NACISTICKÉKOŘENY‘BRUSELSKÉEU’PaulAnthonyTaylor,AleksandraNiedzwiecki,
MatthiasRathiAugustKowalczyk
© 2010 Dr. Rath Health ...
© 2010 Zdravotní nadace Dr. Ratha
Zapomětlivým je souzeno
si minulost zopakovat.
George Santayana
NACISTICKÉ KOŘENY
‘BRUSELSKÉ EU’
Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki,
Matthias Rath a August Kowalczyk
Co jste už ...
ISBN 978-90-76332-61-1
1. vydání
© 2010 Zdravotní nadace Dr. Ratha
Vydala Zdravotní nadace Dr. Ratha
Distribuce:
Dr. Rath ...
Obsah
Předmluva Augusta Kowalczyka 5
Úvod 9
Kapitola 1 15
Souhrnné důkazy
Kapitola 2 77
Walter Hallstein: Prominentní Naci...
4
5
Foreword by August Kowalczyk
Přátelství lze navázat dvěma způsoby.
Šťastný je ten, kdo se spřátelí s
PRAVDOU.
Šťastný pr...
Je to lavice obžalovaných a od-
souzených v procesech s váleč-
nými zločinci v Norimberku. Jsou
to ředitelé, právní poradc...
7
Předmluva August Kowalczyk
Struktury, které jsou zpravidla pravým
opakem svobody, se opět zastávají
viníků, ne obětí.
Po...
8
9
Úvod
V této knize se čtenáři dozví o skutečnostech, jež nejeden z nich
bude – z pochopitelných důvodů - zpočátku možná o...
10
poté, co tyto vojenské pokusy o podmanění Evropy a světa se-
lhaly, petrochemický a farmaceutický Kartel investoval do ...
Tito politikové a politické strany mají nyní jedinečnou historickou
šanci provést zásadní obrat a veřejně podporu modelu E...
12
‘Lisabonský zmocňovací zákon’ –
Platforma pro pokus o převzetí mocí v Evropě petro-
chemickým a farmaceutickým Kartelem...
13
Za účelem studia „dalších informací“ uvedených v této knize v
červených závorkách v poznámkách pod čarou, vložte prosím
re...
Kapitola 1
Souhrn důkazů
16
Kapitola 1
SKUTEČNÁ DEMOCRACIE
Ve skutečné demokracii spočívá veškerá moc v rukách lidu.
Z demokracie se stává diktatur...
17
Souhrn důkazů
DIKTATURA ´BRUSELSKÉ EU`
Parlament EU
• nemá právo
na nezávislou
tvorbu zákonů
Volby
Vymkne-li se moc z r...
18
Kapitola 1
Jak se petrochemický a farmaceutický
Kartel pokouší kontrolovat Evropu
Bruselská EU se před světem tváří jak...
19
Souhrn důkazů
PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL
EU byrokracii:
• Přes 42,000 nevole-
ných byrokratů a další
personál...
Na předchozích stránkách jsme zdůraznili skutečnost, že moc,
rozhodující o vládě v Evropě, se vymkla kontrole lidu a ocitl...
21
Souhrn důkazů
19. listopadu 2009: EU Pre-
sident Rompuy pózuje před
kamerami s jedním z mužů,
který mu dopomohl k moci....
Pro nevěřící Tomáše možná nebude na škodu, když si na tomto
místě zopakujeme proces volby prvního prezidenta a ministra za...
23
Souhrn důkazů
Samotná Evropská unie se snaží před světem vypadat jako mode-
lový případ demokracie 21. století. Nicméně...
Kolo staletého boje lidstva
za demokracii se točí zpátky
Zrození demokracie
Magna Charta
1776 Prohlášení
nezávislosti v US...
Zemřely miliony lidí za boj o demokracii
v 1. a 2. světové válce zbytečně?
Bombardování Londýna
Povstání ve
varšavském ghe...
Vzdaly se evropské národy staletí
demokracie dobrovolně?
Kapitola 1
26
Pro petrochemický a farmaceutický Kartel je ‘brusel...
Satrapové Kartelu připravili lid o jeho
demokratická práva!
Toto porušení veškerých zásad demokracie Kartelem není ná-
hod...
28
Kapitola 1
Na předchozích stránkách jsme shrnuli, podle jakých plánů petro-
chemický a farmaceutický Kartel vytvářel br...
29
Souhrn důkazů
Globální multibilionové dolarové trhy pe-
trochemického a farmaceutického Kartelu
průměrný
procentuální
p...
30
Kapitola 1
Dva měsíce před nabytím platnosti Lisabonské smlouvy, političtí
satrapové petrochemického a farmaceutického ...
MERCOSUR,
UNASUR
NEW YORK
CAFTA
31
Souhrn důkazů
AFRICKÁ
UNIE
ASEAN
PETROCHEMICKÝ A
FARMACEUTICKÝ KARTEL
Patentované chemi...
32
Kapitola 1
V historii se světové války vždycky vedly pomocí zbraní a bomb,
s cílem dobýt a kontrolovat ostatní země. Na...
33
Souhrn důkazů
Catherine Ashtonová byla jmenována jako
eurokomisařka pro obchod roku 2008. V
tomto úřadě jednou z jejích...
Patenty – klíčové nástroje pro kontrolu světa
Význam patentů při strategickém plánování bruselské EU na kon-
trolu světa s...
35
Souhrn důkazů
Patenty jsou klíčové nástroje,
jimiž je ovládán svět!
PATENTY
Bruselská EU se pokouší rozšířit svou pa-
t...
36
Kapitola 1
Kdo z bruselské EU nejvíc těží?
Letmý pohled na graf na další stránce by měl každému čtenáři
postačit, aby s...
37
Souhrn důkazů
DK
D
FIN
LVEST
CZ
SK
H
CYM
GR
PL
NL
S
E
GB
BIRL
F
P
I
DK
D
FIN
LV
A
SLO
I
CZ
SK
H
BG
RO
CY
TRGR
PL
NL
S
E...
38
Kapitola 1
Otázka, která musí být naléhavě zodpovězena, je: jak mohli
strůjci bruselské EU vybudovat tak nedemokratický...
39
Souhrn důkazů
Walter Hallstein
1936 - 1945
Hallstein byl členem neblaze proslulé asociace
nacistických “Ochránců zákona...
Dnešní bruselská EU je vybudovaná na sérii předchozích orga-
nizací, z nichž postupně vznikal soudobý útvar. První cyklus ...
1. Jejich hnacím agregátem byl německý petrochemický a farma-
ceutický Kartel – po porážce koalice nacistů s IG Farben r. ...
Gaetano Martino, MD, Itálie. Hostitel konference.
Formální právní vzdělání: žádné.
Před 2. svět. válkou a během ní: člen M...
Nedostatečná právní praxe
těchto pěti ‘otců zakladatelů’
‚bruselské EU‘ je dokonalým
protikladem kvalifikace še-
stého čle...
Ptáte se, jak se mohl Hallstein se svou temnou minulostí promi-
nentního protagonisty koalice nacistů s Kartelem stát hlav...
45
Nacistický režim
1933-1945
Souhrn důkazů
Výtisk z internetové vyhledávací služby Německé národní knihovny,
výsledek hle...
Hallstein nebyl ve své úloze jako hlavní
strůjce ‘bruselské EU’ očividně sám. Obklo-
pil se právnickým týmem technokratů, ...
47
Souhrn důkazů
se stává Hallsteinovým ‘mužem v Bruselu’
A
B
Další informace: GB1CO266
17. prosince 1941 ústředí Nacistické strany ve Frankfurtu n. M. ofi-
ciálním dopisem, adresovaným rektorovi frankfurtské u...
17. dubna 1957 C.F. Ophuels – číslo průkazu 2 399061, člen NSDAP od
1. května 1933 do roku 1945 (tj. po celou dobu nacisti...
50
Kapitola 1
IG Farben a zločinecká minulost
německého chemického Kartelu
Co to bylo za zájmy, jimž Hallstein, Ophüls a j...
51
Souhrn důkazů
1914/18
1925
Ekonomické hnací agregáty
za 1. a 2. světovou válkou
BAYER BASF HOECHST
1947/48
I. SVĚTOVÁ V...
52
Kapitola 1
Kartel IG Farben postavil největší
vyhlazovací tábor na světě
Více informací o petrochemickém a farmaceutick...
53
Souhrn důkazů
BAYER, BASF, HOECHST
(Kartel IG Farben)Architekti Osvětimi
Dr. med.
Helmuth
Vetter, zamě-
stnanec
firmy B...
54
Kapitola 1
‘Trikem’, jímž Kartel nastolil ‘bruselskou EU’, zá-
roveň odhalil i svou vlastní zločineckou minulost
Více n...
55
Souhrn důkazů
II. světová válka: dobyvačná válka na objednávku
petrochemického a farmaceutického Kartelu
Titulní stránk...
56
Kapitola 1
Zveřejněno po šesti desetiletích mlčení:
dokumenty o válečných zločinech Kartelu
Získali jsme přes 50,000 st...
Titulní stránka z případu č. VI v procesu s válečnými zločinci v Norim-
berku “Spojené státy Americké proti Carlu Krauchov...
58
Kapitola 1
Demaskování půl století podvodu
Kdyby rozhodující role, kterou Kartelu sehrál v in-
iciačním procesu 1. a 2....
59
Souhrn důkazů
PETROCHEMICKÝ A
FARMACEUTICKÝ KARTEL
IG Farben / BAYER / BASF / HOECHST
‚Bruselská EU‘ pro-
vádí přestavb...
60
Kapitola 1
Třetí pokus petrochemického a farmaceu-
tického Kartelu o dobytí a kontrolu světa
Až budete číst tuto knihu,...
61
Souhrn důkazů
Dědicové strůjců Osvětimi se stali klíčovými
strůjci ‘bruselské EU’Nuremberg
BAYER BASF
Nuremberg War Cri...
62
Kapitola 1
Svět na pokraji globální diktatury a 3.
světové války
Dějiny nám ukazují, že existovaly dvě podmínky pro pok...
63
Souhrn důkazů
Paralely mezi rokem 1933 a dneškem
Chemický, petrochem.
a farmaceutický Kartel
Evropa, potom
celý svět
Ně...
64
Kapitola 1
Politici, kteří vehnali evropský
Vanhannen
Finsko
Karamanlis
Řecko
13. prosince 2007 tito evropští po-
litic...
65
Souhrn důkazů
kontinent do náruče Kartelu
Adamkus
Litevsko
Junkers
Lucembursko
Gonzi
Malta
Balkenende
Nizozemsko
Gusenb...
Jak zabránit tomu,aby se dějiny opakovaly
Kapitola 1
66
Jelikož je zřejmé, že političtí reprezentanti celého evropského
ko...
67
Století smrti a zkázy:
Kartel a jeho úsilí o dobytí světa
Političtí
vykonavatelé
Následky
ignorování
včasných
varovných...
Stíny minulosti jsou dlouhé
Pro naše čtenáře, kteří by případně argumentovali tvrzením, že
dnešní situaci nelze srovnávat ...
Od Ribbentropa ke Guttenbergovi
69
Souhrn důkazů
Carl Theodor zu Guttenberg,
německý ministr obrany od
roku 2009
• Politic...
70
Kapitola 1
V této úvodní kapitole knihy jsme vás konfron-
tovali s historickými skutečnostmi a informa-
cemi, o nichž j...
71
Souhrn důkazů
byly oběto-
vány miliony
životů ...
BAYER HOECHST
dnes SANOFIBASF
TEHDY
DNES
za
miliardy
zisků.
Koncentra...
Abychom dokázali správně posoudit současnou geopolitickou si-
tuaci, je zapotřebí si uvědomit podstatný rozdíl mezi dvěma ...
nové ‚osvobozující‘ technologie chránit, což Kartelu znemožňuje
ochranu patentů v globálních trzích v prostředí demokratic...
Jelikož je zřejmé, že političtí reprezentanti celého evropského
kontinentu při ochraně demokracie žalostně selhali, si my,...
75
Souhrn důkazů
Proč Hnutí života uspěje
Pochopení tohoto historického rozboru, týkajícího se rostoucí
zoufalé situace si...
Generální plán koalice nacistů s Kartelem - vzor pro ‘bruselskou eU’
Kapitola 2
Walter Hallstein:
Prominentní
nacistický a...
Walter Hallstein (1901-1982)
Walter Hallstein byl prominentní právník angažovaný v právním a
správním plánování poválečnéh...
Žádný jedinec současnou strukturu ‚bruselské eU‘a tím pádem
ani vizi Kartelu o budoucím uspořádání evropy neovlivnil víc, ...
Klíčový strůjce dnešní ‘bruselské eU’
25. března 1957 se Hallstein stal jedním z dvanácti ‘otců za-
kladatelů’– původních ...
‘bruselskou eU‘podle plánů vypracovaných dvě desetiletí před-
tím jím a jeho komplici pro evropu - pod nadvládou nacistů /...
Před druhou světovou vál-
kou a během ní byl Hall-
stein členem oficiálních
nacistických organizací
Jako součást nastolení...
Prof. JUDr. Walter Hallstein Rostock, 30. září 1935
Stephan Str. 15
Panu vládnímu zplnomocněnci univerzity
V R o s t o c k...
Hallsteinovo místopřísežné doznání o podpoře nacistické ideologie
a jejích cílů značně urychlilo jeho akademickou kariéru....
Rektor
Univerzity v Rostocku
V Rostocku,18. května 1936
Na základě zmocnění Říšským ministerstvem školství Vás
tímto jmenu...
Poté, co pokus nacistů/iG Farben o světovládu utrpěl zdrcující
porážku, prvořadým cílem lidstva bylo ujistit se, aby odpov...
tento dokument s názvem ‘Osobní dotazník pro vysokoškolské uči-
tele” Hallstein vlastnoručně vyplnil. V tomto oficiálním d...
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
Nacis koren brusel eu
of 274

Nacis koren brusel eu

Nacistické kořeny Bruselské EU" v češtině
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacis koren brusel eu

 • 1. NACISTICKÉKOŘENY‘BRUSELSKÉEU’PaulAnthonyTaylor,AleksandraNiedzwiecki, MatthiasRathiAugustKowalczyk © 2010 Dr. Rath Health Foundation
 • 2. © 2010 Zdravotní nadace Dr. Ratha
 • 3. Zapomětlivým je souzeno si minulost zopakovat. George Santayana
 • 4. NACISTICKÉ KOŘENY ‘BRUSELSKÉ EU’ Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath a August Kowalczyk Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci! Zdravotní nadace Dr. Ratha
 • 5. ISBN 978-90-76332-61-1 1. vydání © 2010 Zdravotní nadace Dr. Ratha Vydala Zdravotní nadace Dr. Ratha Distribuce: Dr. Rath Education Services B.V. Postbus 656 NL-6400 AR Heerlen Tel.: 0031-457-111 222 Fax: 0031-457-111 229 E-Mail: info@rath-eduserv.com Internet: www.rath-eduserv.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být převedena jakoukoliv formou nebo jakýmkoliv prostředkem online, offline, elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopie, zvu- kového záznamu či jakýmkoliv informačním ukládacím nebo vyhledávacím systé- mem bez písemného svolení autorů.
