การเตรียมความพรอมทีวีดิจิตอล
สําหรับประชาชนสาหรบประชาชน
ดร. กิตติ วงศถาวราวัฒน1
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเต...
การแพรภาพโทรทัศน (สัดสวนการรับชม)( )
3
Source: EIC2012
การแพรภาพโทรทัศน (สัดสวนการรับชม ทั้งประเทศ)( )
8 9%
4.5%
2.2...
ไ ื D TV ? ํ ไ  ป ี่ ป D TVอะไรคือ DIGITAL TV ? ทําไมตองเปลียนระบบเปน DIGITAL TV
ระบบโทรทัศนที่ภาพ เสียง ขอมูล เปนร...
D TV ี ี ึ้DIGITAL TV: คุณภาพภาพและเสียงดีขึน
คณภาพภาพ ความละ อียดภาพคุณภาพภาพ – ความละเอยดภาพ
Standard Definition (SD) - ...
ULTRA HDTV (4K, 8K)( , )
4K UHDTV (2160p) has a resolution of 3840 × 2160 (8.3 megapixels),
4 times the pixels of 1920 × 1...
ความแตกตาง SD และ HD (สัดสวนภาพ)ความแตกตาง SD และ HD (สดสวนภาพ)
การออกอากาศ การรับชมทีวีการออกอากาศ การรบชมทว
CRT TV LCD...
ี่โ ั ป ัความถีโทรทัศนปจจุบัน
VHF Band I (47-68 MHz) Channel 2-4
VHF Band III (174-230 MHz) Channel 5-12
13
VHF Band I...
จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (โทรทัศน)จะรบชม DIGITAL TV ตองทาอยางไร ? (โทรทศน)
โทรทัศน CRT (จอตู)( ู)
โทรทัศน P...
จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (โทรทัศน)
สายสัญญาณจาก Set-top-box มาที่ โทรทัศน มีทั้งแบบ Composite และแบบ HDMI
ขอ...
จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (โทรทัศน)จะรบชม DIGITAL TV ตองทาอยางไร ? (โทรทศน)
โทรทัศนรุนใหมที่มีเครื่องรับ DVB...
จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (สายอากาศ)จะรบชม DIGITAL TV ตองทาอยางไร ? (สายอากาศ)
สายอากาศแบบหนวดกุงภายในอาคารุ
กา...
รัศมีการใหบริการ
(เทศบาลเมือง) รัศมี 30 กม. รัศมี 70 กม.
23
Source: Samart
การเลือกซื้อสายอากาศในกรณีที่ตองซื้อใหม
(สาย...
การเลือกซื้อสายอากาศในกรณีที่ตองซื้อใหม
(สายอากาศแบบภายในอาคาร - หนวดกุง)
เลือกซื้อสายอากาศที่สามารถรับยานความถี่ UHF ...
การติดตั้งทีวีดิจิตอล (1/3)( / )
1. ตรวจสอบสายอากาศ1. ตรวจสอบสายอากาศ
ตรวจสอบสายอากาศวาใชงานไดหรือไม
2 ตรวจสอบสายสัญญา...
การติดตั้งทีวีดิจิตอล (3/3)( / )
7. ปรับเปลี่ยนตําแหนงสายอากาศเพื่อรับสัญญาณดีที่สุดญญ ุ
ระวังเรื่องการขดสายนําสัญญาณ (สา...
การรับชมทีวีดิจิตอลผานจานดาวเทียม (2/2)
ผูที่ดูทีวีดาวเทียมอยูเดิมใหทําการเปดปดเครื่องใหม ระบบจะ
่ ี ี ไปใทําการเพิ...
