„Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywi...
„Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” ...
Ogólne cele programu Comenius - ”Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej” (LLP): Podnoszenie kw...
Działania objęte dofinansowaniem: Uczestnicy projektu mogą uzyskad dofinansowanie na udział w następ...
Szkolenia mogą odbywad się w następujących krajach:• Kraje Unii Europejskiej• Islandia• Norwegia...
Beneficjenci otrzymują dofinansowanie:• Opłat za szkolenie,• Kosztów utrzymania,• Kosztów podróży,• Przygotowania językowe...
Kandydat powinien należed do jednej z poniższych grup zawodowych: • nauczyciele • dyrektorzy • ...
REKRUTACJA Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez konkursy wniosków: Comenius– „Mobilnośd szkolnej ka...
Moja przygodaz Mobilnością 
Creative Activities and Motivating Materials for the Secondary Classroom.2 WEEK COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF ENG...
Główne założenia kursu:• Wzbogacenie wiedzy na temat metod, technik, strategii i stylów nauczania promujących twórczy i m...
Planowane treści kursu:1. Warsztaty Metodyczne z nauczania jęz. angielskiego jako jęz. obcego (ESL)2. System Edukacji :• ...
Przebieg kursu w Maidstone:Dzieo 1: niedziela10.03.2013 – podróż do Maidstone, UK, poznanie rodziny goszczącej i zakwatero...
Warsztaty metodyczne z ESL.Zajęcia z panią Lucy Norris . Praca w grupach,porównanie systemów edukacyjnych naszyc...
Dzieo 3: wtorek12.03.2013 – wykład z panią Sue Wright. Temat: System Edukacji Wielkiej Brytanii.Specyfika systemu, bieżące...
Dzieo 3, cd.Spacer po Maidstone z p. Ritą. Poznanie centrum miasta z jego zabytkami oraz miejscstrategicznych dla realizac...
Dzieo 4: środa 13.03.2013 – jednodniowa wycieczka edukacyjna do stolicy Wielkiej Brytanii –Londynu. Widok z London Bridge....
Dzieo 4 cd.Telephone Box z widokiem na Big Ben, 10 Downing Street, Changing of The Guards, Trafalgar Square,Buckingham Pal...
Dzieo 5 i 6: czwartek, piątek14.03-15.03.2013- wizyty w szkołach: Maplesden Noakes Sixth Form Centre w Maidstone orazHomew...
Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:15.03.2013: Homewood School & SixthForm Centre w Tenterden, UK. http://www.homewood-school.c...
Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:15.03.2013: Homewood School & SixthForm Centre w Tenterden, UK.Spotkanie z p. Garry’m Crumbi...
Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:15.03.2013: Homewood School & SixthForm Centre w Tenterden, UK.
Spotkanie integracyjnew tradycyjnym angielskim pubie– Muggleton Inn
Dzieo 7: sobota16.03.2013 – jednodniowa wycieczka edukacyjnado Tunbridge Wells, Rye & Hastings (Kent Villages).
Dzieo 8: niedziela17.03.2013 – jednodniowa wycieczkado Canterbury.
Zajęcia językowo – metodyczne:Dzieo 9: poniedziałek18.03.2013 - Doskonalenie znajomości języka angielskiego ( poziom zaawa...
Zajęcia językowo - metodyczneDzieo 12: czwartek21.03.2013 : warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako j...
Zrealizowane treści szkolenia:Warsztaty skomponowane były jako przekrój przez najważniejsze zagadnieniametodyczne nauczani...
Zrealizowane treści szkolenia, cd:• sposoby podnoszenia motywacji, aktywnego włączania uczniów w procesy lekcyjne,• sposob...
Zrealizowane treści szkolenia, cd:• efektywne sposoby korzystania z podręczników,• dwiczenia rozwijające umiejętnośd twórc...
Zrealizowane treści szkolenia, cd:• wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języka,• bieżące trendy nauczania, np...
