1 - 01/21/15
Opening
VISIE Detailhandel
De provincie kiest voor een
gericht aanbodbeleid
Ludwig Caluwé, provinciaal gedepu...
2 - 21/01/15
3 - 01/21/15
Provinciale visie op
detailhandelsbeleid
8 visiekrachtlijnen:
locomotief voor onze
gemeentebesturen
4 - 01/21/15
1. Kernen versterken als
basis voor vitale steden en
gemeenten
5 - 21/01/15
1. Kernen versterken als basis voor
vitale steden en gemeenten
Voor de provincie is kernversterking gericht:
...
6 - 01/21/15
2. Groeien naar een
integraal en geïntegreerd
beleid van kernversterking
7 - 21/01/15
2.Groeien naar een integraal en
geïntegreerd beleid van
kernversterking
De provincie stimuleert een integraal...
8 - 01/21/15
3. Detailhandelsbeleid
voeren vraagt om een
structurele sturing
9 - 21/01/15
3.Detailhandelsbeleid voeren vraagt
om een structurele sturing
De provincie ondersteunt het principe dat:
De...
10 - 01/21/15
4. Inzetten op een
toegankelijk basisaanbod
in buurten en kernen
11 - 21/01/15
4.Inzetten op een toegankelijk
basisaanbod in buurten en kernen
Het provinciaal beleid is gericht op:
Behou...
12 - 01/21/15
5. Kiezen voor een
selectief locatiebeleid
voor nieuw aanbod
13 - 21/01/15
5. Kiezen voor een selectief
locatiebeleid voor nieuw aanbod
De provincie ondersteunt een aanbodbeleid dat:
...
14 - 01/21/15
6. Herstructureren en
verdichten, eerder dan
creëren van nieuwe
concentraties detailhandel
15 - 21/01/15
6.Herstructureren en verdichten,
eerder dan creëren van nieuwe
concentraties detailhandel
De provincie wil e...
16 - 01/21/15
7. Erkennen van de plaats en
rol van steden en gemeenten
m.b.t. de structuur van
handelsclusters en hun
verz...
17 - 21/01/15
7.Erkennen van de plaats en rol van
steden en gemeenten m.b.t. de
structuur van handelsclusters en hun
verzo...
18 - 01/21/15
8. Informeren, ondersteunen,
begeleiden in dialoog met
steden en gemeenten en alle
relevante stakeholders
19 - 21/01/15
8.Informeren, ondersteunen, begeleiden in
dialoog met steden en gemeenten en alle
relevante stakeholders
De ...
of 19

Pop-up event detailhandel: Antwerpen 14-01-2015

visie van provincie Antwerpen
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Retail      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pop-up event detailhandel: Antwerpen 14-01-2015