ขอบคุณ
KITTI.WONGTHAVARAWAT@NECTEC.OR.TH
33
of 17

การเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอล สำหรับประชาชน (ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ - NECTEC)

การเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอล สำหรับประชาชน โดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ - NECTEC เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 หรือ NAC 2014 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - การเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอล สำหรับประชาชน (ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ - NECTEC)

 • 1. การเตรียมความพรอมทีวีดิจิตอล สําหรับประชาชนสาหรบประชาชน ดร. กิตติ วงศถาวราวัฒน1 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ การแพรภาพโทรทัศน โทรทัศนภาคพื้นดิน (Terrestrial TV) ระบบอนาล็อค ระบบดิจิตอลTV) ระบบอนาลอค ระบบดจตอล โทรทัศนผานดาวเทียม (Satellite( TV) โทรทัศนผานสายเคเบิ้ล หรือ เคเบิ้ลทีวี (Cable TV)เคเบลทว (Cable TV) โทรทัศนผานระบบอินเตอรเน็ต ื 2 หรือ IPTV
 • 2. การแพรภาพโทรทัศน (สัดสวนการรับชม)( ) 3 Source: EIC2012 การแพรภาพโทรทัศน (สัดสวนการรับชม ทั้งประเทศ)( ) 8 9% 4.5% 2.2% 2.2% 0.5% 8.9% 10.4% 2 9% 7% 2.9% 8.7% 32.9% 45.6% 4% 8.7% 6.8% 10.1% 18 4% 35 3% 4 6.8% 10.1% 18.4% 35.3% Source: EIC2012
 • 3. ไ ื D TV ? ํ ไ  ป ี่ ป D TVอะไรคือ DIGITAL TV ? ทําไมตองเปลียนระบบเปน DIGITAL TV ระบบโทรทัศนที่ภาพ เสียง ขอมูล เปนรูปแบบดิจิตอล (ขอมูล 0,1) คณภาพของภาพและเสียงดีขึ้นคุณภาพของภาพและเสยงดขน รองรับบริการใหมๆไดหลากหลากรูปแบบ ใชความถี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (1 ชองความถี่รองรับไดถึง 12 5 ใชความถไดอยางมประสทธภาพ (1 ชองความถรองรบไดถง 12 ชองรายการ) THE BRICK WALL EFFECT (ปรากฏการณรับสัญญาณภาพ)THE BRICK WALL EFFECT (ปรากฏการณรบสญญาณภาพ) ื่Analog TV คุณภาพลดลงแบบตอเนืองตามระยะหางจากเสาสง Digital TV เมื่ออยูหางจากเสาสงระยะหนึ่ง คุณภาพจะตกลงทันทีทันใด (จาก ภาพคณภาพดี เปน ภาพจอดํา) 6 (จาก ภาพคุณภาพด เปน ภาพจอดา)
 • 4. D TV ี ี ึ้DIGITAL TV: คุณภาพภาพและเสียงดีขึน คณภาพภาพ ความละ อียดภาพคุณภาพภาพ – ความละเอยดภาพ Standard Definition (SD) - ความละเอียดมาตรฐาน Hi h D fi iti (HD) ีHigh Definition (HD) – ความละเอียดสูง คุณภาพเสียง Stereo Surround Sound 5.1 channel 7  SD HD ( ี )ความแตกตาง SD และ HD (ความละเอียด) 8 Source: google
