Natural Resource Economicsดร.ภมิสิทธิ์ มหาสวีระชัยดร.ภูมสทธ มหาสุวระชยFuture Environmental ChallengesFuture Environmental ...
Pollution Problems (Cont) 150 years agoPollution Problems (Cont) การปล่อยก๊าซ (Greenhouse Gases) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างม...
Resource ScarcityResource Scarcity้ การเข้าถึงทรัพยากรนํา (Water Accessibility)ํ้  ํ ป็ ํ ั ิ่ ี ี ิ ี่นํา จําเป็นสําห...
Resource Scarcity (Cont) ภาวะการณ์ขาดแคลนนํ้า (Water Stress)Resource Scarcity (Cont)“สถานการณ์ที่ปริมาณนํ้ามีไม่เพียงพอสํ...
สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทยอจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 17สถานการณ์ พลังงานหลักอจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 18ที่มา : http://www....
สัดส่วนมูลค่าการนําเข ้าพลังงานสัดส่วนมูลค่าการนําเข ้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ((ณ รา...
อจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 25ที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~environment/Download/040405.pdf2. การใช้พลังงานต่อ GDP (Energy I...
End of Chapter 1
of 8

Nat econ ch1

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nat econ ch1

  • 1. Natural Resource Economicsดร.ภมิสิทธิ์ มหาสวีระชัยดร.ภูมสทธ มหาสุวระชยFuture Environmental ChallengesFuture Environmental Challenges ม น ั ย (Resources Scarcity) ความขาดแคลนทรพยากร (Resources Scarcity) การสะสมของมลพิษ (Accumulating Pollutants)Pollution ProblemsPollution Problems Climate Change (การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภมิอากาศ)g ( ู )G h G Greenhouse Gases ไอนํ้า(Water vapor) คาร์บอนไดออกไซด์ Other gasesTrap some of theoutgoing energy Other gasesg g gyPollution Problems (Cont)Pollution Problems (Cont)การมี Greenhouse Gases ในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ดี เพราะช่วยทําให้การม Greenhouse Gases ในระดบทเหมาะสมเปนสงทด เพราะชวยทาใหโลกมีอุณภูมิเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต
  • 2. Pollution Problems (Cont) 150 years agoPollution Problems (Cont) การปล่อยก๊าซ (Greenhouse Gases) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญPollution Problems (Cont)่Pollution Problems (Cont) แหล่งที่มาของ Greenhouse GasesPollution Problems (Cont) การคาดการณ์การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์Pollution Problems (Cont)่ ้ เพิมขึนปีละ 1.8% ส่วนใหญ่มาจากประเทศกําลังพัฒนา เช่น จีน และ อินเดีย โดยประเทศเหล่านี้คาดว่าจะปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2.6%Pollution Problems (Cont)่ ้Pollution Problems (Cont) ผลกระทบจากการเพิมขึ้นของ Greenhouse Gases ิ่ ึ้ ิ การเพมขนของอุณหภูม คลื่นความร้อน คนเสียชีวิตกว่า 1,000 คน ในปี 2003ที่ทวีปยุโรปุ การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล  นํ้าท่วมมากขึ้น้ ้ ้ พายุขนาดใหญ่มีจํานวนมากขึ้น และบ่อยครั้งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของร บบนิเวศน์วิทยา การเปลยนแปลงของระบบนเวศนวทยา พืชและสัตว์บางชนิดสูญพันธ์ูญ เกิดการแพร่ระบาดของสัตว์พาหะนําโรคบางชนิด เช่น ยุง แมลงวัน
  • 3. Resource ScarcityResource Scarcity้ การเข้าถึงทรัพยากรนํา (Water Accessibility)ํ้  ํ ป็ ํ ั ิ่ ี ี ิ ี่นํา จําเป็นสําหรับสิงมีชีวิตมากทีสุดResource Scarcity (Cont)Resource Scarcity (Cont)การเพิ่มขึ้นของประชากรการขยายตัวของอุตสาหกรรมความต้องการนํ้าสะอาดและบริสุทธิ์้เพิ่มขึ้นResource Scarcity (Cont)Resource Scarcity (Cont) การขาดแคลนนํ้าดื่มที่สะอาดและบริสุทธิ์ 1.1 พันล้าน ไม่สามารถเข้าถึงนํ้าดื่มสะอาด (WHO/UNICEFJMP, 2004)JMP, 2004) 2.6 พันล้าน ไม่สามารถเข้าถึงนํ้าที่สะอาดเพียงพอในการใช้ทําความสะอาด เด็ก 3 900 คน เสียชีวิตทกวันจากการป่ วย ซึ่งเป็นผลมาจากการ เดก 3,900 คน เสยชวตทุกวนจากการปวย ซงเปนผลมาจากการขาดแคลนนํ้าสะอาดในการบริโภคและอุปโภค (WHO, 2004)Resource Scarcity (Cont)Resource Scarcity (Cont) การใช้นํ้าสะอาด การเกษตร (Agriculture) 69% (I d t i l) 22% อุตสาหกรรม (Industrial) 22% ครัวเรือน (Household) 8% ครวเรอน (Household) 8% การท่องเที่ยว (Recreation) Very small สิ่งแวดล้อม (Environment) Very small i.e. createwildlife habitat and create wet landswildlife habitat and create wet lands