Podziękowania dla prowadzącego warsztaty, p. Chrisa Crofts’a i pamiątkowe zdjęcie grupowe. 21.03.2013 r. czwartek
Podziękowania dla organizatorki szkolenia:pani Rity Dalton – ostatnie spotkanie. Wręczeniedyplomów za udział ...
Pożegnanie z rodziną goszczącą, wyjazd z Maidstone i podróż powrotna do Polski.Dzieo 13: piątek22.03.20...
Przewidziane są 4 rundy selekcyjne, w których można składad wnioski o dofinansowanie: 17 września 2012 r. (wyj...
1. Sprawdź czy Twoja instytucja jest uprawniona do udziału w programie Comenius. Kandydat powi...
2. Znajdź kurs lub inne działanie, które będzie zgodne z Twoim profilem zawodowym.Można skorzystad z o...
5. Złóż komplet dokumentów do Narodowej Agencji.http://www.comenius.org.pl/mobilnosc-dla-zainteresowanych/wymagane-dokumen...
„Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” ...
of 39

"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych: Maidstone 2013r.

Projekt "Zagraniczna Mobilnośc kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych". Maidstone 10-22.03.2013r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - "Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych: Maidstone 2013r.

 • 1. „Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – Najlepsza Inwestycja! Priorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty* Publikacja dystrybutowana bezpłatnie Projekt realizowany przez panią: Katarzynę Potulną nauczycielką jęz. angielskiego III Liceum im. C.K. Norwida w Koninie woj. wielkopolskie
 • 2. „Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” to projekt realizowany na zasadach akcji: Comenius - ”Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej” (realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”)Cel główny projektu systemowego :• Podniesienie kompetencji 1000 nauczycieli poprzez dofinansowanie 1000 mobilności z listy rezerwowej konkursów wniosków akcji Comenius –Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej, do kooca 2014 roku.Cele szczegółowe projektu systemowego:• Osiągnąd znaczny wpływ szkoleo na znajomośd języków obcych uczestników,• Osiągnąd znaczny wpływ szkoleo na znajomośd przedmiotów nauczanych przez uczestników.
 • 3. Ogólne cele programu Comenius - ”Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej” (LLP): Podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich. Do najważniejszych korzyści udziału w szkoleniach europejskich należą:• Pogłębienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych,• Poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych,• Możliwośd nawiązania współpracy międzynarodowej z europejskimi placówkami oświatowymi.
 • 4. Działania objęte dofinansowaniem: Uczestnicy projektu mogą uzyskad dofinansowanie na udział w następujących typach mobilności: Kursy szkoleniowe (czas trwania od 5 dni do 6 tygodni): ogólne kursy doskonalenia zawodowego, kursy metodyczno-językowe w zakresie pedagogiki i metodyki nauczania języków obcych oraz kursy doskonalenia umiejętności językowych Konferencje i seminaria (krótsze formy doskonalenia, od 1 dnia roboczego) Job-shadowing/work placement (rodzaj praktyki zawodowej odbywanej w instytucji oświatowej polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadao wykonywanych przez pracujące tam osoby. Maksymalny czas trwania 6 tygodni).
 • 5. Szkolenia mogą odbywad się w następujących krajach:• Kraje Unii Europejskiej• Islandia• Norwegia• Liechtenstein• Turcja• Chorwacja• SzwajcariaTematyka szkolenia musi byd zgodna z profilem zawodowym Wnioskodawcy orazpowinna odnosid się do działalności Wnioskodawcy w zakresie edukacji szkolnej.