 • 5. ULTRA HDTV (4K, 8K)( , ) 4K UHDTV (2160p) has a resolution of 3840 × 2160 (8.3 megapixels), 4 times the pixels of 1920 × 1080 (2.1 megapixels).t es t e p e s o 9 0 080 ( egap e s) 8K UHDTV (4320p) has a resolution of 7680 × 4320 (33.2 megapixels), 16 times the pixels of current 1080p HDTV, 9 Source: Google  SD HD ( ั  )ความแตกตาง SD และ HD (สัดสวนภาพ) 10
 • 6. ความแตกตาง SD และ HD (สัดสวนภาพ)ความแตกตาง SD และ HD (สดสวนภาพ) การออกอากาศ การรับชมทีวีการออกอากาศ การรบชมทว CRT TV LCD TVSD HD CRT TV LCD TV 11 DIGITAL TV: บริการรปแบบใหมๆDIGITAL TV: บรการรูปแบบใหมๆ ระบบขาวสารผาน Digital Interactive TV EPG (Electronic Program Guide) 12 ่ที่มา: Colin Prior, “DTT Success Stories: Freeview and MHEG-5 Middleware”, March 2009
 • 7. ี่โ ั ป ัความถีโทรทัศนปจจุบัน VHF Band I (47-68 MHz) Channel 2-4 VHF Band III (174-230 MHz) Channel 5-12 13 VHF Band III (174-230 MHz) Channel 5-12 UHF Band IV, V (510-790 MHz) Channel 26-60 วิทยุ FM VHF Band II ความถี่ 87-108 MHz จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ?จะรบชม DIGITAL TV ตองทาอยางไร ? 1 โทรทัศน1. โทรทศน 2. สายอากาศ 14
 • 8. จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (โทรทัศน)จะรบชม DIGITAL TV ตองทาอยางไร ? (โทรทศน) โทรทัศน CRT (จอตู)( ู) โทรทัศน Plasma, LCD, LED (จอแบน) โ ้ ไ ไ 15 โทรทัศนทังสองแบบสามารถรับชม Digital TV ไดไมตอง ซื้อโทรทัศนใหม แตมีขอแม ? จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (โทรทัศน)( ) โทรทัศนที่มีอยูเดิมไมวาจะเปนแบบ CRT หรือแบบจอแบน (กอนธันวาคม 2556) – ไมมีภาครับสัญญาณ DVB-T2 ตองใช Set-top-box DVB-T2ไมมภาครบสญญาณ DVB T2 ตองใช Set top box DVB T2 การตอเพียงนําสายนําสัญญาณมาเสียบเขาที่ชอง RF ของ Set-top-box และใชสาย AV หรือ สาย HDMI ตอเขาที่โทรทัศนอีกที 16
 • 9. จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (โทรทัศน) สายสัญญาณจาก Set-top-box มาที่ โทรทัศน มีทั้งแบบ Composite และแบบ HDMI ขอจํากัดของสายแบบ Composite คือ ชองสัญญาณ HD จะถก Scale Down เปน SDขอจากดของสายแบบ Composite คอ ชองสญญาณ HD จะถูก Scale Down เปน SD ถาตอสาย HDMI จะไดดูชอง HD ที่มีคุณภาพครบถวน RCA 17 HDMI จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (SET-TOP-BOX) ลือกซื้อกลองที่มีสติก กอรนองดดี ทานั้น (หมายถึง กลองที่เลอกซอกลองทมสตกเกอรนองดูดเทานน (หมายถง กลองท ผานการรับรองมาตรฐานตามที่ กสทช กําหนดแลว)  ํ S t t b  t t bตามขอกําหนดของมาตรฐาน Set-top-box กลอง set-top-box ตองมาพรอมกับสาย HDMI ดวย ถาไมมีในชุดตองเรียกรองจาก คนขาย กลอง Set-top-box จะใชคูกับโทรทัศนหนึ่งเครื่อง ถาที่บานมี โ ั   ึ่ ื่  ีโ ั  ื่ ็  ีโทรทัศนมากกวาหนึงเครืองเชน มีโทรทัศน 5 เครืองก็ตองมี กลอง Set-top-box 5 กลอง 18