 • 6. Obsah Předmluva Augusta Kowalczyka 5 Úvod 9 Kapitola 1 15 Souhrnné důkazy Kapitola 2 77 Walter Hallstein: Prominentní Nacistický advokát – a klíčový strůjce ‘bruselské EU’ Kapitola 3 161 ”Kartel velkého prostoru“ a jeho organizační výstavba Kapitola 4 173 ‘bruselská EU’ dnes: co petrochemický a farmaceutický kartel a jeho političtí satrapové nechtějí, abyste věděli Kapitola 5 205 Vláda bruselské EU by ukončila staletí svobody a nezávislosti ve Velké Británii Kapitola 6 219 Předávka života Kapitola 7 261 Kdo je kdo v “bruselské EU” Dodatek 279 Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci
 • 7. 4
 • 8. 5 Foreword by August Kowalczyk Přátelství lze navázat dvěma způsoby. Šťastný je ten, kdo se spřátelí s PRAVDOU. Šťastný proto, že nad vírou, nadějí a láskou se nachází ještě jedna OPRÁVNĚNÁ hodnotová kategorie – a tou je PRAVDA. Ta lidem nezřídka připadá jako směs naivity a hlouposti – ale pro nás se stává hnací silou našeho ‚nového‘ myšlení a nutnosti jednat. Ve vesmíru lidskosti se pak objeví někdo či někteří, kteří si tuhle souvislosti uvědomují. Ve skutečnosti si to skutečně uvědomují, anebo tak jen dělají. Jsou-li naše životy a naše světy naplněny historií, historií psané našimi životy, naší existencí, pak existuje možnost, že snadno po- známe ty, kteří o tom jen mluví. Jednak snadno rozpoznáme hlasy, které jsme zaslechli teprve nedávno, hlasy těch, kteří se PRAVDĚ zpronevěřili. Kteří lhali, podváděli a vykládali po svém. Někdy jsou to hlasy samotných vrahů, někdy jen těch, kteří dávali jen rozkazy – zabíjejte! A po úspěšném maskování zločinu vzpínají ruce k nebi a volají – „ne- zabiješ!“ A někdy zpoza opony, za níž je nápis ‚Evropská komise‘, se ob- jevují tváře, které znám osobně, ne ale jmenovitě. Předmluva August Kowalczyk
 • 9. Je to lavice obžalovaných a od- souzených v procesech s váleč- nými zločinci v Norimberku. Jsou to ředitelé, právní poradci a inže- nýři ze stavby poblíž koncentrač- ního tábora Osvětim – pobočky chemičky IG Farben Osvětim. Ti všichni byli očitými svědky smrti a agonie umírajících, a přesto od- vrátili svůj zrak k dalekému obzoru. Slyšeli pronikavé výkřiky sadistic- kých kápů, jejich klení a mlácení, končící nezřídka fatálně; podivné je, že k zoufalému volání o pomoc a smilování byli hluší. V pohodě bi- lancovali korporační výsledky a hlí- dali si své zisky. Jejich jedinou starostí bylo, aby továrna na zlo a zhoubu plnila plán. 14. června 2003 – v den 63. výročí prvního transportu Poláků, te- tovaných čísly 31 – 728, do koncentračního tábora v Osvětimi, v Hágu, hlavním městě Holandska, jsem zaslechl prostá a hluboce pravdivá slova právě kvůli jejich jednoduchosti a historické nez- pochybnitelnosti. Tato slova pronesl Dr. Matthias Rath, ředitel stejnojmenné zdra- votní nadace. Na tomto shromáždění v Haagu se sešli lidé z ce- lého světa, aby se stali živoucím svědectvím jeho slov. Toto shromáždění skončilo stížností, podanou u Mezinárodního tre- stního soudu v Haagu. Tato stížnost, jako každá jiná, obsahovala nejen mnoho argu- mentů, ale i poučení. Pak se zdálo, že opona, zahalující PRAVDU, spadla; nebo že snad ještě nespadla, ale jen poodhalila skuteč- nosti o penězích, kartelech, farmaceutickém průmyslu a o mém osobním dlužníkovi, IG Farben. Dodnes jsem nedostal ani haléř odškodnění za otrockou práci od dubna 1941 do května 1942 při stavbě chemičky IG Farben Osvětim, na které mám nárok. 6 Předmluva August Kowalczyk August Kowalczyk Koncentrační tábor Osvětim, vězeň číslo 6804
 • 10. 7 Předmluva August Kowalczyk Struktury, které jsou zpravidla pravým opakem svobody, se opět zastávají viníků, ne obětí. Podpořil jsem stížnost u Mezinárod- ního soudního tribunálu v Haagu a podepsal ji svým jménem - August Kowalczyk, bývalý vězeň číslo 6804 nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Od roku 2003 naše společná úsilí vy- ústila v program‚ Evropa pro lid a Ev- ropa s lidem‘, který tvoří základ lidového projektu ‚Evropské ústavy‘. Tato kniha je líčením toho, jak se pravda s realitou, jejím chápáním a především její znalostí a vírou v ní – navzájem hledají. A jak z osobních zkušeností, dokonce i těch nejsubjektivnějších, pomocí ‚předávky vzpomínky a zdraví‘ mů- žeme dosáhnout sociální otevřenosti, podniknout politické kroky a upustit od rétoriky, zpravidla politické réto- riky, a rozvinout se jménem PRAVDY. Jen tak lze v PRAVDĚ najít přítele. August Kowalczyk August Kowakczyk shrnul své zku- šenosti z Osvětimi v knize ‚Refrén zpoza ostnatého drátu‘. IG Osvětim byla stoprocentní pobočka kartelu IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST). Byl to největší průmyslový pod- nik 2. světové války, postavený za účelem výroby syntetického benzinu a pryže pro němec- kou armádu, Wehrmacht, je- jímž cílem bylo podmanit si Evropu jménem petrochemic- kého a farmaceutického Kartelu. Tento 24 km čtverečních kilo- metrů velký průmyslový kom- plex stavěli k otrocké práci odsouzení zajatci koncentrač- ního tábora Osvětim. August Kowalczyk byl jedním z nich. Je očitým svědkem Evropy pod brutálním jhem Kartelu - a opatrovníkem vzpomínky.
 • 11. 8
 • 12. 9 Úvod V této knize se čtenáři dozví o skutečnostech, jež nejeden z nich bude – z pochopitelných důvodů - zpočátku možná odmítat. Bude namítat, že kdyby zde dokumentované a tak dalekosáhlé histo- rické informace byly pravdivé, určitě by se už o nich někde do- slechl. Toho jsme si jako autoři byli pochopitelně vědomi. Proto také za- stáváme názor, že by součástí naší odpovědné práce by mělo být čtenáře nejen povzbudit, aby si tuto knihu přečetl, ale aby také četl a studoval zdroje dokumentů, uvedené pod textem na každé stránce. Téměř tři čtvrtě století se svět dovídal, že 2. světovou válku způ- sobil jakýsi psychopat Adolf Hitler s družinou rasisticky motivova- ných úletářů, nacistů. Ve skutečnosti ale byla 2. světová válka dobyvačnou válkou, vedenou v režii chemického, petrochemic- kého a farmaceutického Kartelu s cílem kontrolovat multibilionové globální trhy v nově vznikajících oblastech patentovaných che- mických výrobků. Oficiální dokumenty amerického Kongresu a tribunálu pro válečné zločiny v Norimberku jednoznačně dokazují, že 2. světová válka byla nejen připravována, ale z logistického a technického hlediska umožněna tehdy největším a nechvalně známým Kartelem, ně- meckou společností IG Farben, jehož dceřinými společnostmi byly firmy Bayer, BASF, Hoechst a další chemičky. Souhrnná ob- žaloba v Norimberku dokazuje, že bez IG Farben by ke 2. světové válce ani nemohlo dojít. Stejně tak se v naší knize dovíte, že 1. světová válka, druhá nej- větší tragédie 20. století, byla v podstatě prvním pokusem o do- bytí světa protagonisty těchto korporačních zájmů. Kromě toho, Úvod
 • 13. 10 poté, co tyto vojenské pokusy o podmanění Evropy a světa se- lhaly, petrochemický a farmaceutický Kartel investoval do třetího pokusu: dobýt Evropu ekonomicky a politicky s pomocí bruselské EU. Proto ani nepřekvapuje, že nábor klíčových architektů pro brusel- ské EU probíhal v líhních těchto technokratů, kteří měli návrh plánu pro uspořádání Evropy po ukončení 2. světové války pod kontrolou koalice nacistů a Kartelu už hotový. V této knize se čtenář zároveň doví, kdo jsou satrapové Kartelu, kteří se po válce převlékli z vojenských uniforem do elegantních šedých obleků. Nejznámější z nich je Walter Hallstein, první pre- zident tzv. Komise EU. Odpověď na otázku, proč jste nejspíš ještě neslyšeli o těchto otřesných skutečnostech je nabíledni: po roce 1945 Kartel inves- toval stovky miliard dolarů s jediným cílem: přepsat dějiny a za- hladit stopy své zločinecké minulosti. Tato nesmírně nákladná kamufláž korporačního původu obou světových válek byla první podmínkou třetího pokusu Kartelu o dobytí a kontrolu Evropy – tentokrát pod vlajkou ‚bruselské EU‘. Kartel očividně doufal, že se mu podaří upevnit svou kontrolu Ev- ropy přes bruselskou EU, aniž by jeho temné kořeny vyšly vůbec někdy najevo. Tento plán nicméně selhal. Zveřejnění naší knihy a odkazy na desetitisíce autentických dokumentů v ní zmiňova- ných znamená, že experimentu bruselské EU odzvonilo. Žádný demokrat, žádná organizace nebo strana si po tomto odhalení už nemohou dovolit podpořit třetí pokus o dobytí Evropy. Tato kniha je i jedinečnou příležitostí pro politiky a politické strany, které bruselské EU sedli na vějičku a podporovali ji, aniž by si uvědomovali její skutečný původ nebo účel. K těm bohužel patří i 27 hlav států, které podepsaly Lisabonskou smlouvu, přičemž většina z nich si neuvědomovala, že tím zároveň podepsala ‘Zmocňovací zákon’, jímž Kartelu a jeho satrapům spadla kontrola nad Evropou do klína. Úvod
 • 14. Tito politikové a politické strany mají nyní jedinečnou historickou šanci provést zásadní obrat a veřejně podporu modelu Evropy, vybudovaném na desetiletích lži a klamu, odvolat. Pro obyvatele Velké Británie je odhalení historických kořenů bru- selské EU zcela mimořádně hořkou pilulkou. Poté, co Anglie už dvakrát předtím za 1. a 2. světové války sehrála ústřední roli při záchraně Evropy před záborem Kartelu a jeho politických satrapů, je teď konfrontována s alternativou, že nesmírné lidské oběti jejich krajanů přijdou vniveč. Tím, že se podrobí Lisabonské smlouvě a bruselské EU, by se životy šedesáti milionů dnes žijících Britů, stejně jako bezpočet ještě nenarozených, ocitly v gravitačním poli těch samých zájmů, které se pokoušely dobýt a uchvátit kontrolu nad Spojeným krá- lovstvím už dvakrát předtím. Proto bychom vás, čtenáře této knihy, rádi poprosili, abyste po- mohli šířit tyto důležité informace dál – ve vaší rodině, mezi přá- teli, kolegy a ve vaší obci. Stejně tak bychom vás rádi poprosili, abyste seznámili a konfrontovali své politické zástupce jak na místní, tak regionální, národní a nadnárodní úrovni s informacemi v této knize obsažené. Tím své politiky přimějete k volbě: buď budou před pravdou strkat hlavu do písku a tím bezhlavě podpo- rovat zábor Evropy diktátem korporačních zájmů, anebo jednat ve prospěch demokracie, zdraví a životně důležitých zájmů mi- lionů lidí. Volba, kterou vaši politici ve svém postoji k bruselské EU učiní, bude tím nejdůležitějším rozhodnutím jejich politické dráhy. 11 Úvod
 • 15. 12 ‘Lisabonský zmocňovací zákon’ – Platforma pro pokus o převzetí mocí v Evropě petro- chemickým a farmaceutickým Kartelem Úvod
 • 16. 13
 • 17. Za účelem studia „dalších informací“ uvedených v této knize v červených závorkách v poznámkách pod čarou, vložte prosím referenční číslo dotyčné informace do vyhledávacího políčka vlevo na následující internetové stránce http://www.reject-the- eu.co.uk/nazi-roots/introduction/index.html a klikněte ‘Go’.
 • 18. Kapitola 1 Souhrn důkazů
 • 19. 16 Kapitola 1 SKUTEČNÁ DEMOCRACIE Ve skutečné demokracii spočívá veškerá moc v rukách lidu. Z demokracie se stává diktatura Jak je Evropská unie kontrolována korporačními zájmy Výkonná moc • Prezident • Vláda Legislativní moc • Parlament hlasování hlasování Lid Bruselská EU se před světem snaží vypadat jako vzorný příklad demokracie 21. století. Ve skutečnosti nic není pravdě vzdále- nější. Ve skutečné demokracii veškerá moc spočívá v rukách lidu. Prin- cip ‘dělby moci’ mezi tři mocenské složky – výkonnou, zákono- dárnou a soudní – zaručuje kontrolu a rovnováhu před případným zneužitím. Tento princip byl univerzálně akceptován poté, co lid- stvo za něj bojovalo tisíce let. Kontrola a rovnováha
 • 20. 17 Souhrn důkazů DIKTATURA ´BRUSELSKÉ EU` Parlament EU • nemá právo na nezávislou tvorbu zákonů Volby Vymkne-li se moc z rukou lidu, z demokracie se stává diktatura Kontrolují moc výkonnou Komise kontroluje legislativní procesy Rovina exekutivy a legislativy • Komise EU • Jmenovaný president Korporační zájmy • ropného a farma- ceutického Kartelu Bruselská EU tento fundamentální princip dělby moci naopak po- strádá. Navíc, evropské národy nemají ani kontrolu moci vý- konné, ani kontrolu moci legislativní. Oč hůř, jimi zvolený Evropský parlament nemá žádné prostředky, jak tyto mocenské složky účinně kontrolovat. Za účelem maskování této nemohoucnosti, byl do ‚Lisabonské smlouvy‘ integrován článek 225 - fungující jako „fíkový list‘. Ten po- skytuje parlamentu EU možnost požadovat na Komisi, aby mu předkládala návrhy legislativy. Ty Komise může ovšem jednoduše odmítnout (viz: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm). Skutečností, že bruselská EU operuje bez ohledu na základní pri- ncipy demokracie, je naplňována skutková podstata diktatury. Moc lidu, za normálních okolností rozhodující o vládě, se přesu- nula do sféry korporačních zájmů. BEZ VOLEB Lid Na rozdíl od skutečné demokracie, v EU se moc vymkla kontrole lidu. Další informace: GB1BD122
 • 21. 18 Kapitola 1 Jak se petrochemický a farmaceutický Kartel pokouší kontrolovat Evropu Bruselská EU se před světem tváří jako parlamentní demokracie, v níž evropský parlament hraje rozhodující úlohu. Nicméně, roz- hodnutí exekutivy a veškeré legislativní aktivity vykonává Komise EU a její přebujelý personál, čítající 54 000 úředníků. Z kanceláří centrály Komise EU – tzv. Berlaymontovy budovy – a dalších lokalitách, tato placená armáda kariérních byrokratů vytváří evropské zákony na objednávku korporací. Na rozdíl od toho parlament EU, čítající 754 poslanců, se skládá z politiků 27 národů, kteří nemají žádnou moc kontrolovat tuto ar- mádu byrokratů. Parlament EU nefunguje o nic líp než výkladní skříň, jejímž účelem není nic jiného, než evropským národům okázale předvádět bruselskou EU jako ‚vzornou parlamentní de- mokracii‘. Komise EU: 54,000 zaměstnanců Zaměstnanci Komise operují bez jakékoli demokratické kontroly a implementují evropské zákony na objednávku korporací.