  • 4. Resource Scarcity (Cont) ภาวะการณ์ขาดแคลนนํ้า (Water Stress)Resource Scarcity (Cont)“สถานการณ์ที่ปริมาณนํ้ามีไม่เพียงพอสําหรับความต้องการใช้ในิทุกๆ กิจกรรม” (World Business Council for SustainableDevelopment)Resource Scarcity (Cont) แนวโน้มภาวะการขาดแคลนนํ้าResource Scarcity (Cont) แนวโนมภาวะการขาดแคลนนา การขยายตัวของประชากร 2010  6.5 พันล้านคน2050  8 8 พันล้านคนWater Demand 2050  8.8 พนลานคน การขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรม Water Demand & Water for Sanitation การขยายตัวของภาคเมือง Water infrastructure สําหรับจัดส่งนํ้าให้กับภาคครัวเรือนและอตสาหกรรมอุตสาหกรรม Waste water infrastructureResource Scarcity (Cont)Resource Scarcity (Cont) แนวโน้มภาวะการขาดแคลนนํ้า (ต่อ)( ) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)้ ้ ใ ื้ ี่ ความแห้งแล้งในบางพืนที นํ้าท่วมในบางพื้นที่้ ้ ใ ่ ึ้ ความต้องการนําในภาคเกษตรเพิมขึน การลดลงของนํ้าใต้ดิน การบริโภค ภาคเกษตร ในหลายประเทศอัตราการใช้นําใต้ดินไม่ได้เป็นไปอย่างยั่งยืน เช่น จีนอินเดีย และไทยอนเดย และไทย นํ้าใต้ดินในกรุงเทพฯ ลดลงโดยเฉลี่ย 10-15 เมตรResource Scarcity (Cont)Resource Scarcity (Cont) Meeting the Challenges1. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต2 ใ ้ ั ิ ั่ ื ( t t i bl2. ใช้ทรพยากรธรรมชาติแบบยงยน (at sustainablerate)3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นต่อไป
  • 5. สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทยอจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 17สถานการณ์ พลังงานหลักอจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 18ที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~environment/Download/040405.pdfอจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 19ที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~environment/Download/040405.pdfVALUE OF ENERGY IMPORTVALUE OF ENERGY IMPORTUNIT : MILLION BAHT800 000900,0001,000,000600 000700,000800,000 CRUDE OILPETROLEUM400,000500,000600,000 PRODUCTSNATURAL GASCOAL200,000300,000COALELECTRICITY0100,0001985 1990 1995 2000 2005TOTAL201985 1990 1995 2000 2005COMPILED BY : ENERGY POLICYAND PLANNING OFFICE (EPPO)
  • 6. สัดส่วนมูลค่าการนําเข ้าพลังงานสัดส่วนมูลค่าการนําเข ้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ((ณ ราคาตลาดณ ราคาตลาด))12%13%14%9%8%9%11%10%10%12%6%8%7%6%6%7%7%7%7%8%4%4%5%5%4%6%5%3%3% 3%4%3%3%3% %3%4%3%4%4%6%1%2%2%2%3% 2% 3%3%2%3%2%0%25132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550Q1-Q2)อจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 212551(Q1ที่มา: http://www.energy.go.th/moen/upload/File/EnergyPolicy/แผนยุทธศาสตร์/p1.pdfแผนการใช้พลังงานของไทยในอนาคตที่มา: http://www.energy.go.th/moen/Index.aspx?MenuID=25ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานดชนชวดการใชพลงงานที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~environment/Download/040405.pdf1. การใช้พลังงานต่อประชากร1. การใชพลงงานตอประชากรที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~environment/Download/040405.pdf
  • 7. อจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 25ที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~environment/Download/040405.pdf2. การใช้พลังงานต่อ GDP (Energy Intensity: EI)EI ยิ่งน้อยยิ่งดีอจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 26ที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~environment/Download/040405.pdf3. ความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อ GDPPost-Gulf Warอจักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 27ที่มา : http://www.sri.cmu.ac.th/~environment/Download/040405.pdfดัชนีอื่น ๆที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Gdp-energy-efficiency.jpg
  • 8. End of Chapter 1

Related Documents