Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzyP.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 3 czerwca 2012
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 2
WIODĄCY PODMIOT NA RYNKU INWESTYCJI W WIERZYTELNOŚCI Wiodąca spółka działająca na rynku inwestycji w wierzytelności k...
WIODĄCY PODMIOT NA RYNKU INWESTYCJI W WIERZYTELNOŚCI Wartość nominalna portfel...
DYNAMICZNY ROZWÓJ Przychody i koszty operacyjne w tys. zł 8...
GRUPA KAPITAŁOWA P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. P.R.E.S.C.O. jest wiodącą Grupą Kapitałowa działającą na rynku inwestycji ...
NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI Nabycie portfela Unikato...
CELE STRATEGICZNEKlucz do sukcesu w branży inwestycji w wierzytelności to: Skuteczność Niskie koszt...
STRUKTURA AKCJONARIATU Stan na dzień: 26 kwietnia 2012 r. 9
KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU Skumulowana wartość nabytych wierzytelności w mln PLN ...
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.FINANSE 11
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ...
PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Prognozowany przychód za rok 2012 76,5 – 85,5 mln PLN ...
PROGNOZA WYNIKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY Prognozowany wynik brutto ze sprzedaży 46,8 – 52,5 mln ...
PROGNOZA ZMIANY WARTOŚCI GODZIWEJ PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI Prognozowana zmiana wartości godziwej pakietów wierzytelności ...
PROGNOZA ZYSKU NETTO Prognozowany zysk netto za rok 2012 25,7 - 29,0 mln PLN ...
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ...
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ...
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE Wskaźniki 1 Q 2012 1 Q 2011 2011 2010 2...
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE Wskaźnik zysk netto na pracownika ( w tys. PLN) ...
PROGRAM EMISJI OBLIGACJIProgram Emisji Obligacji Niezabezpieczonych – Ogólne założenia: Typ obligacji – Obligacje na ok...
WIODĄCA SPÓŁKA W BRANŻY POD KĄTEM OSIĄGANYCH ZYSKÓWŹródło: Rzeczpospolita, 21.5.2012, Rubryka: Ekonomia i rynek, Strona: 1...
REKOMENDACJE ANALITYKÓWTRIGON DM rekomenduje: kupuj akcje P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (07.05.2012 r.) Źródło: Rekomendacja...
WYSOKA ATRAKCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU WIERZYTELNOŚCI Wzrost akcji kre...
OBRAZ RYNKU. RYNEK DŁUGU Łączna kwota zaległych płatności klientów nie• Łączna kwota zaleg...
OBRAZ RYNKU. RYNEK DŁUGU Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ...
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 27
of 27

Prezentacja pg.pptx

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja pg.pptx

 • 1. Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzyP.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 3 czerwca 2012
 • 2. P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 2
 • 3. WIODĄCY PODMIOT NA RYNKU INWESTYCJI W WIERZYTELNOŚCI Wiodąca spółka działająca na rynku inwestycji w wierzytelności konsumenckie w Polsce, nabywająca wierzytelności od: Instytucji finansowych (banki, ubezpieczyciele) Mediów elektronicznych (telekomunikacja, TV/Internet) Pozostałych (dostawcy mediów, inne) Aktualna kapitalizacja wynosząca 174 mln zł (stan na dzień 20 maja br.) daje Spółce 2 pozycję wśród firm z branży notowanych na GPW, Wartość spraw w obsłudze (mln zł) Liczba spraw w obsłudze (tys. szt.) 1077 832 827 662 574 425 413 304 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Źródło: Spółka Źródło: Spółka. 3