 • 22. 19 Souhrn důkazů PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL EU byrokracii: • Přes 42,000 nevole- ných byrokratů a další personál je zaměstnán přímo Komisí EU. • Přes 12,000 “neplá- novaných” míst“. = Celkem 54,000 úředníků! KOMISI EU Komise EU se svým obrovským byrokra- tickým aparátem je jak výkonným, tak rozho- dujícím legislativním orgánem bruselské EU. V Evropské Unii ne- může být žádný zákon navržen nebo schvá- len bez souhlasu Ko- mise EU, jmenované na objednávku korpo- račních zájmů. ta dává pokyny 500 milionů Evropanů přehlasuje Zvolení poslanci parlamentu EU nemají právo na nezávislé zákono- dárství!volí dává pokyny Parlament EU: 754 poslanců Další informace: GB1CE843
 • 23. Na předchozích stránkách jsme zdůraznili skutečnost, že moc, rozhodující o vládě v Evropě, se vymkla kontrole lidu a ocitla se v zájmové sféře korporací, konkrétně petrochemického a farmaceu- tického Kartelu. Charakteristika Kartelu je definována především jeho soustředěným zájmem o multibilionové investiční trhy s che- mickými, petrochemickými a farmaceutickými výrobky. Tento Kar- tel je s odstupem největší korporační investiční skupinou na světě. V průběhu 20. století se stal nejen dominantní ekonomickou silou, ale hlavně umístil své politické satrapy ve vládách vyspělých prů- myslových zemí světa. Vedoucími reprezentanty finančních kruhů toho Kartelu jsou: • Rockefellerova skupina, reprezentující petrochemické a farma- ceutické zájmy ve Spojených státech. Tato skupina je ze všech zájmových finančních skupin tou největší. Vznikla z monopolní korporace Standard Oil v 19. století, a dnes kontroluje tucty che- mických, petrochemických a farmaceutických nadnárodních korporací na celém světě. Jedním z jejích nejprominentnějších velvyslanců posledních desetiletí je Henry Kissinger. • Německo a Francie, vedoucí exportní národy chemických a far- maceutických výrobků v Evropě. Kořeny této skupiny sahají do pozdního 19. století a tvoří ji firmy Bayer, BASF a Hoechst, poz- ději sloučené v neblaze proslulém Kartelu IG Farben. Jejich ná- sledné společnosti v současné době jsou dnes vedoucími investičními skupinami v Evropě, které sehrály prvořadou úlohu při výstavbě bruselské EU. Jak bylo svého času široce kolportováno hromadnými sdělova- cími prostředky, několik dní před svým jmenováním byl současný prezident Rompuy pozván k „nástupnímu pohovoru“ skupinou Bil- derberg, elitním kruhem zastupujícím zájmy amerických a evrop- ských korporací pod kontrolou Davida Rockefellera a za předsednictví bývalého komisaře EU a lobbyisty farmaceutického průmyslu, Etienna Davignona. 20 Kapitola 1 Satrapové petrochemického a farmaceutického Kartelu
 • 24. 21 Souhrn důkazů 19. listopadu 2009: EU Pre- sident Rompuy pózuje před kamerami s jedním z mužů, který mu dopomohl k moci. Francie: • Jeden z předních vývozců léčiv • Jeden z předních obchodníků s ropou Evropané neměli právo hlasovat! BEZ VOLEB Angela Merkelová Nicolas Sarkozy David Rockefeller Rockefellerova skupina: • Největší skupina investorů na světě • Klíčové investice: chemikálie, ropa, léčiva ‘Bilderbergové Finanční a političtí satrapové chemic- kého, ropného a farmaceutického Kartelu, včetně: • Henry Kissingera, někdejšího tajem- níka fondu bratří Rockefellerových • Etienne Davignon, bývalý komisař a člen představen- stva výrobce léčiv Gilead Německo: • Největší světový vývozce chemikálií • Jeden z předních vývozců léčiv Ajak vybrali prezidenta Evropy Další informace: GB1ST321
 • 25. Pro nevěřící Tomáše možná nebude na škodu, když si na tomto místě zopakujeme proces volby prvního prezidenta a ministra za- hraničí bruselské EU: 1. Evropské národy byly vyloučeny z rozhodovacího procesu. 2. Noví evropští “monarchové” byli vybráni kruhem elitních zá- stupců korporačních zájmů. 3. Slavnostní výběr probíhal v luxusním aristokratickém pro- středí na zámku Vall Duchesse na předměstí Bruselu. 4. Francouzský prezident Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sar- közy de Nagy-Bocsa), potomek nízké maďarské šlechty, se přitom činil v roli slavnostního ‘obřadníka’. 5. Catherine Ashtonová byla ‘korunována’ a stala se novou krá- lovnou. 6. ‚Královská koruna’ spočinula na hlavě i dalšího hodnostáře, jehož jméno prozrazuje šlechtický původ, Hermana van Rom- puye. Ten povládne jako dočasný ‘monarcha’, dokud výše zmíněný šlechtic poté, co např. vypukne nějaká mezinárodní krize, nezasedne na královský trůn sám. Ve skutečnosti, systém vlády EU vrhá veškeré výdobytky demo- kracie evropské civilizace o tisíc let zpátky, čímž se celý evropský kontinent opět ocitá v nejhlubším středověku, kdy autokratičtí mo- narchové vládli Evropě bez jakékoli demokratické kontroly. 22 Kapitola 1 Konec demokracie a návrat do středověku
 • 26. 23 Souhrn důkazů Samotná Evropská unie se snaží před světem vypadat jako mode- lový případ demokracie 21. století. Nicméně korunovační slavnost bruselské EU by měla přesvědčit i toho nejskeptičtějšího čtenáře, že její konstrukce je všechno možné, jen žádná demokracie. ´Palác ‚Vall Duchesse’ na předměstí Bruselu, kde 12. listopadu 2009 probíhalo slavnostní jmenování prezidenta Evropské unie Další informace: GB1MT165
 • 27. Kolo staletého boje lidstva za demokracii se točí zpátky Zrození demokracie Magna Charta 1776 Prohlášení nezávislosti v USA 1789 Francouzská revoluce 1791 Polská ústava Kapitola 1 24
 • 28. Zemřely miliony lidí za boj o demokracii v 1. a 2. světové válce zbytečně? Bombardování Londýna Povstání ve varšavském ghettu Přes 100 milionů obětí ve dvou světových vál- kách: hřbitov padlých vojáků v Normandii Zničení Rotterdamu 25 Souhrn důkazů
 • 29. Vzdaly se evropské národy staletí demokracie dobrovolně? Kapitola 1 26 Pro petrochemický a farmaceutický Kartel je ‘bruselská EU’ pouze operační základnou, z níž hodlá za použití své politické, ekonomické a - bude-li zapotřebí - i vojenské síly dobýt svět. S tímto cílem na vědomí se Kartel momentálně snaží vyvézt nede- mokratický útvar ‚bruselské EU‘ do dalších regionů světa. Např. Africká unie byla vytvořena přesně podle modelu ‚bruselské EU‘ včetně ‚Africké (AU) Komise‘! Političtí satrapové Kartelu teatrálně předvádějí ‚bruselskou EU‘ jako modelový případ demokracie a míru v 21. století. Už na zá- kladě jejich globální kampaně by národy celého světa mohly zís- kat dojem, že ‚bruselská EU‘ byla schválena evropskými národy v demokratických volbách a že její politické orgány jsou odrazem jejich vůle. Nic nemůže být pravdě vzdálenější. Skutečná fakta vrhají charak- teristické světlo na fundamentálně nedemokratickou povahu ‚bru- selské EU‘ – což by mělo být dostatečným varováním pro celý svět: • Jedinou zemí, v níž lid měl možnost volit o ‚Lisabonské smlouvě‘ – zmocňovacím zákonu ‚bruselské EU‘ – bylo Irsko, jehož obyvatelstvo činí méně než 1% (!) celkové populace Ev- ropy. Ale i toto hlasování bylo pouhou šarádou demokracie: v červnu 2008 irský lid odmítl konstrukci ‚bruselské EU‘ jasným a hlasitým ‚Ne‘. Jenže političtí satrapové Kartelu v ‚bruselské EU‘ se rozhodli toto hlasování ignorovat. Podplatili irskou vládu, aby nechala hlasovat v druhém referendu, v němž si vy- nutili v hlasování ‚Ano‘ tím, že satrapové Kartelu investovali zá- vratné sumy do politického systému v Dublinu. • Víc než 99% evropské populace – víc než 500 milionů lidí – bylo upřeno právo demokraticky volit o podpisu ‘Lisabonské smlouvy‘ v lidovém referendu.
 • 30. Satrapové Kartelu připravili lid o jeho demokratická práva! Toto porušení veškerých zásad demokracie Kartelem není ná- hodné. Průzkum veřejného mínění napříč Evropou naznačoval, že drtivá většina voličů konstrukci ‘bruselské EU’ odmítá. Klamná povaha ‘bruselské EU’ je nejlépe charakterizovaná skutečností, že zatímco je Kartelem oslavována jako vzorný příklad demokra- cie, v povědomí lidu panuje obava, že bude připraven o demo- kratická práva. 500 milionům Evropanů bylo upřeno demokratické právo hlasovat o ‚zmocňo- vacím zákonu bruselské EU‘ Hlasování o ‘Lisabonské smlouvě’ bylo povoleno Hlasování nebylo povoleno Nečlenské země ‘bruselské EU’ Další informace: GB1SC834 27 Souhrn důkazů
 • 31. 28 Kapitola 1 Na předchozích stránkách jsme shrnuli, podle jakých plánů petro- chemický a farmaceutický Kartel vytvářel bruselskou EU. Je zřejmé, že tento odvážný manévr nebyl náhodný, ale že se zakládal na hlu- bokých ekonomických motivech. Na této stránce vám vysvětlíme všechna proč ‘bruselské EU’. Finanční skupiny, stojící za petroche- mickým a farmaceutickým Kartelem, mají zájem kontrolovat obrov- ské globální trhy, jež ovlivňují doslova a do písmene všechny stránky lidského života. Nejlepším příkladem jsou oblasti potravin, zdravotnictví a energie. V průběhu minulého století petrochemický a farmaceutický Kartel expandoval své trhy v těchto třech oblastech na multibilionový dolarový investiční obchod. Výstavba těchto ob- rovských globálních trhů se zakládala na dvou strategických ná- strojích: zaprvé, na použití patentů jako nástroje monopolizace trhů. Za druhé, na dezinformaci veřejnosti s cílem udržovat lid ve stavu naprostého analfabetizmu ohledně alternativních možností. Výsled- kem toho bylo, že každý v industrializovaných regionech světa dnes platí zhruba třetinu svého čistého příjmu jako „daň“ Kartelu. Počátkem 21. století je Kartel konfrontován s fundamentálně novou výzvou: všechny jeho klíčové trhy – petrochemický, farmaceutický, zemědělský a geneticky manipulované produkty – začínají být ohrožovány novými technologiemi, které jsou nebezpečím, jež na- konec odstraní existující monopolizované globální trhy, zakládající se na jejich patentech. V této situaci finanční zájmy, skrývající se za Kartelem, jsou si velmi dobře vědomy toho, že multibilionový dolarový obchod nemůže v demokracii přežít. Proto je nedemokra- tická konstrukce bruselské EU strategickým krokem směrem k na- stolení globální totality, operující v zájmu korporací. Začátkem 21. století se lidstvo nachází na rozcestí. Musí se rozhod- nout, zda hodlá dopustit, aby zájmy petrochemického a farmaceu- tického Kartelu i nadále dominovaly naše životy tím, že nám budou vnucovat vesměs zastaralé technologie – anebo, zda jsme připra- veni se osvobodit od tohoto jha tím, že využijeme nových, nezávis- lých a únosných technologií, jako jsou obnovitelné zdroje energie, přírodní a vědecky založené ekologické a organické zemědělství. Strategické cíle Kartelu
 • 32. 29 Souhrn důkazů Globální multibilionové dolarové trhy pe- trochemického a farmaceutického Kartelu průměrný procentuální podíl výdajů na osobu Globální trhy Kar- telu Mechanizmy globální kon- troly Kartelu Ekologické technologie, které národy celého světa učiní na Kartelu nezávislé Potraviny1 15% • GMOs4 • Chemikálie v zemědělství • Umělé přídavky do potravin • Zdravotní analfabetizmus • Patenty Organické potraviny Zdravotní péče2 10% Syntetické farmaceutické přípravky Terapie na základě vědec- kých poznatků přírodního léčitelství Energie3 10% Ropa, plyn, syntetická paliva a další petrocheche- mické výrobky Obnovitelné energie • voda (vodík) • solární • vítr • jiné Strategické cíle Kartelu: • Proměnit životy a fyzickou podstatu miliard obyvatel naší planety v tržiště jejich patentovaných produktů. • Převést jejich multibilionové dolarové zisky ze starých technologií minulých staletí – včetně jejich ekologicky pochybených petroche- mických a toxických farmaceutických produktů – do 21. století. 1 Průměr.% čistého příjmu na potraviny a nealkoholické nápoje. Zdroj: Eurostat 2 Průměr.% čistého příjmu na zdraví plus daně související se zdravím. Zdroj: Eurostat 3 Průměr.% čistého příjmu na pohonné hmoty pro dopravu, užitkového zboží atd. Zdroj: Eurostat 4 zkr. Geneticky manipulované organizmy • Zdravotní negramotnost • Patenty • Vědecký analfabetizmus • Patenty Další informace: GB1BD733
 • 33. 30 Kapitola 1 Dva měsíce před nabytím platnosti Lisabonské smlouvy, političtí satrapové petrochemického a farmaceutického Kartelu nenechali nikoho na pochybách o svých globálních ambicích. 7. října 2009 anglický deník Daily Telegraph zveřejnil článek s názvem EU chystá plány, jak samu sebe nastolit jako ‚světovou velmoc‘. Pa- kliže Kartel prosadí svou, bruselská EU se stane pouhým odrazo- vým můstkem k upevnění ekonomického a politického uchvácení moci ve světě. Podle článku v Daily Telegraphu první velvyslanectví této nede- mokratické konstrukce byla plánována pro strategické lokality, jako jsou New York (sídlo OSN), Adis Abeba (sídlo Africké unie), a Kábul (oblast zájmu vzhledem k pokračující válce v Afghánis- tánu) – ještě než Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Jenže už dlouho před návrhem Lisabonské smlouvy se Kartel po- koušel exportovat politickou konstrukci bruselské EU jako model, jehož cílem bylo rozšířit oblast svého vlivu na všechny kontinenty. • Africká unie. Architekti Africké unie (AU) se netajili skutečností, že AU byla modelována podle Evropské unie – s prakticky iden- tickými strukturami včetně tak zvané ‚Komise AU‘. Stálým sídlem této komise je Adis Abeba v Etiopii – zřejmě plánovaná jako ‚africký Brusel‘. • ASEAN. Roku 2009, lídři východoasijských zemí oznámili, že položili základy k bloku ve stylu EU, který bude zahrnovat polo- vinu světové populace. Jejich plány byly ozvěnou těch, které na- stínil australský premiér Kevin Rudd již roku 2008. Dnešní Evropa – zítřejší svět