 • 10. จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (โทรทัศน)จะรบชม DIGITAL TV ตองทาอยางไร ? (โทรทศน) โทรทัศนรุนใหมที่มีเครื่องรับ DVB-T2 ภายในตัว (iDTV)ุ ( ) โทรทัศน iDTV ไมจําเปนตองใชกลอง Set-top-box อีก สามารถตอ สายสัญญาณ RF เขาที่หลังโทรทัศนไดเลย การเลือกซื้อใหเลือกซื้อโทรทัศนที่มีสติ๊กเกอรนองดูดีดวย iDTViDTV 19 จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (สายอากาศ)จะรบชม DIGITAL TV ตองทาอยางไร ? (สายอากาศ) สายอากาศแบบกางปลานอกอาคาร ที่มี อยูเดิม เปนสายอากาศภายนอกอากาศของเดิมมักจะ ่ ่มีหลายแผงดังรูป ซึ่งสวนใหญจะรับไดคลื่น ในยานความถี่ทั้ง VHF และ UHF ช โ ัศ  ็ TPBS ศใชองโทรทศนอนาลอค TPBS ออกอากาศใน ยานความถี่ UHF เทานั้น ทีวีดิจิตอลออกอากาศในยานความถี่ UHFทวดจตอลออกอากาศในยานความถ UHF เทานั้นเชนกัน ดังนั้น วิธีสังเกตวาสายอากาศที่มีอยูสามารถู รับทีวีดิจิตอลไดหรือไมใหดูวา สามารถรับ ทีวีอนาล็อค TPBS ไดหรือไม ถารับไดแสดง วาสามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลไดวาสามารถรบสญญาณทวดจตอลได ถาสายอากาศเปนแบบยาน VHF จะรับ สัญญาณทีวีดิจิตอลไมได ตองเปลี่ยน 20 สญญาณทวดจตอลไมได ตองเปลยน สายอากาศใหม
 • 11. จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (สายอากาศ)จะรบชม DIGITAL TV ตองทาอยางไร ? (สายอากาศ) สายอากาศแบบหนวดกุงภายในอาคารุ การรับสัญญาณแบบในอาคารในบริเวณพื้นที่เขตเทศบาล เมือง ถาสายอากาศหนวดกุงเดิมรับสัญญาณ Analog ของ TPBS ได จะรับสัญญาณ Digital ไดทันทีTPBS ได จะรบสญญาณ Digital ไดทนท ถาสัญญาณออนเกิดจากการลดทอนสัญญาณจากอาคาร หรือ อยหางไกลจากเสาสง แนะนําใหสายอากาศแบบหรอ อยูหางไกลจากเสาสง แนะนาใหสายอากาศแบบ Active indoor antenna ซึ่งมีวงจรขยายสัญญาณภายใน ตัว จะทําใหรับสัญญาณไดดีขึ้นตว จะทาใหรบสญญาณไดดขน 21 จะรับชม DIGITAL TV ตองทําอยางไร ? (สายอากาศ) Active Antenna สายอากาศ ที่มีวงจรขยายสัญญาณเพื่อเพิ่มอัตราขยายสัญญาณ ของสายอากาศ ไฟเลี้ยง 5 V ของ Active Antenna โดยทั่วไปจะมีสองแบบ ใชไฟเลี้ยงผานสายสัญญาณ RF ซึ่งไดไฟฟากระแสตรงจากกลอง Set-top-box ใ ไฟฟใชไฟฟากระแสตรง 5 V จาก DC Adapter แยกตางหาก กลอง Set-top-box ทุกกลองสามารถจายไฟ DC 5 V ไดผานสายสัญญาณ ซึ่ง สามารถที่จะเปดหรือปดใชงานผาน Remote Controlสามารถทจะเปดหรอปดใชงานผาน Remote Control iDTV มักจะไมมีไฟเลี้ยง 5 V มาใหตองใช DC adapter แยกจากภายนอก *** ถาสายอากาศ Active Antenna ไมไดรับไฟเลี้ยงจะไมสามารถรับสัญญาณได*** ถาสายอากาศ Active Antenna ไมไดรบไฟเลยงจะไมสามารถรบสญญาณได 22
