w w w . t o m c z a k . p l
Najważniejsze obowiązki związane
z międzyrządową umową oraz ustawą
FATCA
dr adwokat Karolina K...
2
Konspekt
Skutki uchybienia obowiązkom sprawozdawczym
Obowiązek powołania FATCA Officer’a
Obowiązki sprawozdawcze
Obowiąz...
Regulacja FATCA
Akty prawne i główne założenia
• W dniu 28 marca 2010 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto
ustawę o ujawn...
4
Regulacje prawne dotyczące FATCA
w polskim systemie prawnym
Umowa IGA
• Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rzą...
Umowa międzyrządowa IGA
oś czasu
Podpisanie
umowy
IGA
7 X
2014 r.
Podpisanie
umowy
ratyfikacyjnej
4 V
2015 r.
Wejście
w ży...
Umowa międzyrządowa FATCA
• W celu zapewnienia realizacji tego obowiązku, rządy Polski
i Stanów Zjednoczonych podpisały 7 ...
Ustawa wykonawcza FATCA
Oś czasu
• 9 X 2015 r. podpisanie Ustawy
• 1 XII 2015 r. wejście Ustawy w życie
Akty wykonawcze
• ...
Obowiązki wynikające z Ustawy
i Umowy międzyrządowej IGA
Podstawowe
obowiązki
Identyfikacja
amerykańskich
rachunków
raport...
Obowiązek wdrożenia procedur
sprawdzających
• Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków
raportowanych oraz rachunk...
Procedury weryfikacji dotyczące
klientów
• FFI są zobowiązane do stosowania procedurach należytej staranności
w celu ident...
Procedury weryfikacji dotyczące
klientów
• Jeżeli żadna z wymienionych przesłanek nie została zidentyfikowana
w procedurze...
Procedury weryfikacji dotyczące
rachunków
• Obowiązek wdrożenia procedur sprawdzających,
wyrażony w załączniku I do Umowy ...
Implementacja
procedur due diligence
• Weryfikacja stanu obecnego.
• Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem pr...
Obowiązek rejestracji na portalu IRS
uzyskanie numeru GIIN
• Zgodnie z postanowieniami art. 14 pkt 1c) Umowy IGA każda
pol...
Obowiązek rejestracji na portalu IRS
uzyskanie numeru GIIN
• Każda FFI musi być zarejestrowany na stronie internetowej IRS...
Obowiązek sprawozdawczości
• Art. 4 ust. 1. Ustawy
• Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do:
• 1) ident...
Obowiązek sprawozdawczości
• Obowiązki raportujących polskich instytucji finansowych
określonego zostały w rozdziale 2 ust...
Obowiązek sprawozdawczości
Właściwy organ w celu wymiany informacji na poziomie krajowym
• Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy ...
Obowiązek sprawozdawczości
Czas i sposób wymiany informacji
• Informacje objęte obowiązkiem raportowania powinny być
wymie...
Obowiązek sprawozdawczości
Zakres informacji podlegających raportowaniu
• Na gruncie postanowień Umowy FATCA zakres inform...
Terminy związane z obowiązkiem
przekazywania informacji
• Zanim został skierowany do Sejmu, ministerialny projekt Ustawy
F...
Terminy związane z obowiązkiem
przekazywania informacji
Istniejące rachunku o wysokiej wartości
Powyżej 1.000.000 USD na
d...
FATCA Responsible Officer
Obowiązek powołania
• Na gruncie modelu I umowy IGA pojęcie FRO nie zostało wprost
wspomniane w ...
FATCA Responsible Officer
Obowiązek powołania
• Osoba pełniąca funkcję FRO musi być upoważniona do
odpowiedzi na wszelkie ...
Sankcje za uchybienia w
obowiązkach sprawozdawczych
Na gruncie
regulacji
FATCA
Na gruncie
krajowych
przepisów
26
Skutki opóźnienia w przekazaniu
informacji
regulacja FATCA
• Art. 4 ust. 1 lit. c Umowy FATCA wskazuje, że każda
raportują...
Skutki opóźnienia w przekazaniu
informacji
regulacja FATCA
• Zgodnie z Umową, raportująca instytucja finansowa
nie będzie ...
Skutki opóźnienia w przekazaniu
informacji
Ustawa FATCA
• Umowa FATCA przewiduje możliwość
zastosowania prawa krajowego w ...