 • 34. MERCOSUR, UNASUR NEW YORK CAFTA 31 Souhrn důkazů AFRICKÁ UNIE ASEAN PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL Patentované chemikálie, petrochemické a farmaceutické výrobky UN/ Ze svého nového ústředního výboru v Bruselu se petrochemický a farma- ceutický Kartel nyní pokouší převzít kontrolu nad celým světem BRUSELSKÁ EU Další informace: GB1TW421
 • 35. 32 Kapitola 1 V historii se světové války vždycky vedly pomocí zbraní a bomb, s cílem dobýt a kontrolovat ostatní země. Na rozdíl ode dneška, kdy se klíčovými nástroji k dosažení globální kontroly stávají eko- nomické a právní nástroje, používané jako prostředky k dobytí nejen vlád a ekonomik, ale I společností a národů. Klíčovými ekonomickými nástroji ‚bruselské EU‘ jsou patenty: především patenty na chemikálie, farmaceutické výrobky, gene- ticky manipulovanou sadbu a další výrobky vyspělých technologií. Nejlukrativnější patenty ze všech jsou patenty na farmaceutické pro- dukty. Roku 2008 např. dosáhl celkový globální prodej farmaceutic- kých výrobků 773 milionů dolarů – suma, přesahující kombinovaný hrubý domácí produkt (HDP) stovky nejchudších zemí světa. Dá rozum, že když se bude vybírat první ministr zahraničních věcí EU, Kartel si vybere někoho, kdo má v dané oblasti už nějaké zkušenosti. Catherine Ashtonová, ve své předchozí funkci eurokomisařka pro obchod, hrála ústřední úlohu v opakované konfiskaci farmaceu- tických výrobků v evropských přístavech, které pocházely z Indie a byly určeny pro spotřebitele v afrických a latinskoamerických zemích. Jediný důvod konfiskace: léčiva byla vyrobena indickými společnostmi, specializovanými na výrobu generik, tj. léčiv, na které se už nevztahují patenty. Tato generika – mimochodem je- diná, které si chudé rozvojové země mohou dopřát – ohrožují zisky, generované patentovanými léčivy a vyráběné evropskými farmaceutickými koncerny. 1 Indický deník Economic Times, 6 září 2009. Prosazování patentů na léčiva jako klíčová složka globální ekonomické kontroly
 • 36. 33 Souhrn důkazů Catherine Ashtonová byla jmenována jako eurokomisařka pro obchod roku 2008. V tomto úřadě jednou z jejích hlavních funkcí bylo dohlížet na mezinárodní trh a prosadit uplatněním patentů na léčiva globální eko- nomickou a politickou kontrolu – zajišťujíc tak závislost rozvojových zemí na patento- vaných farmaceutických produktech evrop- ských exportérů. Její nedávné jmenování ministryní zahraničí EU a viceprezidentkou Komise jí umožní plnit tuto úlohu s ještě razantnějším dopa- dem na svět. Nátlakové uplatňování globálních patentů jako základny globálního investičního obchodu s farma- ceutickými výrobky. PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL Patentované chemikálie, petrochemické a farmaceutické výrobky BRUSELSKÁ EU GMO potraviny Léčiva Patentované chemikálie Další informace: GB1PT937
 • 37. Patenty – klíčové nástroje pro kontrolu světa Význam patentů při strategickém plánování bruselské EU na kon- trolu světa si zasluhuje zvláštní pozornost. Všeobecně řečeno, patenty jsou: • právní dokumenty – vydávané příslušnou vládní agenturou v té které zemi – jimiž je definováno autorské/vlastnické právo výrobku nebo technologie výroby; • ekonomické nástroje – na kontrolu národních a mezinárod- ních trhů; • politické nástroje – pomocí nichž jsou v kritických sektorech zdravotnictví patenty na farmaceutické výrobky používány zá- roveň jako strategické nástroje kontroly celých zemí. Obzvlášť zhoubná stránka patentů vyjde najevo, když se jich po- užije při vzniku globálních korporací a Kartelů bez jakékoli národní či mezinárodní legislativní kontroly. Velké multinárodní společ- nosti se nepotřebují formálně sjednocovat, aby mohly kontrolovat trh kvůli jednomu produktu napříč kontinentem nebo na celém světě. Stačí jim, když rozšíří své územní patentové nároky. Patenty umožňují nadnárodním společnostem kontrolovat kom- pletní sektory společnosti napříč kontinenty, aniž by podléhaly omezením, jimiž jsou například státní hranice. V některých ze- mích jsou zisky dosahující miliard dolarů převáděny do nadnárod- ních společností, aniž by vůbec byla možná veřejná identifikace, kdo z těchto korporačních zisků těží. Účinek patentů na zdraví člověka je obzvlášť zhoubný tam, kde se nadnárodní koncerny pokoušejí monopolizovat to, co je považo- váno za myslitelně nejkritičtější oblast v jakékoli společnosti. Vý- sledkem je, že lidstvu byl po celá desetiletí znemožňován přístup k nepatentovatelným léčivům, která jsou účinnější, bezpečnější a z finančního hlediska dostupnější – léčivům, sloužícím v boji s nej- běžnějšími nemocemi. Za účelem koordinace svých globálních nároků, tyto nadnárodní korporace zřídily „ústřední kancelář Kartelu‘: bruselskou EU. 34 Kapitola 1
 • 38. 35 Souhrn důkazů Patenty jsou klíčové nástroje, jimiž je ovládán svět! PATENTY Bruselská EU se pokouší rozšířit svou pa- tentovací strategii na další kontinenty, což by jí umožnilo ovládnout celý svět. PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL Patentované chemické, petrochemické a farmaceutické výrobky Další informace: GB1PC887
 • 39. 36 Kapitola 1 Kdo z bruselské EU nejvíc těží? Letmý pohled na graf na další stránce by měl každému čtenáři postačit, aby si uvědomil, kdo z politické konstrukce bruselské EU nejvíc těží. Od samého počátku byla bruselská EU budována ekonomickými satrapy petrochemického a farmaceutického Kartelu. Ilustrace na- hoře na stránce tuto skutečnost jasně dokládá. Znázorňuje po- měrné příspěvky daňového poplatníka za každou z 27 členských států bruselské EU v roce 2006. Zvážíme-li skutečnost, že většina menších členských států vstoupila do bruselské EU teprve ne- dávno, celkové ‚investice‘ zakládajících států po dobu půlky století vypadají ve srovnání s platbami ‚nováčků‘ obrovsky. Graf pod tím znázorňuje relativní počet patentů, podaných ročně od každého z 27 členských států EU. O největší počet patentů zažádaly tyto země: Německo, Francie, Itálie a Holandsko. Cel- kový počet patentů, podaných těmito zeměmi, převyšuje 70% všech patentů podaných v celé EU – tzn. víc než dvojnásobek patentů podaných dvaceti třemi zeměmi EU dohromady. Není náhodou, že: • Německo, Francie, Itálie a Nizozemí jsou čtyři z šesti zakládajících států bruselské EU. • šest zakládajících zemí – společně s Velkou Británií, dalším předním exportérem farmaceutických výrobků, mají hlasovací většinu jak v ‚Evropské radě‘, tak v ‚Evropském parlamentu‘. Po podpisu Lisabonské smlouvy jsou ‚investoři‘ v bruselské EU připraveni shrábnout ‚zisk‘ ze svých investic. 1 Zdroj EUROSTAT 2005.
 • 40. 37 Souhrn důkazů DK D FIN LVEST CZ SK H CYM GR PL NL S E GB BIRL F P I DK D FIN LV A SLO I CZ SK H BG RO CY TRGR PL NL S E GB B IRL F P CH FL MC Procentuální podíl celkového financování EU r. 2005 Procentuální podíl žádostí o patenty podaný v EU roku 2005 Zde vidíme pozoruhodnou shodu mezi postavením států přispí- vajících do pokladny bruselské EU a počtem přihlášených patentů těch samých členských států. Jelikož patenty platí pro celou Ev- ropu, tato grafika znázorňuje, které národy kontrolují trhy s vy- spělými technologiemi – a tím i život – v Evropě. Výprodej Evropy za patenty Další informace: GB1KB632
 • 41. 38 Kapitola 1 Otázka, která musí být naléhavě zodpovězena, je: jak mohli strůjci bruselské EU vybudovat tak nedemokratický útvar zevnitř demokratických evropských zemí – a hlavně, kdo byli tito pá- nové? Ve skutečnosti byl klíčovým architektem bruselské EU Wal- ter Hallstein (1901-1982), prominentní advokát už v nacistickém Německu. V červnu roku 1938 se tento právník např. zúčastnil mezistátních jednání mezi nacistickým Německem a fašistickou Itálií s cílem učinit z jejich agresivních ideologií základnu pro budoucí Evropu. V lednu 1939, jen několik měsíců poté, co 2. světovou válku vy- volala zlověstná koalice IG Farben (největší petrochemický a far- maceutický Kartel doby) s nacisty, se Hallstein blýskl historickým projevem, v němž dopodrobna nastínil právní strukturu Evropy pod kontrolou koalice nacistů s IG Farben. Roku 1941 se Hallstein stal děkanem Právní a ekonomické fa- kulty Univerzity ve Frankfurtu n. Mohanem. To nebylo náhodou, protože v tomto městě se zároveň nacházelo ústředí koncernu IG Farben. O několik let později, během tribunálu s válečnými zlo- činci v Norimberku, vyšlo najevo, že právě v centrále IG Farben bylo ekonomické dobytí Evropy plánováno a implementováno – pomocí patentů, které byly klíčovými právními nástroji ekono- mické kontroly. Roku 1950, poté, co Hallstein spojence obelhal ohledně své na- cistické minulosti, se stal poradcem západoněmeckého kancléře Adenauera a hlavním koordinátorem zahraniční politiky západo- německé vlády. Výsledkem jeho předchozích rozsáhlých zkuše- ností při plánování Evropy pod vládou Kartelu a nacistů bylo, že se nakonec stal klíčovým architektem bruselské EU. 25. března 1957 byl Hallstein jedním z dvanácti signatářů Řím- ských smluv – zakládajícího dokumentu bruselské EU. Roku 1958 byl jmenován prvním prezidentem Komise EU – funkce, kte- rou zastával po dobu celého následujícího desetiletí. Hlavní strůjce bruselské EU
 • 42. 39 Souhrn důkazů Walter Hallstein 1936 - 1945 Hallstein byl členem neblaze proslulé asociace nacistických “Ochránců zákona,” organizace, jež vznikla, jen aby se stala právním pilířem Evropy pod kontrolou koalice Kartelu s nacisty. 1941 - 1945 Hallstein byl profesorem práva a eko- nomie ve Frankfurtu n. Mohanem, kde se nacházelo i ústředí největšího che- mického Kartelu na světě a hlavního finančního zdroje nacistů, IG Farben. 1958 -1967 Hallstein byl jmenován prvním prezidentem tzv. ‘Komise EU’. Vy- budoval bruselskou EU a vládl Ev- ropě po dobu deseti let z obrovské budovy a s pomocí tisíců nezvole- ných byrokratů – v žoldu Kartelu. 1950 - 1957 Hallstein byl politickým moz- kem jednání, jejichž vyvrcho- lením byly ‘Římské smlouvy‘. 25. března, 1957, Hallstein byl jedním z dvanácti signa- tářů těchto smluv, jež se staly zakládacím dokumen- tem ‘bruselské EU’. Nová bruselská centrála Petroche- mického a farmaceutického Kartelu Oficiální odznak s hákovým křížem nacistické Asociace ‚ochránců zákona‘ Centrála Kartelu IG Farben ve Frankfurtu nad Mohanem Další informace: GB1WH799
 • 43. Dnešní bruselská EU je vybudovaná na sérii předchozích orga- nizací, z nichž postupně vznikal soudobý útvar. První cyklus or- ganizací byl dokončen r. 1950 a zahrnoval Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), též nazývané Evropská montánní unie (EMU) roku 1951, Evropské obranné společenství (EOS) (projekt, který byl odmítnutý francouzským parlamentem r. 1954), Evropské hos- podářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro jader- nou energii (EAEC resp. EURATOM) r. 1957. Všechny tyto organizace mají několik klíčových složek společných: 40 Kapitola 1 Karteloví strůjci bruselské EU 1 2 3 4 Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO) Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) Západoevropská unie (ZEU) Evropské hospodářské Společenství (EHS) Vedoucí tým právníků Hallstein Hallstein Hallstein Hallstein
 • 44. 1. Jejich hnacím agregátem byl německý petrochemický a farma- ceutický Kartel – po porážce koalice nacistů s IG Farben r. 1945 – usiluje o organizaci svého dalšího pokusu o dobytí Evropy. 2. Jednotlivá znění smlouvy byla připravována právními satrapy petrochemického a farmaceutického Kartelu, především Wal- terem Hallsteinem, s cílem zajistit diktátorskou strukturu, po- třebnou pro realizaci toho dobyvačného plánu. 3. Pět dalších evropských zemí: Francie, Itálie a země Beneluxu se staly obětí vábničky a přidaly se k tomuto ‘Společenství’, slibující jim klamnou vizi míru, bezpečnosti a hospodářské prosperity. 41 Souhrn důkazů Zahraniční politika CFSP 1951 1952 2007 2009 1954 1955 1992 1993 Paříž Paříž Maastricht Lisabon 1957 1958 Řím EURATOM Evropské hospodářské Společenství (EHS) EDC Policie PJCC Evropská unie (‘bruselská EU’) 2 3 4 Konstrukční smlouvy ‘bruselské EU’ Evropské Společenství (ES) (Ekonomická, vnitřní a zahraniční politika) Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO) 1 Hallstein (1958–67) Komise EU Prezident: Další informace: GB1CA582
 • 45. Gaetano Martino, MD, Itálie. Hostitel konference. Formální právní vzdělání: žádné. Před 2. svět. válkou a během ní: člen Mussoliniho fašistického hnutí. Po 2. světové válce kariéra jako člen ‘Sicilské šestky’. Willem Beyen, Nizozemsko. Vzdělání: právní fakulta Povolání: obchodní ředitel (Phillips, Unilever), bankéř, různé politické funkce. Joseph Bech, Belgie. Vzdělání: právní fakulta Povolání: roku 1914, kdy získal atestaci jako ad- vokát, se stal poslancem pravicově orientované strany. Během své kariéry zastával různé poli- tické funkce. Antoine Pinay, Francie. Formální právní vzdělání: žádné. Za 2. světové války: člen ‘Národního výboru re- žimu Vichy’ – francouzské loutkové vlády, nasto- lené koalicí nacistů s Kartelem v okupované Francii. Paul-Henri Spaak, Lucembursko. Vzdělání: právní fakulta Povolání: několik let soukromé právní praxe. Od r. 1925 v různých politických funkcích. 42 Kapitola 1 ‘Sicilská šestka’ – Rozhodující přípravné setkání pro ‘Evropské hospodářské spole- čenství’ se konalo 1. - 3. června 1955 v Messině na Sicílii. Účastníci tohoto setkání vešli do povědomí veřejnosti jako ‘Sicilská šestka’.
