Natural Resource EconomicsNatural Resource Economicsดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัยู ุProperty RightProperty Rightเอกสิทธิ์ที่แ...
The efficient Property Right Structures (Cont)The efficient Property Right Structures (Cont)PCP*ConsumerSurplus (A)DdQQdQT...
Externalities as a Source of Market FailureExternalities as a Source of Market Failure The Concept IntroducedPMCsMCpP*P*P...
External EconomyExternal EconomyPMCsP*PmDm DsQ*QQm Q*External Diseconomy (Negative Externalities)External Diseconomy (Nega...
Improperly Designed Property Rights SystemsImproperly Designed Property Rights Systemsทรัพย์สินหรือสินค้าร่วม (Common prop...
อุปสงค์ของตลาดในกรณีสินค้าเอกชนเกิด์Pจากการรวมอุปสงค์ของแต่ละคนในแนวนอน (Horizontal)( )แต่ในกรณีสินค้าสาธารณะที่กลไกราคาไม...
จากเงื่อนไขดังกล่าวเราสามารถแบ่งสินค้าได้เป็น 4 ประเภท3. สินค้าส่วนรวม (Communal or common-pooled goods)ป็ ิ ้ ี่ ี ่ ั ั ...
Government FailurePPMCsMCpMCpMCp + SubsidyABCPnCDQQQ* QpArea A  Deadweight loss without subsidyArea A  Deadweight loss w...
MNB or MD or MECMEC(บาทต่อหน่วย)(Marginal External Cost)MNBMNB(Marginal Net Benefit)กิจกรรมธุรกิจ(L)การเจรจาต่อรอง ขึ้นอยู...
กรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของนากุ้งMNB or MDเจรจาต่อรอง สมมุติให้MNB or MD(บาทต่อหน่วย)ุนาข้าวยินดีจ่ายเงินชดเชยให้นาก้ง 6...
กรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของผู้ก่อมลพิษMNB or MD(บาทต่อหน่วย)MNB or MDMD=MEC E0MNB or MD(บาทต่อหน่วย)E0MD=MEC EAA ผ้รับมล...
3. การออกใบอนุญาตปล่อยมลพิษุพัฒนามาจาก Individual standard รัฐจะให้สิทธิในการพฒนามาจาก Individual standard รฐจะใหสทธในการป...
of 12

Nat econ ch3

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nat econ ch3

 • 1. Natural Resource EconomicsNatural Resource Economicsดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัยู ุProperty RightProperty Rightเอกสิทธิ์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ การได้ประโยชน์ และเอกสทธทแสดงถงความเปนเจาของ การไดประโยชน และการจํากัดการได้ประโยชน์ในสิ่งของนั้นProperty RightProperty Right The Efficient Property Right Structuresื ้ ี่ไ ้1. Exclusivity: ผลตอบแทนหรือต้นทุนทีได้จากการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติตกแก่ผู้ครอบครองเท่านั้น ผู้อื่นจะมาละเมิดไม่ได้2. Transferability: ผู้ครอบครองสามารถโอนย้ายเปลี่ยนมือสิทธิ์ในทรัพยากรไปส่บคคลอื่นได้ด้วยความสมัครใจไปสูบุคคลอนไดดวยความสมครใจ3. Enforceability: ผู้ถือครองสิทธิ์ปกป้ องไม่ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือ ใช้่ประโยชน์จากทรัพยากร ที่ตนถือครองThe efficient Property Right Structures (Cont)The efficient Property Right Structures (Cont)Exclusivity, Transferability, and Enforceabilityy, y, y่ ้ภายใต้ เงื่อนไขนี้ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ชาวนาถือครองที่ดิน ใส่ปุ๋ ย ทําระบบชลประทาน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดเพิ่มุ ู ุรายได้
