ccoonnsseegguuíí eenn WWiikkiippeeddiiaa yy yyaahhoooo
 • 4. DDeeffiinniicciióónn ddee ggiiggaannttooggrraaffiiaa SSoonn ppóósstteerrss oo ccaarrtteell iimmpprreessooss eenn ggrraann ffoorrmmaattoo,, ggeenneerraallmmeennttee mmááss ggrraannddeess qquuee eell eessttáánnddaarr ppóósstteerr ddee 110000xx7700. EEnn llooss aaññooss 5500 yy 6600 eessttuuvvoo mmuuyy ddee mmooddaa eemmppaappeellaarr uunnaa ppaarreedd ccoonn uunnaa ffoottoo ggiiggaannttee ((ddee uunn bboossqquuee,, ppllaayyaa,, eettcc)),, eessttaass ffoottooss nnoo eerraann ddee mmuuyy bbuueennaa ccaalliiddaadd,, ppoorrqquuee llaa tteeccnnoollooggííaa nnoo ppeerrmmiittííaa llaa aallttaa ddeeffiinniicciióónn qquuee hhooyy ddííaa ssee ppuueeddee oobbtteenneerr. LLaass ggiiggaannttooggrraaffííaass ssee ppuueeddeenn hhaacceerr eenn iimmpprreessiióónn ppoorr iinnyyeecccciióónn ddee ttiinnttaa,, lláásseerr oo eenn rreevveellaaddoo qquuíímmiiccoo,, ssiieennddoo eessttee úúllttiimmoo eell mmééttooddoo qquuee bbrriinnddaa eell rreessuullttaaddoo ccoonn mmeejjoorr ccaalliiddaadd,, rreessoolluucciióónn yy ddeeffiinniicciióónn,, ppeessee aa llaa lliimmiittaacciióónn ddee ttaammaaññoo. AAccttuuaallmmeennttee llaa tteeccnnoollooggííaa ppoorr iinnyyeecccciióónn ddee ttiinnttaa eess llaa mmááss ppooppuullaarr.
 • 5. PPeerrmmiittiieennddoo eell ppaassoo ddee llaa lluuzz LLooss vviinniillooss qquuee ppeerrmmiitteenn eell ppaassoo ddee llaa lluuzz ssoonn llooss llllaammaaddooss MMiiccrroo ppeerrffoorraaddooss,, qquuee ssee uuttiilliizzaann ppaarraa ccuubbrriirr ccoonn ggiiggaannttooggrraaffííaass ffaacchhaaddaass ddee eeddiiffiicciiooss,, ggrraannddeess vviiddrriiooss oo ttaammbbiiéénn llooss vviiddrriiooss ddee llooss vveehhííccuullooss,, eessttoo eess mmuuyy úúttiill ppoorrqquuee ccuummppllee ccoonn ddooss vveennttaajjaass,, ppoorr uunn llaaddoo hhaaccee ppuubblliicciiddaadd yy ppoorr eell oottrroo rreedduuccee llooss rraayyooss ssoollaarreess yy eell ppaassoo ddee lluuzz.. EEssttee pprroodduuccttoo ssee ppuueeddee eennccoonnttrraarr ttaannttoo eenn vviinniilloo aauuttooaaddhheessiivvoo llllaammaaddoo mmiiccrroo ppeerrffoorraaddoo oo ssiinnoo OONNEE VViissiióónn yy ttaammbbiiéénn lloo eennccoonnttrraammooss eenn LLoonnaass VViinníílliiccaass
 • 6. Tamaño mmááxxiimmoo ddee uunnaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa..  EEll aanncchhoo ddee llooss rroollllooss ppaarraa iimmpprriimmiirr ggiiggaannttooggrraaffííaass eess ddee 55 mmeettrrooss,, ppoorr lloo qquuee ssee ppuueeddee iimmpprriimmiirr eenn eessee aanncchhoo yy lluueeggoo ssee vvaann ssoollddaannddoo ((uunniieennddoo)) llaass ppaarrtteess ccoonn ssoollddaaddoorraass qquuee ccaammiinnaann aauuttoommááttiiccaammeennttee ddaannddoo uunn ccaalloorr ddee 440000 aa 660000 ggrraaddooss CCeellssiiuuss.. EEssaa uunniióónn vvaarriiaa eennttrree 1,,55 yy 44 ccmm.. ppoorr lloo qquuee llaa hhaaccee mmuuyy rreessiisstteennttee yy ddee eessttaa ffoorrmmaa eess ccoommoo ssee llooggrraann ggiiggaannttooggrraaffiiaass ppaarraa ccaarrtteelleess ddee rruuttaa eenn vvííaa ppúúbblliiccaa ddee ttooddaass llaass mmeeddiiddaass yy ttaammaaññooss..