 • 46. Nedostatečná právní praxe těchto pěti ‘otců zakladatelů’ ‚bruselské EU‘ je dokonalým protikladem kvalifikace še- stého člena, Waltera Hal- lsteina. V době podpisu ‚Římských smluv‘ měl Hallstein třiceti- letou zkušenost v oblasti vzdělání, výuky a výzkumu na němec- kých právních fakultách a ústavech se specializací na srovnávací mezinárodní právo a ekonomiku: • Studium na právní fakultě universit v Bonnu a Mnichově, promoce na doktora práv berlínské univerzity. • Elitní studium ‘srovnávacího mezinárodního práva’ v ‘Ústavu císaře Viléma’ v Berlíně, financovaném Kartelem IG Farben.‘ • Téměř 20 let děkanem právní a ekonomické fakulty na univer- sitách v Rostocku a Frankfurtu n. Mohanem. Pohled na doklady z Hallsteinova životopisu svědčí o tom, kdo opravdu tahal za nitky při tvorbě právní základny ‚bruselské EU’. 43 Souhrn důkazů a profesor práva nacistického Kartelu Vlevo: Hallstein podepisuje ‘Římské smlouvy‘ Dole: Jeho podpis ‘otce zakla- datele‘
 • 47. Ptáte se, jak se mohl Hallstein se svou temnou minulostí promi- nentního protagonisty koalice nacistů s Kartelem stát hlavním ar- chitektem ‚bruselské EU‘ a prvním prezidentem Komise EU? Odpověď na tuto otázku je překvapivě jednoduchá: za prvé, Hal- lstein lhal vysokému spojeneckému komisaři v poválečném Ně- mecku o svém členství v různých nacistických organizacích. Za druhé si musel být jist, že jeho četné publikace a prezentace, jimiž jako křižák Kartelu podporoval dobytí Evropy koalicí nacistů a Kartelu, budou včas likvidovány. Na následující stránce je otištěn výtisk z Německé národní kni- hovny, přičemž při vyhledávání bylo použito hesla ‚Walter Hal- lstein‘. Tato největší internetová knihovna v Německu poskytuje seznam následujících informace o jeho publikační činnosti: • před rokem 1933 (tj. rok uchvácení moci koalicí nacistů s Kartelem v Německu) najdeme jednu jedinou publikaci. • Po roce 1945 a porážce koalice nacistů s Kartelem najdeme víc než 100 Hallsteinových knih a publikací. • Udivující je, že v letech 1933 a 1945, vládě teroru koalice nacistů a Kartelu, najdeme opět jen jednu jedinou Hallsteinovu publikaci. Tento absurdně krátký výčet jedné publikace za 12 (!) let si zasluhuje vysvětlení: v této době byl Hallstein děkanem právní fakulty na dvou velkých německých univerzitách. Jediné vysvětlení této skutečnosti je, že Hallstein se svými kom- plici z Kartelu se postarali o to, aby žádný z jeho projevů, ani žádná jeho publikace ve prospěch koalice nacistů a Kartelu ne- přežila. Tato politika ‚spálené země‘ byla podmínkou Hallsteinova poválečného politického vzestupu a kariéry otce zakladatele ‚bru- selské EU‘. Abychom na otázku, „Kdo je to ve skutečnosti Hallstein?“, mohli dát všem v Evropě, kteří si ji teď kladou, opravdu vyčerpávající odpověď, rozhodli jsme se tomuto ‚fenoménu‘ věnovat celou ná- sledující kapitolu. 44 Kapitola 1 Hallstein a projekt ‘Spálené země’
 • 48. 45 Nacistický režim 1933-1945 Souhrn důkazů Výtisk z internetové vyhledávací služby Německé národní knihovny, výsledek hledaného hesla ‚Walter Hallstein‘ byl nadmíru skrovný: jediný dokument za 12 let Hallsteinových aktivit ve funkci propagátora aliance nacistů s Kartelem při dobytí světa. Další informace: GB1WH733
 • 49. Hallstein nebyl ve své úloze jako hlavní strůjce ‘bruselské EU’ očividně sám. Obklo- pil se právnickým týmem technokratů, kteří už měli jako satrapové a nástroje nacistické koalice s Kartelem až do roku 1945 nemalé zkušenosti. Jelikož klíčové nástroje Kartelu k zabezpe- čení budoucí kontroly Evropy byly patenty, nepřekvapuje, že pravou rukou Hallsteina se stal odborník na patentové právo. Za nacistického režimu byl Carl Friedrich Ophüls předním ex- pertem důležitého Patentového soudu ve Frankfurtu n. Mohanem, městě, v němž měl koncern IG Farben své hlavní sídlo. V této roli Ophüls byl důvěrně obeznámen se všemi patentovými rozepřemi ohledně toho, jakým způsobem Kartel IG Farben plenil a likvidoval chemický průmysl v dobytých zemích. Tato skutečnost mu samoz- řejmě propůjčila nezbytnou kvalifikaci pro další pokus Kartelu o dobytí Evropy. Z denacifikačního dotazníku spojeneckých sil z roku 1946 vyplývá, že Ophüls byl členem nacistické strany NSDAP, číslo členského prů- kazu 2 399061 (viz dokument A). Jeho nacistickou minulost bezpeč- nostní kancelář spojeneckých sil roku 1947 charakterizovala takto: „Zjistili jsme, že tento jedinec nebyl za války vládou shledán za hod- ného zaměstnání vyjma obyčejné dělnické práce“ (viz dokument B). Nicméně podle Hallsteinova úsudku, Ophülsova kvalifikace byla přesně pravým opakem ‚obyčejné dělnické práce‘. Společně s Gerhardem Schidermairem, členem nechvalně známého Schider- mairova klanu nacistických advokátů – u Hallsteina to Ophuels během jednoho roku (1949) dotáhl na ‚doktora‘ a ‚profesora‘ práv- nické fakulty na univerzitě ve Frankfurtu n. Mohanem. O rok poz- ději v roce 1950 byl Ophüls jmenován ‚velvyslancem v Bruselu‘, kde se stal Hallsteinovou pravou rukou při výstavbě ‚bruselské EU‘. 46 Kapitola 1 Odborník Kartelu na patenty - C.F. Ophüls…
 • 50. 47 Souhrn důkazů se stává Hallsteinovým ‘mužem v Bruselu’ A B Další informace: GB1CO266
 • 51. 17. prosince 1941 ústředí Nacistické strany ve Frankfurtu n. M. ofi- ciálním dopisem, adresovaným rektorovi frankfurtské univerzity, atestuje, že dotyčný je „politicky spolehlivý“ (politisch zuverläßig). Pouhých 16 let později tento oddaný stoupenec koalice nacistů s Kartelem podepisuje ‚Statuty evropského soudního dvora‘ jako jeho hlavní architekt. My, národy Evropy, máme uznat, že založení Evropského soudního dvora - nejvyššího legislativního orgánu dnešní ‚bruselské EU‘ – byl vypracován a legalizován satrapy koalice nacistů a Kartelu, včetně zapsaných a aktivních členů nacistické strany NSDAP. Půl století byl Kartel s to, krýt děsivou šarádu svých politických satrapů. Teď, kdy pravda konečně vychází najevo, demokratické legitimitě ‚bruselské EU’ zvoní hrana. Žádná demokratická organizace, žádný volič už nemohou ignorovat tuhle kapitolu zločinecké minulosti. 48 Kapitola 1 ‘Politicky spolehlivý’ nacista Kartelu se stává…
 • 52. 17. dubna 1957 C.F. Ophuels – číslo průkazu 2 399061, člen NSDAP od 1. května 1933 do roku 1945 (tj. po celou dobu nacistické krutovlády) – se stává klíčovým ‘zakládajícím otcem ‘ nejvyššího evropského soudního orgánu, Evropského soudního dvora. 49 Souhrn důkazů zakládajícím otcem Evropského soudního dvora‘ .... Evropský soudní dvůr - nejvyšší soudní instance v Evropě - 17.4.1957 Další informace: GB1PR598
 • 53. 50 Kapitola 1 IG Farben a zločinecká minulost německého chemického Kartelu Co to bylo za zájmy, jimž Hallstein, Ophüls a jejich komplicové v šedých oblecích, sloužili? Kartel IG Farben vznikl roku 1925 slou- čením firem Bayer, BASF a Hoechst včetně několika menších ně- meckých chemiček. Byla to největší světová firma v tehdy nové oblasti průmyslové výroby barev [německy „Farben“], chemikálií, farmaceutických přípravků, plastů a dalších patentovaných syn- tetických výrobků. Společnost IG Farben vlastnila několik desítek tisíc patentů a tím pádem byla největším vlastníkem patentů na světě. Jediný krok, který jí chyběl k tomu, aby mohla vznikající obrovské trhy paten- tovaných syntetických produktů monopolizovat, bylo rozšířit plat- nost svých patentů do celého světa. Už roku 1904 ředitel firmy Bayer, Carl Duisberg, volal po vytvoření takového Kartelu, čímž pro německý chemický průmysl vytyčil jasný cíl k „ovládnutí světa“. A právě k tomuto cíli směřovaly i chemické společnosti Bayer, BASF a ostatní chemičky svými dodávkami výbušnin a otravných plynů německé císařské armádě za 1. světové války. Ta ale roku 1918 díky společnému úsilí světové společnosti utrpěla porážku, a tak první pokus německého chemického Kartelu o dobytí světa ztroskotal. Kartel to ale zdaleka ještě nevzdal. BAYER, BASF a HOECHST, společnosti, které operovali od roku 1925 jako Kartel IG Farben, financovaly vzestup nacistů, a jak technicky, tak logisticky je připravovaly na další pokus o dosažení nadvlády nad světem, na 2. světovou válku. Roku 1942 byla po- lovina chemického průmyslu v Evropě pod kontrolou Kartelu IG Farben. Jenže i roku 1945 druhý pokus o dobytí světa selhal. Roku 1948 bylo několik ředitelů IG Farben v procesu s válečnými zločinci v Norimberku odsouzeno za genocidu, zotročování, ra- bování a celou řadu dalších zločinů proti lidskosti.
 • 54. 51 Souhrn důkazů 1914/18 1925 Ekonomické hnací agregáty za 1. a 2. světovou válkou BAYER BASF HOECHST 1947/48 I. SVĚTOVÁ VÁLKA První pokus petrochemického a farmaceutického Kar- telu o dobytí světa. Roku 1914 kontrolovaly tyto tři spo- lečnosti víc než 1000 patentů, s odstupem největší počet patentů kontrolovaný jednou korporací své doby. Norimberský tribunál s válečnými zločinci Čelní zástupci IG Farben jsou obžalováni a odsouzeni v Norimberku za genocidu, zotročování, plenění Evropy a další zločiny proti lidskosti – včetně výstavby koncentračního tábora v Osvětimi. 1939/45 II. SVĚTOVÁ VÁLKA Druhý pokus petrochemického a farmaceutického Kartelu o dobytí světa ztroskotává VZNIKÁ KARTEL ‘IG FARBEN’ Největší petrochemický a farmaceutický Kartel na světě financuje vzestup nacistů a připravuje je na válku. Další informace: GB1DF377
 • 55. 52 Kapitola 1 Kartel IG Farben postavil největší vyhlazovací tábor na světě Více informací o petrochemickém a farmaceutickém Kar- telu a jeho úloze za 2. světové války, v Osvětimi a při jiných válečných zločinech najdete zde: www.profit-over-life.org Víc než 50,000 autentických dokumentů z procesu s vá- lečnými zločinci Kartelu IG Farben v Norimberku. Odměnou za financování vzestupu nacistů a jejich přípravu na 2. světovou válku se po dobytí Evropy dostalo Kartelu IG Farben věru adekvátní odměny. Jako příklad úzké spolupráce mezi IG Farben a nacisty je koncentrační tábor v Osvětimi. Financovaný pomocí úvěru ve výši 1 miliardy říšských marek, poskytnutých bankami Deutsche Bank a Dresdner Bank, vybudoval IG Farben v polském městě Osvětim na tehdejší dobu největší průmyslový komplex na světě. Pobočka IG Osvětim byla postavena s cílem vyrábět umělou pryž, syntetický benzín a další chemikálie pro dobyvačnou válku nacistů a IG Farben v Rusku a Asii. Za účelem výstavby těchto obrovských závodů byl nedaleký koncentrační tábor v Osvětimi rozšířen a stal se tak zpočátku největším otrockým a posléze největším vyhlazo- vacím táborem na světě. Tyto zločiny a spousta dalších, které Kartel IG Farben spáchal v Osvětimi a jinde, jsou dokumentovány v archivu tribunálu s váleč- nými zločinci a čelnými zástupci tohoto Kartelu v Norimberku. Nej- otřesnější ze všech těchto dokumentů jsou ty, které informují o smrtících experimentech s léčivy – většina z nich byla prováděna pomocí patentovaných přípravků farmaceutických společností BAYER, HOECHST a dalších dceřiných společností IG Farben. Při procesech v Norimberku vyšlo též najevo, že někteří lékaři, kteří tyto smrtící experimenty měli na starosti, včetně Dr. Vettera, byli zároveň placenými zaměstnanci firmy BAYER.