 • 4. WIODĄCY PODMIOT NA RYNKU INWESTYCJI W WIERZYTELNOŚCI Wartość nominalna portfeli nabytych przez Spółkę z określeniem wartości inwestycji w latach 2008 – 2011 (w tys. zł)2011 – rekordowy rok pod względeminwestycji, kiedy to wartość nominalna 350 000zakupionych portfeli wierzytelności 300 000wyniosła ponad 305 mln zł 250 000Zrealizowane inwestycje w 2011 roku 200 000kształtowały się na poziomie 44, 6 mln zł. 150 000To więcej niż w ciągu trzech poprzednich 100 000lat łącznie (2008-2010) 50 000 0 2008 2009 2010 2011W 1 kwartale 2012 roku wartośćnominalna nabytych portfeli wierzytelności Wartość nominalna portfeli nabytych przez Spółkę (w tys. zł)wyniosła 46 mln zł, przy inwestycjach na Wartość inwestycji (w tys. zł)poziomie 16 mln zł Źródło: Spółka 4
 • 5. DYNAMICZNY ROZWÓJ Przychody i koszty operacyjne w tys. zł 8000 7000 Debiut na 6000Od debiutu giełdowego GPWponad 2,5 krotny wzrost 5000miesięcznych przychodów 4000przy kosztach operacyjnychna podobnym poziomie. 3000 2000 1000 0 Przychody Koszty operacyjne 5
 • 6. GRUPA KAPITAŁOWA P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. P.R.E.S.C.O. jest wiodącą Grupą Kapitałowa działającą na rynku inwestycji w wierzytelności konsumencie w Polsce. Przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne portfel wierzytelności w celu ich dalszej samodzielnej windykacji. Spółka matka, świadcząca usługi zarządzania wierzytelnościami na rzecz spółki luksemburskiej i funduszu sekurytyzacyjnego Wehikuł sekurytyzacyjny służący do nabywania wierzytelności z rynku poza bankowego. Fundusz zorientowany na nabywanie wierzytelności bankowych. 6
 • 7. NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI Nabycie portfela Unikatowe know – how Strategia odzyskiwania należności: 80% przychodów z pakietu już w ciągu 3 lat, historyczny średnioważony IRR za lata 2008-2010 dla portfeli P.R.E.S.C.O. wyniósł 67,08% Kontakt telefoniczny i listowny z dłużnikiem Z A WINDYKACJA POLUBOWNA P Ok. 30% przychodów z poszczególnych portfeli Ł Kontakt telefoniczny i listowny z osobami zadłużonymi A T Partnerskie podejście do osób zadłużonych – ugody, Odmowa zapłaty Rozbicie na raty; A Harmonogram restrukturyzacja zadłużenia płatności Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej N A WINDYKACJA SĄDOWO - EGZEKUCYJNA L E Ok. 70% przychodów z poszczególnych portfeli Windykacja sądowa Ż Wyższe wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa N O procesowego Ś C Konsekwencja działań – brak współpracy ze strony dłużnika I Egzekucja komornicza skutkuje podjęciem działań sądowych i egzekucyjnych Zaawansowana informatyzacja i pełna automatyzacja procesów - elektroniczny obieg dokumentacji, zleceń, automatyczne zarządzanie procesem sadowym i egzekucyjnym Dopasowane procedury działania i stała kontrola jakości Zlecenie uśpione zachodzących procesów 7
 • 8. CELE STRATEGICZNEKlucz do sukcesu w branży inwestycji w wierzytelności to: Skuteczność Niskie koszty FinansowanieW związku z tym głównym celem strategicznym jest dążenie do dalszego osiąganianajwyższych wskaźników rentowności oraz zagwarantowanie najwyższej jakości obsługiosób zadłużonych, poprzez: Konsekwentną budowę obecności na rynkach zdefiniowanych przez Spółkę jako strategiczne, charakteryzujących się odpowiednią wielkością podaży portfeli wierzytelności oraz wysokim potencjałem wzrostu podaży: dotychczasowe segmenty pozabankowe segment wierzytelności bankowych Stałą poprawę efektywności organizacyjnej i produktywności. 8
 • 9. STRUKTURA AKCJONARIATU Stan na dzień: 26 kwietnia 2012 r. 9
 • 10. KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU Skumulowana wartość nabytych wierzytelności w mln PLN Ustanowienie Udział w pierwszej w Programu1200 Polsce sekurytyzacji portfela wierzytelności Emisji Obligacji bankowych o wartości 670 mln zł1000 Spółka wdraża nowoprzyjętą strategię800 Spółka nabywa pierwszy portfel biznesową rezygnuje z usług Rekordowe inwestycje w Liczba dłużników wierzytelności przekracza 500 tys. inkasa zakup wierzytelności600 od Polkomtel S.A. o wartości 305 Udany mln zł debiut400 na GPW200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Krzysztof Piwoński i Wartość Dynamiczny Powstaje Presco Nabycie 164 mln zł Emisja Wojciech Andrzejewski zakupionych rozwój oraz Investments S.a wierzytelności nacisk na Obligacji zakładają P.R.E.S.C.O. portfeli r.l., z siedzibą w przekracza 100 najwyższy poziom Luksemburgu mln zł jakości owocuje uzyskaniem certyfikatu ISO Utworzenie 9001:2000 funduszu sekurytyzacyjnego 10