 • 1. 1 - 01/21/15 Opening VISIE Detailhandel De provincie kiest voor een gericht aanbodbeleid Ludwig Caluwé, provinciaal gedeputeerde voor economie
 • 2. 2 - 21/01/15
 • 3. 3 - 01/21/15 Provinciale visie op detailhandelsbeleid 8 visiekrachtlijnen: locomotief voor onze gemeentebesturen
 • 4. 4 - 01/21/15 1. Kernen versterken als basis voor vitale steden en gemeenten
 • 5. 5 - 21/01/15 1. Kernen versterken als basis voor vitale steden en gemeenten Voor de provincie is kernversterking gericht: Op versterken van de kernen zelf Op stimuleren van het concurrerend vermogen in relatie tot winkelgebieden die buiten de kernen liggen.
 • 6. 6 - 01/21/15 2. Groeien naar een integraal en geïntegreerd beleid van kernversterking
 • 7. 7 - 21/01/15 2.Groeien naar een integraal en geïntegreerd beleid van kernversterking De provincie stimuleert een integraal en geïntegreerd beleid op provinciaal en lokaal niveau. Dit veronderstelt: Een goede afstemming met verschillende beleidsdomeinen (RO, Mobiliteit, Toerisme …) Noodzakelijke instrumenten als leidraad voor sturend beleid ( Locatus, Feitenfiches, SWOT…)
 • 8. 8 - 01/21/15 3. Detailhandelsbeleid voeren vraagt om een structurele sturing
 • 9. 9 - 21/01/15 3.Detailhandelsbeleid voeren vraagt om een structurele sturing De provincie ondersteunt het principe dat: De gemeenten een regisserende rol hebben Dit in dialoog is met betrokken partners, stakeholders, handelaars, projectontwikkelaars én buurgemeenten Beleid een langetermijnaanpak moet waarborgen.  provincie kan dit ondersteunen
 • 10. 10 - 01/21/15 4. Inzetten op een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen
 • 11. 11 - 21/01/15 4.Inzetten op een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen Het provinciaal beleid is gericht op: Behoud van een structureel basisaanbod in de kleine kernen en buurten Stimuleren van initiatieven die nieuwe vormen van ambulante handel ontwikkelen Aandacht voor diversiteit van de bewoners in buurten en kleine kernen.
 • 12. 12 - 01/21/15 5. Kiezen voor een selectief locatiebeleid voor nieuw aanbod
 • 13. 13 - 21/01/15 5. Kiezen voor een selectief locatiebeleid voor nieuw aanbod De provincie ondersteunt een aanbodbeleid dat: Op basis van analyse ontstaat: impact op bestaand aanbod, leefomgeving, draagkracht van bevolking, en verzorgingsgebied van de gemeente Afgestemd is met buurgemeenten (grotere WVO) Rekening houdt met economisch draagvlak van de gemeente Geen nieuwe grote shoppingcentra toelaat. .
 • 14. 14 - 01/21/15 6. Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel
 • 15. 15 - 21/01/15 6.Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel De provincie wil een selectief aanbodbeleid: Combineren met herstructureren binnen bestaande zones Met uitdoofscenario’s op bestaande minder gewenste zones Met voorkeur voor stapeling en vermenging van functies en herontwikkeling van bestaande gebouwen En stimuleert gemeenten om winkelgebieden en winkelarme gebieden te sturen (aangepaste decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid).
 • 16. 16 - 01/21/15 7. Erkennen van de plaats en rol van steden en gemeenten m.b.t. de structuur van handelsclusters en hun verzorgingsgebied
 • 17. 17 - 21/01/15 7.Erkennen van de plaats en rol van steden en gemeenten m.b.t. de structuur van handelsclusters en hun verzorgingsgebied De provincie hanteert de volgende visie op locaties: De bestaande hiërarchie van steden en gemeenten erkennen in de verdere ontwikkeling van de aanbodclusters (= hoofdstructuur van aanbodclusters op basis van verzorgingsgebied) Locaties waar concentratie en versterking aan de orde zijn.
 • 18. 18 - 01/21/15 8. Informeren, ondersteunen, begeleiden in dialoog met steden en gemeenten en alle relevante stakeholders
 • 19. 19 - 21/01/15 8.Informeren, ondersteunen, begeleiden in dialoog met steden en gemeenten en alle relevante stakeholders De provincie Antwerpen investeert in en kiest voor: Samenwerking tussen beleidsdomeinen: detailhandel, ruimtelijke ordening, toerisme, mobiliteit, leefmilieu… Een actieve rol bij nieuwe projectvoorstellen met een gemeentegrensoverschrijdend verzorgingsgebied Proactieve ondersteuning van steden en gemeenten in hun detailhandelsbeleid, met o.a. • Kennisontwikkeling via Kennisnetwerk Detailhandel • Gemeentelijke feitenfiche detailhandel (jaarlijks vernieuwd) en SWOT-fiche • Locatusdatabank • Impactanalysemetingen op vraag met dynamische applicatie • Inhoudelijke ondersteuning door detailhandelsexperten • Coach-Operatie Detailhandel voor structurele begeleiding van gemeentebesturen

Related Documents