 • 7. DDuurraabbiilliiddaadd ddee uunnaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa  EEll ttiieemmppoo ddee dduurraacciióónn ddeeppeennddee ddee mmuucchhooss ffaaccttoorreess,, eenn pprriimmeerr lluuggaarr eess iimmppoorrttaannttee qquuee llaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa ssii eess eenn lloonnaa,, sseeaa uunn ttrraammaaddoo ffuueerrttee,, uunn 550000xx550000 hhiillooss,, eessooss ffaaccttoorreess ssoonn iimmppoorrttaanntteess aa llaa hhoorraa ddee hhaacceerr ffrreennttee aa llooss vviieennttooss eexxtteerrnnooss,, rraayyooss uullttrraa vviioolleettaa.. TTaammbbiiéénn eess mmuuyy iimmppoorrttaannttee llaa ccoollooccaacciióónn,, ssii nnoo lloo hhaacceenn ddee llaa mmaanneerraa aaddeeccuuaaddaa ppoorr mmááss qquuee sseeaa ggrruueessaa yy ssee uuttiilliizzoo ttiinnttaass ccoonn pprrootteecccciióónn uullttrraa vviioolleettaa.. eell ttrraabbaajjoo vvaa aa dduurraarr mmuuyy ppooccoo ttiieemmppoo.. EEnn pprroommeeddiioo eell ttiieemmppoo qquuee dduurraann ccoonn eell ccoolloorr bbiieenn llllaammaattiivvoo yy nnííttiiddoo eess ddee uunnooss 22 aaññooss ccaaddaa ggiiggaannttooggrraaffiiaa eexxppuueessttaa eenn vvííaa ppúúbblliiccaa..
 • 8. NNoommbbrreess ddee llooss mmaatteerriiaalleess  LLaass ggiiggaannttooggrraaffííaass ssee ppuueeddeenn iimmpprriimmiirr eenn llooss ssiigguuiieenntteess mmaatteerriiaalleess:: LLoonnaass VViinníílliiccaass FFrroonntt,, LLoonnaass VViinníílliiccaass BBaacckklliigghhtt,, LLoonnaa MMeesshh,, LLoonnaa BBlloocckk OOuutt,, LLoonnaass MMaattee,, lluueeggoo tteenneemmooss llooss vviinniillooss CCoommuunneess,, VViinniillooss VVeehhiiccuullaarreess,, VViinniillooss CCrriissttaall oo ttrraannssppaarreenntteess,, VViinniilloo MMiiccrrooppeerrffoorraaddoo,, VViinniilloo RReefflleeccttiivvoo,, eettcc.. CCoonn rreessppeeccttoo aall ppaappeell tteenneemmooss eell PPaappeell MMaattee,, PPaappeell BBrriillllaannttee yy PPaappeell FFoottooggrrááffiiccoo,, lluueeggoo ttaammbbiiéénn ssee ppuueeddee iimmpprriimmiirr eenn TTeellaass,, CCaannvvaass,, PPeeaarrll,, FFllaagg ttiippoo bbaannddeerraa yy mmuucchhooss oottrrooss pprroodduuccttooss..
 • 9. SSiittiiooss ddee iinnffoorrmmaacciioonn 11__hhttttpp:://// wwwwww..ddeeffiinniicciioonnaabbcc..ccoomm//tteeccnnoollooggiiaa//ggiiggaannttooggrraaffiiaa..pphhpp 22__hhttttpp::////wwwwww..rreemmiisseerroossttuuddiioo..ccoomm//ggiiggaannttooggrraaffiiaass// 33__hhttttpp::////wwwwww..ssaabbaatteebbaarrcceelloonnaa..ccoomm//ccaasstt//sseerrvviicciioopprreessii oonn--.. 44__ggiiggaannttooggrraaffiiaauuddbb..bbllooggssppoott..ccoomm// 55__wwwwww..eellmmeejjoorrccoolloorr..ccoomm//hhoommee//ggiiggaannttooggrraaffiiaass
 • 10.  66__wwwwww..yyqquueeeess..ccoomm//ggiiggaannttooggrraaffiiaass//  77__eess..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//GGiiggaannttooggrraaffííaa  88__hhttttppss::////eessppaannooll..aannsswweerrss..yyaahhoooo..ccoomm//qquueessttiioonn//iinn ddeexx??qqiidd......  99__ppuueennttee-- aallttoo..iinnffooiissiinnffoo..ccll//bbuussqquueeddaa//ggiiggaannttooggrraaffiiaa  1100__wwwwww..ssaallvvaallaattiieerrrraa..ccll//eexxppoossiicciioonn..pphhpp
 • 11. SSiittiiooss mmaass vviissiittaaddooss  WWiikkiippeeddiiaa  YYaahhoooo  GGooooggllee iimmáággeenneess  SSccrriibbdd
 • 12. CCoonncclluussiióónn  EEnn eessttee ttrraabbaajjoo aapprreennddíí ssoobbrree llooss ppóósstteerr oo ccaarrtteell iimmpprreessooss llllaammaaddoo ggiiggaannttooggrraaffiiaass yy eessppeerroo qquuee eenn eell ffuuttuurroo nnoo sseeaann ppóósstteerr iimmpprreessooss ssii nnoo hhoollooggrraammaass fflloottaanntteess eessppeerroo qquuee lleess gguussttee

Related Documents