 • 11. P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.FINANSE 11
 • 12. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE dane w mln złW latach 2009-2010 P.R.E.S.C.O. GROUPS.A. zanotowała dynamiczny wzrost 45,150 41,110przychodów. 32,35W 2011 roku Spółka dokonała znacznych 27,4nakładów inwestycyjnych mających na celuoptymalizację i zwiększenie efektywności 14,55 15,130 14,710 10,5procesu odzyskiwania należności. Nakłady 9,500te należy rozpatrywać w kontekściejednorazowych inwestycji, które jak możnazaobserwować na podstawie 2009 2010 2011opublikowanych prognoz na 2012 rok przychody wynik brutto ze sprzedaży zysk nettoprzełożą się na wyniki finansowe Grupy wnajbliższej przyszłości. Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 12
 • 13. PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Prognozowany przychód za rok 2012 76,5 – 85,5 mln PLN 76 460 – 85 500 45 151 41 112 32 354 22 377 2008 2009 2010 2011 2012 dane historyczne prognoza Dynamika zmiany 2012 do 2011 + 86% do 108% 13
 • 14. PROGNOZA WYNIKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY Prognozowany wynik brutto ze sprzedaży 46,8 – 52,5 mln PLN 46 760 – 52 490 27 398 14 554 10 498 8 875 2008 2009 2010 2011 2012 dane historyczne prognoza Dynamika zmiany 2012 do 2011 + 345% do 400% 14
 • 15. PROGNOZA ZMIANY WARTOŚCI GODZIWEJ PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI Prognozowana zmiana wartości godziwej pakietów wierzytelności (12,5) – (13,9) mln PLN 9 652 6 822 (3 378) (10 343) (12 480) – (13 930) 2008 2009 2010 2011 2012 dane historyczne prognoza 15
 • 16. PROGNOZA ZYSKU NETTO Prognozowany zysk netto za rok 2012 25,7 - 29,0 mln PLN 25 730 – 29 070 17 025 15 128 14 707 9 504 2008 2009 2010 2011 2012 dane historyczne prognoza Dynamika zmiany 2012 do 2011 + 75% do 98% 16
 • 17. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE dane w mln zł 21,060 9,530 10,100 7,200 5,470 4,650 I Q 2011 I Q 2012 przychody wynik brutto ze sprzedaży zysk netto Źródło: Raport kwartalny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 1 kwartał 2012 r. 17
 • 18. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE dane w tys. złStały wzrost sumy bilansowej Bilans 31.03.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009w prezentowanych latachGrupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Aktywa razem 166 445 144 245 61 527 57 483GROUP S.A. efektem wzrostuskali działalności i rozwoju Aktywa trwałe, w tym: 129 431 114 195 60 179 55 855organicznego. Aktywa finansowe wykazywane 125 718 110 390 56 086 54 555Największy udział w sumie w wartości godziwej1aktywów stanowiły pakietywierzytelności posiadane Kapitał własny 95 893 88 691 54 452 33 889przez Spółkę. Zobowiązania długoterminowe 59 746 29 660 164 1 014Wzrost udziału zobowiązań wcałkowitej sumie pasywów Zobowiązania krótkoterminowe, w 10 807 25 894 6 911 22 580jest wynikiem pozyskania tym:przez Grupę Kapitałową Kredyty, pożyczki i pozostałe 106 12 812 647 5 614P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zobowiązania finansowefinansowania zewnętrznego,niezbędnego do zrealizowania Zobowiązania handlowe oraz 10 701 13 082 6 264 16 966planowanych przez Grupę pozostałe zobowiązaniainwestycji w pakietywierzytelności. Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 1 pakiety wierzytelności 18
 • 19. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE Wskaźniki 1 Q 2012 1 Q 2011 2011 2010 2009Marża EBIT 40,7 % 50,5 % 40,1 % 35,2 % 33,8 %Marża EBITDA 41,7 % 51,9 % 41,6 % 36,0 % 33,8 %Rentowność netto 34,2 % 48,8 % 35,8 % 33,5 % 29,4 %Rentowność brutto 47,9 % 57,4 % 25,5 % 60,7 % 45,0 %Rentowność kapitałów 7,5 % 8,1 % 16,6 % 27,8 % 28,0 %własnych ROEŹródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 19
 • 20. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE Wskaźnik zysk netto na pracownika ( w tys. PLN) 123 116 56 38 1 Q 2011 1 Q 2012 2010 2011 Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 20
 • 21. PROGRAM EMISJI OBLIGACJIProgram Emisji Obligacji Niezabezpieczonych – Ogólne założenia: Typ obligacji – Obligacje na okaziciela Ilość: do 150 000 Obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda Cena emisyjna: Równa wartości nominalnej Cel emisji: Pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę pakietów wierzytelności Parametry Obligacje serii B Obligacje serii CWartość nominalna jednej Obligacji 1.000 PLN 1.000 PLNLiczba Obligacji 30.000 sztuk 30.000 sztukWartość emisji 30.000.000 PLN 30.000.000 PLNOprocentowanie zmienne, WIBOR 6M + 5 p.p. zmienne, WIBOR 6M + 5,2 p.p.Rynek notowań ASO Catalyst ASO CatalystTermin zapadalności 12 grudnia 2013 r. 23 sierpnia 2014 r. 21
 • 22. WIODĄCA SPÓŁKA W BRANŻY POD KĄTEM OSIĄGANYCH ZYSKÓWŹródło: Rzeczpospolita, 21.5.2012, Rubryka: Ekonomia i rynek, Strona: 12, autor: Przemysław Tychmanowicz 22
 • 23. REKOMENDACJE ANALITYKÓWTRIGON DM rekomenduje: kupuj akcje P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (07.05.2012 r.) Źródło: Rekomendacja TRIGON DM S.A. 23
 • 24. WYSOKA ATRAKCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU WIERZYTELNOŚCI Wzrost akcji kredytowej i NPL szansą na ekspansję…800 x1,5 715 40 15%700 34 634 35 14% 13% 13% 31 31600 562 31 30 12% 28 11% 504500 464 25 23 9% 413 10% 10%400 369 9% 20 8% 7% 8% 8% 8% 6% 7% 4%300 15 13 13 6% 5% 255 13 5% 6% 11 11 10 184 10 10 4%200 10 4% 3% 138 7 4% 112 4 40 56 71 81 87 99 5 3 1%100 21 32 2 2 0 0 -1% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Należności banków od gospodarstw domowych (mld PLN) kredyty detaliczne (mld PLN) zagrożone należności banków od gospodarstw domowych (mld PLN) szkodowość portfeli (%) Źródło: NBP, IBnGR Źródło: NBP, IBnGR * NPL = non performing loans Prognozowany wzrost akcji kredytowej dla gospodarstw domowych o 50% do 2014 r. Ciągle niski poziom zadłużenia per capita gospodarstw domowych w Polsce w porównaniu do średniej dla UE Wzrost akcji kredytowej to potencjalny wzrost NPL w przyszłych okresach Prognoza wysokiego poziomu NPL w Polsce w latach 2011-2014 (ok. 30 mld PLN) Wzrost kredytów zagrożonych generuje przyrost przychodów na rynku na wiele lat: ok. roczne opóźnienie dla windykacji na zlecenie ok. 2-3 letnie opóźnienie dla portfeli wystawianych na sprzedaż Oznacza to kumulację wolumenu NPL, powstałych w czasie kryzysu finansowego, w latach 2011-2013 i tym samym wzrost wartości rynku wierzytelności. 24
 • 25. OBRAZ RYNKU. RYNEK DŁUGU Łączna kwota zaległych płatności klientów nie• Łączna kwota zaległych wywiązujących się ze zobowiązań płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wyniosła w marcu 2012 r. 35,75 mld zł. Kwota zadłużenia powiększyła się w czasie ostatnich czterech miesięcy o 1,4 mld. Zadłużenie Polaków zwiększyło się o 4 % w stosunku do listopada 2011 r.• Łączna kwota zaległych zobowiązań na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 27%. 25
 • 26. OBRAZ RYNKU. RYNEK DŁUGU Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań• Łączna liczba osób zalegających z płatnościami zobowiązań w marcu 2012 r. wyniosła 2 158 mln.• Na przestrzeni roku liczba Polaków nie regulujących swoich zobowiązań w terminie wzrosła o 25% 26
 • 27. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 27

Related Documents