DOI na Univerzitě Karlově
Nakladatelství Karolinum
www.karolinum.cz
DOI na UK
• od 2014 UK v zastoupení Nakladatelství
Karolinum přiděluje Digital Object Identifier
(DOI)
• DOI: bezvýznamový...
DOI na UK
• prefix: číslo identifikující instituci, která DOI
přiděluje (UK)
• prefix přiděluje agentura
• prefix UK: 10.1...
DOI na UK
• doporučená struktura sufixu DOI pro digitální objekty
Univerzity Karlovy je xxxxxxxx.yyyy.nnnn
• prefix UK: 10...
Povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI
inbound linking:
• přidělovat DOI jednotlivým článkům
• uvádět DOI v digitál...
Povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI
outbound linking:
• pro každou položku v seznamu referencí daného
článku ově...
Povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI
• aktualizovat metadata v databázi CrossRef
• řešit případné nejednoznačnost...
DOI v praxi
časopisy vydávané Nakladatelstvím Karolinum:
• nakladatelství Karolinum přidělí DOI jednotlivým
článkům po při...
DOI v praxi
tištěná verze:
• DOI se objeví na určeném místě (v záhlaví nebo zápatí) na úvodní stránce článku,
jinak zůstáv...
DOI v praxi
časopisy vydávané Univerzitou Karlovou v Praze, nikoli však
nakladatelstvím Karolinum:
• DOI přiděluje redakce...
DOI v praxi
• redakce časopisu musí informovat nakladatelství o případných
změnách metadat (např. o změnách URL jednotlivý...
Resolution for Publisher
Děkujeme za pozornost
jan.havlicek@ruk.cuni.cz
vit.krobot@ruk.cuni.cz
of 13

DOI na Univerzitě Karlově

Na základě smlouvy s PILA (Publishers International Linking Association) může Univerzita Karlova v Praze od začátku roku 2014 přidělovat univerzitou vytvářeným digitálním objektům DOI (Digital Object Identifier). Centrálním pracovištěm, které tuto službu v rámci univerzity koordinuje a zajišťuje, je nakladatelství Karolinum.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - DOI na Univerzitě Karlově

 • 1. DOI na Univerzitě Karlově Nakladatelství Karolinum www.karolinum.cz
 • 2. DOI na UK • od 2014 UK v zastoupení Nakladatelství Karolinum přiděluje Digital Object Identifier (DOI) • DOI: bezvýznamový řetězec znaků • složen ze dvou částí (prefix, sufix)
 • 3. DOI na UK • prefix: číslo identifikující instituci, která DOI přiděluje (UK) • prefix přiděluje agentura • prefix UK: 10.14712 • sufix: určuje UK, doporučená struktura • DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361964.2014.1
 • 4. DOI na UK • doporučená struktura sufixu DOI pro digitální objekty Univerzity Karlovy je xxxxxxxx.yyyy.nnnn • prefix UK: 10.14712 • xxxxxxxx je e-ISSN časopisu, jehož součástí daný objekt je • yyyy je rok podání žádosti o přidělení DOI • nnnn je číslo udávající pořadí žádosti pro daný časopis v daném roce. • DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361964.2014.1
 • 5. Povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI inbound linking: • přidělovat DOI jednotlivým článkům • uvádět DOI v digitální i tištěné verzi článku • vkládat metadata daného článku do databáze CrossRef (zajistí Nakladatelství Karolinum)
 • 6. Povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI outbound linking: • pro každou položku v seznamu referencí daného článku ověřit v databázi CrossRef, zda pro ni existuje DOI • pokud ano, uvést jej jako součást reference (to se týká elektronické prezentace článku, nikoli jeho tištěné verze)
 • 7. Povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI • aktualizovat metadata v databázi CrossRef • řešit případné nejednoznačnosti a duplicity u přidělených DOI • při nedodržování povinností můžeme být vyloučeni
 • 8. DOI v praxi časopisy vydávané Nakladatelstvím Karolinum: • nakladatelství Karolinum přidělí DOI jednotlivým článkům po přijetí rukopisu od redakce časopisu • nakladatelství Karolinum zajistí komunikaci s CrossRef (vkládání metadat do CrossRef, aktualizace metadat v CrossRef, řešení případných nejednoznačností) • redakce časopisu musí informovat nakladatelství o případných změnách metadat (např. o změnách URL jednotlivých článků apod.)
 • 9. DOI v praxi tištěná verze: • DOI se objeví na určeném místě (v záhlaví nebo zápatí) na úvodní stránce článku, jinak zůstává tištěná verze článku stejná jako doposud online verze časopisu: • každý článek časopisu musí mít vlastní webovou stránku s jedinečnou URL adresou • je nutné uvádět u jednotlivých článků jednak jejich DOI, jednak seznam referencí provázaných s databází CrossRef prostřednictvím DOI (outbound linking) a) toto může zajistit spolu s tvorbou a správou webových stránek časopisu Nakladatelství Karolinum prostřednictvím externí firmy (v současnosti to však nakladatelství není schopné zajistit u časopisů, které pro svou webovou prezentaci používají Open Journal Systems) b) zveřejnění citací a jejich provázání s CrossRef si budou zajišťovat samotné redakce časopisů
 • 10. DOI v praxi časopisy vydávané Univerzitou Karlovou v Praze, nikoli však nakladatelstvím Karolinum: • DOI přiděluje redakce časopisu po dohodě s nakladatelstvím Karolinum (prvních osm znaků sufixu by mělo být e-ISSN daného časopisu, aby nedocházelo k duplicitám mezi časopisy) • nakladatelství Karolinum zajistí komunikaci s CrossRef (vkládání metadat do CrossRef, aktualizace metadat v CrossRef, řešení případných nejednoznačností) • redakce časopisu poskytne nakladatelství metadata všech objektů, jimž přidělila DOI (nejlépe ve formě XML odpovídající požadavkům CrossRef)
 • 11. DOI v praxi • redakce časopisu musí informovat nakladatelství o případných změnách metadat (např. o změnách URL jednotlivých článků apod.) • redakce časopisu zajistí uvádění DOI jak v tištěné, tak v elektronické verzi časopisu, v elektronické (online) verzi časopisu bude u jednotlivých článků zveřejňovat také seznam referencí provázaných s databází CrossRef prostřednictvím DOI (outbound linking)
 • 12. Resolution for Publisher
 • 13. Děkujeme za pozornost jan.havlicek@ruk.cuni.cz vit.krobot@ruk.cuni.cz