 • 12. รัศมีการใหบริการ (เทศบาลเมือง) รัศมี 30 กม. รัศมี 70 กม. 23 Source: Samart การเลือกซื้อสายอากาศในกรณีที่ตองซื้อใหม (สายอากาศแบบภายนอกอาคาร - กางปลา) เลือกซื้อสายอากาศที่สามารถรับยานความถี่ UHF (470 – 790 MHz) เปน อยางนอย ถาสามารถรับ VHF ไดดวยก็ไมเสียหายอะไร ใ  ั ป i dสายอากาศในทองตลาดมักเปนแบบ Yagi Uda จํานวนชิ้นสวน (element) มีผลตออัตราขยายสาอากาศ ถาจํานวน element นอยมีอัตราขยายต่ําเหมาะกับพื้นที่ไมหางไกลจากสถานีสงถาจานวน element นอยมอตราขยายตาเหมาะกบพนทไมหางไกลจากสถานสง มุมการรับสัญญาณจะกวางหันหาทิศทางของคลื่นไดงาย ถาจํานวน element มากจะมีอัตราขยายสูงเหมาะกับพื้นที่ที่ไกลจากสถานีสง มุม ่การรับสัญญาณจะแคบ การหันหาทิศทางของคลื่นตองใชความละเอียด สายอากาศอาจจะมีในรูปแบบอื่นๆได เชน แบบ Sector เปนตน 24 Source: Samart
 • 13. การเลือกซื้อสายอากาศในกรณีที่ตองซื้อใหม (สายอากาศแบบภายในอาคาร - หนวดกุง) เลือกซื้อสายอากาศที่สามารถรับยานความถี่ UHF (470 – 790 MHz) เปน อยางนอย ถาสามารถรับ VHF ไดดวยก็ไมเสียหายอะไร ื ื้ ี่ ป i ึ่ ป ั ไฟ ี้ควรเลือกซือสายอากาศทีเปน Active Antenna ซึงอาจจะเปนแบบรับไฟเลียง 5V จาก Set-top-box หรือ รับไฟเลี้ยง 5V จาก DC Adapter ก็ได ถาใชกับโทรทัศน iDTV ใหเลือกใชแบบที่ใช DC adapter เพราะ iDTV ไมถาใชกบโทรทศน iDTV ใหเลอกใชแบบทใช DC adapter เพราะ iDTV ไม สามารถจายไฟเลี้ยง 5V มาตามสายสัญญาณไดแบบ Set-top-box แนะนําเลือกซื้อแบบที่สามารถรับสัญญาณแบบมีทิศทาง (Directional) จะไดแนะนาเลอกซอแบบทสามารถรบสญญาณแบบมทศทาง (Directional) จะได สัญญาณที่มีคุณภาพดีและนิ่งกวาแบบรอบทิศทาง (Omni-directional) 25 Source: Qiaohua แบบมีทิศทาง แบบรอบทิศทาง สายอากาศในรปแบบตางๆสายอากาศในรูปแบบตางๆ 26 Source: Qiaohua
 • 14. การติดตั้งทีวีดิจิตอล (1/3)( / ) 1. ตรวจสอบสายอากาศ1. ตรวจสอบสายอากาศ ตรวจสอบสายอากาศวาใชงานไดหรือไม 2 ตรวจสอบสายสัญญาณ2. ตรวจสอบสายสญญาณ ตรวจสอบสายสัญญาณ (สาย RG6) ยังอยูในสภาพดีอยูหรือไม ถาถูก แดดฝนจนกรอบใหเปลี่ยนสายใหมแดดฝนจนกรอบใหเปลยนสายใหม 3. ตรวจสอบขอตอสายสัญญาณทุกจุดวาอยูสภาพดีหรือไม ไมเปน สนิมหรือสภาพกัดกรอนสนมหรอสภาพกดกรอน 4. เชื่อมตอสายสัญญาณที่มาจากสายอากาศเขากับ Set-top-box ื่  S t t b  ั TV5. เชือมตอสายจาก Set-top-box เขากับ TV 6. เปด Set-top-box และจูนรับสัญญาณ Digital TV แบบอัตโนมัติ 27 การติดตั้งทีวีดิจิตอล (2/3)( / ) 7. ปรับเปลี่ยนตําแหนงสายอากาศเพื่อรับสัญญาณดีที่สุด d ั ไป ี่ ี สายอากาศ Outdoor หันสายอากาศไปทีสถานีสง สายอากาศ Indoor ขยับสายอากาศไปใกลหนาตางหรือทางเขาออก