 • 56. 53 Souhrn důkazů BAYER, BASF, HOECHST (Kartel IG Farben)Architekti Osvětimi Dr. med. Helmuth Vetter, zamě- stnanec firmy BAYER, lékař a člen SS v Osvětimi IG Osvětim se rozprostírala na rozloze více než 24km2 . Byla to 100% pobočka IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST). IGOsvětimbylapostavenaspomocídese- titisíců, k otroctví odsouzených vězňů z ne- dalekéhokoncentračníhotáboravOsvětimi. V Osvětimi bylo zavražděno 1 až 3 mi- liony vězňů pomocí Zyklonu B – plynu, vyráběného firmou Degesch, pobočkou koncernů BASF/ IG Farben. BAYER a HOECHST zkoušely své paten- tované farmaceutické přípravky na tisících vězňů,znichždrtivávětšinapokusynepřežila. Zaměstnanci firmy BAYER prováděli po- kusy pomocí patentovaných přípravků firmy BAYER v koncentračním táboře Osvětim. Roku 1948 ředitelé Kartelu IG Farben sta- nuli v Norimberku před soudem. Ředitel C. Krauch a jiní byli odsouzeni kvůli genocidě, zotročování a jiným zločinům proti lidskosti. Další informace: GB1AU388
 • 57. 54 Kapitola 1 ‘Trikem’, jímž Kartel nastolil ‘bruselskou EU’, zá- roveň odhalil i svou vlastní zločineckou minulost Více než půl století, petrochemický a farmaceutický Kartel dělal vše možné, aby se svět nedověděl pravdu o jeho skrupulózní mi- nulosti, v níž figuruje jako iniciátor dvou světových válek. Teď už je to víc než šest desetiletí, co satrapové Kartelu: • utratili stovky miliard dolarů za úklid stop, • vybudovali masmediální impéria, jejichž prvořadým cílem je manipulace veřejného mínění, • dosáhli toho, že učebnice dějin byly důsledně přepisovány a globální zprávy cenzurovány, • financovali a vychovali generace politiků – vpravo a vlevo od po- litického spektra – v tuctech zemí, • umístili ‘hlídače‘ v důležitých akademických oborech včetně vědy, medicíny, dějin, politických a sociálních věd jakož I dalších klíčo- vých oblastech společnosti, jako jsou např. církve, odbory atd., • a nelítostně pronásledovali ty, kteří se opovážili prolomit mlčení. To všechno se odehrálo z jediného důvodu: zahalit zločineckou minulost Kartelu do hávu lži a klamu, dokud se mu nepodaří na třetí pokus dobýt Evropu, doufaje, že toho tentokrát dosáhne s pomocí jí nastolené ‚bruselské EU‘. Největší zločinný zastírací manévr v dějinách – úloha Kartelu za 2. světové války – stála stovky miliard dolarů za posledního půl století. Tuto závratnou částku, pomocí níž se Kartel snaží zastřít svou zločineckou minulost, lze vysvětlit takto: Kartel si je plně vědom toho, že odhalení jeho minulosti by zhatilo jeho plány na další pokus o dobytí a ovládnutí Evropy. Podepsání a ratifikace ‚Zmoc- ňovacího zákona Lisabonské smlouvy‘ spolu s politikou nátlaku, kte- rou ‚bruselská EU‘ praktikuje na národech Evropy, činí publikaci historických dokumentů a skutečností, v této knize obsažených, nez- bytnou a naléhavě aktuální. Šíření těchto informací v Evropě a celém světě pomůže odhalit úlohu Kartelu v zákulisí ‚bruselské EU‘ a zabrání mu, aby se ještě jednou pokusil o dosažení světovlády.
 • 58. 55 Souhrn důkazů II. světová válka: dobyvačná válka na objednávku petrochemického a farmaceutického Kartelu Titulní stránka z oficiální zprávy z roku 1945, vydané Kongresem Spo- jených států amerických po ukončení vyšetřování příčin 2. světové války. Zpráva o rozsahu víc než 100 stran jednoznačně dochází k zá- věru, že 2. světová válka byla „Dobyvačná válka, vedená na objed- návku petrochemického a farmaceutického Kartelu“. Cílem 2. světové války bylo totéž, co bylo cílem světové války první: získat kontrolu nad multimiliardovými dolarovými trhy v nově vznikajících světových trzích v oblasti chemických a petrochemických výrobků a farmaceu- tických přípravků. Na oficiální archivy americké vlády sedal prach víc než šest desetiletí. Přestože to byly klíčové dokumenty, týkající se nejhorších zločinů v historii lidstva, nebyly zveřejněné ani na webové stránce vlády Spo- jených států. Nyní si je můžete i Vy stáhnout: www.relay-of-life.org. Další informace: GB1SR299
 • 59. 56 Kapitola 1 Zveřejněno po šesti desetiletích mlčení: dokumenty o válečných zločinech Kartelu Získali jsme přes 50,000 stránek oficiálních archivních záznamů z norimberských procesů s válečnými zločinci z Kartelu IG Farben. Po- prvé za více než šest desetiletí byly zveřejněny autentické záznamy (včetně otřesných otištěných exponátů) tohoto procesu s řediteli firem BAYER, BASF, HOECHST a dalšími společnostmi skupiny IG Farben, které jsou teď přístupné všem zájemcům v internetu. Až budete tyto historické archivní záznamy číst, zjistíte, že jste byli systematicky podváděni a klamáni ohledně skutečných příčin 2. světové války, nejhoršího zločinu v dějinách naší planety. Napří- klad se z nich dovíte, že: • k 2. světové válce by nikdy nedošlo, nebýt finanční a logistické podpory společností BAYER, BASF, HOECHST a dalších spo- lečností skupiny IG Farben, největšího chemického a farma- ceutického Kartelu tehdejší doby. • Ve 2. světové válce se nebojovalo z nacionálních nebo raso- vých důvodů, ale především kvůli Kartelu IG Farben a jeho po- kusům dobýt a kontrolovat vznikající multimiliardové trhy s chemickými, petrochemickými a farmaceutickými výrobky v celé Evropě a jinde na světě. • 2. světová válka nebyla výsledkem snažení úchylného psycho- pata Adolfa Hitlera. Naopak, Hitler a jeho nacističtí pohůnci byli politické a vojenské loutky Kartelu IG Farben. Podle obžaloby tribunálu s nacistickými zločinci v Norimberku byla 2. světová válka výsledkem koordinovaného technologického, logistic- kého, finančního, politického a vojenského úsilí ‚sňatku‘ (citát z obžaloby) –mezi IG Farben a nacisty. • Koncentrační tábor v Osvětimi vůbec nebyl spontánním dílem esesáckých šílenců, ale byl to na objednávku koncernu IG Far- ben zřízený otrocký pracovní tábor s obrovskou průmyslovou pobočkou koncernu s názvem IG Osvětim, kde se vyráběla syn- tetická paliva, pohonné látky a umělá pryž pro potřeby váleč- ných výbojů a dobytí východní Evropy, Ruska a Asie.
 • 60. Titulní stránka z případu č. VI v procesu s válečnými zločinci v Norim- berku “Spojené státy Americké proti Carlu Krauchovi a dalším ředitelům IG Farben”, který trval od 27. srpna 1947 do 30. července 1948. 57 Souhrn důkazů Proces s válečnými zločinci petrochemického a farmaceutického Kartelu v Norimberku Další informace: GB1NT954
 • 61. 58 Kapitola 1 Demaskování půl století podvodu Kdyby rozhodující role, kterou Kartelu sehrál v in- iciačním procesu 1. a 2. světové války, byla v mi- nulosti odhalena, zmíněné korporační zájmy by nikdy nedostaly šanci zahájit nový pokus o dobytí Evropy a světa. Utajení této zločinecké minulosti už samo o sobě stačilo, aby se stalo podmínkou Kartelu vybudovat ‘bruselskou EU’. Na předchozích stránkách jsme odhalili jednu z hlavních strategií koncernu: podvod a klam. Na další stránce jsou shrnuta základní fakta: zatímco političtí a vojenští satrapové Kartelu byli v Norim- berku souzeni, jeho právní a ekonomičtí satrapové byli pověřováni přípravou a implementací třetího pokusu Kartelu o dobytí Evropy a světa.
 • 62. 59 Souhrn důkazů PETROCHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ KARTEL IG Farben / BAYER / BASF / HOECHST ‚Bruselská EU‘ pro- vádí přestavbu ‚uni- formované ruky“ Kartelu, kterou byla nucena obětovat při posledním nezda- řilém pokusu o do- bytí světa. Odsouzeni jako hlavní váleční zločinci k dlou- holetým trestům odnětí svobody a trestům smrti v procesu s vá- lečnými zločinci v Norimberku. Nahoře: Hermann Göring, dole: Joachim von Ribbentrop Walter Hallstein Carl F. Ophüls Pověřeni Kartelem připravit další pokus o dobytí světa pomocí ”brusselské EU”. Vytvořením „evropské ar- mády“ včetně jaderných zbraní pod kontrolou po- lytbyra Kartelu, ‚brusel- ské EU‘ V uniformách S A T R A P O V É Všedýchoblecích
 • 63. 60 Kapitola 1 Třetí pokus petrochemického a farmaceu- tického Kartelu o dobytí a kontrolu světa Až budete číst tuto knihu, možná, že si pomyslíte, že v ní obsa- žené zarážející informace nemohou být pravdivé, protože kdyby pravdivé byly, byli byste se o nich dověděli už dřív. Důvod, proč se tak doposud nestalo, resp. proč si těchto skutečností vůbec ne- jste vědomi, je v podstatě jednoduchý. Jelikož oba předchozí pokusy o dobytí světa – 1. a 2. světová válka - selhaly, satrapové Kartelu si byli plně vědomi toho, že jediný způsob, jak úspěšně realizovat třetí pokus, je, když veškeré stopy jeho účasti v obou předchozích pokusech budou z paměti lidstva kompletně vy- mazány. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že více než 60.000 stránek z procesů s Kartelem IG Farben v Norimberku bylo před zrakem ve- řejnosti ukryto v mezinárodních archívech déle než 6 desetiletí? Proč museli autoři této publikace být nápomocni, aby tyto informace mohly být publikovány v internetu na www.profit-over-life.org? Zatímco vojenští a političtí satrapové Kartelu za 2. světové války museli později nést odpovědnost za smrt a škody, jež způsobili, osoby, které jim to všechno financovaly, pokračovaly ve svých ne- lítostných pokusech, tohoto cíle nakonec dosáhnout. Na cestě k němu jednoduše financovali vzestup celé nové generace politic- kých satrapů v klíčových zemích. Například Helmutu Kohlovi, někdejšímu zaměstnanci firmy BASF, poskytli takovou podporu, až se stal německých kancléřem – post, na kterém setrval 16 let. Během této doby utratil miliardy dolarů daňových poplatníků na financování výstavby ‚bruselské EU‘. An- gela Merkelová, jeho politická schovanka, zastává funkci německé kancléřky dodnes. Souběžně ve Francii díky podpoře dědiců ar- chitektů Osvětimi zasedl na křeslo francouzského prezidenta další z jejich satrapů, Nicolas Sarkozy. Poté, co vůči ‚bruselské EU‘ národy Francie a Nizozemí roku 2005 zaujaly výmluvně odmítavé stanovisko, tito dva političtí satrapové Kartelu nakonec nátlakem přinutili hlavy zbývajících evropských států k podpisu lisabonského „zmocňovacího zákona‘.
 • 64. 61 Souhrn důkazů Dědicové strůjců Osvětimi se stali klíčovými strůjci ‘bruselské EU’Nuremberg BAYER BASF Nuremberg War Crimes Tribunal Když soud s válečnými zločinci v Norimberku zjistil, že Kartel IG Farben byl hnací průmyslovou silou za 2. světovou válkou, nařídil jeho demontáž v dílčí společnosti, z nichž se Kartel původně skládal. Angela Merkel • Politická vykonavatelka vůle Kartelu • Německá kancléřka od roku 2005 Nicolas Sarkozy • Politický satrapa francouzského Kartelu • Francouzský prezident od roku 2007 AVENTIS SANOFI Helmut Kohl • Někdejší zaměstnanec BASF, protežován Wursterem • se stal německým kancléřem (1982-1998) HOECHST 2005: s podporou tehdejšího francouz- ského ministra vnitra Nicolase Sarkozyho, farmaceutický trpas- lík Sanofi ’spolknul‘ farmaceutického obra ‘Aventis’. Carl Wurster Člen představenstva spol. DEGESCH, pobočky IG Farben, která vy- ráběla Zyklon B pro Osvětim. Po 2. svě- tové válce předseda správní rady společ- nosti BASF. Fritz Ter Meer Ředitel IG Farben, odsou- zený v Norimberku za otrokářství, ple- nění a další zločiny. Po 2. světové válce ředitel společnosti BAYER v letech 1956-1967. Sarkozy a Merkelová se staly politickými buldozery ‘Lisabonského zmocňovacího zákona‘ a dalšího pokusu petrochemického a farmaceutického Kartelu o dobytí Evropy a s ní i celého světa. Angela Merkelová r. 1992 a r. 2009. Helmut Kohl, její mentor, uváděl mladou Merkelovou jako “moje holka.”
 • 65. 62 Kapitola 1 Svět na pokraji globální diktatury a 3. světové války Dějiny nám ukazují, že existovaly dvě podmínky pro pokus Kartelu o ovládnutí světa: 1. Nastolení diktatury na území, které bylo odrazovým můstkem jeho globálního dobyvačného výboje. Lisabonská smlouva tomu poskytuje právní základnu. 2. Systematické plánování vojenských akcí včetně nové světové války. Vytvoření evropské armády, kombinované s otevřenou hroz- bou čelných satrapů Kartelu, že přitom bude použito jaderných zbraní, je nepochybným krokem k tomuto cíli. Proto historická paralela k uchvácení moci petrochemickým a far- maceutickým Kartelem pomocí ‚bruselské EU‘ je převzetí ně- mecké vlády zastánci těch samých skupinových zájmů před tři čtvrtě stoletím. Rok 1933 je paralelou roku 2009, kdy petroche- mický a farmaceutický Kartel prosadil „Zmocňovací zákon“. Rok 1934 je paralelou roku 2010, kdy diktatura ukáže svou pravou tvář tím, že klíčové oblasti veřejného života podřídí těmto pravidlům. Plán centrálně řízené kontroly evropské ekonomiky, těšící se bez- výhradné Sarkozyho podpoře, je pouhým začátkem. Je zapotřebí, aby ve světle těchto skutečností národy Evropy a světa začaly jednat. Úspěch jejich úsilí bude záviset na tom, zda se podaří splnit následující podmínky: 1. Správný rozbor politické situace. Tato kniha byla napsána právě pro tento účel. 2. Účinné šíření těchto informací národům v celém světě. 3. Organizace lidového hnutí, které má zájem na tom, bránit demokracii a mír v Evropě a na celém světě.