 • 2. The efficient Property Right Structures (Cont)The efficient Property Right Structures (Cont)PCP*ConsumerSurplus (A)DdQQdQThe efficient Property Right Structures (Cont)The efficient Property Right Structures (Cont)PSSP*P dProducerSurplus (B)QQsQThe efficient Property Right Structures (Cont)The efficient Property Right Structures (Cont)PSP*Q* QDConsumer maximize their surplus.Producers maximize their surplusProducers maximize their surplusIs this allocation efficient?The efficient Property Right Structures (Cont)The efficient Property Right Structures (Cont)Well defined property rights + Competitive market Producers and consumers maximize their benefits R ll t d ffi i tl Resources are allocated efficiently
 • 3. Externalities as a Source of Market FailureExternalities as a Source of Market Failure The Concept IntroducedPMCsMCpP*P*PmDQQmQ*Externalities as a Source of Market FailureExternalities as a Source of Market Failure1. The output of the commodity is too large.2 Too much pollution is produced2. Too much pollution is produced.3. The prices of products responsible for pollution are too low.4. As long as cost are external, no incentives to search for waysto yield less pollution per unit of output are introduced by theto yield less pollution per unit of output are introduced by themarket.5. Recycling and reuse of the polluting substances arediscouraged because release into the environment is soginefficiently cheap.Types of ExternalitiesTypes of Externalities1. External economy or Positive externalitiesy2. External diseconomy or Negative externalities3. Pecuniary externalitiesExternal Economy (Positive Externalities)External Economy (Positive Externalities)PMCpMCsMCpPP*PmDDQQm Q*External Economy  Undersupply the resources (usually)
 • 4. External EconomyExternal EconomyPMCsP*PmDm DsQ*QQm Q*External Diseconomy (Negative Externalities)External Diseconomy (Negative Externalities)PPMCsMCpP*PmDQExternal diseconomy  Too much resources usedQQ* QmExternal diseconomy  Too much resources used Too much pollutionPecuniary ExternalitiesPecuniary Externalities External effect is transmitted through altered prices.i.e. A new firm moves into an area and drives up thel i f l d Thi i i irental price of land. This price increase creates