Skutki opóźnienia w przekazaniu
informacji
Ustawa FATCA
• Z uwagi na to, że rejestracja na stronie internetowej IRS
powinn...
Zespół FATCA
Dr Karolina Kocemba Aplikant radcowski Katarzyna Lamczyk
Radca prawny Karolina Lisicka Adwokat Michał Tomczak
Tomczak i Partnerzy
Poszukujesz informacji na temat FACTA?
Skontaktuj się z nami:
kancelaria@tomczak.pl
T: 22 33 96 500
F:...
T o m c z a k i P a r t n e r z y S p ó ł k a A d w o k a c k a
P o d w a l e 3 / 9
0 0 - 2 5 2 W a r s z a w a
w w w . t ...
of 33

Najważniejsze obowiązki związane z ustawą fatca

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z Umowy FATCA a jakie konsekwencje uchybienia tym obowiązkom? Udostępniamy Wam prezentację szkoleniową z ostatniego wydarzenia: „Problematyczne aspekty zmian FATCA w TFI”. Zapraszamy do obejrzenia!
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Law      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najważniejsze obowiązki związane z ustawą fatca

 • 1. w w w . t o m c z a k . p l Najważniejsze obowiązki związane z międzyrządową umową oraz ustawą FATCA dr adwokat Karolina Kocemba aplikant radcowski Katarzyna Lamczyk
 • 2. 2 Konspekt Skutki uchybienia obowiązkom sprawozdawczym Obowiązek powołania FATCA Officer’a Obowiązki sprawozdawcze Obowiązki identyfikacji Podstawowe obowiązki wynikające z Umowy i Ustawy FATCA Regulacje prawne dotyczące FATCA Ogólne informacje związane z regulacją FATCA
 • 3. Regulacja FATCA Akty prawne i główne założenia • W dniu 28 marca 2010 roku w Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę o ujawnieniu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA). • Z uwagi na fakt, iż postanowienia regulacji FATCA są bardzo ogólne, ich doprecyzowanie nastąpiło Rozporządzeniem Departamentu Skarbu Zjednoczonych Stanów Ameryki Północnej z dnia 17 stycznia 2014 roku. • Ideą przyświecającą FATCA jest ułatwienie egzekucji podatków przez IRS poprzez wyposażenie ich w instrumenty pozyskiwania i gromadzenia informacji o amerykańskich rezydentach podatkowych, których aktywa są ulokowane za granicą. 3
 • 4. 4
 • 5. Regulacje prawne dotyczące FATCA w polskim systemie prawnym Umowa IGA • Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych FATCA. Ustawa • Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Podstawa do wymiany informacji podatkowych • Dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1974 roku oraz wielostronna konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 roku. 5
 • 6. Umowa międzyrządowa IGA oś czasu Podpisanie umowy IGA 7 X 2014 r. Podpisanie umowy ratyfikacyjnej 4 V 2015 r. Wejście w życie umowy IGA 1 VII 2015 r. 6
 • 7. Umowa międzyrządowa FATCA • W celu zapewnienia realizacji tego obowiązku, rządy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisały 7 października 2014 roku Umowę międzyrządową IGA. • Podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańskim urzędem skarbowym, byłoby sprzeczne z polskimi regulacjami (mowa przykładowo o ochronie danych osobowych czy ochronie tajemnicy bankowej). • W konsekwencji, przyjęto, że informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w polskich instytucjach finansowych będą przez nie zbierane i raportowane do krajowej administracji podatkowej, a następnie zostaną automatycznie przekazane do USA. 7
 • 8. Ustawa wykonawcza FATCA Oś czasu • 9 X 2015 r. podpisanie Ustawy • 1 XII 2015 r. wejście Ustawy w życie Akty wykonawcze • Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie umowy FATCA. • Rozporządzenie MF w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych. 8
 • 9. Obowiązki wynikające z Ustawy i Umowy międzyrządowej IGA Podstawowe obowiązki Identyfikacja amerykańskich rachunków raportowanych Obowiązek identyfikacji klientów Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o rachunkach raportowanych Obowiązek rejestracji na portalu IRS Wskazanie FATCA Responsible Officer’a Wdrożenie procedur due diligence 9