 • 6. Beneficjenci otrzymują dofinansowanie:• Opłat za szkolenie,• Kosztów utrzymania,• Kosztów podróży,• Przygotowania językowego (w uzasadnionych przypadkach). Wnioski należy składad w wyznaczonym terminie do: Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Więcej informacji na http://www.comenius.org.pl/
 • 7. Kandydat powinien należed do jednej z poniższych grup zawodowych: • nauczyciele • dyrektorzy • psychologowie i pedagodzy szkolni • osoby pracujące z dziedmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych • doradcy zawodowi Obowiązujące wymogi formalne:Przynależenie do grupy osób uprawnionych Obywatelstwo polskie lub karta stałego pobytuZatrudnienie w uprawnionej instytucji Karencja (min. 2 lata)Staż pracy min. (2 lata) Znajomośd języka na poziomie B2- zaświadczenie
 • 8. REKRUTACJA Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez konkursy wniosków: Comenius– „Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej”realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” http://www.comenius.org.pl/akcje/mobilnosc- szkolnej-kadry-edukacyjnej
 • 9. Moja przygodaz Mobilnością 
 • 10. Creative Activities and Motivating Materials for the Secondary Classroom.2 WEEK COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF ENGLISH AT SECONDARY LEVEL. International Study Programmes Comenius In-Service Teacher Training 10.03 – 22.03.2013 rok , Maidstone (Kent), UK Kurs skierowany do nauczycieli z krajów europejskich, uczących języka angielskiego w szkołach średnich ( uczniowie grupy wiekowej 10-19 lat).
 • 11. Główne założenia kursu:• Wzbogacenie wiedzy na temat metod, technik, strategii i stylów nauczania promujących twórczy i motywujący sposób uczenia się jęz. angielskiego (warsztaty, dwiczenia).• Poznanie bieżących zmian w systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii oraz tendencji rozwojowych w nauczaniu języka angielskiego.• Doskonalenie znajomości języka angielskiego.• Wymiana poglądów i doświadczeo oraz nawiązywanie współpracy z nauczycielami szkół średnich z innych krajów europejskich.
 • 12. Planowane treści kursu:1. Warsztaty Metodyczne z nauczania jęz. angielskiego jako jęz. obcego (ESL)2. System Edukacji :• wykład na temat Systemu Edukacji Wielkiej Brytanii uwzględniający stan bieżący i zachodzące w nim zmiany,• dwa dni wizyt w szkołach średnich obejmujących m.in. obserwacje lekcji,• dyskusje na temat różnic w systemach edukacyjnych krajów pochodzenia uczestników szkolenia.3. Wycieczka do Tunbridge Wells, Rye, Hastings (Kent Villages).4. Opcjonalna wycieczka do Londynu.5. Opcjonalna wycieczka do Canterbury.
 • 13. Przebieg kursu w Maidstone:Dzieo 1: niedziela10.03.2013 – podróż do Maidstone, UK, poznanie rodziny goszczącej i zakwaterowanie.Dzieo 2: poniedziałek11.03.2013 - Powitanie uczestników kursu przez miejscową organizatorkę, panią RitęDalton – przedstawicielkę International Study Programmes w Maidstone. Poznaniepozostałych uczestniczek szkolenia. At Hazlett Arts Centre
 • 14. Warsztaty metodyczne z ESL.Zajęcia z panią Lucy Norris . Praca w grupach,porównanie systemów edukacyjnych naszychkrajów, refleksja na temat kluczowych kompetencjiuczniów oraz przyszłych trendów w edukacji. Zajęciametodyczne dot. planowania i organizacji lekcji zwykorzystaniem mediów I materiałówautentycznych.
 • 15. Dzieo 3: wtorek12.03.2013 – wykład z panią Sue Wright. Temat: System Edukacji Wielkiej Brytanii.Specyfika systemu, bieżące zmiany i ich wpływ na kształcenie dzieci i młodzieży.Przedstawienie planu wizyt w szkołach średnich oraz przypomnienie procedur z tymzwiązanych.