negativeeffect on all those paying rent. This effect does not causep y gmarket failure because an increase in rent is reflectingthe scarcity of land.Example of External DiseconomiesExample of External DiseconomiesEconomic Value (per hectare)(p )Mangrove• F$27,264 - $35,921• Forest resources• Off-shore fishery linkage• Coastal protectionShrimp farmShrimp farm• With subsidies• With t b idi$7,706.95 - $8,336.47$194 $209• Without subsidies $194 - $209Source: Suthawan Sathirathai & Edward B Barbies “Valuing Mangrove Conservation in SouthernSource: Suthawan Sathirathai & Edward B. Barbies. Valuing Mangrove Conservation in SouthernThailand” Contemporary Economics Policy, Vol.19, No 2 (April 2001): 109-122.
 • 5. Improperly Designed Property Rights SystemsImproperly Designed Property Rights Systemsทรัพย์สินหรือสินค้าร่วม (Common property resource) เกิดจากทรัพย์สินนั้นไม่ได้ระบว่าเป็นเอกสิทธิ์ของบคคลใดบคคลหนึ่ง การใช้ทรพยสนนนไมไดระบุวาเปนเอกสทธของบุคคลใดบุคคลหนง การใชทรัพยากร อยู่ในหลักที่ว่าใครมาก่อนได้ก่อน หรือมือใครยาวสาวได้สาวเอา่ ั ึเชน ทรพยากรทะเล บงสาธารณะการใช้ทรัพย์สินหรือสินค้าร่วม เมื่อถึงจด ๆ หนึ่งย่อมก่อให้เกิดความการใชทรพยสนหรอสนคารวม เมอถงจุด ๆ หนงยอมกอใหเกดความเสื่อมโทรมและ สูญสิ้นสภาพได้ ถ้าใช้โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ จะนําไปส่การขาดประสิทธิภาพในการใช้ เพราะกลไกตลาดและกลไกราคาไม่นาไปสูการขาดประสทธภาพในการใช เพราะกลไกตลาดและกลไกราคาไมสามารถทําหน้าที่ได้รายได้, ต้นทุนกรณีการใช้ทรัพยากรประมงA B สมมุติให้ MC ในแต่ละหน่วยของการลง่D C MC=ACแรงประมงมีค่าคงที ทําให้ MC=ACเส้น AR และ MR แสดงรายได้เฉลี่ยหรือMR AR=D Demand และรายได้เพิ่มกําลังลงแรงประมงE* ECถ้าทรัพยากรประมงเป็นของบุคคล (หรือผูกขาด) เขาย่อมใช้ทรัพยากรให้เกิดุ ( ู )กําไรสูงสุด MR=MC นั้นคือ จุด E* ได้กําไร ABCDซึ่งเรียกว่า ค่าเช่าความหายาก(scarcity rent) แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินร่วมซงเรยกวา คาเชาความหายาก(scarcity rent) แตถาเปนทรพยสนรวมรายได้, ต้นทุนกรณีการใช้ทรัพยากรประมงA B สมมุติให้ MC ในแต่ละหน่วยของการลง่D C MC=ACแรงประมงมีค่าคงที ทําให้ MC=ACเส้น AR และ MR แสดงรายได้เฉลี่ยหรือMR AR=D Demand และรายได้เพิ่มกําลังลงแรงประมงE* ECแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินร่วมไม่สามารถกีดกันการใช้ได้ ทุกคนจะใช้จนกว่าค่าเช่า( ) ป็ ์ ื ไ ่ ่ ใ ้ ิ ํ ไ ้ ั้ ืความหายาก(scarcity rent) เป็นศูนย์ หรือไม่ก่อให้เกิดกําไรแล้ว นันคือ จุดEc จุดดังกล่าวเป็นจุดที่เกิดการลงแรงประมงมากเกินไปจนไม่เหลือกําไรอยู่19เลยPublic GoodsPublic Goodsทรัพย์สินหรือสินค้าสาธารณะ (Public goods) สินค้าที่ไม่สามารถบันส่วนในการบริโภคได้ เมื่อผลลิตมาแล้วทกคนสามารถบริโภคได้ในบนสวนในการบรโภคได เมอผลลตมาแลวทุกคนสามารถบรโภคไดในปริมาณที่เท่ากัน(Consumption indivisibility) และบริโภคเท่ากับจํานวนที่ิ ึ้ผลตขนมาสินค้าเอกชน (Private goods) สินค้าที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปสนคาเอกชน (Private goods) สนคาทสามารถหาซอไดทวไปสามารถปันส่วนในการบริโภคได้เมื่อผู้หนึ่งใช้ หรือซื้อไปแล้ว จะเหลือให้้ ื่ ใ ้ ื ื้ ไ ้ ้ผูอนใช หรอซอไดนอยลง