 • 10. Obowiązek wdrożenia procedur sprawdzających • Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, raportujące polskie instytucje finansowe: a) stosują, procedury sprawdzające określone w załączniku I do Umowy FATCA, przewidziane dla kategorii rachunków opisanych w tym załączniku, oraz b) żądają przedstawienia wskazanych w nim oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów. 10
 • 11. Procedury weryfikacji dotyczące klientów • FFI są zobowiązane do stosowania procedurach należytej staranności w celu identyfikacji rachunków sprawozdawcze amerykańskich. • FFI weryfikują dokonują przeglądu elektronicznej bazy danych, w celu ustalenia następujących przesłanek: a) identyfikacji posiadacza rachunku jako obywatela lub rezydenta USA; b) jednoznaczne wskazania miejsca urodzenia na terenie USA; c) bieżącego adresu korespondencyjnego lub aktualnego adresu zamieszkania na terenie USA; d) aktualnego amerykańskiego numeru telefonicznego; e) istniejącego stałego zlecenia przelewu środków na rachunek prowadzony w USA; f) aktualnego, ważnego pełnomocnictwa lub upoważnienia do podpisu udzielonego osobie mającej adres zamieszkania w USA; oraz g) adresu do doręczeń lub adresu skrzynki pocztowej, który jest jedynym adresem, jaki FFI posiada w bazie danych dla posiadacza rachunku. 11
 • 12. Procedury weryfikacji dotyczące klientów • Jeżeli żadna z wymienionych przesłanek nie została zidentyfikowana w procedurze przeszukiwania elektronicznej bazy danych, wówczas nie jest wymagane żadne dalsze działania. • Jeżeli którakolwiek z wyżej wymienionych przesłanek została odkryta, wtedy taki rachunek powinien być uznany za amerykański rachunek raportowany. • Rachunki, których wartość nie przekracza $ 50.000 na dzień 30 czerwca 2014 roku nie podlegają wymogowi weryfikacji, identyfikacji oraz zgłaszania jako amerykańskie rachunki raportowane. • Powyższą procedurę stosuje się do istniejących rachunków. • Tożsame zasady i procedury odnoszą się do celów identyfikacji rachunków finansowych posiadanych przez osoby fizyczne i otwartych w dniu 1 lipca 2014 roku lub po tej dacie. • W odniesieniu do nowych rachunków indywidualnych, przy otwarciu rachunku FFI są zobowiązane do uzyskania oświadczenia posiadacza. 12
 • 13. Procedury weryfikacji dotyczące rachunków • Obowiązek wdrożenia procedur sprawdzających, wyrażony w załączniku I do Umowy FATCA, dotyczy czterech różnych rodzajów rachunków: 1) istniejących rachunków indywidualnych; 2) nowych rachunków indywidualnych; 3) istniejących rachunków podmiotów; oraz 4) nowych rachunków podmiotów. • Za rachunki istniejące uważa się rachunki istniejące na dzień 30 czerwca 2014 r. 13
 • 14. Implementacja procedur due diligence • Weryfikacja stanu obecnego. • Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem przepisów wewnętrznych regulacji prawa polskiego i postanowień Umowy Międzyrządowej. • Weryfikacja wewnętrznych regulacji prawnych instytucji, w tym regulaminów świadczenia usług, stosowanych wzorców umownych, itp. pod kątem uwzględnienia wymogów FATCA. • Wdrożenie tych zmian w relacji z klientami; polityka informacyjna wobec klientów. • Szkolenie pracowników/ agentów/ pośredników co do nałożonych na nich obowiązków. 14
 • 15. Obowiązek rejestracji na portalu IRS uzyskanie numeru GIIN • Zgodnie z postanowieniami art. 14 pkt 1c) Umowy IGA każda polska raportująca instytucja finansowa jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących wymogów rejestracji na portalu IRS FATCA. • Zgodnie art. 4 ust. 6 Ustawy raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji, poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w informacjach przekazywanych. 15
 • 16. Obowiązek rejestracji na portalu IRS uzyskanie numeru GIIN • Każda FFI musi być zarejestrowany na stronie internetowej IRS FATCA i musi uzyskać numer GIIN. • Rejestracja na portalu IRS FATCA nie zmienia statusu instytucji finansowej na mocy postanowień umowy międzyrządowej FATCA. Tak więc, rejestracja na portalu nie ma wpływu na zakres obowiązków sprawozdawczych. • Istnieje możliwość wyrejestrowania się z portalu poprzez wybranie opcji „skasować umowę FATCA" na swoim profilu. Taka opcja jest dostępna na stronie głównej profilu każdego podmiotu. • Derejestracja z portalu spowoduje, że instytucja finansowa nie będzie opublikowana na portalu IRS FATCA. Ponadto, instytucja finansowa nie będzie miał dostępu do swojego konta, a jej numer GIIN nie będzie już ważny. 16