 • 16. Dzieo 3, cd.Spacer po Maidstone z p. Ritą. Poznanie centrum miasta z jego zabytkami oraz miejscstrategicznych dla realizacji programu kursu. Maidstone Carriage Museum Na tle średniowiecznego Archbishop’s Palace Maidstone Museum – nasze miejsce wykładów Jak dojśd do…
 • 17. Dzieo 4: środa 13.03.2013 – jednodniowa wycieczka edukacyjna do stolicy Wielkiej Brytanii –Londynu. Widok z London Bridge. Kolejne miejsca: The City, The Monument, Old Billingsgate zwidokiem na Tower Bridge oraz grupowe zdjęcie na tle The Tower.
 • 18. Dzieo 4 cd.Telephone Box z widokiem na Big Ben, 10 Downing Street, Changing of The Guards, Trafalgar Square,Buckingham Palace i zdjęcie grupowe na tle pomnika Victorii.
 • 19. Dzieo 5 i 6: czwartek, piątek14.03-15.03.2013- wizyty w szkołach: Maplesden Noakes Sixth Form Centre w Maidstone orazHomewood School & Sixth Form Centre w Tenterden.http://www.maplesden.kent.sch.uk/sixthform/downloads.shtml
 • 20. Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:15.03.2013: Homewood School & SixthForm Centre w Tenterden, UK. http://www.homewood-school.co.uk/
 • 21. Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:15.03.2013: Homewood School & SixthForm Centre w Tenterden, UK.Spotkanie z p. Garry’m Crumbie, nauczycielemgeografii, rozmowy na temat możliwościwspółpracy między szkołami.
 • 22. Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:15.03.2013: Homewood School & SixthForm Centre w Tenterden, UK.
 • 23. Spotkanie integracyjnew tradycyjnym angielskim pubie– Muggleton Inn
 • 24. Dzieo 7: sobota16.03.2013 – jednodniowa wycieczka edukacyjnado Tunbridge Wells, Rye & Hastings (Kent Villages).
 • 25. Dzieo 8: niedziela17.03.2013 – jednodniowa wycieczkado Canterbury.
 • 26. Zajęcia językowo – metodyczne:Dzieo 9: poniedziałek18.03.2013 - Doskonalenie znajomości języka angielskiego ( poziom zaawansowany) oraz warsztatymetodyczne dotyczące innowacyjnych rozwiązao w nauczaniu języka angielskiego. Zajęcia zlektorem, p. Chrisem Crofts’em, Maidstone Museum.Dzieo 10: wtorek19.03.2013 – Warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL), prowadzący:Chris Crofts, Maidstone Museum.Dzieo 11: środa20.03.2013 - Warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL), prowadzący:Chris Crofts, Maidstone Museum.
 • 27. Zajęcia językowo - metodyczneDzieo 12: czwartek21.03.2013 : warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL),prowadzący: Chris Crofts, Maidstone Museum.
 • 28. Zrealizowane treści szkolenia:Warsztaty skomponowane były jako przekrój przez najważniejsze zagadnieniametodyczne nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego. Przypomnieliśmypodstawowe metody oraz bieżące trendy z zakresu metodyki ESL. Najważniejszymcelem zajęd było poznanie szerokiego wachlarza dwiczeo, technik i strategiizaprojektowanych tak, by maksymalnie zmotywowad i zaktywizowad uczniów do pracyna lekcjach, czyniąc je przez to nie tylko atrakcyjniejszymi ale i dostosowanymi dopotrzeb i oczekiwao dzisiejszej młodzieży.Zajęcia obejmowały ogółem:• dwiczenia angażujące wyobraźnię i kreatywnośd uczniów – innowacyjne zadania z podziałem na role, techniki dramy, zadania z wykorzystaniem mediów, poezji, opowiadao; gry językowe, itp., aranżowane we wszystkich etapach lekcyjnych,• style uczenia się oraz strategie nauczania przyjaznego uczniom o różnych stylach nabywania wiedzy,
 • 29. Zrealizowane treści szkolenia, cd:• sposoby podnoszenia motywacji, aktywnego włączania uczniów w procesy lekcyjne,• sposoby motywowania grup typu mixed-ability, (o różnym poziomie zaawansowania wiedzy),• twórcze zadania przeznaczone do pracy w dużych grupach,• nauczanie międzyprzedmiotowe, CLIL,• rozwijanie autonomii ucznia,• dwiczenia na składnię,• zadania rozwijające 4 główne umiejętności językowe (słuchanie/mówienie/czytanie/ pisanie) oraz ich łączenie w procesach lekcyjnych,
 • 30. Zrealizowane treści szkolenia, cd:• efektywne sposoby korzystania z podręczników,• dwiczenia rozwijające umiejętnośd twórczego pisania – creative writing,• strategie poprawy błędów i udzielania informacji zwrotnej – feedback,• materiały autentyczne,• dwiczenia gramatyczne,• nauczanie słownictwa,• the Lexical Approach,• Task based learning,
 • 31. Zrealizowane treści szkolenia, cd:• wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języka,• bieżące trendy nauczania, np. CALL, Test-Teach-Test, Guided Discovery, Dictogloss, boomerang & patchwork sequence lessons• wpływ środowiska kulturowego na proces uczenia się języka angielskiego.