 • 6. อุปสงค์ของตลาดในกรณีสินค้าเอกชนเกิด์Pจากการรวมอุปสงค์ของแต่ละคนในแนวนอน (Horizontal)( )แต่ในกรณีสินค้าสาธารณะที่กลไกราคาไม่ไ ้ ้ ้ ึสามารถทํางานได้ ดังนันราคาสินค้าจึงไม่ได้เป็นตัวกําหนดปริมาณการใช้เหมือนDaDmสินค้าเอกชนทั่วไป การรวมอุปสงค์ของตลาดจึงไม่สามารถรวมในแนวนอนได้ แต่DbDaตลาดจงไมสามารถรวมในแนวนอนได แตได้จากการรวมอุปสงค์ของแต่ละบุคคลในแนวตั้ง (V ti l)แนวตง (Vertical)Qจากภาพสมมุติว่าเป็นอุปสงค์ในการPป้ องกันประเทศของ นาย a และ นาย bDemand ของนาย a สูงกว่าเพราะใหู้มูลค่าต่อการป้ องกันประเทศหรือเห็นความสําคัญมากกว่านาย bDmความสาคญมากกวานาย bจุดที่ทําให้เกิดการป้ องกันประเทศที่เหมาะสมที่สดคือ จด E* (MR MC)MCPmDaE*เหมาะสมทสุดคอ จุด E* (MR=MC)ราคาตลาดที่ Pm ปริมาณ Q*โ โ ไPaโดยแต่ละบุคคลบริโภคได้เท่ากันDbPbQQ*โดยนาย a จะจ่ายเงินที่ Pa ส่วนนาย b จะจ่ายที่ Pb (รวม Pa+Pb=Pm)โดยนาย a จะจายเงนท Pa สวนนาย b จะจายท Pb (รวม Pa+Pb=Pm)คุณลักษณะสําคัญในการแยกสินค้าสาธารณะและสินค้าเอกชน1. การแข่งขันกันในการบริโภค (rivalry in consumption)่ ่หรือความสามารถปันส่วนสินค้าเพือการบริโภค เมือผู้บริโภคคนหนึ่งบริโภคแล้ว เหลือให้ผ้อื่นบริโภคลดลงหนงบรโภคแลว เหลอใหผูอนบรโภคลดลง2. การกีดกันในการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์จากผ้อื่นู(Enforceability or Excludability)จากเงื่อนไขดังกล่าวเราสามารถแบ่งสินค้าได้เป็น 4 ประเภทจากเงอนไขดงกลาวเราสามารถแบงสนคาไดเปน 4 ประเภท1 สินค้าสาธารณะที่แท้จริง (Pure public goods) เป็นสินค้าที่1. สนคาสาธารณะทแทจรง (Pure public goods) เปนสนคาทไม่มีการแข่งขันกันในการใช้ประโยชน์ และไม่สามารถกีดกัน์ ่การใช้ประโยชน์จากผู้อืนได้ เช่น อากาศ2 สินค้าเอกชนหรือสินค้าส่วนบคคล (Private goods) ตรง2. สนคาเอกชนหรอสนคาสวนบุคคล (Private goods) ตรงข้ามกับแบบแรกทุกประการ คือเป็นสินค้าที่เมื่อผู้หนึ่งบริโภค่แล้วจะเหลือสินค้าให้ผู้อื่นบริโภคลดลง (มีการแข่งขันกันในการใช้ประโยชน์) และเจ้าของมีสิทธิขาดในสินค้าสามารถกีดการใชประโยชน) และเจาของมสทธขาดในสนคาสามารถกดกันผู้อื่นไม่ให้ใช้ประโยชน์ได้ เช่นสินค้าทั่วไป