 • 17. Obowiązek sprawozdawczości • Art. 4 ust. 1. Ustawy • Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do: • 1) identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe; • 2) pozyskiwania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub organowi upoważnionemu: • a) informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, • b) informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku, o którym mowa w lit. a. 17
 • 18. Obowiązek sprawozdawczości • Obowiązki raportujących polskich instytucji finansowych określonego zostały w rozdziale 2 ustawy wykonawczej do Umowy międzyrządowej FATCA. Zakres obowiązków wskazanych w art. 4 Ustawy wykonawczej koresponduje z postanowieniami Umowy międzyrządowej FATCA, określającymi szczególnych zakres informacji podlegających ujawnieniu. • Przy czym, zgodnie z treścią przepisów intertemporalnych, zakres informacji podlegających obowiązkowi przekazania będzie czasowo zmodyfikowany. 18
 • 19. Obowiązek sprawozdawczości Właściwy organ w celu wymiany informacji na poziomie krajowym • Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy organem właściwym w sprawach dotyczących wypełniania obowiązku wymiany informacji jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. • Natomiast organem właściwym w zakresie kontroli wykonywania przez raportującą polską instytucję finansową obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. 19
 • 20. Obowiązek sprawozdawczości Czas i sposób wymiany informacji • Informacje objęte obowiązkiem raportowania powinny być wymieniane co roku, w sposób automatyczny. • Zgodnie z postanowieniami Umowy międzyrządowej FATCA zakres obowiązku sprawozdawczego jest różny, w zależności od roku sprawozdawczego. Informacja ma być uzyskana i wymieniane w stosunku do roku 2014 i w kolejnych latach. • Informacje te powinny być wymieniane w terminie dziewięciu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy informacja, czyli do dnia 30 września każdego kolejnego roku. • Powyższy termin odnosi się do obowiązku nałożonego na krajowe organy podatkowe do przekazania informacji bezpośrednio do IRS. 20
 • 21. Obowiązek sprawozdawczości Zakres informacji podlegających raportowaniu • Na gruncie postanowień Umowy FATCA zakres informacji różni się w zależności od roku, w którym dana informacja została pozyskana. • Umowa międzyrządowa FATCA reguluje obowiązki sprawozdawcze w zakresie automatycznej wymiany informacji, obejmujących: a) dane identyfikujące podatnika; b) wartość lub saldo rachunków posiadanych przez podatnika; c) dochody z tytułu inwestycyjnej umowy ubezpieczenia; oraz d) dane o zyskach kapitałowych. 21
 • 22. Terminy związane z obowiązkiem przekazywania informacji • Zanim został skierowany do Sejmu, ministerialny projekt Ustawy FATCA dwukrotnie zmieniany był w zakresie początkowej daty granicznej przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. • W ostatecznej wersji projektu, która została przekazana do Sejmu, finalnie zrezygnowano ze wskazania daty granicznej przekazywania informacji w stosunku do wszystkich rodzajów rachunków raportowanych. 22
 • 23. Terminy związane z obowiązkiem przekazywania informacji Istniejące rachunku o wysokiej wartości Powyżej 1.000.000 USD na dzień 30 czerwca 2014 roku lub 31 grudnia 2015 roku lub każdego kolejnego roku. Do dnia 31 marca 2016 roku. Rachunki przejściowe – otwarte pomiędzy 1 lipca 2014 roku - a 1 grudnia 2015 roku Procedura identyfikacji rachunków finansowych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 1 grudnia 2016 roku. W przypadku zamknięcia rachunku przejściowego przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy wykonawczej – procedura identyfikacji takiego rachunku powinna być zakończona w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy. Istniejące rachunki o niskiej wartości Których saldo na dzień 30 czerwca 2014 roku przekracza 50.000,00 dolarów, ale nie przekracza 1.000.000,00 dolarów. Weryfikacja istniejących rachunków indywidualnych, które są rachunkami o niższej wartości, musi zostać zakończona do dnia 30 czerwca 2016 roku. 23