 • 66. 63 Souhrn důkazů Paralely mezi rokem 1933 a dneškem Chemický, petrochem. a farmaceutický Kartel Evropa, potom celý svět Německo Falešné sliby o “právu, pořádku a míru” ‚Zmocňovací zákon‘ z dubna 1933 Ekonomická krize koncem 20. let Ekonomická a politická nadvláda Zrušení občanských práv, militarizace Titíž Tytéž Německo, Francie Tatáž Lisabonská smlouva Současná glo- bální ekono- mická krize Tentýž Tentýž Kontrola veřejného mínění Média kontrolovaná Kartelem Tatáž Přípravy na diktaturu Poživatelé a finančníci Teritoriální tržní nároky Vedoucí země Úskočná taktika s cílem uchvátit moc Zmocňovací zákon Spouštěcí událost Konečný cíl 2007/09 Evropa Lisabonská smlouva 1933 Německo Zmocňovací zákony Kartelu
 • 67. 64 Kapitola 1 Politici, kteří vehnali evropský Vanhannen Finsko Karamanlis Řecko 13. prosince 2007 tito evropští po- litici podepsali lisabonský “Zmoc- ňovací zákon”. Tím vehnali celý evropský kontinent do náruče Kartelu. Stejně jako německý par- lament roku 1933, tito politikové vydláždili cestu korporačním zá- jmům. A stejně jako roku 1933, i oni tomuto uchvácení moci pro- půjčili zdání legality v pseudode- mokratickém hávu. Klíčoví političtí satrapové Kartelu Zatlers Litevsko Prodi Itálie Ahern Irsko Brown Velká Británie Andrus Estonsko Merkelová Německo Sarkozy Francie Rasmussen Dánsko Stanishev Bulharsko Verhofstadt Belgie
 • 68. 65 Souhrn důkazů kontinent do náruče Kartelu Adamkus Litevsko Junkers Lucembursko Gonzi Malta Balkenende Nizozemsko Gusenbauer Rakousko Socrates Portugalsko Tusk Polsko Basescu Rumunsko Reinfeldt Švédsko Fico Slovensko Ferenc Maďarsko Topolánek Česká republika Zapatero Španělsko Rumsfeld Slovinsko Papadopulos Kypr Zdroj: Wikipedia
 • 69. Jak zabránit tomu,aby se dějiny opakovaly Kapitola 1 66 Jelikož je zřejmé, že političtí reprezentanti celého evropského kontinentu při ochraně demokracie žalostně selhali, my, národy celého světa, si teď musíme uvědomit svou odpovědnost a začít jednat. K tomu, abychom byli schopni tak učinit, musíme nejprve pochopit vlastní dějiny. Na následující stránce je graficky zobra- cena zkušenost lidstva za poslední století. Už dvakrát předtím uvrhl petrochemický a farmaceutický Kartel Ev- ropu do propasti války. Výsledkem bylo, že víc než 100 milionů lidí zaplatilo životy za takto svérázný pokus korporačních zájmů o uchvácení globální nadvlády. 20. století se zapíše do dějin jako ‚století smrti a zkázy jménem petrochemického a farmaceutického Kartelu. A nyní, na počátku dvacátého prvního století, jsme kon- frontováni se situací, v níž tytéž skupiny s identickými korporačními zájmy podnikají třetí pokus opodmanění a zotročení celého světa. Tento třetí pokus je obzvlášť zhoubný, protože Kartel skrývá své evidentní motivy ke globální kontrole za lstivou a zavádějící propagandou míru. Političtí satrapové Kartelu se nás pokoušejí přesvědčit, že ‚bruselské EU‘ je zapotřebí k tomu, aby se úděsná zkušenost 1. a 2. světové války už nikdy nemohla opakovat. My všichni teď máme na vybranou: buď budeme strkat hlavu do písku a ignorovat tyto dějinné zkušenosti, anebo si uvědomíme svou odpovědnost a začneme jednat, abychom opakování jedné z nejstrašnějších kapitol našich dějin předešli. Je jasné, že jedi- nou možností je druhá a jediná rozumná alternativa. Prvním kro- kem k ukončení staletí klamu a podvodu, pomocí něhož byly miliony lidí uměle udržovány ve stavu naprosté negramotnosti ohledně čitelnosti viníků, stojících za největším zločinem v ději- nách, je sdílet tuto informaci s co nejvyšším počtem zájemců.
 • 70. 67 Století smrti a zkázy: Kartel a jeho úsilí o dobytí světa Političtí vykonavatelé Následky ignorování včasných varovných signálů První světová válka Druhá světová válka ? Chemický, petrochemický a farmaceutický Kartel usiluje o nadvládu nad světem Německý císař Wilhelm II Hitler a NSDAP “bruselská EU” 1918 Pokus o světo- vládu ztroskotal 1945 Pokus o světo- vládu ztroskotal Teď je to na Vás! 1933 Zmocňovací zákon Lisabonský zmocňovací zákon 1914 zákon o ‘válečných dlu- hopisech’ 67 Souhrn důkazů
 • 71. Stíny minulosti jsou dlouhé Pro naše čtenáře, kteří by případně argumentovali tvrzením, že dnešní situaci nelze srovnávat s hrůzami minulosti, bychom rádi, aby zvážili následující skutečnosti. Současného německého ministra obrany, Karla-Theodora zu Gut- tenberga, vychovával od jeho čtrnácti let otčím, syn Joachima von Ribbentropa. Ten, jak známo, byl Hitlerovým ministrem zahraničních věcí v letech 1933 – 45, který koordinoval vojenskou složku 2. svě- tové války - druhý pokus Kartelu o dobytí světa. Roku 1947 byl Rib- bentrop v Norimberku za zločiny proti lidskosti odsouzen k trestu smrti provazem. Člověk by mohl argumentovat, že pouhá rodinná pouta nezbytně nerozhodují o loajálnosti s korporačními zájmy nebo politickými stra- tegiemi. V daném případě mluví fakta nicméně za sebe. Německý ministr obrany Guttenberg je skalní zastánce militarizace Evropy a vytvoření evropské armády. Když na něho byl vykonáván tlak kvůli usmrcení nevinných civilistů v Afghánistánu německými vojáky, Gut- tenberg před televizními kamerami prohlásil: „Zcela určitě neodstou- pím jen proto, že fouká silný vítr. Je to věc mého vychování a proto taky takto jednám“. Tato věta jasně vrhá temné stíny ribbentroppské tradice, ohrožujíc tak opět jednou budoucnost světa. Agresivní způsob, jímž jsou tyto celoevropské militarizační plány Německem a dalšími zeměmi, vyvážejícími farmaceutické výrobky, sledovány a ostatním členským zemím EU vnucovány, nenechají nikoho na pochybách, čí zájmy Guttenberg a ostatní političtí satra- pové v tomto případě reprezentují. Je naprosto nezbytné, abychom tento vývoj zastavili. Především zohledníme-li následující skutečnosti: poslední dvě dobyvačné války byly rozpoutány Kartelem před úsvitem jaderného věku. Si- tuace dnes je ovšem fundamentálně odlišná. Arzenál nukleárních zbraní ve Francii a Velké Británii, spolu s politickým rozhodováním v Bruselu, by umožnil Kartelu přímý přístup k těmto zbraním. Jediný okamžik, kdy tomu zabránit, je teď! 68 Kapitola 1
 • 72. Od Ribbentropa ke Guttenbergovi 69 Souhrn důkazů Carl Theodor zu Guttenberg, německý ministr obrany od roku 2009 • Politický satrapa moderního korporačního Německa – včetně firem BAYER a BASF, následných společ- ností IG Farben. • Zastánce militarizace Evropy a zřízení evropské armády – pod kontrolou ‘bruselské EU’ Joachim von Ribbentrop Hit- lerův ministr zahraničí za druhé světové války (nahoře) Roku 1947 byl v Norimberku odsouzen k smrti provazem za válečné zločiny (vlevo) Stíny minulosti? Další informace: GB1RG532
 • 73. 70 Kapitola 1 V této úvodní kapitole knihy jsme vás konfron- tovali s historickými skutečnostmi a informa- cemi, o nichž jste možná ještě nikdy neslyšeli. Jsme si vědomi, že nejedna z těchto šokujících informací bude těžko akceptovatelná. Proto by- chom vás rádi požádali, abyste se sami dali do vlastního bádání. Jelikož všechna, zde uváděná fakta se zaklá- dají na pramenech z historických archivů, jsme přesvědčeni, že vše, co jste našli v této knize, se i potvrdí. Až zjistíte, do jaké míry jste byli vy, vaše rodina, vaši kamarádi a vůbec celá generace udržováni ve stavu naprosté negramotnosti ohledně základních historic- kých událostí, možná, že si položíte následu- jící klíčovou otázku: ‘Jak dlouho ještě budeme dopouštět, aby se o budoucnosti našeho kontinentu rozhodovalo v zájmu Kartelu?‘ Na následujících stránkách najdete nápady, co podniknout. Podrobné informace na toto téma, viz poslední kapitolu. „Zapomětlivým je souzeno si minulost zopakovat.” Georg Santayana
 • 74. 71 Souhrn důkazů byly oběto- vány miliony životů ... BAYER HOECHST dnes SANOFIBASF TEHDY DNES za miliardy zisků. Koncentrační tábor v Osvětimi Hlavní budova IG Farben ve Frank- furtu, kde se plánovala Osvětim. IG Osvětim Mezinárodní petrochemický a farmaceutický Kartel Opravdu věříte, že v 21. století tyto korporace přestanou riskovat miliony lidských životů, půjde-li o miliardy zisků? Další informace: GB1TA748
 • 75. Abychom dokázali správně posoudit současnou geopolitickou si- tuaci, je zapotřebí si uvědomit podstatný rozdíl mezi dvěma před- chozími pokusy Kartelu a jeho současným pokusem o dobytí světa. První a druhá světová válka byly pokusy petrochemického a farmaceutického Kartelu jedné země (Německa) eliminovat konkurenci jiných národních a nadnárodních společností s cílem ovládnout nově vznikající trhy s chemickými, petrochemickými a farmaceutickými výrobky. Oproti tomu dnešní pokus o dobytí světa pomocí ‚bruselské EU‘ probíhá tak razantně z jiných dů- vodů. V posledních několika desetiletích lidstvo vyvinulo techno- logie, které vážně ohrožují monopol patentovaných syntetických výrobků. Výrobky, momentálně ohrožující zásadním způsobem ekonomickou moc Kartelu, jsou: • Ropa. Monopol ropy, jako základního dodavatele světové energie, je ohrožen obnovitelnými zdroji energie včetně ener- gie vodní (vodík!), větrné, solární, přílivové, geotermální a dal- ších. Ať už jsou tyto druhy energie seberůznější, jedno mají všechny společné: osvobozují lidstvo od závislosti na ropě. • Patentovaná léčiva. Monopol patentovaných farmaceutic- kých výrobků (léčiv), jako zásadní odpověď na zdravotní prob- lémy světa, jsou ohroženy metodami přírodního léčitelství, zakládajícími se na vědeckých poznatcích a na účinných, bez- pečných a cenově dostupných metodách léčby. • Patentované potraviny (GMO). Pokus monopolizovat a kontrolovat celosvětovou dodávku potravin, založených na ge- neticky manipulovaném ovoci, zelenině a zvířatech (GMO), je ohrožen rostoucí popularitou a poptávkou po zdravějších zdro- jích potravin bez obsahu umělých hnojiv, pesticidů, fungicidů a jiných zdravotně závadných chemikálií. Úbytek na každém z těchto globálních trhů znamená propad zisku v řádu stovek bilionů dolarů. Navíc, za Kartelem stojící zájmové kruhy si uvědomují, že lidé na celém světě jsou rozhodnuti tyto 72 Kapitola 1 Historická výzva naší doby
 • 76. nové ‚osvobozující‘ technologie chránit, což Kartelu znemožňuje ochranu patentů v globálních trzích v prostředí demokratické soustavy. V takové situaci jedinou možností Kartelu, jak chránit své ekonomické zájmy, je eskalace mezinárodních krizí a podněcování ozbrojených konfliktů na celém světě. Proto si lidé na celém světě musí uvědomit, že současný pokus petrochemického a farmaceutického Kartelu o nadvládu nad svě- tem není válka jednoho národa proti zbytku světa, jako tomu bylo v případě první a druhé světové války. Bitevní linie dnes probíhá mezi finančními zájmy hrstky korporačních satrapů, a zdravím a životy veškeré světové populace a jejich zatím ještě nenaroze- ných potomků. To je úžasná výzva naší doby. Ale v této historické výzvě se skrývá zároveň jedinečná příležitost. 73 Souhrn důkazů Obnovitelné energie • Voda (Vodík) • Solární • Větrná • Jiné Přírodní léčítel- ství na vědeckém základě Organické potraviny
 • 77. Jelikož je zřejmé, že političtí reprezentanti celého evropského kontinentu při ochraně demokracie žalostně selhali, si my, národy světa, musíme uvědomit svou odpovědnost a začít jednat. Čeho je nyní zapotřebí je globální hnutí, které bude obyvatele naší pla- nety dnes a v budoucnosti chránit před tím, aby se opět staly obětí petrochemického a farmaceutického Kartelu. Těžištěm to- hoto hnutí bude ochrana zdraví a životů milionů lidí; proto se také bude nazývat ‚Hnutí života‘. Tato kniha poskytuje historický rozbor nezbytnosti a naléhavosti tohoto hnutí. Dějinné lekce, dokumentované v této knize, ukončí desetiletí klamu a lží, které se staly operační základnou vlády pe- trochemického a farmaceutického Kartelu - až do dnešní doby. Tato kniha ukazuje, že zoufalé úsilí Kartelu o upevnění vlády ‚bru- selské EU‘ a rozšíření jejího vlivu do celého světa, není náhoda. Je to důkaz obavy o status quo, o který by Kartel mohl přijít spolu s ekonomickou nadvládou na naší planetě. Alternativní formy energie jsou reálnou hrozbou, že by mohly „tyranii ropy“ ukončit. Stejně tak účinné metody přírodního léčitelství signalizují, že éra závislosti lidstva na patentovaných, toxických chemických léči- vech je u konce. Satrapové a zastánci statutu quo si velmi dobře uvědomují, že ve skutečné demokracii jsou jejich ekonomické zájmy neudržitelné. Jediná cesta k udržení multibilionových dolarových trhů s vesměs zastaralými technologiemi je nastolení totalitní formy vlády. Proto agresivní pokusy Kartelu, zmocnit se vlády v Evropě a na celém světě tak, jak jsou dokumentovány v této knize, nelze chápat jako známku síly, nýbrž jako projev zoufalství. 74 Kapitola 1 Svět pro lid a s lidem
 • 78. 75 Souhrn důkazů Proč Hnutí života uspěje Pochopení tohoto historického rozboru, týkajícího se rostoucí zoufalé situace sil, které vládly světu v minulosti, je podmínkou vzniku nového světa „Pro lid a s lidem“. ‚Hnutí života‘, které se tohoto historického poslání musí ujmout, má dva primární cíle: 1. Zlepšit nové technologie v oblasti energetiky, zdravotnictví a dalších klíčových sektorů společnosti, které odhalí monopolní statut quo na těchto trzích. 2. Kombinovat demokratizaci těchto technologií s podporou de- mokracie v oblasti politiky na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Úsilí “Hnutí života” o dosažení těchto cílů bude tou nejlepší ochra- nou demokracie, udržení míru a nevyhnutelně i tím nejúčinnějším prostředkem proti dalšímu pokusu Kartelu o dosažení nadvlády nad světem. Více informací o naléhavosti “Hnutí života ”najdete v následující kapitole. Zrození ‘Hnutí života‘.