 • 32. Podziękowania dla prowadzącego warsztaty, p. Chrisa Crofts’a i pamiątkowe zdjęcie grupowe. 21.03.2013 r. czwartek
 • 33. Podziękowania dla organizatorki szkolenia:pani Rity Dalton – ostatnie spotkanie. Wręczeniedyplomów za udział w szkoleniu i wspólne wyjściedo restauracji po zajęciach.
 • 34. Pożegnanie z rodziną goszczącą, wyjazd z Maidstone i podróż powrotna do Polski.Dzieo 13: piątek22.03.2013 Dzięki gościnności p. Bates mogłam nie tylko poczud klimat angielskiego domu, poznad kuchnię Brytyjską i rozwijad umiejętności językowe przez nasze codzienne rozmowy ale przede wszystkim dowiedzied się czegoś więcej o niej samej, o ludziach którzy tam żyją, ich tradycjach, kulturze. To były prawdziwie niezapomniane chwile.
 • 35. Przewidziane są 4 rundy selekcyjne, w których można składad wnioski o dofinansowanie: 17 września 2012 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013r.) 16 stycznia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 maja do 31 sierpnia 2013 r.) 30 kwietnia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 września do 31 grudnia 2013 r.) 17 września 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.)
 • 36. 1. Sprawdź czy Twoja instytucja jest uprawniona do udziału w programie Comenius. Kandydat powinien byd zatrudniony w jednej z wymienionych instytucji:• Przedszkole• Szkoła podstawowa• Gimnazjum,• Szkoła ponadgimnazjalna,• Szkoła artystyczna,• Zakład kształcenia nauczycieli lub placówka doskonalenia nauczycieli,• Organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę,• Instytucja zarządzająca systemem edukacji,• Inne (patrz strona : http://www.comenius.org.pl/)
 • 37. 2. Znajdź kurs lub inne działanie, które będzie zgodne z Twoim profilem zawodowym.Można skorzystad z oferty zawartej w bazie kursów Comenius-Grundtvig lub znaleźd uprawnione szkolenie we własnym zakresie.3. Dokonaj wstępnej rezerwacji miejsca u organizatora kursu4. Wypełnij formularz wniosku w wersji elektronicznej.
 • 38. 5. Złóż komplet dokumentów do Narodowej Agencji.http://www.comenius.org.pl/mobilnosc-dla-zainteresowanych/wymagane-dokumenty-2013 6. Cierpliwie czekaj na decyzję Narodowej Agencji. KONIEC Dziękuję za uwagę Powodzenia w następnej turze składania wniosków!
 • 39. „Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” Człowiek – Najlepsza Inwestycja! Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPrezentację sporządziła: Katarzyna Potulna nauczycielka jęz. angielskiegoIII Liceum im. C.K. Norwida w Koniniewoj. Wielkopolskie* Publikacja jest dystrybutowana bezpłatnie.