 • 7. จากเงื่อนไขดังกล่าวเราสามารถแบ่งสินค้าได้เป็น 4 ประเภท3. สินค้าส่วนรวม (Communal or common-pooled goods)ป็ ิ ้ ี่ ี ่ ั ั ใ ใ ้ป โ ์ ื ิโเป็นสินค้าทีมีการแขงขันกันในการใช้ประโยชนหรือบริโภคแต่ไม่สามารถกีดกันการใช้ประโยชน์จากผู้อื่นได้ หรืออาจทําได้ยาก ต้องลงทุนสูง เช่น บ่อนํ้าหมู่บ้าน ที่จอดรถสาธารณะ(ใ ้ ้ ั )(ใชแลวยุบชดเจน)4. สินค้าประเภทคลับ (Club goods or tolled) เป็นสินค้าที่ไม่( g )มีการแข่งขันกันในการใช้ประโยชน์ชัดเจน แต่สามารถกีดกันไม่ให้ผ้อื่นใช้ปร โยชน์ได้ เช่น เคเบิ้ลทีวี อปกรณ์ออกกําลังไมใหผูอนใชประโยชนได เชน เคเบลทว อุปกรณออกกาลงกายในสโมสร ทางด่วนยาก ง่ายการกีดกันการใช้ประโยชน์ยาก งายยากการแข่งขัน Pure public goods้Club goods้การใช้ป โ ์สินค้าสาธารณะ สินค้าประเภทคลับประโยชนCommon-pooled Pure private goodsิ ้resourcesทรัพยากรส่วนรวมสินค้าเอกชนายทรพยากรสวนรวมง่าImperfect Market StructuresImperfect Market Structuresการที่กลไกตลาด และกลไกราคาไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ สาเหตุหนึ่งก็เนื่องมาจาก การไม่เกิดภาวะตลาดแข่งขันสมบรณ์ หรือ การที่ตลาดถกบิดเบือนไป อาจเนื่องมาจากสมบูรณ หรอ การทตลาดถูกบดเบอนไป อาจเนองมาจากความสามารถในการผูกขาดของผู้ขายหรือผู้ซื้อ ซึ่งจะเป็นตลาดแบบใด (มากราย น้อยราย ผูกขาด) ก็ขึ้นกับความรุนแรงในการผกขาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการน้อยผูกขาด ซงสงเหลานลวนทาใหเกดการผลตสนคาและบรการนอยอันทําให้ราคาสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นทั้งสิ้นImperfect Market Structures (Cont)PAMCP2BP1CDQMR AR=DDQQ1Q2่ ใ ้ ีการผูกขาดก่อให้เกิด ความสูญเสียของสังคม(Deadweight loss)(Deadweight loss)
 • 8. Government FailurePPMCsMCpMCpMCp + SubsidyABCPnCDQQQ* QpArea A  Deadweight loss without subsidyArea A  Deadweight loss without subsidyAreas A+B+C  Deadweight loss with subsidyกรณีศึกษาผลธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกุกรณีของธรกิจสองธรกิจ ที่มีผลกระทบภายนอกต่อกัน เช่นณ ุ ส ุเกษตรกรที่ทํานากุ้งกุลาดําในพื้นที่นํ้าจืด และเกษตรกรที่ปลูกข้าวการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่นํ้าจืด ส่งผลกระทบภายนอกต่อการทํา้ ื่ ใ ี้ ้ ใ ้ ํ้ ็ ื่ ั ้นาขาว เนองจากการในการเลยงกุงจะใชนาเคม เมอเกษตรกรจบกุงจะปล่อยนํ้าเค็มออกมาในลําคลองธรรมชาติ ทําให้นํ้ามีความเค็มและพื้นที่รอบ ๆ บ่อเลี้ยงกุ้ง ดินจะเป็นดินเค็มเพราะนํ้าเค็มที่รั่วซึมออกมา ทําให้ชาวนาไม่สามารถปลกข้าวได้ออกมา ทาใหชาวนาไมสามารถปลูกขาวได1. การรวมธุรกิจ (Unitization)ุในกรณีของนากุ้ง ที่ก่อผลกระทบภายนอกทางลบแก่นาข้าวนี้ หากธรกิจควบรวมกัน ต้นทนการผลิตทั้งหมดก็จะตกแก่นาขาวน หากธุรกจควบรวมกน ตนทุนการผลตทงหมดกจะตกแกเจ้าของคนเดียวกัน ทําให้ต้นทุนผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นกลายเป็นต้นทุนของเอกชน แต่การควบรวมนี้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ต่อสังคมได้ก็ต่อเมื่อ ไม่มีมลพิษกระจายออกไปส่แหล่งเศรษฐศาสตรตอสงคมไดกตอเมอ ไมมมลพษกระจายออกไปสูแหลงอื่น ๆข้อดี เป็นการกระทําตามกลไกตลาด ไม่ต้องให้รัฐมาควบคุมข้อเสีย ไม่เกิด ประสิทธิภาพถ้ามีการกระจายมลพิษไปที่อื่นขอเสย ไมเกด ประสทธภาพถามการกระจายมลพษไปทอนอาจเกิดการผูกขาดได้2. การเจรจาต่อรองระหว่างเอกชนวิธีนี้อธิบายโดยแนวคิดของ Ronald Coase(1960) จึงเรียกว่าี้ใ ้ ็ ่ ปั ้ไCoase Theorem ชีให้เห็นวาปญหาผลกระทบภายนอกสามารถแก้ไขโดยเอกชนต่อรองกันเอง โดยกําหนดเงื่อนไข 2 ประการคือ1. การไม่มีค่าโสหุ้ย (no transaction cost) ในการเจรจา2 การกําหนดสิทธิอย่างชัดเจน ( ll d fi d t i ht)2. การกาหนดสทธอยางชดเจน (well defined property right)่ ่ ้ซึ่งต้องประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้- เกิดผลกระทบกับบคคลจํานวนน้อยราย(few-person case)- เกดผลกระทบกบบุคคลจานวนนอยราย(few-person case)ทําให้ไม่มีค่าโสหุ้ย(transaction cost) ระหว่างคู่กรณี- มีการระบุสิทธิในการทํากิจกรรมของแต่ละฝ่ ายไว้ชัดเจน
 • 9. MNB or MD or MECMEC(บาทต่อหน่วย)(Marginal External Cost)MNBMNB(Marginal Net Benefit)กิจกรรมธุรกิจ(L)การเจรจาต่อรอง ขึ้นอยู่่ ใMNB or MD(บาทต่อหน่วย)กับว่าสิทธิในการควบคุมการผลิตเป็นของธุรกิจใด ถ้าสิทธิเป็นของ MEC=2L(บาทตอหนวย)24ุผู้ปล่อยมลพิษ ผู้ได้รับผลกระทบต้องยอมจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ตองยอมจายเงนชดเชยเพอใหผู้ผลิตลดการผลิตลง แต่ถ้าสิทธิ 12เป็ นของผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ปล่อยมลพิษต้องเสนอเงินชดเชย MNB VMP 12 Lค่ามลพิษ เพื่อให้สามารถผลิตได้ในที่นี้สมมติให้ นาก้งมีเส้นMNB=VMP-w=12-Lในทนสมมุตให นากุงมเสนMNB = 12-L และ MEC=2L กิจกรรมนากุ้ง(L)12ุ ( )กรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของนากุ้งMNB MDMNB(บาทต่อหน่วย)MD(บาทต่อหน่วย) 2412MEC=2L12MNB=VMP-w=12-L12 12พท.=1/2x12x12= 72พท.=1/2x24x12= 144กิจกรรมนากุ้ง(L) กิจกรรมนากุ้ง(L)รายรับจากการผลิต ความเสียหายจากการผลิตกรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของนาก้งกรณสทธในการตดสนใจเปนของนากุงสิทธิในการควบคมการผลิตเป็นของนาก้ง กรณีนี้นาข้าวสทธในการควบคุมการผลตเปนของนากุง กรณนนาขาวจะต้องเสนอเงินชดเชยให้นากุ้งเพื่อให้ลดการผลิตลง ซึ่งจะเป็นการลดมลพิษด้วยก่อนการเจรจาต่อรอง้ ี ํ ไ ั้ ิ้ ( )นากุ้ง จะมีกําไรทังสิน (1/2xสูงxฐาน)=(1/2x12x12)= 72 บาทจะสร้างความเสียหาย = (1/2x24x12)= 144 บาทผลเสียต่อสังคมสุทธิ = 144-72 = 72 บาท
 • 10. กรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของนากุ้งMNB or MDเจรจาต่อรอง สมมุติให้MNB or MD(บาทต่อหน่วย)ุนาข้าวยินดีจ่ายเงินชดเชยให้นาก้ง 6 บาทต่อหน่วยของ LMEC=2L24กุง 6 บาทตอหนวยของ Lสําหรับนากุ้งจะพิจารณาค่านี้เป็นั่ ืMNB นั น คื อ MNB=6=12-Lเมื่อแก้สมการจะได้ว่านากุ้งจะลด12การใช้แรงงานจาก 12 หน่วยเหลือเพียง 6 หน่วย และถ้า L=6 บาท/MNB=12-L6หน่วย12กิจกรรมนากุ้ง(L)126กรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของนากุ้งMNB MDMNB(บาทต่อหน่วย)MD(บาทต่อหน่วย) 2412MEC=2L1212MNB=12-L12 12พท.=1/2x6x6= 18พท.