 • 79. Generální plán koalice nacistů s Kartelem - vzor pro ‘bruselskou eU’ Kapitola 2 Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát – a klíčový strůjce ‘bruselské eU’
 • 80. Walter Hallstein (1901-1982) Walter Hallstein byl prominentní právník angažovaný v právním a správním plánování poválečného uspořádání evropy pod kontrolou nacistů a jejich korporačních spojenců, petrochemického a farmaceutického Kartelu iG Farben. Hallstein reprezentoval novou generaci členů koalice nacistů s Kartelem. Byl vychován učiteli práva, jejichž hlavním cílem bylo sabotovat „Versaillskou smlouvu“, upravující reparační platby, uvalené na německo po prohrané 1. světové válce. Už záhy ve své kariéře se Hallsteinovi dostalo speciálního studia v ‚institutu císaře Viléma‘ v Berlíně. tento soukromý institut byl financován převážně z peněz Kartelu iG Farben a jeho cílem bylo vychovat vědecké a právní kádry za účelem dalšího pokusu Kartelu o do- bytí evropy a nadvládu nad ní a nad celým světem. Zatímco vláda nacistů roku 1945 skončila, vláda jejich kompliců, Kartelu iG Farben a jeho následných společností BaYer, BasF, a HOeCHst teprve začínala. strategickou součástí jejich plánu na rozdmýchání dalšího pokusu o získání nadvlády v evropě, umístili - pouhých deset let poté, co jejich poslední pokus ztros- kotal – na špici nového ‚politbyra‘ v Bruselu jednoho ze svých: Waltera Hallsteina. tato kapitola dokumentuje, že fundamentálně a veskrze nedemo- kratická konstrukce dnešní ‚bruselské eU‘ vůbec není dílem ná- hody. Hallsteina, prominentního nacistického advokáta a odborníka na koncern iG Farben, vybrali zastánci korporačních zájmů jako prvního prezidenta Komise eU se zvláštním úkolem: propůjčit ‚bru- selské eU‘podobu modelu, stavěného podle původních plánů koa- lice nacistů a iG Farben s cílem získat vládu v evropě pomocí ‚Ústředního Kartelového Úřadu‘. Cílem zájmů petrochemického a farmaceutického Kartelu bylo nastolit ‚evropský kartelový úřad‘ [např. ‚bruselskou eU‘] s juntou nevolených byrokratů Kartelu [např. ‚Komisi eU‘], který bude vlád- nout evropě jménem globálních korporačních zájmů – chemic- kého, petrochemického a farmaceutického Kartelu. 78 Kapitola 2
 • 81. Žádný jedinec současnou strukturu ‚bruselské eU‘a tím pádem ani vizi Kartelu o budoucím uspořádání evropy neovlivnil víc, než Hallstein. skutečnosti o Waltru Hallsteinovi, dokumentované v této knize, ukončí desetiletí uměle navozené negramotnosti ev- ropské populace o skutečné povaze tohoto ‚otce zakladatele‘ ‚bruselské eU‘. tím, že se dozví pravdu o minulosti tohoto muže, evropané a lidé na celém světě budou schopni konečně identifikovat skutečné zájmy a motivy, které se za vytvořením ‚bruselské eU‘ skrývají. Virtuóz přetvářky a klamu 79 Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát – a klíčový strůjce ‘bruselské eU’
 • 82. Klíčový strůjce dnešní ‘bruselské eU’ 25. března 1957 se Hallstein stal jedním z dvanácti ‘otců za- kladatelů’– původních signatářů – ‘Římských smluv’, zakládajícího dokumentu ‚bruselské eU‘, jehož byl spoluautorem. 7. ledna 1958 byl Hallstein jmenován politickými satrapy petro- chemického a farmaceutického Kartelu prvním prezidentem tzv. ‚evropského hospodářského společenství‘ (eHs) předchůdce ‚bruselské eU‘. roku 1963 byl Hallstein jmenován na dalších 5 let jako prezident ‘Komise eU’. Za účelem upevnění jeho vlády nad evropou, pos- tavil Kartel a jeho političtí satrapové pro Hallsteina – prvního z ‚monarchů‘ moderní evropy - královské sídlo, kolosální budovu ‘Berlaymont’ v centru Bruselu (viz fotografii dole). Víc než 10 dlouhých let, od roku 1958 do r. 1967, velel Hallstein armádě tisíců byrokratů – bez náznaku demokratické kontroly. s pomocí této armády poslušného služebnictva, převážně pla- ceného Kartelem a jeho politickými satrapy, Hallstein modeloval Političtí lídři 27 evropských národů, kteří podepsali ‚lisa- bonský zmocňovací zákon‘, si bohužel zapomněli dát roz- hodující otázky: 1. Kdo byl autorem nedemokratických struktur ‚ bruselské eU‘? 2. Odkud přišel návrh na zřízení ‚bruselské eU‘? 80 Kapitola 2
 • 83. ‘bruselskou eU‘podle plánů vypracovaných dvě desetiletí před- tím jím a jeho komplici pro evropu - pod nadvládou nacistů / iG Farben. O 51 let později, 1. prosince 2009, pomocí tak zvané ‚lisabonské smlouvy‘ byly národům evropy lstivě vnuceny klíčové složky Hal- lsteinova modelu ‚bruselské eU‘ a tím pádem i stěžejní prvky pů- vodního plánu nacistů a Kartelu. tím pádem počátkem 21. století v důsledku flagrantní neznalosti dějin: • 27 hlav států tím, že tak zvanou ‘lisa- bonskou smlouvu’ podepsalo, schválilo zároveň i‚ Zmocňovací zákon’. • Podobně jako r. 1933 tím obětovali de- mokracii a otevřeli dveře dokořán nad- vládě těch samých korporačních zájmů nad evropou, jimž se nepodařilo dosáh- nout tohoto cíle za druhé světové války. nový plán Kartelu na převzetí kontroly nad evropou byl prostý: vybrat nového ‘krále’, poskytnout mu adekvátní bydlení (‘zámek’) a s ním tisíce služebných, servilních byrokratů, a pak tuhle středověkou aristo- kratickou idylku lidu vykreslit jako ‚symbol demokracie‘. Jenže teď, kdy byl tenhle podvod v naší knize odha- len, je konec pohádkám. 81 Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’
 • 84. Před druhou světovou vál- kou a během ní byl Hall- stein členem oficiálních nacistických organizací Jako součást nastolení nacistické diktatury a přípravy na druhou svě- tovou válku se koalice nacistů a Kartelu ujala i nastavení všech klíčo- vých sektorů společnosti v souladu s ideologiemi této koalice. Jeden z nejdůležitějších sektorů bylo právnictví, jehož bylo zneužito tak, aby diktatuře propůjčilo zdání legitimity pomocí tzv. ‘fíkového listu’. roku 1933, zakrátko po uchvácení moci nacisty, byl založen BnsDJ [Bund nationalsozialistischer Deutscher Juristen], ‚svaz národně socialistických německých právníků ‘. roku 1936 byl přejmenován na nechvalně známou asociaci ‚Ochránců práva‘,[rechtswahrer]. Ochránce práva neznamenal v nacistickém žargonu nic jiného než systematické oklešťování demokratického systému a jeho postup- ného vytlačení nacistickým/fašistickým právem diktátu. 82 Kapitola 2
 • 85. Prof. JUDr. Walter Hallstein Rostock, 30. září 1935 Stephan Str. 15 Panu vládnímu zplnomocněnci univerzity V R o s t o c k u V souvislosti s inaugurační přísahou místopřísežně prohlašuji že jsem v době poválečné [tj. po roce 1918: pozn. autorů] byl členem následujících organizací: během právního čekatelství [Referendar] jsem byl členem Asociace právních čekatelů, jako profesor jsem byl členem Asociace německých Třetí říše. Nyní jsem členem Asociace národně socialistických německých univerzit advokátů [‘Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen’, BNSDJ], Národně socialistické asociace učitelů [‘Nationalsozialistis- cher Lehrerbund’, NSLB]. Hallstein byl členem jak BnsDJ, nechvalně pro- slulé nacistické organizace „rechtswahrer“, ‚Ochránců práva‘. Členství v této or- ganizaci bylo vyhrazeno pouze jedincům, bezpod- mínečně podporujícím na- cistický režim a ochotným implementovat nacistickou ideologii při dobyvačných plánech koalice nacistů s Kartelem. 83 Oficiální odznak nacistické organizace ‘rechtswahrer’ [‘Ochránci práva’] s na- cistickým hákovým křížem uprostřed. Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’
 • 86. Hallsteinovo místopřísežné doznání o podpoře nacistické ideologie a jejích cílů značně urychlilo jeho akademickou kariéru. 18, května 1936, pouhých osm měsíců po jeho přísaze věrnosti nacistické- murežimu, byl Hallstein jmenován ‚Děkanem právní a ekonomické fakulty‘ na univerzitě v rostocku v nacistickém německu. 84 Národně socialistická Aliance ochránců práva Národně socialistická Aliance ochránců práva (NSRB) je odpovědná za odbornou organizaci nacistickou] profese němec- kých právníků. Jejím předsedou je ministr Dr. Frank, říšský vedoucí [Právního úřadu říše, tj. líhně nacistických zákonů teroru] NSDAP, Národně socialistické strany práce (tj. oficiální strany nacistů). Pomocí svých hlavních představitelů je NSRB propojena s ústředními orgány Říše or- gány strany NSDAP. Tímto je zajištěno, aby politický směr profesních aktivit byl identický s vůli NSDAP [strany nacistů] a tím pádem s vůli vedení [nacistického] státu. Takto má spojení NSRB s NSDAP [nacistické strany] pevné základy.... 1 Frank, nejvýše postavený nacistický advokát, byl odsou- zený 17. října 1946 válečným tribunálem v Norimberku k smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hallstein – ‘ochránce‘ nacistického práva asociace nacistických ‘ochránců práva’ byla jedním z pilířů na- cistické hrůzovlády. Funkce a odpovědnosti členů nacistické aso- ciace ‘ochránců práva’ byly stanoveny v oficiálním“ sborníku svazu národně socialistických ochránců práva’, svazek 5, ročník 1938, jak je zde dokumentováno: Kapitola 2
 • 87. Rektor Univerzity v Rostocku V Rostocku,18. května 1936 Na základě zmocnění Říšským ministerstvem školství Vás tímto jmenuji děkanem právní a ekonomické fakulty. Žádám Vás, abyste mě informoval, koho jste jmenoval svým zástupcem. Heil Hitler! Rektor Panu Prof. Dr. H a l l s t e i n o v i Z d e [v Rostocku] 85 Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’
 • 88. Poté, co pokus nacistů/iG Farben o světovládu utrpěl zdrcující porážku, prvořadým cílem lidstva bylo ujistit se, aby odpovědní zločinci byli potrestáni a už nikdy nemohli páchat podobní zločiny proti lidskosti. spojenci se mimo jiné dotazovali nositelů veřej- ných funkcí – včetně vysokoškolských učitelů – o jejich nacistické minulosti. Dole je kopie faksimile Hallsteinova oficiálního dota- zníku z roku 1945 (výňatky). Po porážce nacistů roku 1945 utrpěl Hal- lstein akutní záchvat retrográdní amnézie² 86 Kapitola 2 ²ztráty paměti (pozn. překl.)
 • 89. tento dokument s názvem ‘Osobní dotazník pro vysokoškolské uči- tele” Hallstein vlastnoručně vyplnil. V tomto oficiálním dotazníku Hal- lstein nestydatě popřel jakoukoliv afinitu s nacistickým režimem, vyjma role nezúčastněného diváka. na rozdíl od veřejných listin, včetně místopřísežného prohlášení o věrnosti nacistickému režimu z roku 1936, Hallstein popřel, že byl vůbec někdy členem nějaké na- cistické organizace nebo zastáncem nacistické ideologie. Hallsteinovy blatantní lži ohledně jeho nacistické minulosti, jak do- kládají tyto veřejné listiny, naplňují skutkovou podstatu křivopřísež- nictví. několik desetiletí mu to očividně procházelo. roku 1957 byl tento nacistický ‚frontový bojovník v oblasti práva‘ [Hallsteinova sebecharakteristika z roku 1939], se stal koordináto- rem dalšího pokusu Kartelu o dobytí evropy pomocí Ústředního úřadu Kartelu, ‚bruselské eU‘. Dnes, o půl století později, se báchorka o Hallsteinovi jako ‚otci za- kladateli‘ demokratické evropy hroutí jak domeček z karet a s ní i úhelný kámen celé konstrukce ‚bruselské eU‘. Překlad Hallsteinova oficiálního svědectví během výslechu pod přísahou z roku 1945 jako součást spojeneckého ‚denacifikač- ního programu‘: Jméno: Hallstein Věk: 44 Zaměstnání: právník 2. byl jste po roce 1933 členem: .... d). politické organizace na univerzitě? Ne (Pakliže ano, uveďte prosím veškeré podrobnosti). 12. Měl jste od roku 1933 nějaké veřejné projevy na akademické půdě nebo na veřej- nosti (v rozhlase, armádě, nacistických výcvikových institucích)? Ne 13. Přispíval jste někdy podle svého nejlepšího předsvědčení: a) k šíření nacistických nebo podobných ‚rasových‘ idejí (včetně rasové výuky a rasové nenávisti)? Ne b) k šíření fašistických nebo antidemokratických myšlenek? Ne c) k podněcování nenávisti nebo pohrdání spojenými světovými národy? Ne d) šířit myšlenky militarizmu, včetně velkoněmeckých a německo- imperialistických idejí? Ne 87 Červeně zvýrazněno autory. Walter Hallstein: Prominentní nacistický advokát - a klíčový strůjce ‘bruselské eU’

Related Documents