ปรับเปลี่ยนมมการรับหลายๆแบบใหดระดับความแรงสัญญาณผานปรบเปลยนมุมการรบหลายๆแบบใหดูระดบความแรงสญญาณผาน หนาจอโทรทัศนตามรูป ใหไดความแรงสัญญาณสูงที่สุด ระวังเรื่องทิศทางสายอากาศ - แนวนอน (Horizontal Polarization)ระวงเรองทศทางสายอากาศ - แนวนอน (Horizontal Polarization) เพราะสถานีสงออกอากาศดวยสายอากาศแบบ Horizontal Polarization ใหลองคนหาสัญญาณโดยเคลื่อนสายอากาศในพื้นที่สี่เหลี่ยม 1 x 1 เมตร เพื่อหาตําแหนงที่ไดสัญญาณแรงที่สุด 28
 • 15. การติดตั้งทีวีดิจิตอล (3/3)( / ) 7. ปรับเปลี่ยนตําแหนงสายอากาศเพื่อรับสัญญาณดีที่สุดญญ ุ ระวังเรื่องการขดสายนําสัญญาณ (สาย Indoor ขนาดเล็ก) การขด สายมีผลทําใหสัญญาณลดทอนได ความแรงและคุณภาพของสัญญาณไมคงที่ในแตละชวงเวลาของวัน ใหทําการเผื่อระดับความแรงสัญญาณใหเพียงพอสําหรับการรับชมได ั้ ั โ ไ  ีปทังวันโดยไมมีปญหา 29 การรับชมทีวีดิจิตอลผานจานดาวเทียม (1/2) ทีวีดิจิตอลเดิมมีเปาหมายสําหรับทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินทวดจตอลเดมมเปาหมายสาหรบทวดจตอลภาคพนดน ทีวีดิจิตอลตองถูกนําไปออกอากาศผานระบบดาวเทียมตามกฎ Must Carry เพื่อประโยชนสาธารณะ และสามารถเขาถึงไดทกMust Carry เพอประโยชนสาธารณะ และสามารถเขาถงไดทุก พื้นที่ของประเทศ ชองรายการถกสงผานดาวเทียมในระบบ DVB S ทั้งชองรายการถูกสงผานดาวเทยมในระบบ DVB-S ทง C-band – จานโปรงดํา Ku band จานทึบKu-band – จานทบ ผูใหบริการโครงขายสงสัญญาณภาพกระจายไป 39 สถานี สงผาน DVB S2สงผาน DVB-S2 C-band – จานโปรงดํา (Optional) 30
 • 16. การรับชมทีวีดิจิตอลผานจานดาวเทียม (2/2) ผูที่ดูทีวีดาวเทียมอยูเดิมใหทําการเปดปดเครื่องใหม ระบบจะ ่ ี ี ไปใทําการเพิมชองทีวีดิจิตอลเขาไปในกลอง set-top-box ดาวเทียม (แบบ OTA) โดยอัตโนมัติ ่ ่ ้สามารถรับดูชองทีวิดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นไดผานระบบจาน ดาวเทียม ขอจํากัดทีวีดิจิตอลผานดาวเทียม จํานวนชอง 36 ชอง (ชองธุรกิจ 24 ชอง ชองสาธารณะ 12 ชอง)( ุ ) ซึ่งไมรวมชองทีวีชุมชน 12 ชอง เนื่องจากออกอากาศระบบ DVB-S ชองทีวีดิจิตอลระบบ HD จะถูก Scale Down ใหรับชมใน Format SD หมายความวา ชองรายการ ทีวีดิจิตอลแบบ HD เมื่อผานระบบจานดาวเทียมแลวจะสามารถ รับชมไดความละเอียดแบบ SD เทานั้นรบชมไดความละเอยดแบบ SD เทานน 31 ั ื่การรับชมแบบอืนๆ การรับชมทีวีดิจิตอลขณะเคลื่อนที่ ถือวาเปนบริการเสริม ไมใชเปนบริการหลักไมใชเปนบรการหลก สามารถรับชมเคลื่อนที่ไดที่ความเร็ว 50 กม/ชม สายอากาศแบบรอบทิศทาง หรือใช Multiple Antennaสายอากาศแบบรอบทศทาง หรอใช Multiple Antenna ระวังเรื่องอุบัติเหตุ ดูทีวีขณะขับรถ 32
 • 17. ขอบคุณ KITTI.WONGTHAVARAWAT@NECTEC.OR.TH 33