=1/2x6x12= 36กิจกรรมนากุ้ง(L) กิจกรรมนากุ้ง(L)รายรับจากการผลิต ความเสียหายจากการผลิต6 6กรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของนากุ้งนากุ้งจะได้รับค่าชดเชยทั้งหมด 6x6=36 บาทต้องลดกําไรจากการลดการผลิตลง (0 5 6 6) 18 บาทตองลดกาไรจากการลดการผลตลง (0.5x6x6)=18 บาทดังนั้นผลได้สุทธิของนากุ้งจากการเจรจาต่อรอง = 36-18 = 18 บาท้นาข้าว ต้องจ่ายค่าชดเชยทั้งหมด 6x6=36 บาทได้รับผลกระทบลดลงจากเดิม144 บาท เหลือ (0 5x6x12)=36 บาทไดรบผลกระทบลดลงจากเดม144 บาท เหลอ (0.5x6x12)=36 บาทนาข้าวมีความเสียหายลดลง = 144-36 = 108 บาท้ดังนันผลได้สุทธิของนาข้าวจากการเจรจาต่อรอง = 108-36 =72 บาทหลังเจรจาต่อรองเกิดผลประโยชน์สทธิแก่ทั้งสองฝ่ ายเท่ากับหลงเจรจาตอรองเกดผลประโยชนสุทธแกทงสองฝายเทากบ18+72 = 90 บาทระดับการปล่อยมลพิษที่เหมาะสมMNB or MDMEC=2L(บาทต่อหน่วย)24เกิดที่ MEC=NMB่MEC=2L24 2L=12-L = 4 หน่วยสิทธิเป็นของนากุ้งเดิมนากุ้งจะผลิต่เต็มที่แต่ ณ ระดับ L = 4128ผลกําไรของนากุ้งจะลดลง1/2x8x8 = 32 บาทMNB=12-L8 1/2x8x8 = 32 บาทผลกระทบต่อนาข้าวจะลดลงิ ้ ( )1241/2x8x(8+24) = 128 บาทผลกําไรสุทธิของสังคมเท่ากับกิจกรรมนากุ้ง(L)4 128-32 = 96 บาท
 • 11. กรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของผู้ก่อมลพิษMNB or MD(บาทต่อหน่วย)MNB or MDMD=MEC E0MNB or MD(บาทต่อหน่วย)E0MD=MEC EAA ผ้รับมลพิษE*T0 TE*T0 Tผ้ก่อมลพิษผูรบมลพษMNBMNB0 L0ผูกอมลพษกิจกรรมนากุ้ง(L)L*0 L0กิจกรรมนากุ้ง(L)L*0 LMNB or MD(บาทต่อหน่วย)E0กรณีสิทธิในการตัดสินใจเป็นของผู้รับผลกระทบMD=MEC Eผู้ก่อมลพิษMNB or MD(บาทต่อหน่วย)AE*T0 TMD=MEC E0MNB0 L0T Tกิจกรรมนากุ้ง(L)L*0MD=MEC E0AAผู้รับมลพิษE*T0 Tผู้ก่อมลพิษผ้รับมลพิษAE*T0 T MNBผูรบมลพษกิจกรรมนากุ้ง(L)MNBL*0 L0กิจกรรมนากุ้ง(L)L*0 L0แนวคิดของรัฐบาลฐ1. การเก็บภาษีการเก็บภาษีที่เหมาะสมคือการเก็บแบบอัตราก้าวหน้าิ่ ่ ิ ิ่ ี ียงกอมลพษสูงยงเสยภาษมากไม่ใช่เก็บแบบอัตราเหมาจ่ายหรือคงที่ไมใชเกบแบบอตราเหมาจายหรอคงทซึ่งไม่เป็นการลดแรงจูงใจในการปล่อยมลพิษลง2. การควบคุมปริมาณการผลิต แบ่งเป็น 2 วิธี2.1 ยอมให้ปล่อยมลพิษระดับเดียว Uniform standard่ ิ ไ ่ ป ่ ิ ิ ่ ี่ ํ ไ ้ไ ้ทุกหน่วยธุรกิจ ไม่สามารถปล่อยมลพิษเกินกว่าทีกําหนดไว้ได้อาจมีหน่วยเป็น กรัม กิโลกรัม มล.ต่อลบ.ม. หรือกรัมต่อลบ.ม.2.2 ยอมให้แต่ละหน่วยธุรกิจ ปล่อยมลพิษในระดับทีุ่แตกต่างกัน Individual standard ระดับมลพิษจะถูกกําหนด ณระดับที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มสทธิเท่ากับระดับมลพิษนั้น ๆระดบทกอใหเกดผลประโยชนเพมสุทธเทากบระดบมลพษนน ๆส่งผลให้คนที่มีศักยภาพสงกว่าผลิตได้มากกว่าสงผลใหคนทมศกยภาพสูงกวาผลตไดมากกวา
 • 12. 3. การออกใบอนุญาตปล่อยมลพิษุพัฒนามาจาก Individual standard รัฐจะให้สิทธิในการพฒนามาจาก Individual standard รฐจะใหสทธในการปล่อยมลพิษแก่ธุรกิจ และใบอนุญาตนี้สามารถซื้อขายได้ สุดท้ายใ ่ราคาของใบอนุญาตก็จะเท่ากับราคาดุลภาพของมลพิษ และรัฐยังได้รับรายได้จากการขายใบอนญาตอีกด้วยไดรบรายไดจากการขายใบอนุญาตอกดวย

Related Documents