 • 24. FATCA Responsible Officer Obowiązek powołania • Na gruncie modelu I umowy IGA pojęcie FRO nie zostało wprost wspomniane w treści umowy. • Konieczność wskazania FRO pojawia się już przy rejestracji FFI na portalu amerykańskich organów podatkowych (IRS), celem uzyskania przez instytucję finansową numeru GIIN. • Obowiązek wyznaczenia obciąża zatem każdą FFI, zarówno objętą modelem I, już na etapie wypełniania formalności rejestracyjnych. 24
 • 25. FATCA Responsible Officer Obowiązek powołania • Osoba pełniąca funkcję FRO musi być upoważniona do odpowiedzi na wszelkie pytania IRS skierowane do instytucji finansowej oraz pozostawać z IRS w stałym kontakcie. • FRO jest niczym innym jak pracującym na etacie, niezależnym funkcjonariuszem instytucji finansowej, zajmującym się opracowaniem programu zgodności z wymogami FATCA i ich egzekwowaniem. • FRO wykonując swoje obowiązki, na gruncie modelu I umowy IGA, podlega wyłącznie regulacjom prawa krajowego. 25
 • 26. Sankcje za uchybienia w obowiązkach sprawozdawczych Na gruncie regulacji FATCA Na gruncie krajowych przepisów 26
 • 27. Skutki opóźnienia w przekazaniu informacji regulacja FATCA • Art. 4 ust. 1 lit. c Umowy FATCA wskazuje, że każda raportująca polska instytucja finansowa będzie traktowana jako działająca w zgodzie i niepodlegająca opodatkowaniu na podstawie części 1471 Kodeksu Skarbowego Stanów między innymi wtedy, jeżeli wypełnia obowiązki związane z zarejestrowanie się na stronie internetowej IRS FATCA oraz przekazuje wymagane informacje w terminie. • Wobec każdej instytucji występuje domniemanie, że działa ona zgodnie z prawem. 27
 • 28. Skutki opóźnienia w przekazaniu informacji regulacja FATCA • Zgodnie z Umową, raportująca instytucja finansowa nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu u źródła, chyba że instytucja ta zostanie zidentyfikowana przez IRS jako wyłączona instytucja finansowa, zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b niniejszej Umowy. • Polska raportująca instytucja finansowa, nie zarejestruje się w terminie na stronie IRS bądź nie przekaże informacji w terminie, to nie będzie ona narażona na sankcje podatkowe dopóki IRS nie zidentyfikuje takiej instytucji jako wyłączonej. 28
 • 29. Skutki opóźnienia w przekazaniu informacji Ustawa FATCA • Umowa FATCA przewiduje możliwość zastosowania prawa krajowego w przypadku naruszenia obowiązków sprawozdawczych. • Podstawa do wprowadzenia do Ustawy przepisów dotyczących odpowiedzialności karno-skarbowej. • Nieprzekazanie przez raportującą polską instytucję finansową informacji w terminie będzie skutkowało odpowiedzialnością na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. 29
 • 30. Skutki opóźnienia w przekazaniu informacji Ustawa FATCA • Z uwagi na to, że rejestracja na stronie internetowej IRS powinna poprzedzać przekazanie informacji, rejestracja powinna zostać dokonana w pierwszej kolejności. • Brak rejestracji w IRS uniemożliwi zaś prawidłowe przekazanie informacji. • Z tego względu, celem uniknięcia odpowiedzialności karno- skarbowej, raportujące polskie instytucje finansowe powinny pamiętać o terminach pierwszego przekazania informacji oraz o konieczności rejestracji. 30
 • 31. Zespół FATCA Dr Karolina Kocemba Aplikant radcowski Katarzyna Lamczyk Radca prawny Karolina Lisicka Adwokat Michał Tomczak
 • 32. Tomczak i Partnerzy Poszukujesz informacji na temat FACTA? Skontaktuj się z nami: kancelaria@tomczak.pl T: 22 33 96 500 F: 22 33 96 501 www.fatca.tomczak.pl
 • 33. T o m c z a k i P a r t n e r z y S p ó ł k a A d w o k a c k a P o d w a l e 3 / 9 0 0 - 2 5 2 W a r s z a w a w w w . t o m c z a k . p l T : 2 2 3 3 9 6 5 0 0 F : 2 2 3 3 9 6 5 0 1 k a n c e l a r i a @ t o m c z a k . p l

Related Documents